ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 449kWORD 48k
9.11.2016
PE593.652v01-00
 
B8-1223/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την άρση των οικονομικών κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εις βάρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας


Bernard Monot

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την άρση των οικονομικών κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εις βάρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας   
B8-1223/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τους κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014, (ΕΕ) αριθ. 960/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1290/2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 215 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει, από τον Μάρτιο του 2014, διάφορες οικονομικές κυρώσεις εις βάρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, εξαιτίας της κατάστασης στην Ουκρανία·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αντίποινα, η Ρωσία επέβαλε, τον Αύγουστο του 2014, ευρεία απαγόρευση εισαγωγών αγροτικών προϊόντων με προέλευση την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κυβέρνηση της Ρωσίας έχουν παρατείνει την ισχύ των μέτρων αυτών μέχρι τις 23 Ιουνίου 2017 και τις 31 Δεκεμβρίου 2017, αντίστοιχα·

1.  διαπιστώνει ότι οι κυρώσεις που επέβαλε η Ένωση έχουν σοβαρές αρνητικές συνέπειες στην ευρωπαϊκή οικονομία, ιδίως για τις επιχειρήσεις του αγροτικού, του ενεργειακού και του στρατιωτικού τομέα·

2.    επαναλαμβάνει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη συνεργασία με τη Ρωσία, ιδίως για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

3.    καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και την Επιτροπή να προτείνουν στο Συμβούλιο την άρση, το ταχύτερο δυνατό, του συνόλου των οικονομικών κυρώσεων εις βάρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου