Procedura : 2016/2981(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-1220/2016

Teksty złożone :

B8-1220/2016

Debaty :

Głosowanie :

Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 332kWORD 66k
11.11.2016
PE593.646v01-00
 
B8-1220/2016

złożony zgodnie z art. 108 ust. 6 Regulaminu


w sprawie zasięgnięcia opinii Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z traktatami planowanej kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Kanadą a Unią Europejską (CETA) (2016/2981(RSP))


Jan Philipp Albrecht, Tiziana Beghin, Kostas Chrysogonos, Marian Harkin, Heidi Hautala, Anneli Jäätteenmäki, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Stefan Eck, Martina Michels, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Marco Zullo, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, David Borrelli, Marco Valli, Marco Zanni, Daniela Aiuto, Benedek Jávor, Bas Eickhout, Julia Reda, Molly Scott Cato, Michael Cramer, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Claude Turmes, Ska Keller, Linnéa Engström, Max Andersson, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Karima Delli, Pascal Durand, Eva Joly, Michèle Rivasi, José Bové, Jude Kirton-Darling, Julie Ward, Theresa Griffin, Maria Noichl, Agnes Jongerius, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Guillaume Balas, Ana Gomes, Dietmar Köster, Edouard Martin, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Elly Schlein, Sergio Gaetano Cofferati, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Virginie Rozière, Eugen Freund, Tibor Szanyi, Lucy Anderson, Anneliese Dodds, Ismail Ertug, Paul Tang, Afzal Khan, Pier Antonio Panzeri, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Maria Arena

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zasięgnięcia opinii Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z traktatami planowanej kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Kanadą a Unią Europejską (CETA) (2016/2981(RSP))  
B8-1220/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając planowaną kompleksową umowę gospodarczo-handlową między Kanadą a Unią Europejską (CETA),

–  uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony(1),

–  uwzględniając art. 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności jego ust. 6 i 11,

–  uwzględniając art. 108 ust. 6 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w dniu 27 kwietnia 2009 r. Rada upoważniła Komisję do wynegocjowania w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich umowy o integracji gospodarczej z Kanadą;

B.  mając na uwadze, że w dniu 12 września 2011 r. Rada przyjęła zalecenie Komisji w sprawie zmiany wytycznych negocjacyjnych dotyczących umowy o integracji gospodarczej z Kanadą w celu upoważnienia Komisji do prowadzenia, w imieniu Unii, negocjacji dotyczących inwestycji;

C.  mając na uwadze, że negocjatorzy zakończyli negocjacje w sprawie CETA w sierpniu 2014 r. i sfinalizowali redakcję tekstu pod względem prawnym w dniu 29 lutego 2016 r.;

D.  mając na uwadze, że przedstawiony Radzie tekst umowy, która ma zostać zawarta, podpisana i tymczasowo stosowana, zawiera rozdział o inwestycjach (rozdział ósmy) obejmujący m.in. sekcję o ochronie inwestycji (sekcja D) i sekcję o rozstrzyganiu sporów inwestycyjnych między inwestorami a państwami (sekcja F);

1.  uważa, że istnieje niepewność prawa w kwestii zgodności planowanej umowy z postanowieniami traktatów, w szczególności z art. 19 Traktatu o Unii Europejskiej oraz z art. 49, 54, 56, 267 i 340 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

2.  postanawia zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości o opinię w sprawie zgodności planowanej umowy z traktatami;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podjęcia niezbędnych kroków w celu uzyskania opinii Trybunału Sprawiedliwości i do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji tytułem informacji.

(1)

COM(2016)0443.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności