RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 151kWORD 47k
9.11.2016
PE593.652v01-00
 
B8-1223/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


Euroopa Liidu poolt Venemaa Föderatsioonile kehtestatud majandussanktsioonide tühistamise kohta


Bernard Monot

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu poolt Venemaa Föderatsioonile kehtestatud majandussanktsioonide tühistamise kohta  
B8-1223/2016

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu määrusi (EL) nr 833/2014, (EL) nr 960/2014 ja (EL) 1290/2014,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 215 lõiget 1,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.arvestades, et alates 2014. aasta märtsist on Euroopa Liit Ukraina olukorra tõttu Venemaa Föderatsiooni suhtes rakendanud mitmesuguseid majandussanktsioone;

B. arvestades, et vastusammuna kehtestas Venemaa 2014. aasta augustis laiaulatusliku embargo Euroopa Liidust pärit toiduainetele;

C. arvestades, et Euroopa Liidu Nõukogu ja Venemaa valitsus on kumbki nende meetmete kehtivust pikendanud – vastavalt 23. juunini ja 31. detsembrini 2017;

1.  märgib, et liidu kehtestatud sanktsioonidel on rasked negatiivsed tagajärjed Euroopa majandusele, eriti põllumajandus-, energeetika- ja sõjandussektori ettevõtetele;

2.    kinnitab taas, et peab koostööd Venemaaga esmatähtsaks, seda eelkõige Lähis-Ida kriisi lahendamisel ja võitluses terrorismi vastu;

3.  kutsub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja komisjoni asepresidenti ning komisjoni üles tegema nõukogule ettepaneku kõik Venemaa Föderatsioonile kehtestatud sanktsioonid võimalikult kiiresti tühistada.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika