Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-1220/2016Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-1220/2016

  ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY  az Európai Unió és Kanada között javasolt átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) Szerződésekkel való összeegyeztethetőségére vonatkozó bírósági véleményre irányuló kérelemről

  11.11.2016 - (2016/2981(RSP))

  az eljárási szabályzat 108. cikkének (6) bekezdésével összhangban benyújtva

  Jan Philipp Albrecht, Tiziana Beghin, Kostas Chrysogonos, Marian Harkin, Heidi Hautala, Anneli Jäätteenmäki, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Stefan Eck, Martina Michels, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Marco Zullo, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, David Borrelli, Marco Valli, Marco Zanni, Daniela Aiuto, Benedek Jávor, Bas Eickhout, Julia Reda, Molly Scott Cato, Michael Cramer, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Claude Turmes, Ska Keller, Linnéa Engström, Max Andersson, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Karima Delli, Pascal Durand, Eva Joly, Michèle Rivasi, José Bové, Jude Kirton-Darling, Julie Ward, Theresa Griffin, Maria Noichl, Agnes Jongerius, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Guillaume Balas, Ana Gomes, Dietmar Köster, Edouard Martin, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Elly Schlein, Sergio Gaetano Cofferati, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Virginie Rozière, Eugen Freund, Tibor Szanyi, Lucy Anderson, Anneliese Dodds, Ismail Ertug, Paul Tang, Afzal Khan, Pier Antonio Panzeri, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Maria Arena

  Eljárás : 2016/2981(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B8-1220/2016
  Előterjesztett szövegek :
  B8-1220/2016
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  B8-1220/2016

  Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió és Kanada között javasolt átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) Szerződésekkel való összeegyeztethetőségére vonatkozó bírósági véleményre irányuló kérelemről

  (2016/2981(RSP))

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a Kanada és az Európai Unió közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodásra (CETA) irányuló javaslatra,

  –  tekintettel az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatra[1],

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkére (EUMSZ), különösen annak (6) és (11) bekezdésére,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (6) bekezdésére,

  A.  mivel a Tanács 2009. április 27-én felhatalmazta a Bizottságot, hogy az Európai Unió és tagállamai nevében gazdasági integrációs megállapodás megkötése céljából tárgyalásokat folytasson Kanadával,

  B.  mivel 2011. szeptember 12-én a Tanács elfogadta a Bizottságnak az Unió nevében a befektetésekről folytatandó tárgyalásra való felhatalmazása érdekében a Kanadával kötendő, gazdasági integrációról szóló megállapodásra vonatkozó tárgyalási irányelvek módosításáról szóló bizottsági ajánlást,

  C.  mivel a tárgyaló felek 2014 augusztusában befejezték a CETA-ról folyó tárgyalásokat, és 2016. február 29-én elkészültek a jogi felülvizsgálattal,

  D.  mivel a Tanácsnak benyújtott megkötendő, aláírandó és ideiglenesen alkalmazandó megállapodás szövege egy olyan beruházásról szóló fejezetet tartalmaz (nyolcadik fejezet), amely egyebek mellett egy beruházásvédelemről (D. szakasz) és egy, a beruházó és az állam közötti, beruházásokkal kapcsolatos viták rendezéséről (F. szakasz) szóló szakaszból áll,

  1.  úgy véli, hogy jogi bizonytalanság áll fenn azzal kapcsolatban, hogy a javasolt megállapodás összeegyeztethető-e a Szerződésekkel, különösen az Európai Unióról szóló szerződés 19. cikkével, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49., 54., 56., 267. és 340. cikkével;

  2.  úgy határoz, hogy a javasolt megállapodás Szerződésekkel való összeegyeztethetőségét illetően az Európai Bíróság véleményét kéri;

  3.  utasítja elnökét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Bíróság véleményének kikérése érdekében és tájékoztatásul továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.