Procedură : 2016/2966(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1229/2016

Texte depuse :

B8-1229/2016

Dezbateri :

PV 23/11/2016 - 14
CRE 23/11/2016 - 14

Voturi :

PV 24/11/2016 - 8.8
CRE 24/11/2016 - 8.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 405kWORD 76k
16.11.2016
PE593.659v01-00
 
B8-1229/2016

depusă pe baza întrebărilor cu solicitare de răspuns oral B8-1805/2016 și B8-1806/2016

depusă în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la Aderarea UE la Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor  (2016/2966(RSP))


Julie Girling, Daniel Dalton, Arne Gericke, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anders Primdahl Vistisen, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Urszula Krupa în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Aderarea UE la Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor (2016/2966(RSP))  
B8-1229/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 2 și articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere articolele 21, 23, 24 și 25 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere dispozițiile instrumentelor juridice ale Organizației Națiunilor Unite în domeniul drepturilor omului și în special cele referitoare la drepturile femeii, precum Carta ONU, Declarația universală a drepturilor omului, convențiile internaționale privind drepturile civile și politice, precum și cele privind drepturile economice, sociale și culturale, Convenția pentru combaterea traficului de ființe umane și a exploatării prostituției, Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, Convenția ONU din 1951 privind statutul refugiaților și principiul nereturnării și Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap,

–  având în vedere articolul 11 alineatul (1) litera (d) din Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei, adoptată prin Rezoluția 34/180 din 18 decembrie 1979 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite,

_  având în vedere Rezoluția sa din 25 februarie 2014 conținând recomandări adresate Comisiei privind combaterea violenței împotriva femeilor(1),

–  având în vedere orientările Uniunii Europene privind violența împotriva femeilor și fetelor și combaterea tuturor formelor de discriminare a acestora,

–  având în vedere raportul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene intitulat „Violența împotriva femeilor: un studiu la nivelul UE”, publicat în martie 2014,

–  având în vedere Directiva 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității(2),

–  având în vedere Directiva UE/2011/99 privind ordinul european de protecție(3) și Regulamentul (UE) nr. 606/2013 privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă(4),

–  având în vedere Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia(5) și Directiva 93/2011/UE din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului(6),

–  având în vedere întrebările adresate Consiliului și Comisiei cu privire la aderarea UE la Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (O-000121/2016 – B8-1805/2016 și O-000122/2016 – B8-1806/2016),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât egalitatea între femei și bărbați constituie o valoare fundamentală a UE, consacrată la articolul 23 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

B.  întrucât violența împotriva femeilor este în continuare un fenomen răspândit la scară largă în UE; întrucât, conform estimărilor din raportul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene din 2014 și din studiile realizate de aceasta privind violența împotriva femeilor, o treime din totalul femeilor din Europa s-au confruntat cu acte de violență fizică sau sexuală cel puțin o dată în viața lor de adult, 20% au avut parte de hărțuiri în mediul online, o femeie din douăzeci a fost violată și mai mult de o femeie din zece a fost victima unor acte de violență sexuală în care s-a făcut uz de forță;

C.  întrucât există acum dovezi care arată că mulți bărbați sunt victime ale actelor de violență comise de femei, statisticile din Anglia și Țara Galilor indicând că în 2016, 600 000 de victime de sex masculin au reclamat la poliție acte de violență domestică(7), iar abuzurile împotriva bărbaților reprezentând, în Scoția, 20% din actele de violență domestică(8);

D.  întrucât violența împotriva femeilor și a bărbaților este mult prea des considerată o chestiune de natură privată și tolerată mult prea ușor; întrucât aceste acte reprezintă, de fapt, o infracțiune care trebuie pedepsită ca atare;

E.  întrucât nicio intervenție izolată nu va elimina violența împotriva femeilor și a bărbaților, ci doar o combinație de acțiuni legate de infrastructură, judiciare, de aplicare a legii, culturale, educaționale, sociale, de sănătate și de alte acțiuni legate de servicii poate reduce mult acest fenomen și consecințele sale,

1.  reamintește că statele membre trebuie să respecte articolul 2 din TUE și Carta drepturilor fundamentale privind garantarea, protejarea și promovarea egalității de gen;

2.  condamnă cu fermitate toate formele de violență împotriva femeilor și a fetelor; constată că violența și abuzurile afectează în mod disproporțional femeile, dar este îngrijorat de faptul că incidentele de violență comise de o soție sau o parteneră împotriva bărbaților sunt reclamate prea puțin, iar poliția și serviciile judiciare nu le acordă atenția cuvenită;

3.  ia act de faptul că violența împotriva femeilor și a bărbaților are legătură cu deținerea puterii și a controlului și că un comportament violent poate include abuzul fizic, abuzul emoțional, izolarea, amenințările, abuzul sexual, abuzul economic, intimidarea, folosirea în scopuri de manipulare a copiilor sau animalelor de companie și folosirea abuzivă a unei poziții privilegiate;

4.  recunoaște că efectele violenței bazate pe gen sunt devastatoare: 60% dintre femei indică violența domestică drept unul dintre motivele principale pentru care nu au o locuință, probabilitatea ca femeile care au fost abuzate fizic sau sexual de partenerii lor să sufere de depresie sau să încerce să se sinucidă este de aproape două ori mai mare, iar în cazul femeilor însărcinate violența domestică are un efect negativ asupra sănătății mamei și a copilului;

5.  salută primul studiu de acest gen privind violența împotriva femeilor realizat de Agenția pentru Drepturi Fundamentale în 2014 și invită această agenție să realizeze un studiu privind cazurile de violență împotriva bărbaților;

6.  reamintește că la 25 noiembrie se celebrează Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor; este foarte îngrijorat de amploarea violenței împotriva femeilor; constată diferența uriașă privind gradul de raportare a incidentelor violente la nivelul întregii UE, atitudinea față de violența bazată pe gen fiind foarte diferită la nivelul fiecărui stat membru în parte; invită statele membre să colaboreze pentru a face schimb de bune practici și de metode eficiente de prevenire a violenței și de protejare a femeilor și bărbaților împotriva violenței bazate pe gen;

7.  menționează că toate cele 28 de state membre au semnat Convenția de la Istanbul a Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, în care se subliniază voința politică a statelor membre de a pune capăt violenței împotriva femeilor; reamintește faptul că 14 state au ratificat convenția; subliniază că un stat membru are dreptul suveran de a ratifica și pune în aplicare convenția și dispozițiile acesteia;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor statelor membre, precum și Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0126.

(2)

JO L 315, 14.11.2012, p. 57.

(3)

JO L 338, 21.12.2011, p. 2.

(4)

JO L 181, 29.6.2013, p. 4.

(5)

JO L 101, 15.4.2011, p. 1.

(6)

JOL 335, 17.12.2011, p. 1.

(7)

Male victims of domestic abuse: implications for health visiting practice, Journal of Research Nursing 2016, vol. 21 (5-6).

(8)

Official Statistics in Scotland, octombrie 2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate