Πρόταση ψηφίσματος - B8-1230/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-1230/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την νοηματική γλώσσα και τους επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας

16.11.2016 - (2016/2952(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Ádám Kósa, David Casa, Algirdas Saudargas, Marek Plura, Csaba Sógor, Romana Tomc, Deirdre Clune, Jeroen Lenaers, Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rosa Estaràs Ferragut, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Vilija Blinkevičiūtė, Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Elena Gentile, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Georgi Pirinski, Κώστας Μαυρίδης εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Helga Stevens, Jana Žitňanská, Mark Demesmaeker, Roberts Zīle, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Daniel Dalton, Raffaele Fitto εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marian Harkin, Sophia in ‘t Veld, Urmas Paet, Paavo Väyrynen, Marielle de Sarnez εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Terry Reintke, Philippe Lamberts, Helga Trüpel, Indrek Tarand εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Laura Agea, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD


Διαδικασία : 2016/2952(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-1230/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-1230/2016
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-1230/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την νοηματική γλώσσα και τους επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας

(2016/2952(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 5, 9, 10, 19, 168 και 216 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τα άρθρα 2 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 17 Ιουνίου 1988 σχετικά με τις νοηματικές γλώσσες για τους κωφούς[1] και της 18 Νοεμβρίου 1998 για τις νοηματικές γλώσσες[2],

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD) και την έναρξη ισχύος της στην ΕΕ στις 21 Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με την απόφαση 2010/48/EΚ του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία[3],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ιδίως όσον αφορά τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία[4],

–  έχοντας υπόψη το γενικό σχόλιο αριθ. 4 της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς[5],

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία («οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση »)[6],

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων[7],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ και άλλα εργαλεία για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της ΕΕΚ – μια προσέγγιση διά βίου μάθησης[8],

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο πολιτικής του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας σχετικά με την ισότητα και την αποφυγή διακρίσεων[9],

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2015 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (COM(2015)0615),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2012 για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων οργανισμών του δημόσιου τομέα (COM(2012)0721),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία[10]·

–  έχοντας υπόψη τα μαθησιακά αποτελέσματα και την αξιολόγηση των κατευθυντήριων γραμμών του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Διερμηνέων Νοηματικής Γλώσσας (efsli) για τις ίσες ευκαιρίες κατάρτισης για διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας και ποιοτικές υπηρεσίες για κωφούς πολίτες σε ολόκληρη την Ένωση[11],

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την διερμηνεία του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Διερμηνέων Νοηματικής Γλώσσας /Ευρωπαϊκής Ένωσης Κωφών για τις διεθνείς/ ευρωπαϊκές συνεδριάσεις[12],

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Ένωσης Διερμηνέων Συνεδριάσεων (AIIC) για τους ομιλούμενης γλώσσας διερμηνείς που εργάζονται σε μικτές ομάδες[13],

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της efsli σχετικά με τα δικαιώματα σε διερμηνεία νοηματικής γλώσσας κατά την εργασία ή τις σπουδές στο εξωτερικό[14],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως πολίτες με πλήρη δικαιώματα, όλα τα άτομα με αναπηρίες, ιδίως οι γυναίκες και τα παιδιά, καθώς και οι κωφοί και βαρήκοοι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούν νοηματική γλώσσα και εκείνων που δεν τη χρησιμοποιούν, έχουν ίσα δικαιώματα και δικαιούνται αδιαμφισβήτητη αξιοπρέπεια, ίση μεταχείριση, ανεξάρτητη διαβίωση, αυτονομία και πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΛΕΕ απαιτεί από την Ένωση να καταπολεμά κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της κάθε διάκριση λόγω αναπηρίας (άρθρο 10) και της παρέχει την εξουσία να θεσπίζει νομοθετικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των διακρίσεων (άρθρο 19)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 21 και 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύουν ρητώς τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας και προβλέπουν την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν περίπου ένα εκατομμύριο κωφοί χρήστες νοηματικής γλώσσας στην ΕΕ[15] και 51 εκατομμύρια βαρήκοοι πολίτες[16], πολλοί από τους οποίους είναι επίσης χρήστες νοηματικής γλώσσας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές και περιφερειακές νοηματικές γλώσσες αποτελούν πλήρως ανεπτυγμένες φυσικές γλώσσες, με δική τους γραμματική και συντακτικό, ίσες με τις ομιλούμενες γλώσσες[17]·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική της ΕΕ για την πολυγλωσσία προωθεί την εκμάθηση ξένων γλωσσών και ότι ένας από τους στόχους της είναι κάθε Ευρωπαίος να μιλά δύο ακόμη γλώσσες εκτός από τη μητρική τους γλώσσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μάθηση και η προώθηση εθνικών και περιφερειακών νοηματικών γλωσσών θα μπορούσε να στηρίξει τον στόχο αυτό·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσβασιμότητα αποτελεί προϋπόθεση ώστε τα άτομα με αναπηρία να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως και ισότιμα στην κοινωνία[18]·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσβασιμότητα δεν περιορίζεται μόνο στη φυσική προσβασιμότητα του περιβάλλοντος αλλά εκτείνεται και στην προσβασιμότητα της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, μεταξύ άλλων με τη μορφή της παροχής περιεχομένου σε νοηματική γλώσσα[19]·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας είναι ισότιμοι με τους διερμηνείς ομιλούμενης γλώσσας όσον αφορά την αποστολή και τα καθήκοντά τους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των διερμηνέων νοηματικής γλώσσας είναι ανομοιογενής μεταξύ των κρατών μελών, και κυμαίνεται από την άτυπη οικογενειακή στήριξη έως την επαγγελματική πανεπιστημιακή μόρφωση και τους πλήρως ειδικευμένους διερμηνείς·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη ειδικευμένων και επαγγελματιών διερμηνέων της νοηματικής γλώσσας σε όλα τα κράτη μέλη και ότι η αναλογία των χρηστών νοηματικής γλώσσας προς τους διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας ποικίλλει μεταξύ του 8:1 και του 2.500:1, με μέση αναλογία 160:1[20]·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει υποβληθεί αναφορά[21] με την οποία ζητείται να επιτρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφορές που υποβάλλονται σε εθνικές και περιφερειακές νοηματικές γλώσσες της ΕΕ·

ΙΓ.  Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διακήρυξη των Βρυξελλών σχετικά με τις Νοηματικές Γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση[22] προωθεί μια απαλλαγμένη από διακρίσεις προσέγγιση στη χρήση φυσικής νοηματικής γλώσσας, όπως απαιτείται σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η οποία έχει κυρωθεί από την ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ πλην ενός·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο και η ποιότητα του υποτιτλισμού στη δημόσια και ιδιωτική τηλεόραση διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών και κυμαίνεται από κάτω του 10 % σε σχεδόν 100 %, με πολύ διαφορετικό επίπεδο ποιότητας[23]· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη δεδομένων στα περισσότερα κράτη μέλη όσον αφορά το επίπεδο της διερμηνείας σε νοηματική γλώσσα στην τηλεόραση·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη νέων γλωσσικών τεχνολογιών θα μπορούσε να αποβεί προς όφελος των χρηστών νοηματικής γλώσσας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη σύμβαση CRPD, η άρνηση εύλογων διευκολύνσεων συνιστά διάκριση και ότι, στο πλαίσιο της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση, πρέπει να προβλέπονται εύλογες προσαρμογές για να εξασφαλισθεί η τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει άμεση επικοινωνιακή πρόσβαση για τους κωφούς, τους τυφλούς και κωφούς ή τους βαρήκοους πολίτες προς τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους διαχειριστές των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, αντιστρόφως, προς τους κωφούς ή βαρήκοους πολίτες από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

Επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας

 

1.  Τονίζει την ανάγκη για εξειδικευμένους επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας, που μπορεί να καλυφθεί μόνο με βάση την ακόλουθη προσέγγιση:

α)  την επίσημη αναγνώριση των εθνικών και περιφερειακών νοηματικών γλωσσών στα κράτη μέλη και στα όργανα της ΕΕ,

β)  την επίσημη κατάρτιση (πανεπιστημιακή ή παρόμοια, ισοδύναμη με 3 έτη σπουδών πλήρους παρακολούθησης, ανάλογη με την απαιτούμενη εκπαίδευση των διερμηνέων ομιλούμενης γλώσσας)[24],

γ)  την καταχώριση (επίσημη διαπίστευση και σύστημα ελέγχου ποιότητας, όπως η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη),

δ)  την τυπική αναγνώριση του επαγγέλματος·

2.  αναγνωρίζει ότι η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας υψηλής ποιότητας στη νοηματική γλώσσα:

α)  εξαρτάται από μια αντικειμενική εκτίμηση της ποιότητας στην οποία συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη,

β)  βασίζεται σε επαγγελματικά προσόντα,

γ)  προϋποθέτει την συμμετοχή εμπειρογνωμόνων εκπροσώπων της κοινότητας των κωφών·

3.  αναγνωρίζει ότι η διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα συνιστά παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών για τις οποίες απαιτείται η δέουσα αμοιβή·

Διάκριση μεταξύ προσβασιμότητας και εύλογης διευκόλυνσης[25]

4.  αντιλαμβάνεται ότι η προσβασιμότητα ωφελεί ορισμένες ομάδες και βασίζεται σε ένα σύνολο προτύπων που θα υλοποιηθούν σταδιακά·

5.  έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η έλλειψη αναλογικότητας ή η αδόκητη επιβάρυνση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επιχειρήματα για να δικαιολογηθεί η μη παροχή πρόσβασης·

6.  αναγνωρίζει ότι η εύλογη διευκόλυνση αφορά τα άτομα και λειτουργεί συμπληρωματικά προς την υποχρέωση παροχής πρόσβασης·

7.  παρατηρεί επίσης ότι ένα άτομο μπορεί να ζητήσει μέτρα εύλογης διευκόλυνσης, ακόμη και αν έχει εκπληρωθεί η υποχρέωση παροχής πρόσβασης·

8.  κατανοεί ότι η παροχή διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα μπορεί να αποτελεί μέτρο παροχής πρόσβασης ή μέτρο εύλογης διευκόλυνσης, ανάλογα με την περίπτωση·

Προσβασιμότητα

9.  επισημαίνει ότι οι κωφοί, κωφάλαλοι και βαρήκοοι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες και στην ίδια επικοινωνία με τους συμπολίτες τους μέσω της διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα, του υποτιτλισμού, της αναγνώρισης ομιλίας και/ή εναλλακτικών μορφών επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των προφορικών διερμηνέων·

10.  επισημαίνει ότι οι δημόσιες και κρατικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού περιεχομένου τους, πρέπει να καταστούν προσβάσιμες μέσω διαμεσολάβησης σε πραγματικό χρόνο, όπως είναι οι επί τόπου ευρισκόμενοι διερμηνείς νοηματικής γλώσσας, αλλά και οι εναλλακτικές διαδικτυακές και εξ αποστάσεως υπηρεσίες, κατά περίπτωση·

11.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να καταστήσει την πολιτική διαδικασία όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμη, μεταξύ άλλων μέσω της χρησιμοποίησης επαγγελματιών διερμηνέων της νοηματικής γλώσσας· παρατηρεί ότι τούτη η δέσμευση αφορά εκλογές, δημόσιες διαβουλεύσεις, και άλλες εκδηλώσεις, ανάλογα με την περίπτωση·

12.  υπογραμμίζει τον διευρυνόμενο ρόλο των γλωσσικών τεχνολογιών στις προσπάθειες εξασφάλισης ισότιμης πρόσβασης για όλους στον ψηφιακό χώρο·

13.  αντιλαμβάνεται τη σημασία των ελάχιστων προτύπων στις προσπάθειες διασφάλισης της προσβασιμότητας, ιδίως ενόψει των νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως είναι η παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών διερμηνείας νοηματικής γλώσσας και υποτιτλισμού·

14.  παρατηρεί ότι, αν και η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εμπίπτει στις αρμοδιότητες των κρατών μελών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες κωφών, κωφαλάλων και βαρήκοων ασθενών, για παράδειγμα μέσω της παροχής επαγγελματικής διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα και μέσω κύκλων επιμόρφωσης του προσωπικού σε ζητήματα ευαισθητοποίησης, με ιδιαίτερη έμφαση σε γυναίκες και τα παιδιά·

15.  αναγνωρίζει ότι η ίση πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους κωφούς, κωφάλαλους και βαρήκοους πολίτες μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο μέσω της διάθεσης δεόντως καταρτισμένων επαγγελματιών διερμηνέων της νοηματικής γλώσσας·

16.  έχει επίγνωση της σημασίας που έχει η παροχή υπηρεσιών ορθής και επακριβούς διερμηνείας και μετάφρασης και δη στα δικαστήρια και σε άλλα περιβάλλοντα νομικής φύσης· επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν εξειδικευμένοι και εξαιρετικά καταρτισμένοι επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας, ιδίως σε αυτού του είδους τα περιβάλλοντα·

17.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθεί η υποστήριξη και οι ειδικές διατάξεις, όπως η διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα και η παροχή προσβάσιμων πληροφοριών κειμένου σε πραγματικό χρόνο σχετικά με καταστροφές, για άτομα με αναπηρία σε καταστάσεις ένοπλων συγκρούσεων, καταστάσεων έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης και φυσικών καταστροφών[26]·

Απασχόληση, εκπαίδευση και κατάρτιση

18.  σημειώνει ότι τα μέτρα εύλογης διευκόλυνσης, τα οποία περιλαμβάνουν την παροχή επαγγελματιών διερμηνέων της νοηματικής γλώσσας, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξασφαλίζεται ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση·

19.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να παρέχεται ισορροπημένη και σφαιρική ενημέρωση σχετικά με τη νοηματική γλώσσα και τι σημαίνει να είσαι κωφός έτσι ώστε οι γονείς να μπορούν να κάνουν συνειδητές επιλογές προς το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών τους·

20.  τονίζει ότι τα προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης είναι ζωτικής σημασίας για τα παιδιά σε σχέση με την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών δεξιοτήτων· σημειώνει, επιπλέον, ότι τα εν λόγω προγράμματα θα πρέπει κατά το δυνατόν να περιέχουν κωφούς που αποτελούν πρότυπα προς μίμηση·

21.  τονίζει ότι πρέπει να παρέχεται στους κωφούς, τους κωφούς και τυφλούς και τους βαρήκοους σπουδαστές και τους γονείς τους η δυνατότητα να μάθουν την εθνική ή περιφερειακή γλώσσα του περιβάλλοντός τους μέσω προσχολικών υπηρεσιών και στα σχολεία[27]·

22.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αναγνωριστεί και να προωθηθεί η γλωσσική ταυτότητα των κοινοτήτων κωφών[28]·

23.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την εκμάθηση της νοηματικής γλώσσας κατά τον ίδιο τρόπο όπως με τις ξένες γλώσσες·

24.  τονίζει ότι οι ειδικευμένοι διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας και το διδακτικό προσωπικό με επάρκεια στη νοηματική γλώσσα και εξοπλισμένο με δεξιότητες που του επιτρέπουν να εργάζεται αποτελεσματικά σε δίγλωσσα περιεκτικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα αποτελούν κεφαλαιώδη συνιστώσα των εκπαιδευτικών επιτευγμάτων των κωφών παιδιών και νεαρών ενηλίκων, με αποτέλεσμα τις υψηλότερες εκπαιδευτικές επιδόσεις και χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σε μακροπρόθεσμη βάση·

25.  επισημαίνει την ευρεία έλλειψη δίγλωσσων σχολικών εγχειριδίων στη νοηματική και εκπαιδευτικού υλικού σε προσιτούς μορφότυπους και γλώσσες·

26.  απευθύνει έκκληση για τη διασφάλιση της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των κωφών, τυφλών και κωφών και βαρήκοων ατόμων εντός της ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + και των συναφών προγραμμάτων κινητικότητας, μέσω μέριμνας ώστε οι συμμετέχοντες να μην επιβαρύνονται δυσανάλογα έχοντας να εξασφαλίσουν οι ίδιοι τα της διερμηνείας που χρειάζονται·

27.  χαιρετίζει το πιλοτικό έργο σχετικά με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας· εκφράζει τη λύπη του για τον αποκλεισμό της διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα από το πιλοτικό έργο, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο παρεμποδίζει σε σημαντικό βαθμό την ελεύθερη κυκλοφορία των κωφών, τυφλών και κωφών και βαρήκοων εργαζομένων και σπουδαστών εντός της ΕΕ·

Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

28.  αναγνωρίζει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ οφείλουν να αποτελούν υπόδειγμα χρήσης βέλτιστων πρακτικών για το μόνιμο προσωπικό, τα αιρετά μέλη και τους ασκούμενους τους έναντι των πολιτών της ΕΕ σε σχέση με την παροχή εύλογης διευκόλυνσης και προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα·

29.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ παρέχουν ήδη, σε βάση ad hoc, δυνατότητα πρόσβασης σε δημόσιες εκδηλώσεις και σε συνεδριάσεις επιτροπών· συντάσσεται με την άποψη ότι ο υποτιτλισμός και η αναγνώριση ομιλίας πρέπει να θεωρηθούν εναλλακτικές αλλά ισοδύναμες και αναγκαίες μέθοδοι για βαρήκοα άτομα που δεν χρησιμοποιούν τη νοηματική· εκτιμά ότι το αυτό ισχύει επίσης για τους υπαλλήλους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ από την άποψη της παροχής εύλογης διευκόλυνσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27 Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία·

30.  αναγνωρίζει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν θεσπίσει και εφαρμόζουν σύστημα παροχής διερμηνείας από και προς τη νοηματική γλώσσα, μέσω των αντίστοιχων υπηρεσιών διερμηνείας τους για λόγους προσβασιμότητας· προτρέπει τα θεσμικά όργανα να αξιοποιήσουν παρόμοια υπάρχοντα συστήματα και κατά την παροχή εύλογης διευκόλυνσης για το προσωπικό ή/και για τους αιρετούς αξιωματούχους, ελαχιστοποιώντας στην πράξη τον διοικητικό φόρτο για τα άτομα και τα θεσμικά όργανα·

31.  παροτρύνει θερμά τα θεσμικά όργανα να αναγνωρίσουν το ίδιο επίσημο καθεστώς για τους διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας όπως εκείνο που ισχύει για τους διερμηνείς των ομιλούμενων γλωσσών σε σχέση με τις υπηρεσίες διερμηνείας που αυτοί παρέχουν στα θεσμικά όργανα και/ή στο προσωπικό τους και στους διορισμένους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε τεχνολογική υποστήριξη, προπαρασκευαστικό υλικό και έγγραφα·

32.  παροτρύνει την Eurostat να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να διαθέτουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στατιστικές για κωφούς, τυφλούς και κωφούς και βαρήκοους χρήστες νοηματικής γλώσσας, και τούτο προκειμένου να είναι σε θέση αυτά να διαμορφώνουν, να εφαρμόζουν και να αναλύουν καλύτερα τις πολιτικές τους για την αναπηρία και τη γλώσσα·

33.  παροτρύνει την υπηρεσία επισκεπτών να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τυφλών, τυφλών και κωφών και βαρήκοων επισκεπτών μέσω απευθείας παροχής πρόσβασης σε εθνικές ή περιφερειακές νοηματικές γλώσσες και σε υπηρεσίες αναγνώρισης ομιλίας·

34.  καλεί τα θεσμικά όργανα να εφαρμόσουν πλήρως το πιλοτικό έργο INSIGN της ΕΕ, το οποίο δημιουργήθηκε σε απάντηση της απόφασης του Κοινοβουλίου, της 10-13 Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με την εφαρμογή, σε πραγματικό χρόνο, συστήματος παροχής υπηρεσιών σε νοηματική γλώσσα και το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ κωφών/βαρήκοων ατόμων και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ[29]·

35.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.