Postopek : 2016/2981(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1220/2016

Predložena besedila :

B8-1220/2016

Razprave :

Glasovanja :

Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 324kWORD 65k
11.11.2016
PE593.646v01-00
 
B8-1220/2016

v skladu s členom 108(6) Poslovnika


o pridobitvi mnenja Sodišča o združljivosti predlaganega sporazuma o celovitem gospodarskem in trgovinskem sporazumu (CETA) med Kanado in Evropsko unijo s Pogodbama (2016/2981(RSP)


Jan Philipp Albrecht, Tiziana Beghin, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Marian Harkin, Heidi Hautala, Anneli Jäätteenmäki, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Malin Björk, Stefan Eck, Martina Michels, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Marco Zullo, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, David Borrelli, Marco Valli, Marco Zanni, Daniela Aiuto, Benedek Jávor, Bas Eickhout, Julia Reda, Molly Scott Cato, Michael Cramer, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Claude Turmes, Ska Keller, Linnéa Engström, Max Andersson, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Karima Delli, Pascal Durand, Eva Joly, Michèle Rivasi, José Bové, Jude Kirton-Darling, Julie Ward, Theresa Griffin, Maria Noichl, Agnes Jongerius, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Guillaume Balas, Ana Gomes, Dietmar Köster, Edouard Martin, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Elly Schlein, Sergio Gaetano Cofferati, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Virginie Rozière, Eugen Freund, Tibor Szanyi, Lucy Anderson, Anneliese Dodds, Ismail Ertug, Paul Tang, Afzal Khan, Pier Antonio Panzeri, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Maria Arena

Resolucija Evropskega parlamenta o pridobitvi mnenja Sodišča o združljivosti predlaganega sporazuma o celovitem gospodarskem in trgovinskem sporazumu (CETA) med Kanado in Evropsko unijo s Pogodbama (2016/2981(RSP))  
B8-1220/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predlaganega sporazuma o celovitem gospodarskem in trgovinskem sporazumu (CETA) med Kanado in Evropsko unijo,

–  ob upoštevanju predloga sklepa Sveta o sklenitvi celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani(1),

–  ob upoštevanju člena 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), zlasti odstavkov 6 in 11,

–  ob upoštevanju člena 108(6) Poslovnika,

A.  ker je Svet 27. aprila 2009 pooblastil Komisijo za pogajanja o sporazumu o gospodarskem povezovanju s Kanado v imenu Evropske unije in njenih držav članic;

B.  ker je Svet 12. septembra 2011 sprejel priporočilo Komisije o spremembi pogajalskih smernic za sklenitev sporazuma o gospodarskem povezovanju s Kanado z namenom pooblastitve Komisije za pogajanja o naložbah v imenu Unije;

C.  ker so pogajalci avgusta 2014 zaključili pogajanja o sporazumu CETA, 29. februarja 2016 pa končali pravni pregled;

D.  ker besedilo sporazuma, ki je bilo posredovano Svetu za sklenitev, podpis in začasno uporabo, vsebuje poglavje o naložbah (osmo poglavje), v katerem sta med drugim tudi razdelka o zaščiti naložb (razdelek D) in reševanju sporov med vlagatelji in državami (razdelek F);

1.  meni, da ni pravne gotovosti glede skladnosti predlaganega sporazuma s Pogodbama, zlasti s členom 19 Pogodbe o Evropski uniji ter členi 49, 54, 56, 267 in 340 Pogodbe o delovanju Evropske unije;

2.  sklene, da bo Sodišče zaprosil za mnenje o skladnosti predlaganega sporazuma s Pogodbama;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj sprejme potrebne ukrepe, potrebne za pridobitev omenjenega mnenja Sodišča, ter to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji v vednost.

(1)

COM(2016)0443.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov