Rezolūcijas priekšlikums - B8-1220/2016Rezolūcijas priekšlikums
B8-1220/2016

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par lūgumu Eiropas Savienības Tiesai sniegt atzinumu par to, vai ierosinātais Kanādas un Eiropas Savienības visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums (CETA) ir atbilstīgs Līgumiem

11.11.2016 - (2016/2981(RSP))

saskaņā ar Reglamenta 108. panta 6. punktu,

Jan Philipp Albrecht, Tiziana Beghin, Kostas Chrysogonos, Marian Harkin, Heidi Hautala, Anneli Jäätteenmäki, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Stefan Eck, Martina Michels, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Marco Zullo, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, David Borrelli, Marco Valli, Marco Zanni, Daniela Aiuto, Benedek Jávor, Bas Eickhout, Julia Reda, Molly Scott Cato, Michael Cramer, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Claude Turmes, Ska Keller, Linnéa Engström, Max Andersson, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Karima Delli, Pascal Durand, Eva Joly, Michèle Rivasi, José Bové, Jude Kirton-Darling, Julie Ward, Theresa Griffin, Maria Noichl, Agnes Jongerius, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Guillaume Balas, Ana Gomes, Dietmar Köster, Edouard Martin, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Elly Schlein, Sergio Gaetano Cofferati, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Virginie Rozière, Eugen Freund, Tibor Szanyi, Lucy Anderson, Anneliese Dodds, Ismail Ertug, Paul Tang, Afzal Khan, Pier Antonio Panzeri, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Maria Arena

Procedūra : 2016/2981(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-1220/2016
Iesniegtie teksti :
B8-1220/2016
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8-1220/2016

Eiropas Parlamenta rezolūcija par lūgumu Eiropas Savienības Tiesai sniegt atzinumu par to, vai ierosinātais Kanādas un Eiropas Savienības visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums (CETA) ir atbilstīgs Līgumiem

(2016/2981(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ierosināto Kanādas un Eiropas Savienības visaptverošo ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA),

–  ņemot vērā priekšlikumu Padomes Lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Visaptverošu ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses[1],

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 218. pantu un jo īpaši tā 6. un 11. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 108. panta 6. punktu,

A.  tā kā Padome 2009. gada 27. aprīlī pilnvaroja Komisiju Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā risināt sarunas par ekonomiskās integrācijas nolīgumu ar Kanādu;

B.  tā kā Padome 2011. gada 12. septembrī pieņēma Komisijas ieteikumu grozīt sarunu norādes attiecībā uz ekonomiskās integrācijas nolīgumu ar Kanādu, lai pilnvarotu Komisiju Savienības vārdā risināt sarunas par ieguldījumiem;

C.  tā kā sarunu dalībnieki pabeidza sarunas par CETA 2014. gada augustā, bet juridisko pārskatīšanu — 2016. gada 29. februārī;

D.  tā kā Padomei iesniegtajā nolīguma tekstā, kas ir jānoslēdz, jāparaksta un provizoriski jāpiemēro, ir nodaļa par ieguldījumiem (8. nodaļa), kurā cita starpā ir iedaļa par ieguldījumu aizsardzību (D iedaļa) un iedaļa par ieguldītāju un valstu ieguldījumu strīdu izšķiršanu (F iedaļa),

1.  uzskata, ka pastāv juridiskā nenoteiktība par paredzētā nolīguma atbilstību Līgumiem, jo īpaši Līguma par Eiropas Savienību 19. pantam un Līguma par Eiropas Savienības darbību 49., 54., 56., 267. un 340. pantam;

2.  nolemj lūgt Eiropas Savienības Tiesu sniegt atzinumu par paredzētā nolīguma atbilstību Līgumiem;

3.  uzdod priekšsēdētājam veikt nepieciešamos pasākumus, lai saņemtu Tiesas atzinumu, un šo rezolūciju informēšanas nolūkā nosūtīt Padomei un Komisijai.