Procedura : 2016/2978(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-1228/2016

Teksty złożone :

B8-1228/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 23/11/2016 - 10.8
CRE 23/11/2016 - 10.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0443

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 339kWORD 51k
16.11.2016
PE593.657v01-00
 
B8-1228/2016

złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu


w sprawie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej bentazon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (D047341/00 – 2016/2978(RSP))


Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Sprawozdawca: Pavel Poc
POPRAWKI

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej bentazon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (D047341/00 – 2016/2978(RSP))  
B8-1228/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej bentazon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (D047341/00),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG(1), w szczególności jego art. 20 ust. 1,

–  uwzględniając art. 11 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję(2),

–  uwzględniając wnioski Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności z wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy dotyczącej substancji czynnej bentazon(3),

–  uwzględniając projekt rezolucji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,

–  uwzględniając art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że substancja czynna bentazon jest działającym selektywnie herbicydem pogłównym stosowanym do zwalczania chwastów szerokolistnych w szerokim zakresie upraw i jest powszechnie stosowana w rolnictwie;

B.  mając na uwadze, że substancja czynna bentazon ze względu na swoje szczególne właściwości może być bardzo łatwo wypłukiwana bezpośrednio do wód podziemnych;

C.  mając na uwadze, że według danych brytyjskiej agencji środowiskowej substancja czynna bentazon jest najczęściej wykrywanym w wodach podziemnych w Zjednoczonym Królestwie zatwierdzonym pestycydem i można ją także znaleźć w wodach powierzchniowych; mając na uwadze, że podobna sytuacja występuje w całej Europie;

D.  mając na uwadze, że rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2016/549 z dnia 8 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 przedłużono okres zatwierdzenia substancji czynnej bentazon do dnia 30 czerwca 2017 r. z powodu opóźnienia w wydaniu oceny tej substancji;

E.  mając na uwadze, że projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej bentazon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (zwany dalej „projektem rozporządzenia wykonawczego”) przewiduje – na podstawie oceny naukowej przeprowadzonej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) – zatwierdzenie bentazonu do dnia 31 stycznia 2032 r., tj. na najdłuższy możliwy okres;

F.  mając na uwadze, że zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 i w świetle aktualnej wiedzy naukowej i technicznej w projekcie rozporządzenia wykonawczego zawarto pewne warunki i ograniczenia, w szczególności wymóg dostarczenia dodatkowych informacji potwierdzających;

G.  mając na uwadze, że po rozpatrzeniu otrzymanych uwag na temat sprawozdania z oceny dotyczącej odnowienia stwierdzono, iż należy zażądać od wnioskodawców dodatkowych informacji;

H.  mając na uwadze, że po rozpatrzeniu otrzymanych uwag na temat sprawozdania z oceny dotyczącej odnowienia stwierdzono, iż EFSA powinien przeprowadzić konsultacje z ekspertami w zakresie toksykologii u ssaków, pozostałości, losów i zachowania w środowisku oraz ekotoksyczności, a także powinien zająć stanowisko, czy można się spodziewać, że substancja czynna bentazon będzie spełniała warunki przewidziane w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009;

I.  mając na uwadze, że wnioskodawcy są zobowiązani przedłożyć informacje potwierdzające dotyczące badań na poziomie 2/3, zalecanych aktualnie w ramach koncepcyjnych OECD, w celu przeanalizowania możliwości działania zaburzającego funkcjonowanie układu hormonalnego w odniesieniu do zmian rozwojowych obserwowanych w badaniu toksyczności rozwojowej u szczurów (zwiększenie strat poimplantacyjnych, zmniejszenie liczby żywych płodów i opóźniony rozwój płodowy, gdy nie występuje wyraźna toksyczność matczyna, co sugeruje, że właściwe może być zaklasyfikowanie do substancji działających szkodliwie na rozrodczość kategorii 2)

J.  mając na uwadze, że ocena ryzyka dla konsumentów nie została zakończona, ponieważ zaproponowane definicje pozostałości na potrzeby oceny ryzyka w odniesieniu do roślin i egzekwowania w odniesieniu do inwentarza żywego uznano za tymczasowe ze względu na stwierdzone luki w danych;

K.  mając na uwadze, że nie zakończono oceny narażenia wód podziemnych w odniesieniu do macierzystego bentazonu i metabolitów N-metylo-bentazonu; mając na uwadze, że brakuje informacji dotyczących możliwości narażenia wód podziemnych, gdy roczne wskaźniki stosowania przekraczają 960 gramów substancji czynnej na hektar (wnioskowano o reprezentatywne zastosowania w wysokości do 1440 gramów substancji czynnej na hektar);

L.  mając na uwadze, że wydanie przez Komisję decyzji zatwierdzającej substancję czynną z jednoczesnym zażądaniem danych potwierdzających bezpieczeństwo tej substancji (co jest nazywane procedurą dostarczania danych potwierdzających) umożliwiłoby wprowadzenie substancji czynnej do obrotu, zanim Komisja uzyska wszystkie dane niezbędne do uzasadnienia tej decyzji;

M.  mając na uwadze, że Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich w decyzji w sprawie 12/2013/MDC z dnia 18 lutego 2016 r. dotyczącej praktyk Komisji w zakresie udzielania zezwoleń i wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (pestycydów) wezwał Komisję, by zaprzestała stosowania procedury dostarczania danych potwierdzających w odniesieniu zarówno do zatwierdzania substancji czynnych zawartych w środkach ochrony roślin na mocy dyrektywy 91/414 /EWG, jak i do zatwierdzania w przyszłości na mocy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009;

N.  mając na uwadze, że w projekcie rozporządzenia wykonawczego Komisji nie uwzględniono propozycji Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczących rozwiązania, które udoskonaliłoby system zatwierdzania pestycydów;

O.  mając na uwadze, że zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 zatwierdzenie substancji czynnych powinno być odnawiane na okres nieprzekraczający piętnastu lat; mając na uwadze, że okres zatwierdzenia powinien być proporcjonalny do ewentualnego ryzyka związanego ze stosowaniem takich substancji; mając na uwadze, że zasada ostrożności, która zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 musi być stosowana, zobowiązuje Komisję do niezatwierdzania substancji czynnych w przypadku, gdy może być zagrożone zdrowie publiczne lub środowisko;

P.  mając na uwadze, że we wzajemnej weryfikacji EFSA zaproponowano sklasyfikowanie substancji czynnej bentazon, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, jako substancji działającej toksycznie na rozrodczość kategorii 2;

Q.  mając na uwadze, że sprawa należy do newralgicznego obszaru budzącego zaniepokojenie, gdy dostępnych jest wystarczająco dużo informacji do przeprowadzenia oceny reprezentatywnych zastosowań według jednolitych zasad, o których mowa w art. 29 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 i określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 546/2011, i jeżeli ta ocena nie umożliwia stwierdzenia, że w przypadku co najmniej jednego reprezentatywnego zastosowania można oczekiwać, iż środek ochrony roślin zawierający substancję czynną nie będzie miał żadnego szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi lub zwierząt ani na wody podziemne i nie będzie miał żadnego niedopuszczalnego wpływu na środowisko;

R.  mając na uwadze, że – według wniosków EFSA – stwierdzono istnienie newralgicznych obszarów budzących zaniepokojenie, w szczególności fakt, że specyfikacje materiału technicznego zaproponowane w przypadku obu wnioskodawców nie były porównywalne z materiałem stosowanym w badaniach mających na celu uzyskanie toksykologicznych wartości referencyjnych oraz że nie wykazano, iż materiał techniczny używany w badaniu ekotoksyczności jest wystarczająco reprezentatywny dla specyfikacji technicznych w przypadku obu wnioskodawców;

1.  uważa, że projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji przekracza uprawnienia wykonawcze przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 1107/2009;

2.  uważa, że ocena reprezentatywnych zastosowań substancji czynnej bentazon jest niewystarczająca, by stwierdzić, iż w przypadku co najmniej jednego reprezentatywnego zastosowania można oczekiwać, że środek ochrony roślin zawierający substancję czynną bentazon nie będzie miał żadnego szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi lub zwierząt ani na wody podziemne i nie będzie miał żadnego niedopuszczalnego wpływu na środowisko;

3.  uważa, że Komisja, stosując procedurę dostarczania danych potwierdzających w odniesieniu do zatwierdzenia substancji czynnej bentazon, naruszyła postanowienia rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 oraz zasadę ostrożności określoną w art. 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  wzywa Komisję, aby przed podjęciem decyzji w sprawie zatwierdzenia w pierwszej kolejności zażądała wszelkich istotnych brakujących informacji i oceniła je;

5.  wzywa Komisję do wycofania projektu rozporządzenia wykonawczego oraz do przedłożenia komitetowi nowego projektu;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1)

Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

(2)

Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

(3)

Dziennik EFSA 2015;13(4):4077.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności