Menettely : 2016/2981(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1220/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1220/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 251kWORD 62k
11.11.2016
PE593.646v01-00
 
B8-1220/2016

työjärjestyksen 108 artiklan 6 kohdan mukaisesti


Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnon pyytäminen ehdotetun Kanadan ja Euroopan unionin välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (2016/2981(RSP))


Jan Philipp Albrecht, Tiziana Beghin, Kostas Chrysogonos, Marian Harkin, Heidi Hautala, Anneli Jäätteenmäki, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Stefan Eck, Martina Michels, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Marco Zullo, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, David Borrelli, Marco Valli, Marco Zanni, Daniela Aiuto, Benedek Jávor, Bas Eickhout, Julia Reda, Molly Scott Cato, Michael Cramer, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Claude Turmes, Ska Keller, Linnéa Engström, Max Andersson, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Karima Delli, Pascal Durand, Eva Joly, Michèle Rivasi, José Bové, Jude Kirton-Darling, Julie Ward, Theresa Griffin, Maria Noichl, Agnes Jongerius, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Guillaume Balas, Ana Gomes, Dietmar Köster, Edouard Martin, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Elly Schlein, Sergio Gaetano Cofferati, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Virginie Rozière, Eugen Freund, Tibor Szanyi, Lucy Anderson, Anneliese Dodds, Ismail Ertug, Paul Tang, Afzal Khan, Pier Antonio Panzeri, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Maria Arena

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnon pyytämisestä ehdotetun Kanadan ja Euroopan unionin välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (2016/2981(RSP))  
B8-1220/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotetun Kanadan ja Euroopan unionin välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA),

–  ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen tekemisestä(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 218 artiklan ja erityisesti sen 6 ja 11 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 6 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että neuvosto valtuutti 27. huhtikuuta 2009 komission neuvottelemaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta taloudellista yhdentymistä koskevan sopimuksen Kanadan kanssa;

B.  ottaa huomioon, että neuvosto hyväksyi 12. syyskuuta 2011 komission suosituksen neuvostolle taloudellista yhdentymistä Kanadan kanssa koskevan sopimuksen neuvotteluohjeiden muuttamisesta komission valtuuttamiseksi neuvottelemaan unionin puolesta sijoitustoiminnasta;

C.  ottaa huomioon, että neuvottelijat saivat CETA-neuvottelut päätökseen elokuussa 2014 ja oikeudellisen tarkastelun valmiiksi 29. helmikuuta 2016;

D.  ottaa huomioon, että neuvostolle toimitettu tehtävä, allekirjoitettava ja väliaikaisesti sovellettava sopimusteksti sisältää sijoituksia koskevan sopimusluvun (kahdeksas luku), johon sisältyy muun muassa sijoitussuojaa koskeva jakso (D jakso) ja sijoittajien ja valtion välistä riitojenratkaisua koskeva jakso (F jakso);

1.  katsoo, että siitä, onko ehdotettu sopimus yhteensopiva perussopimusten ja erityisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 19 artiklan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 49, 54, 56, 267 ja 340 artiklan kanssa, vallitsee oikeudellinen epävarmuus;

2.  päättää pyytää Euroopan unionin tuomioistuinta antamaan lausunnon ehdotetun sopimuksen yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa;

3.  kehottaa puhemiestä ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin tällaisen lausunnon saamiseksi Euroopan unionin tuomioistuimelta ja välittämään tämän päätöslauselman tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

(1)

COM(2016)0443.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö