Förslag till resolution - B8-1220/2016Förslag till resolution
B8-1220/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION med begäran om ett yttrande från domstolen över huruvida förslaget till övergripande avtal om ekonomi och handel mellan Kanada och Europeiska unionen (Ceta) är förenligt med fördragen

11.11.2016 - (2016/2981(RSP))

i enlighet med artikel 108.6 i arbetsordningen

Jan Philipp Albrecht, Tiziana Beghin, Kostas Chrysogonos, Marian Harkin, Heidi Hautala, Anneli Jäätteenmäki, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Stefan Eck, Martina Michels, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Marco Zullo, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, David Borrelli, Marco Valli, Marco Zanni, Daniela Aiuto, Benedek Jávor, Bas Eickhout, Julia Reda, Molly Scott Cato, Michael Cramer, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Claude Turmes, Ska Keller, Linnéa Engström, Max Andersson, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Karima Delli, Pascal Durand, Eva Joly, Michèle Rivasi, José Bové, Jude Kirton-Darling, Julie Ward, Theresa Griffin, Maria Noichl, Agnes Jongerius, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Guillaume Balas, Ana Gomes, Dietmar Köster, Edouard Martin, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Elly Schlein, Sergio Gaetano Cofferati, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Virginie Rozière, Eugen Freund, Tibor Szanyi, Lucy Anderson, Anneliese Dodds, Ismail Ertug, Paul Tang, Afzal Khan, Pier Antonio Panzeri, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Maria Arena

Förfarande : 2016/2981(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-1220/2016
Ingivna texter :
B8-1220/2016
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B8-1220/2016

Europaparlamentets resolution med begäran om ett yttrande från domstolen över huruvida förslaget till övergripande avtal om ekonomi och handel mellan Kanada och Europeiska unionen (Ceta) är förenligt med fördragen

(2016/2981(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förslaget till övergripande avtal om ekonomi och handel mellan Kanada och Europeiska unionen (Ceta),

–  med beaktande av förslaget till rådets beslut om ingående av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan[1],

–  med beaktande av artikel 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), särskilt punkterna 6 och 11,

–  med beaktande av artikel 108.6 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 27 april 2009 gav rådet kommissionen i uppdrag att förhandla om ett avtal om ekonomisk integration med Kanada på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar.

B.  Den 12 september 2011 antog rådet en rekommendation från kommissionen om ändring av förhandlingsdirektiven för ett avtal om ekonomisk integration med Kanada för att bemyndiga kommissionen att på unionens vägnar förhandla om investeringar.

C.  Förhandlarna slutförde förhandlingarna om Ceta i augusti 2014, och den juridiska granskningen av texten fullbordades den 29 februari 2016.

D.  Den avtalstext som sänts till rådet för att ingås, undertecknas och preliminärt tillämpas innehåller ett kapitel om investeringar (kapitel åtta), i vilket det bland annat ingår ett avsnitt om investeringsskydd (avsnitt D) och ett avsnitt om tvistlösning mellan investerare och staten i samband med investeringar (avsnitt F).

1.  Europaparlamentet anser att det råder rättslig osäkerhet om huruvida det föreslagna avtalet är förenligt med fördragen, särskilt med artikel 19 i fördraget om Europeiska unionen och med artiklarna 49, 54, 56, 267 och 340 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

2.  Europaparlamentet beslutar att begära ett yttrande från domstolen om avtalets förenlighet med fördragen.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att vidta nödvändiga åtgärder för att få ett sådant yttrande från domstolen och att översända denna resolution till rådet och kommissionen för information.