Διαδικασία : 2016/2966(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1229/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1229/2016

Συζήτηση :

PV 23/11/2016 - 14
CRE 23/11/2016 - 14

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2016 - 8.8
CRE 24/11/2016 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 495kWORD 79k
16.11.2016
PE593.659v01-00
 
B8-1229/2016

εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1805/2016 και B8-1806/2016

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (2016/2966(RSP))


Julie Girling, Daniel Dalton, Arne Gericke, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anders Primdahl Vistisen, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Urszula Krupa εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (2016/2966(RSP))  
B8-1229/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 21, 23, 24 και 25 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις διατάξεις των νομικών πράξεων των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως όσων αφορούν ειδικά τα δικαιώματα των γυναικών, όπως είναι ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα Διεθνή Σύμφωνα για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα, η Σύμβαση για την Εξάλειψη της Διακίνησης Ανθρώπων και της Εκμετάλλευσης της Πορνείας Άλλων, η Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, η Σύμβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων και την αρχή της μη επαναπροώθησης και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, η οποία εγκρίθηκε με το ψήφισμα 34/180 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 18ης Δεκεμβρίου 1979,

_  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2014 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών(1),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και την καταπολέμηση των κάθε μορφής διακρίσεων εναντίον τους,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Violence against women: an EU-wide survey» (Βία κατά των γυναικών – μια έρευνα σε επίπεδο ΕΕ), η οποία δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2014,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/EΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/99 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας(3) και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 606/2013 για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της(5) και την οδηγία 2011/93/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (O-000121/2016 – B8-1805/2016 και O-000122/2016 – B8-1806/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αξία της ΕΕ η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να αποτελεί εκτεταμένο φαινόμενο στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι από έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του 2014 και από μελέτες σχετικά με τη βία κατά των γυναικών προκύπτει ότι το ένα τρίτο του συνόλου των γυναικών στην Ευρώπη έχουν υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία τουλάχιστον μια φορά στην ενήλικη ζωή τους, το 20% έχουν υποστεί παρενόχληση μέσω του Διαδικτύου, μία στις είκοσι γυναίκες έχει πέσει θύμα βιασμού και ποσοστό μεγαλύτερο από το ένα δέκατο έχει υποστεί σεξουαλική βία υπό την απειλή σωματικής βίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία πλέον δείχνουν ότι σημαντικός αριθμός ανδρών έχουν πέσει θύματα πράξεων βίας που διαπράττονται από γυναίκες, και, σύμφωνα με στατιστικές στην Αγγλία και στην Ουαλία, 600 000 άνδρες θύματα έχουν καταγγείλει στην αστυνομία περιστατικά ενδοοικογενειακής κακοποίησης το 2016 μέχρι σήμερα(7) και τα καταγεγραμμένα περιστατικά ενδοοικογενειακής κακοποίησης ανδρών στη Σκωτία αντιστοιχούν στο 20% (8)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών και των ανδρών πολύ συχνά απορρίπτεται ως ιδιωτικό θέμα και επιδεικνύεται υπερβολική ανοχή στο θέμα αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για ποινικό αδίκημα που πρέπει να τιμωρείται αναλόγως·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών και των ανδρών δεν καταπολεμάται με μεμονωμένα μέτρα, αλλά ότι ο συνδυασμός μέτρων υποδομής, νομικών και δικαστικών μέτρων, μέτρων επιβολής του νόμου, μέτρων στον τομέα της εκπαίδευσης και της υγείας, καθώς και άλλων ενεργειών συνδεόμενων με την παροχή υπηρεσιών μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη συνειδητοποίηση και να περιορίσει τη βία και τις συνέπειές της·

1.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη δεσμεύονται από το άρθρο 2 της ΣΕΕ και από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να διασφαλίζουν, να προστατεύουν και να προάγουν την ισότητα των φύλων·

2.  καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας κατά γυναικών και κοριτσιών· σημειώνει ότι η βία και η κακοποίηση επηρεάζουν δυσανάλογα τις γυναίκες, αλλά εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι τα περιστατικά βίας εις βάρος ανδρών που διαπράττονται από συζύγους ή συντρόφους καταγγέλλονται σε περιορισμένο βαθμό από τους άνδρες θύματα, ενώ η αστυνομία και οι δικαστικές αρχές δεν δίνουν τη δέουσα προσοχή στα περιστατικά αυτά·

3.  επισημαίνει ότι η βία κατά των γυναικών και των ανδρών συνδέεται με την εξουσία και τον έλεγχο και ότι η βίαιη συμπεριφορά μπορεί να περιλαμβάνει σωματική κακοποίηση, συναισθηματική κακοποίηση, απομόνωση, απειλές, σεξουαλική κακοποίηση, οικονομική εκμετάλλευση, εκφοβισμό, χειραγώγηση μέσω παιδιών ή κατοικίδιων ζώων και κατάχρηση προνομιούχου θέσης·

4.  αναγνωρίζει ότι οι συνέπειες της έμφυλης βίας είναι καταστροφικές: το 60% των γυναικών αναφέρουν ότι η ενδοοικογενειακή κακοποίηση συγκαταλέγεται στους βασικούς λόγους για την απώλεια στέγης, οι γυναίκες που έχουν υποστεί σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση από τους συντρόφους τους έχουν διπλάσιες πιθανότητες να παρουσιάσουν κατάθλιψη ή να προβούν σε απόπειρα αυτοκτονίας και, στις εγκύους, η ενδοοικογενειακή βία έχει αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία της μητέρας και του παιδιού·

5.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρωτοποριακή μελέτη για τη βία κατά των γυναικών που εκπόνησε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων το 2014 και ζητεί από τον Οργανισμό να εκπονήσει μελέτη σχετικά με τα κρούσματα βίας εις βάρος ανδρών·

6.  υπενθυμίζει ότι η 25η Νοεμβρίου είναι η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών· εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την έκταση της βίας κατά των γυναικών στην ΕΕ· επισημαίνει την τεράστια απόκλιση στην καταγγελία βίαιων περιστατικών στην ΕΕ, καθώς οι τάσεις όσον αφορά την έμφυλη βία παρουσιάζουν μεγάλη διαφοροποίηση στα μεμονωμένα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές και αποτελεσματικούς τρόπους για την πρόληψη της βίας και την προστασία ανδρών και γυναικών από την έμφυλη βία·

7.  σημειώνει ότι και τα 28 κράτη μέλη έχουν υπογράψει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), στην οποία τονίζεται η πολιτική βούληση των κρατών μελών να εξαλείψουν τη βία κατά των γυναικών· αναγνωρίζει ότι 14 κράτη μέλη έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση· τονίζει ότι η επικύρωση και η εφαρμογή της Σύμβασης και των διατάξεών της αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα των κρατών μελών·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0126.

(2)

ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.

(3)

ΕΕ L 338 της 21.12.2011, σ. 2.

(4)

ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 4.

(5)

ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 1.

(7)

Male victims of domestic abuse: implications for health visiting practice, (Άνδρες θύματα ενδοοικογενειακής κακοποίησης: επιπτώσεις στις πρακτικές ιατρικών επισκεπτών) Journal of Research Nursing 2016, Vol. 21 (5-6).

(8)

Επίσημες στατιστικές στη Σκωτία, Οκτώβριος 2015

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου