Menettely : 2016/2966(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1229/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1229/2016

Keskustelut :

PV 23/11/2016 - 14
CRE 23/11/2016 - 14

Äänestykset :

PV 24/11/2016 - 8.8
CRE 24/11/2016 - 8.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 261kWORD 68k
16.11.2016
PE593.659v01-00
 
B8-1229/2016

suullisesti vastattavien kysymysten B8-1805/2016 ja B8-1806/2016 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


EU:n liittymisestä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevaan Istanbulin yleissopimukseen (2016/2966(RSP))


Julie Girling, Daniel Dalton, Arne Gericke, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anders Primdahl Vistisen, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Urszula Krupa ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n liittymisestä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevaan Istanbulin yleissopimukseen (2016/2966(RSP))  
B8-1229/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklan ja 3 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 8 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21, 23, 24 ja 25 artiklan,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja erityisesti naisten oikeuksia koskevat YK:n oikeudelliset välineet, kuten YK:n peruskirjan, ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevat kansainväliset yleissopimukset, ihmisten kaupan ja toisten prostituutiosta hyötymisen tukahduttamista koskevan yleissopimuksen, kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen, pakolaisten oikeusasemaa koskevan vuonna 1951 tehdyn yleissopimuksen ja palauttamiskiellon periaatteen sekä vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 18. joulukuuta 1979 päätöslauselmalla 34/180 hyväksymän kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen 11 artiklan 1 kohdan d alakohdan,

_  ottaa huomioon 25. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman suosituksista komissiolle naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnasta(1),

–  ottaa huomioon EU:n suuntaviivat naisiin kohdistuvan väkivallan ja kaikkien naisiin kohdistuvien syrjintämuotojen torjunnasta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston naisiin kohdistuvaa väkivaltaa käsittelevän kertomuksen ˮViolence against women: an EU-wide survey”, joka julkaistiin maaliskuussa 2014,

–  ottaa huomioon rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista 25. lokakuuta 2012 annetun direktiivin 2012/29/EU(2),

–  ottaa huomioon eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun direktiivin 2011/99/EU(3) sekä yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 606/2013(4),

–  ottaa huomioon ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetun direktiivin 2011/36/EU(5) sekä lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS korvaamisesta annetun direktiivin 2011/92/EU(6),

–  ottaa huomioon komissiolle ja neuvostolle esitetyt kysymykset EU:n liittymisestä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevaan Istanbulin yleissopimukseen (O-000121/2016 – B8-1805/2016 ja O-000122/2016 – B8‑1806/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että naisten ja miesten välinen tasa-arvo on unionin perusarvo, joka vahvistetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjan 23 artiklassa,

B.  toteaa, että naisiin kohdistuva väkivalta on yhä laajalle levinnyt ilmiö unionissa; toteaa, että perusoikeusviraston vuoden 2014 raportissa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevissa tutkimuksissa arvioidaan, että kolmasosa kaikista Euroopan naisista on kokenut fyysisiä tai seksuaalisia väkivallantekoja ainakin kerran aikuisikänsä aikana, 20 prosenttia on kokenut seksuaalista häirintää internetissä, yksi 20 naisesta on raiskattu ja enemmän kuin yksi kymmenestä on kärsinyt seksuaalisesta väkivallasta, johon on liittynyt voimankäyttöä;

C.  toteaa, että nykyisten todisteiden mukaan huomattava määrä miehiä joutuu naisten väkivallan uhreiksi ja että Englannissa ja Walesissa tilastot osoittavat, että vuonna 2016 tähän mennessä 600 000 miespuolista uhria on ilmoittanut poliisille perheväkivallasta(7) ja miehiin kohdistuneiden rekisteröityjen väärinkäytösten osuus on 20 prosenttia perheväkivaltatapauksista Skotlannissa(8);

D.  toteaa, että naisiin ja miehiin kohdistuva väkivalta sivuutetaan liian usein yksityisasiana ja sitä siedetään liian helposti; katsoo, että se on tosiasiassa rangaistava rikos;

E.  katsoo, että naisiin ja miehiin kohdistuvaa väkivaltaa ei voida poistaa millään yksittäisellä toimella, mutta tietoisuutta siitä voidaan lisätä ja väkivaltaa ja sen seurauksia voidaan vähentää merkittävästi yhdistämällä rakenteellisia, oikeudellisia sekä lain täytäntöönpanoon, kulttuuriin, koulutukseen, sosiaalipalveluihin, terveydenhuoltoon ja muihin palveluihin liittyviä toimia;

1.  muistuttaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artikla ja perusoikeuskirja velvoittavat jäsenvaltiot takaamaan sukupuolten tasa-arvon sekä suojelemaan ja edistämään sitä;

2.  tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan; panee merkille, että väkivalta ja väärinkäytökset vaikuttavat suhteettomasti naisiin, mutta on huolestunut siitä, että miespuoliset uhrit eivät ilmoita riittävästi heihin kohdistuvista puolison tai kumppanin harjoittamista väkivallanteoista ja että poliisi- ja oikeusviranomaiset eivät kiinnitä niihin asianmukaista huomiota;

3.  toteaa, että naisiin ja miehiin kohdistuva väkivalta on yhteydessä vallankäyttöön ja hallitsemiseen ja että väkivaltaista käyttäytymistä voi olla fyysinen väkivalta, henkinen väkivalta, eristäminen, uhkailu, seksuaalinen hyväksikäyttö, taloudellinen hyväksikäyttö, pelottelu, lasten tai lemmikkieläinten manipuloiva käyttö ja etuoikeutetun aseman väärinkäyttö;

4.  toteaa, että sukupuoleen perustuvan väkivallan seuraukset ovat tuhoisia: 60 prosenttia naisista ilmoittaa perheväkivallan yhdeksi tärkeimmäksi asunnottomuutensa syyksi, naiset, joita heidän kumppaninsa ovat käyttäneet fyysisesti tai seksuaalisesti hyväksi, kärsivät lähes kaksi kertaa todennäköisemmin masennuksesta tai yrittävät itsemurhaa ja raskaana olevien naisten tapauksessa perheväkivalta vaikuttaa kielteisesti äidin ja lapsen terveyteen;

5.  on tyytyväinen perusoikeusviraston vuonna 2014 toteuttamaan lajissaan ensimmäiseen naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevaan tutkimukseen ja kehottaa virastoa tekemään tutkimuksen miehiin kohdistuvasta väkivallasta;

6.  ottaa huomioon, että 25. marraskuuta vietetään kansainvälistä päivää naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi; on vakavasti huolissaan naisiin kohdistuvan väkivallan laajuudesta unionissa; panee merkille valtavat erot, joita esiintyi väkivallantekojen ilmoittamisessa eri puolilla unionia, sillä suhtautuminen sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan on hyvin erilaista eri jäsenvaltioissa; kehottaa jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä jakaakseen parhaita käytäntöjä ja vaihtaakseen tehokkaita toimintatapoja, joilla estetään väkivaltaisuuksia ja suojellaan miehiä ja naisia sukupuoleen perustuvalta väkivallalta;

7.  toteaa, että kaikki 28 jäsenvaltiota ovat allekirjoittaneet naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston Istanbulin yleissopimuksen, jossa korostetaan jäsenvaltioiden poliittista tahtoa naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi; toteaa, että 14 jäsenvaltiota on ratifioinut yleissopimuksen; korostaa, että jäsenvaltiolla on suvereeni oikeus ratifioida yleissopimus ja sen määräykset ja panna ne täytäntöön;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja Euroopan neuvoston parlamentaariselle yleiskokoukselle.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0126.

(2)

EUVL L 315, 14.11.2012, s. 57.

(3)

EUVL L 338, 21.12.2011, s. 2.

(4)

EUVL L 181, 29.6.2013, s. 4.

(5)

EUVL L 101, 15.4.2011, s. 1.

(6)

EUVL L 335, 17.12.2011, s. 1.

(7)

Male victims of domestic abuse: implications for health visiting practice, Journal of Research Nursing 2016, Vol. 21 (5-6).

(8)

Official Statistics in Scotland, October 2015.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö