Procedure : 2016/2966(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1229/2016

Indgivne tekster :

B8-1229/2016

Forhandlinger :

PV 23/11/2016 - 14
CRE 23/11/2016 - 14

Afstemninger :

PV 24/11/2016 - 8.8
CRE 24/11/2016 - 8.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 265kWORD 67k
16.11.2016
PE593.659v01-00
 
B8-1229/2016

på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-1805/2016 og B8-1806/2016

forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om EU's tiltrædelse af Istanbulkonventionen til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder (2016/2966(RSP))


Julie Girling, Daniel Dalton, Arne Gericke, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anders Primdahl Vistisen, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Urszula Krupa for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om EU's tiltrædelse af Istanbulkonventionen til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder (2016/2966(RSP))  
B8-1229/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 2 og artikel 3, stk. 3, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til artikel 21, 23, 24 og 25 i Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder,

–  der henviser til bestemmelserne i FN's retsakter vedrørende menneskerettigheder og navnlig om kvinders rettigheder, såsom FN-Pagten, verdenserklæringen om menneskerettigheder, de internationale konventioner om borgerlige og politiske rettigheder og om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, konventionen om bekæmpelse af menneskehandel og tredjeparts udnyttelse af prostitution, konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf samt konventionen fra 1951 om flygtninges retsstilling og princippet om "non-refoulement" og De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder,

–  der henviser til artikel 11, stk.1, litra d), i konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder vedtaget af FN's Generalforsamling ved resolution 34/180 af 18. december 1979,

_  der henviser til sin beslutning af 25. februar 2014 med henstillinger til Kommissionen om bekæmpelse af vold mod kvinder(1),

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende vold mod kvinder og piger og bekæmpelse af alle former for diskrimination mod dem,

–  der henviser til Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheders rapport "Violence against women: an EU-wide survey" ("Vold mod kvinder: en EU-dækkende undersøgelse"), som blev offentliggjort i marts 2014,

–  der henviser til direktiv 2012/29/EU om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse(2),

–  der henviser til direktiv 2011/99/EU om den europæiske beskyttelsesordre(3) og til forordning (EU) nr. 606/2013 om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål(4),

–  der henviser til direktiv 2011/36/EU om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor(5) og til direktiv 2011/92/EU om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA(6),

–  der henviser til forespørgslerne til Rådet og Kommissionen om EU's tiltrædelse af Istanbulkonventionen om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder (O-000121/2016 – B8-1805/2016 og O-000122/2016 – B8-1806/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at ligestilling mellem mænd og kvinder er en grundlæggende værdi i EU, der er forankret i artikel 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder;

B.  der henviser til, at vold mod kvinder stadig er et udbredt fænomen i EU; der henviser til, at rapporten fra Agenturet for Grundlæggende Rettigheder fra 2014 og undersøgelser vedrørende vold mod kvinder anslår, at en tredjedel af alle kvinder i Europa har været udsat for fysisk eller seksuel vold mindst én gang i deres voksenliv, at 20 % har været udsat for chikane på internettet, at én ud af tyve er blevet voldtaget samt at mere end en tiendedel har været udsat for seksuelle overgreb med voldsanvendelse;

C.  der henviser til, at dokumentation nu viser, at et betydeligt antal mænd er ofre for vold begået af kvinder og til, at statistikker fra England og Wales viser, at 600 000 mandlige ofre i 2016 har rapporteret om vold i hjemmet til politiet(7), og at registrerede overgreb mod mænd i Skotland tegner sig for 20 % af det samlede antal sager om vold i hjemmet (8);

D.  der henviser til, at vold mod kvinder og mænd alt for ofte afvises som et privat anliggende og alt for let tolereres; der henviser til, at det rent faktisk er en forbrydelse, der bør straffes som sådan;

E.  der henviser til, at ingen enkeltforanstaltning vil udrydde vold mod kvinder og mænd, men at en kombination af infrastrukturelle, lovmæssige, juridiske, håndhævelsesmæssige, kulturelle, uddannelsesmæssige, sociale, sundhedsmæssige og andre tjenesterelaterede foranstaltninger i betragtelig grad kan øge bevidstheden og reducere volden og dens konsekvenser;

1.  minder om, at medlemsstaterne i henhold til artikel 2 i TEU og EU's charter om grundlæggende rettigheder er forpligtede til garantere, beskytte og fremme ligestilling mellem kønnene;

2.  fordømmer på det kraftigste alle former for vold mod kvinder og piger; noterer sig, at vold og misbrug i uforholdsmæssig høj grad berører kvinder, men er bekymret over, at tilfældene af vold mod mænd, som begås af en ægtefælle eller partner, er underrapporteret af de mandlige ofre og ikke får den behørige opmærksomhed fra politi og domstole;

3.  bemærker, at vold mod kvinder og mænd hænger sammen med magt og kontrol, og at voldelig adfærd kan omfatte fysiske overgreb, følelsesmæssigt misbrug, isolering, trusler, seksuelt misbrug, økonomisk misbrug, intimidering, manipulerende anvendelse af børn eller kæledyr og misbrug af en privilegeret stilling;

4.  anerkender, at konsekvenserne af kønsbaseret vold er altødelæggende: 60 % af kvinder anfører, at vold i hjemmet er én af de vigtigste grunde til, at de er hjemløse, og kvinder, der er blevet fysisk eller seksuelt misbrugt af deres partnere, har en næsten dobbelt så stor risiko for at opleve depression eller forsøg på at begå selvmord, og, når der er tale om gravide kvinder, har vold i hjemmet negative følger for mødres og børns sundhed;

5.  glæder sig over undersøgelsen om vold mod kvinder, som blev foretaget af Agenturet for Grundlæggende Rettigheder i 2014 som den første af sin slags, og opfordrer agenturet til at gennemføre en undersøgelse om udbredelsen af vold mod mænd;

6.  minder om, at den 25. november er den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder; er alvorligt bekymret over omfanget af vold mod kvinder i EU; bemærker de enorme forskelle i rapporteringen af voldelige hændelser i hele EU, og at holdningerne til kønsbestemt vold varierer meget fra medlemsstat til medlemsstat; opfordrer medlemsstaterne til at arbejde sammen med henblik på at udveksle bedste praksis samt effektive metoder til at forebygge vold og beskytte kvinder og mænd mod kønsbaseret vold;

7.  bemærker, at alle 28 medlemsstater har undertegnet Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet, hvilket understreger den politiske vilje blandt medlemsstaterne til at sætte en stopper for vold mod kvinder; minder om, at 14 medlemsstater har ratificeret konventionen; understreger, at det er en medlemsstats suveræne ret at ratificere og gennemføre konventionen og dens bestemmelser;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer samt Europarådets Parlamentariske Forsamling.

(1)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0126.

(2)

EUT L 315 af 14.11.2012, s 57.

(3)

EUT L 338 af 21.12.2011, s. 2.

(4)

EUT L 181 af 29.6.2013, s. 4.

(5)

EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1.

(6)

EUT L 335 af 17.12 2011, s. 1.

(7)

Male victims of domestic abuse: implications for health visiting practice, Journal of Research Nursing 2016, bind 21 (5-6).

(8)

Officielle statistikker i Skotland, oktober 2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik