Návrh uznesenia - B8-1220/2016Návrh uznesenia
B8-1220/2016

NÁVRH UZNESENIA o žiadosti Súdnemu dvoru o stanovisko týkajúce sa súladu pripravovanej dohody medzi Kanadou a Európskou úniou o komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode (CETA) so zmluvami

11.11.2016 - (2016/2981(RSP))

predložený v súlade s článkom 108 ods. 6 rokovacieho poriadku

Jan Philipp Albrecht, Tiziana Beghin, Kostas Chrysogonos, Marian Harkin, Heidi Hautala, Anneli Jäätteenmäki, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Stefan Eck, Martina Michels, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Marco Zullo, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, David Borrelli, Marco Valli, Marco Zanni, Daniela Aiuto, Benedek Jávor, Bas Eickhout, Julia Reda, Molly Scott Cato, Michael Cramer, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Claude Turmes, Ska Keller, Linnéa Engström, Max Andersson, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Karima Delli, Pascal Durand, Eva Joly, Michèle Rivasi, José Bové, Jude Kirton-Darling, Julie Ward, Theresa Griffin, Maria Noichl, Agnes Jongerius, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Guillaume Balas, Ana Gomes, Dietmar Köster, Edouard Martin, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Elly Schlein, Sergio Gaetano Cofferati, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Virginie Rozière, Eugen Freund, Tibor Szanyi, Lucy Anderson, Anneliese Dodds, Ismail Ertug, Paul Tang, Afzal Khan, Pier Antonio Panzeri, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Maria Arena

Postup : 2016/2981(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-1220/2016
Predkladané texty :
B8-1220/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8-1220/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu o žiadosti Súdnemu dvoru o stanovisko týkajúce sa súladu pripravovanej dohody medzi Kanadou a Európskou úniou o komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode (CETA) so zmluvami

(2016/2981(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pripravovanú dohodu medzi Kanadou a Európskou úniou o komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode (CETA),

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane[1],

–  so zreteľom na článok 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), najmä na odseky 6 a 11 tohto článku,

–  so zreteľom na článok 108 ods. 6 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 27. apríla 2009 Rada splnomocnila Komisiu rokovať v mene Európskej únie a jej členských štátov o dohode o hospodárskej integrácii s Kanadou,

B.  keďže 12. septembra 2011 Rada prijala odporúčanie Komisie týkajúce sa zmeny smerníc na rokovanie o dohode o hospodárskej integrácii s Kanadou s cieľom splnomocniť Komisiu rokovať o investíciách v mene Únie;

C.  keďže vyjednávači skončili rokovania o CETA v auguste 2014 a právny prieskum bol ukončený 29. februára 2016;

D.  keďže znenie dohody postúpené Rade, aby dohodu uzavrela, podpísala a začala predbežne uplatňovať, zahŕňa kapitolu o investíciách (kapitola 8), ktorá okrem iného obsahuje oddiel o ochrane investícií (oddiel D) a oddiel o urovnávaní investičných sporov medzi investormi a štátmi (oddiel F);

1.  domnieva sa, že existuje právna neistota, pokiaľ ide o súlad pripravovanej dohody so zmluvami, najmä s článkom 19 Zmluvy o Európskej únii, ako aj s článkami 49, 54, 56, 267 a 340 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

2.  rozhodol požiadať Súdny dvor o stanovisko k súladu pripravovanej dohody so zmluvami;

3.  poveruje svojho predsedu, aby prijal opatrenia potrebné na získanie stanoviska Súdneho dvora a postúpil toto uznesenie pre informáciu Rade a Komisii.