Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-1220/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-1220/2016

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS kuriuo prašoma, kad Teisingumo Teismas pateiktų nuomonę dėl to, ar numatytas sudaryti Kanados ir Europos Sąjungos susitarimas dėl išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) suderinamas su Sutarčių nuostatomis

11.11.2016 - (2016/2981(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 6 dalį

Jan Philipp Albrecht, Tiziana Beghin, Kostas Chrysogonos, Marian Harkin, Heidi Hautala, Anneli Jäätteenmäki, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Stefan Eck, Martina Michels, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Marco Zullo, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, David Borrelli, Marco Valli, Marco Zanni, Daniela Aiuto, Benedek Jávor, Bas Eickhout, Julia Reda, Molly Scott Cato, Michael Cramer, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Claude Turmes, Ska Keller, Linnéa Engström, Max Andersson, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Karima Delli, Pascal Durand, Eva Joly, Michèle Rivasi, José Bové, Jude Kirton-Darling, Julie Ward, Theresa Griffin, Maria Noichl, Agnes Jongerius, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Guillaume Balas, Ana Gomes, Dietmar Köster, Edouard Martin, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Elly Schlein, Sergio Gaetano Cofferati, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Virginie Rozière, Eugen Freund, Tibor Szanyi, Lucy Anderson, Anneliese Dodds, Ismail Ertug, Paul Tang, Afzal Khan, Pier Antonio Panzeri, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Maria Arena

Procedūra : 2016/2981(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-1220/2016
Pateikti tekstai :
B8-1220/2016
Debatai :
Priimti tekstai :

B8-1220/2016

Europos Parlamento rezoliucija, kuria prašoma, kad Teisingumo Teismas pateiktų nuomonę dėl to, ar numatytas sudaryti Kanados ir Europos Sąjungos susitarimas dėl išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) suderinamas su Sutarčių nuostatomis

(2016/2981(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į numatytą sudaryti Kanados ir Europos Sąjungos susitarimą dėl išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS),

–  atsižvelgdamas į pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo sudarymo[1],

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 218 straipsnį, ypač į jo 6 ir 11 dalis,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 6 dalį,

A.  kadangi 2009 m. balandžio 27 d. Taryba įgaliojo Komisiją Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu vesti derybas su Kanada dėl ekonominės integracijos susitarimo;

B.  kadangi 2011 m. rugsėjo 12 d. Taryba patvirtino Komisijos rekomendaciją dėl derybų su Kanada dėl ekonominės integracijos susitarimo nurodymų pakeitimo, siekiant įgalioti Komisiją Sąjungos vardu derėtis dėl investicijų;

C.  kadangi 2014 m. rugpjūčio mėn. derybininkai baigė derybas dėl IEPS ir 2016 m. vasario 29 d. baigė šio susitarimo teisinę peržiūrą;

D.  kadangi Tarybai pateiktame susitarimo, kurį reikia sudaryti, pasirašyti ir laikinai taikyti, tekste esama skyriaus dėl investicijų (8 skyrius), į kurį, be kita ko, įtraukti skirsnis dėl investicijų apsaugos (D skirsnis) ir skirsnis dėl investuotojų ir valstybių ginčų dėl investicijų sprendimo (F skirsnis);

1.  mano, kad esama teisinio netikrumo dėl to, ar numatytas sudaryti susitarimas suderinamas su Sutarčių nuostatomis, visų pirma Europos Sąjungos sutarties 19 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 49, 54, 56, 267 ir 340 straipsnių nuostatomis;

2.  nusprendžia paprašyti Teisingumo Teismo nuomonės dėl numatyto sudaryti susitarimo atitikties Sutartims;

3.  paveda Pirmininkui imtis reikiamų priemonių siekiant gauti Teisingumo Teismo nuomonę šiuo klausimu ir perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai susipažinti.