Postup : 2016/2966(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1229/2016

Predkladané texty :

B8-1229/2016

Rozpravy :

PV 23/11/2016 - 14
CRE 23/11/2016 - 14

Hlasovanie :

PV 24/11/2016 - 8.8
CRE 24/11/2016 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 271kWORD 77k
16.11.2016
PE593.659v01-00
 
B8-1229/2016

predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B8-1805/2016 a B8-1806/2016

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o pristúpení EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a boji proti nemu (2016/2966(RSP))


Julie Girling, Daniel Dalton, Arne Gericke, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anders Primdahl Vistisen, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Urszula Krupa v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o pristúpení EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a boji proti nemu (2016/2966(RSP))  
B8-1229/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 2 a článok 3 ods. 3 druhý pododsek Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a na článok 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na články 21, 23, 24 a 25 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na ustanovenia nachádzajúce sa v právnych nástrojoch OSN v oblasti ľudských práv, najmä tých, ktoré sa týkajú práv žien, akými sú Charta OSN, Všeobecná deklarácia ľudských práv, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Dohovor o potláčaní obchodu s ľuďmi a využívania prostitúcie iných osôb, Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951, zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia a Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,

–  so zreteľom na článok 11 ods. 1 písm. d) Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ktorý Valné zhromaždenie OSN prijalo rezolúciou 34/180 dňa 18. decembra 1979,

_  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. februára 2014 s odporúčaniami pre Komisiu o boji proti násiliu voči ženám(1),

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o násilí voči ženám a dievčatám a o boji proti všetkým formám ich diskriminácie,

–  so zreteľom na správu Agentúry Európskej únie pre základné práva s názvom Násilie páchané na ženách: celoeurópsky prieskum, ktorá bola zverejnená v marci 2014,

–  so zreteľom na smernicu 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov(2),

–  so zreteľom na smernicu 2011/99/EÚ o európskom ochrannom príkaze(3) a nariadenie (EÚ) č. 606/2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach(4),

–  so zreteľom na smernicu 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania(5) a smernicu 2011/92/EÚ o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV(6);

–  so zreteľom na otázky Rade a Komisii týkajúce sa pristúpenia EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a boji proti nemu (O-000121/2016 – B8-1805/2016 and O-000122/2016 – B8-1806/2016),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

A.  keďže rovnosť mužov a žien je jednou zo základných hodnôt EÚ a je zakotvená v článku 23 Charty základných práv Európskej únie,

B.  keďže násilie páchané na ženách je v EÚ stále rozšírený jav; keďže v správe Agentúry pre základné práva z roku 2014 a v štúdiách o násilí páchanom na ženách sa odhaduje, že jedna tretina všetkých žien v Európe sa stala obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia aspoň raz počas ich dospelého života, 20 % malo skúsenosť s obťažovaním na internete, každá dvadsiata bola znásilnená a viac než jedna desatina bola vystavená sexuálnemu násiliu s použitím sily;

C.  keďže z dôkazov vyplýva, že značný počet mužov je obeťou násilia páchaného ženami, a to spáchaného násilia, pričom zo štatistík v Anglicku a Walese vyplýva, že doteraz v roku 2016 na polícii nahlásilo domáce násilie 600,000 mužských obetí(7) a v Škótsku zaznamenané domáce násilie na mužoch predstavuje 20 % prípadov domáceho násilia(8);

D.  keďže dôležitosť násilia páchaného na ženách a mužoch sa často znižuje tým, že sa označuje za súkromná záležitosť, a príliš často sa toleruje; keďže vlastne ide o trestný čin, ktoré treba náležite potrestať;

E.  keďže násilie voči ženám a mužom neodstráni žiadny individuálny zásah, ale kombinácia infraštruktúrnych, právnych, súdnych, presadzovacích, kultúrnych, vzdelávacích, sociálnych, zdravotníckych a ďalších opatrení v oblasti služieb môže významne zvýšiť informovanosť a obmedziť násilie a jeho následky;

1.  pripomína, že členské štáty sú viazané článkom 2 ZEÚ a Chartou základných práv, aby zaručovali, chránili a presadzovali rodovú rovnosť;

2.  dôrazne odsudzuje všetky formy násilia páchaného na ženách a dievčatách; berie na vedomie, že násilie a zneužívanie neprimerane ovplyvňuje ženy, je však znepokojený tým, že o prípadoch násilia páchaného na mužoch ich manželkami alebo partnerkami mužské obete neinformujú dostatočne a polícia a justícia im nevenujú náležitú pozornosť;

3.  pripomína, že násilie na ženách a mužoch je otázkou moci a kontroly, a že násilné správanie môže zahŕňať fyzické zneužívanie, duševné zneužívanie, izoláciu, vyhrážky, sexuálne a ekonomické zneužívanie, zastrašovanie, manipulatívne využívanie detí alebo domácich zvierat a zneužívanie zvýhodnenej pozície;

4.  uznáva, že dôsledky rodovo motivovaného násilia sú ničivé: 60 % žien uvádza domáce násilie ako jeden z hlavných dôvodov ich bezdomovstva, ženy, ktoré boli fyzicky alebo sexuálne zneužívané ich partneri, sú takmer dvakrát náchylnejšie na to, že sa stanú obeťami depresie alebo sa pokúsia spáchať samovraždu, pričom domáce násilie na tehotných ženách negatívne vplýva na zdravie matiek aj detí;

5.  víta prvú štúdiu svojho druhu o násilí páchanom na ženách, ktorú vykonala Agentúra pre základné práva v roku 2014, a vyzýva agentúru, aby vypracovala štúdiu o výskyte násilia páchaného na mužoch;

6.  pripomína, že 25. novembra je Medzinárodný deň boja za odstránenie násilia voči ženám; vyjadruje vážne znepokojenie nad rozsahom násilia páchaného na ženách v EÚ; konštatuje obrovské rozdiely v oznamovaní násilných incidentov v EÚ, pričom postoj k rodovo motivovanému násiliu sa značne líši v závislosti od konkrétneho členského štátu; vyzýva členské štáty, aby spolupracovali pri výmene osvedčených postupov a účinných spôsobov predchádzania násiliu a ochrany mužov a žien pred rodovo motivovaným násilím;

7.  berie na vedomie, že všetkých 28 členských štátov podpísalo Istanbulský dohovor o predchádzaní násiliu voči ženám a domácemu násiliu, čo zvýrazňuje politickú vôľu medzi členskými štátmi zastaviť násilie páchané na ženách; uznáva, že 14 členských štátov tento dohovor ratifikovalo; zdôrazňuje, že ratifikovať a uplatňovať dohovor a jeho ustanovenia je zvrchovaným právom členského štátu;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam členských štátov a Parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy.

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0126.

(2)

Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 57.

(3)

Ú. v. EÚ L 338, 21.12.2011, s. 2.

(4)

Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 4.

(5)

Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1.

(7)

Male victims of domestic abuse: implications for health visiting practice (Mužské obete domáceho násilia: vplyv na opatrovateľstvo), Journal of Research Nursing 2016, č.21, s. 5-6.

(8)

Úradné štatistiky v škótsku, október 2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia