Процедура : 2016/2978(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1228/2016

Внесени текстове :

B8-1228/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/11/2016 - 10.8
CRE 23/11/2016 - 10.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0443

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 491kWORD 52k
16.11.2016
PE593.657v01-00
 
B8-1228/2016

внесено съгласно член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността


относно проекта за регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на активното вещество бентазон в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) № 540/2011 (D047341/00 – 2016/2978(RSP))


Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик: Павел Поц
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно проекта за регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на активното вещество бентазон в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) № 540/2011 (D047341/00 – 2016/2978(RSP))  
B8-1228/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта за регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на активното вещество бентазон в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) № 540/2011 (D047341/00),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета(1), и по-специално член 20, параграф 1 от него,

–  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

–  като взе предвид заключението на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) относно партньорската проверка на оценката на риска от пестициди за активното вещество бентазон(3),

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

–  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя правилник,

A.  като има предвид, че активното вещество бентазон действа като селективен постемергентен хербицид срещу широколистни плевели в широк спектър от култури и се използва обичайно в селското стопанство;

Б.  като има предвид, че активното вещество бентазон има висок потенциал за пряко попадане в подпочвените води поради присъщите си свойства;

В.  като има предвид, че данни от Агенцията за околната среда на Обединеното кралство показват, че активното вещество бентазон е най-често откриваният одобрен пестицид в подпочвените води на Обединеното кралство и също така се намира в повърхностните води; като има предвид, че подобно положение съществува в цяла Европа;

Г.  като има предвид, че с Регламент за изпълнение (ЕС) № 2016/549 на Комисията от 8 април 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 540/201 се удължава срокът на одобрението на активното вещество бентазон до 30 юни 2017 г. поради това, че оценката на веществото е била забавена;

Д.  като има предвид, че проектът на регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на активното вещество бентазон в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (наричан по-долу „проект за регламент за изпълнение“), предвижда, въз основа на научна оценка, извършена от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), да се разреши бентазонът до 31 януари 2032 г., т.е. за максималния възможен срок;

Е.  като има предвид, че в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009, както и в светлината на настоящите научни и технически познания, в проекта за регламент за изпълнение бяха включени някои условия и ограничения, по-специално, съществува изискване за представяне на допълнителна потвърждаваща информация;

Ж.  като има предвид, че след разглеждане на получените коментари по доклада за оценка във връзка с подновяването се стигна до заключението, че следва да се изиска допълнителна информация от заявителите;

З.  като има предвид, че след разглеждане на получените коментари по доклада за оценка във връзка с подновяването се стигна до заключението, че ЕОБХ следва да проведе консултация с експерти в областите на токсикологията на бозайниците, остатъчните вещества, жизнения цикъл и поведението в околната среда и екотоксикологията и да приеме заключение относно това дали може да се очаква активното вещество бентазон да отговаря на условията, установени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета;

И.  като има предвид, че от заявителите се изисква да предоставят потвърждаваща информация по отношение на тестове на равнище 2/3, които понастоящем са посочени в концептуалната рамка на ОИСР за мерки срещу потенциала за действие на химикалите чрез ендокринната система по отношение на въздействието им върху развитието на организма, наблюдавани при изследване на токсичността при плъхове (увеличени постимплантационни загуби, намален брой живи зародиши и забавено развитие на плода без изявена токсичност при майката, сочещи, че може да е уместно класифициране като токсични за репродукцията от категория 2);

Й.  като има предвид, че оценката на риска за потребителите не е приключена, тъй като предложените определения за остатъчно вещество за оценка на риска за растенията и за прилагане в животновъдството се разглеждат като временни поради установени пропуски в данните;

К.  като има предвид, че оценката на експозицията на подпочвените води за основния бентазон и за метаболита N-methyl-bentazone не е завършена; като има предвид, че липсва информация относно потенциала за експозиция на подпочвените води, когато годишните темпове на прилагане са над 960 g a.s./ha. (заявени са представителни видове употреба до 1440 g a.s./ha);

Л.  като има предвид, че решението на Комисията за одобрение на активно вещество при същевременно искане за данни, потвърждаващи неговата безопасност (известно като процедура на потвърждаващи данни), би позволило пускането на пазара на активно вещество, преди Комисията да е получила всички данни, необходими в подкрепа на това решение;

М.  като има предвид, че решението на Европейския омбудсман от 18 февруари 2016 г. по дело 12/2013/MDC относно практиките на Комисията относно разрешаването и пускането на пазара на продукти за растителна защита (пестициди) призовава Комисията да преустанови използването на процедурата на потвърждаващите данни по отношение както на одобренията на активните вещества на продуктите за растителна защита, дадени съгласно Директива 91/414/ЕИО, така и на бъдещите одобрения, издадени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009;

Н.  като има предвид, че проектът за регламент за изпълнение на Комисията не прилага предложенията на Европейския омбудсман за намиране на решение, което да подобри системата на Комисията за одобрение на пестициди;

О.  като има предвид, че съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 подновяването на одобрение следва да се издава за срок, който не надвишава 15 години; като има предвид, че срокът на одобрението следва да бъде пропорционален на възможните рискове, присъщи на употребата на такива вещества; като има предвид, че принципът на предпазните мерки, който трябва да бъдат прилаган в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009, изисква Комисията да гарантира, че не се одобряват активни вещества в случаите, когато общественото здраве или околната среда може да бъдат застрашени;

П.  като има предвид, че партньорската оценка на ЕОБХ предлага активното вещество бентазон да бъде класифицирано като токсично за репродукцията от категория 2 в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1272/2008;

Р.  като има предвид, че даден въпрос се включва като приоритетна проблемна област, когато има достатъчно информация за извършване на оценка за представителните видове употреба съгласно единните принципи по член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и съгласно разпоредбите, предвидени в Регламент (ЕС) № 546/2011 на Комисията, и когато оценката не дава възможност да се заключи, че за поне един от представителните видове употреба основателно може да се очаква, че продукт за растителна защита, който съдържа активното вещество, няма да има вредно въздействие върху здравето на хората или животните или върху подпочвените води, или недопустимо въздействие върху околната среда;

С.  като има предвид, че според заключенията на ЕОБХ са установени критични, предизвикващи загриженост области, по-специално фактът, че техническите спецификации на материалите, предложени за двамата заявители, не са съпоставими с материала, използван при изпитването за определяне на токсикологични референтни стойности, и не е доказано, че техническият материал, използван в изследванията за екотоксичност, е подходящо представителен за техническите спецификации за двамата заявители;

1.  счита, че проектът за регламент за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1107/2009;

2.  счита, че оценката за представителните видове употреба на активното вещество бентазон не е достатъчна, за да се заключи, че за поне една от представителните видове употреба може да се очаква, че продукт за растителна защита, който съдържа активното вещество бентазон, няма да има вредно въздействие върху здравето на хората или животните или върху подпочвените води, или недопустимо въздействие върху околната среда;

3.  счита, че чрез прилагане на процедурата на потвърждаващите данни за одобряване на активното вещество бентазон Комисията е нарушила разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1107/2009 и принципа на предпазните мерки, определен в член 191 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4.  призовава Комисията да даде приоритет на искането за предоставяне и оценяването на всяка релевантна липсваща информация, преди да вземе решение за одобрение;

5.  отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на регламент за изпълнение и да внесе нов проект в комисията;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

(3)

Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal) 2015 г.; 13(4):4077.

Правна информация - Политика за поверителност