Förfarande : 2016/2966(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1229/2016

Ingivna texter :

B8-1229/2016

Debatter :

PV 23/11/2016 - 14
CRE 23/11/2016 - 14

Omröstningar :

PV 24/11/2016 - 8.8
CRE 24/11/2016 - 8.8
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 262kWORD 67k
16.11.2016
PE593.659v01-00
 
B8-1229/2016

till följd av frågorna för muntligt besvarande B8-1805/2016 och B8-1806/2016

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om EU:s anslutning till Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor (2016/2966(RSP))


Julie Girling, Daniel Dalton, Arne Gericke, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anders Primdahl Vistisen, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Urszula Krupa för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om EU:s anslutning till Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor (2016/2966(RSP))  
B8-1229/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 2 och artikel 3.3 andra stycket i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och artikel 8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av artiklarna 21, 23, 24 och 25 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av föreskrifterna i FN:s rättsliga instrument om mänskliga rättigheter, framför allt de som handlar om kvinnors rättigheter, såsom FN-stadgan, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, de internationella konventionerna om medborgerliga och politiska rättigheter och om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, FN:s konvention om bekämpande och avskaffande av människohandel och utnyttjande av andra vid prostitution, konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning samt principen om non-refoulement, FN‑konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,

–  med beaktande av artikel 11.1 d i konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, antagen genom FN:s generalförsamlings resolution 34/180 av den 18 december 1979,

_  med beaktande av sin resolution av den 25 februari 2014 med rekommendationer till kommissionen om bekämpning av våld mot kvinnor(1),

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om våld mot kvinnor och flickor och kampen mot alla former av diskriminering av dem,

–  med beaktande av rapporten från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter Våld mot kvinnor: en undersökning omfattande hela EU, offentliggjord i mars 2014,

–  med beaktande av direktiv 2012/29/EU om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem(2),

–  med beaktande av direktiv 2011/99/EU om den europeiska skyddsordern(3) och förordning (EU) nr 606/2013 om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor(4),

–  med beaktande av direktiv 2011/36/EU om förebyggande och bekämpande av människohandel och om skydd av dess offer ur ett jämställdhetsperspektiv(5) och direktiv 2011/92/EU om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF(6),

–  med beaktande av frågorna till rådet och kommissionen om EU:s anslutning till Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor (O‑000121/2016 – B8-1805/2016 och O-000122/2016 – B8-1806/2016),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Jämställdhet mellan män och kvinnor är ett av EU:s grundläggande värden och erkänns i artikel 23 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

B.  Våld mot kvinnor är fortfarande ett utbrett fenomen inom EU. Rapporten från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter från 2014 och undersökningar om våld mot kvinnor uppskattar att en tredjedel av alla kvinnor i Europa har utsatts för fysiska eller sexuella våldshandlingar minst en gång under sitt vuxna liv, att 20 procent har utsatts för trakasserier på nätet, att en av tjugo har våldtagits och mer än en av tio har utsatts för sexuellt våld som omfattade användning av tvång.

C.  Det finns belägg för att ett stort antal män blir utsatta för våld av kvinnor, och statistik från hela England och Wales visar att under 2016 har hittills 600 000 män anmält våld i hemmet till polisen(7), och i Skottland utgör registrerade övergrepp mot män 20 procent av alla fall som rör våld i hemmet(8).

D.  Våld mot kvinnor och män avfärdas alltför ofta som en privat fråga och tolereras för lätt. Det är faktiskt ett brott som måste straffas som sådant.

E.  Det går inte att utrota våldet mot kvinnor och män med en enda insats, men en kombination av infrastrukturella, rättsliga, verkställande, kulturella, utbildningsrelaterade, sociala och hälsomässiga åtgärder samt andra tjänsterelaterade åtgärder kan avsevärt öka medvetenheten och minska våldet och dess konsekvenser.

1.  Europaparlamentet påminner om att medlemsstaterna genom artikel 2 i EU-fördraget och av stadgan om de grundläggande rättigheterna är bundna att säkerställa, skydda och främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

2.  Europaparlamentet fördömer skarpt alla former av våld mot kvinnor och flickor. Parlamentet noterar att våld och övergrepp drabbar kvinnor i oproportionerligt hög grad, men är oroat över att våldshandlingar mot män som begås av maka eller partner är underrapporterade av manliga offer och inte ges vederbörlig uppmärksamhet hos polis och rättsliga myndigheter.

3.  Europaparlamentet konstaterar att våld mot kvinnor och män är kopplat till makt och kontroll och att våldsamt beteende kan inbegripa fysiska och emotionella övergrepp, isolering, hot, sexuella övergrepp, ekonomiska övergrepp, påtryckningar, manipulativt utnyttjande av barn eller sällskapsdjur och missbruk av privilegierad ställning.

4.  Europaparlamentet erkänner att konsekvenserna av könsrelaterat våld är förödande: 60 procent av kvinnorna anger våld i hemmet som den främsta orsaken till sin hemlöshet, kvinnor som har blivit utsatta för fysiska eller sexuella övergrepp av sina partner lider nästan dubbelt så ofta av depression eller försöker begå självmord, och när det gäller gravida kvinnor har våld i hemmet negativa konsekvenser för mödrars och barns hälsa.

5.  Europaparlamentet välkomnar studien om våld mot kvinnor, den första i sitt slag, av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter från 2014 och uppmanar byrån att genomföra en studie om förekomsten av våld mot män.

6.  Europaparlamentet påminner om att den 25 november är den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Parlamentet är djupt oroat över omfattningen av våld mot kvinnor i EU. Parlamentet noterar de stora skillnaderna i rapporteringen av våldshandlingar i hela EU, där attityderna till könsrelaterat våld skiljer sig avsevärt mellan de olika medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att samarbeta för att utbyta bästa praxis och effektiva sätt att förebygga våld och skydda män och kvinnor mot könsrelaterat våld.

7.  Europaparlamentet noterar att alla 28 medlemsstater har undertecknat Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, vilket framhåller den politiska viljan bland medlemsstaterna att stoppa våld mot kvinnor. Parlamentet konstaterar att 14 medlemsstater har ratificerat konventionen. Parlamentet betonar att det är varje medlemsstats suveräna rätt att ratificera och genomföra konventionen och dess bestämmelser.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och Europarådets parlamentariska församling.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2014)0126.

(2)

EUT L 315, 14.11.2012, s. 57.

(3)

EUT L 338, 21.12.2011, s. 2.

(4)

EUT L 181, 29.6.2013, s. 4.

(5)

EUT L 101, 15.4.2011, s. 1.

(6)

EUT L 335, 17.12.2011, s. 1.

(7)

Male victims of domestic abuse: implications for health visiting practice, Journal of Research Nursing 2016, Vol. 21 (5-6).

(8)

Officiell statistik i Skottland, oktober 2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy