Процедура : 2016/2966(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1229/2016

Внесени текстове :

B8-1229/2016

Разисквания :

PV 23/11/2016 - 14
CRE 23/11/2016 - 14

Гласувания :

PV 24/11/2016 - 8.8
CRE 24/11/2016 - 8.8
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 495kWORD 77k
16.11.2016
PE593.659v01-00
 
B8-1229/2016

внесено вследствие на въпроси с искане за устен отговор B8-1805/2016 и B8-1806/2016

внесено съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените (2016/2966(RSP))


Джули Гърлинг, Даниел Далтон, Арне Герике, Юси Хала-ахо, Марек Юрек, Моника Маковей, Бранислав Шкрипек, Кажимеж Михал Уяздовски, Андерс Примдал Вистисен, Ядвига Вишневска, Яна Житнянска, Ангел Джамбазки, Уршула Крупа от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените (2016/2966(RSP))  
B8-1229/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3, втора алинея от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид членове 21, 23, 24 и 25 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид разпоредбите на правните инструменти на ООН в областта на правата на човека, и по-специално инструментите, свързани с правата на жените, като Устава на ООН, Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за граждански и политически права, Международния пакт за икономически, социални и културни права, Конвенцията за преследване на търговията с хора и експлоатацията на чужда проституция, Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, Конвенцията от 1951 г. относно статута на бежанците и принципа на неотблъскване и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания,

–  като взе предвид член 11, параграф 1, буква г) от Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, приета с Резолюция 34/180 на Общото събрание на ООН от 18 декември 1979 г.,

_  като взе предвид своята резолюция от 25 февруари 2014 г., съдържаща препоръки към Комисията относно борбата с насилието над жени(1),

–  като взе предвид насоките на ЕС относно насилието срещу жените и момичетата и борбата с всички форми на дискриминация срещу тях,

–  като взе предвид доклада на Агенцията на Европейския съюз за основните права, озаглавен „Насилието срещу жените: общоевропейско проучване“, публикуван през март 2014 г.,

–  като взе предвид Директива 2012/29/EС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления(2),

–  като взе предвид Директива 2011/99/ЕС относно европейската заповед за защита(3) и Регламент (ЕС) № 606/2013 относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела(4),

–  като взе предвид Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него(5) и Директива 2011/92/ЕС относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета(6);

–  като взе предвид въпросите към Съвета и Комисията относно присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените (O-000121/2016 – B8-1805/2016 и O-000122/2016 – B8-1806/2016),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че равенството между мъжете и жените е основна ценност на ЕС и е залегнало в член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че насилието срещу жените все още е широко разпространено явление в рамките на ЕС; като има предвид, че според доклада на Агенцията за основните права от 2014 г. и изследвания относно насилието срещу жените една трета от всички жени в Европа са преживели актове на физическо или сексуално насилие поне веднъж през живота си като възрасни, 20% са преживели онлайн тормоз, една на всеки двадесет жени е била изнасилена, а повече от една на всеки десет е станала жертва на сексуално насилие, включващо употреба на сила;

В.  като има предвид, че понастоящем данните сочат, че значителен брой мъже стават жертви на извършвано от жени насилие, като съгласно статистическите данни за Англия и Уелс до момента през 2016 г. 600 000 жертви от мъжки пол са докладвали за домашно насилие на полицията(7), а регистрираните случаи на насилие срещу мъже представляват 20% от случаите на домашно насилие в Шотландия (8);

Г.  като има предвид, че насилието срещу жените и мъжете често се отхвърля като личен проблем и твърде лесно се толерира; като има предвид, че то всъщност е престъпление, което трябва да се наказва като такова;

Д.  като има предвид, че никое изолирано действие не може да премахне насилието срещу жените и мъжете, но че комбинация от мерки в областта на инфраструктурата, правото, съдебната система, правоприлагането, културата, образованието, социалните грижи, здравеопазването, както и други действия, свързани с предоставянето на услуги, може в значителна степен да повиши осведомеността и да намали насилието и последствията от него;

1.  припомня, че по силата на член 2 от ДЕС и Хартата за основните права на Европейския съюз държавите членки са обвързани да гарантират, защитават и насърчават равенството между половете;

2.  категорично осъжда всички форми на насилие срещу жените и момичетата; отбелязва, че насилието и тормозът засягат диспропорционално жените, но изразява загриженост, че случаите на извършено от съпруга или партньорка насилие срещу мъже не се докладват в пълна степен от жертвите от мъжки пол и не получават необходимото внимание от страна на полицейските и съдебните служби;

3.  отбелязва, че насилието срещу жените и мъжете е свързано с властта и контрола и че насилственото поведение може да включва физическо насилие, емоционален тормоз, изолация, заплахи, сексуален тормоз, икономически тормоз, сплашване, манипулативно използване на деца или домашни любимци и злоупотреба с привилегировано положение;

4.  признава, че последиците от основаното на пола насилие са катастрофални: 60% от жените посочват домашното насилие като една от основните причини за бездомността си, жените, които са били физически или сексуално малтретирани от своите партньори, е почти два пъти по-вероятно да изпаднат в депресия или да направят опит за самоубийство, а в случая на бременните жени домашното насилие оказва отрицателно въздействие върху здравето на майката и детето;

5.  приветства първото по рода си проучване относно насилието срещу жените, проведено от Агенцията за основните права през 2014 г., и призовава Агенцията да извърши проучване относно разпространението на случаите на насилие срещу мъжете;

6.  припомня, че 25 ноември е Международният ден за премахване на насилието над жените; изразява дълбока загриженост относно степента на насилие срещу жените в ЕС; отбелязва, че съществуват огромни различия по отношение на докладването на случаите на насилие в целия ЕС, като нагласите към основаното на пола насилие доста се различават в зависимост от отделната държава членка; призовава държавите членки да работят заедно, за да споделят най-добри практики и да обменят ефективни начини за предотвратяване на насилието и за защита на мъжете и жените от основаното на пола насилие;

7.  отбелязва, че 28-те държави членки са подписали Конвенцията от Истанбул на Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие, която подчертава политическата воля на държавите членки за прекратяване на насилието срещу жените; признава, че 14 държави членки са ратифицирали конвенцията; подчертава, че държавите членки имат суверенното право да ратифицират и изпълняват конвенцията и нейните разпоредби;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата на държавите членки и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2014)0126.

(2)

ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 57.

(3)

ОВ L 338, 21.12.2011 г., стр. 2.

(4)

ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 4.

(5)

ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1.

(6)

OВ L 335, 17.12.2011 г., стр.1.

(7)

Male victims of domestic abuse: implications for health visiting practice, Journal of Research Nursing 2016, Vol. 21 (5-6).

(8)

Официални статистически данни за Шотландия, октомври 2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност