RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 150kWORD 47k
27.10.2016
PE593.654v01-00
 
B8-1225/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


pimedate ja vaegnägijate toetamise kohta


Dominique Bilde, Mara Bizzotto

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek pimedate ja vaegnägijate toetamise kohta  
B8-1225/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 26,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A. arvestades, et Euroopa Pimedate Liidu (European Blind Union) andmeil on liidus 30 miljonit pimedat või vaegnägijat;

B. arvestades, et näiteks 95 % kõigist avaldatud teostest ei anta kunagi välja kujul, mida pimedad ja vaegnägijad saaksid lugeda;

C. arvestades, et vaegnägijate või pimedate hulgas on töötuse määr liidus kõrge, sest näiteks Rumeenias on see peaaegu 90 % ja Rootsis – kus see on kõige madalam – alla 60 %;

D. arvestades, et 18–40-aastaste pimedatel ja vaegnägijatel on haridust, eelkõige kõrgharidust omandada järjest keerulisem;

1. nõuab, et komisjon ja liikmesriigid toetaksid senisest enam vaegnägijate ja pimedate võimalusi osaleda igasuguses kultuuri- ja huvitegevuses, omandada haridust ja leida tööd, tehes suuri investeeringud vajalikesse olmetingimustesse, Braille kirja arendamisse, hoonete ja avalike kohtade paremasse kohandamisse ning vajalikesse tehnoloogiatesse ja uuenduslikesse teadusuuringutesse, et vaegnägijad ja pimedad oleksid iseseisvamad;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule ja liikmesriikidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika