Предложение за резолюция - B8-1232/2016Предложение за резолюция
B8-1232/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Беларус

16.11.2016 - (2016/2934(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Хейди Хаутала, Ребека Хармс, Бронис Ропе, Игор Шолтес от името на групата Verts/ALE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1232/2016

Процедура : 2016/2934(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-1232/2016
Внесени текстове :
B8-1232/2016
Разисквания :
Приети текстове :

B8-1232/2016

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Беларус

(2016/2934(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Беларус,

–  като взе предвид парламентарните избори, проведени на 11 септември 2016 г., и президентските избори, състояли се на 11 октомври 2015 г.,

–  като взе предвид изявлението на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 12 септември 2016 г. относно парламентарните избори в Беларус,

–  като взе предвид предварителното изявление от 12 септември 2016 г. на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)/Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ), Парламентарната асамблея на ОССЕ и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа относно парламентарните избори в Беларус,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Беларус от 15 февруари 2016 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че в своя окончателен доклад относно президентските избори в Беларус от 2015 г. ОССЕ/БДИПЧ, съвместно с Венецианската комисия към Съвета на Европа, подготви набор от препоръки, които да бъдат изпълнени от Беларус преди парламентарните избори през 2016 г.;

Б.  като има предвид, че изборите от 2016 г. бяха белязани от редица положителни тенденции, като липсата на значителни ограничения от страна на публичните органи при събирането на подписи за издигане на кандидати и провеждане на предизборни кампании и малък процент на откази за регистриране на предложените групи и кандидати; като има предвид, че съгласно оценката на мисията на ОССЕ/БДИПЧ парламентарните избори през 2016 г. бяха организирани ефикасно;

В.  като има предвид, че въпреки това продължават да съществуват редица дългогодишни системни слабости, включително ограничения в нормативната уредба по отношение на политическите права и основните свободи; като има предвид, че преброяването на гласовете и представянето на резултатите бяха засегнати от значителен брой процедурни нередности и не бяха достатъчно прозрачни; като има предвид, че беларуските органи не взеха предвид повечето от препоръките на ОССЕ/БДИПЧ, които бяха разработени въз основа на наблюдението на предходни кампании, а малкото внесени промени не бяха в състояние да допринесат за качествена промяна в естеството на изборите с оглед на постигането на повече демокрация и прозрачност;

Г.  като има предвид, че от 1994 г. насам в Беларус не са провеждани свободни и честни избори съгласно изборно законодателство в съответствие с международно признатите стандарти на ОССЕ/БДИПЧ; като има предвид, че за първи път от 20 години в парламента на Беларус ще бъде представена демократична опозиция;

Д.  като има предвид, че през февруари 2016 г. ЕС отмени прилаганите в продължение на пет години санкции срещу Беларус, като жест на добра воля, за да насърчи Беларус да подобри положението с правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава;

Е.  като има предвид, че двете беларуски групи за наблюдение на избори „Human Rights Defenders for Free Elections“ (HRD) (Защитници на правата на човека за свободни избори) и „Right to Choose-2016 (R2C)“ (Право на избор – 2016 (R2C)) заклеймиха последните избори като неотговарящи на редица важни международни стандарти и като ненадеждно отражение на волята на гражданите на Беларус;

Ж.  като има предвид, че беларуските групи за наблюдение разполагат с конкретни доказателства за повсеместни сериозни усилия за изкуствено повишаване на данните за избирателната активност по време на петте дена за предварително гласуване (6 – 10 септември 2016 г.) и в изборния ден (11 септември 2016 г.);

З.  като има предвид, че беларуските дясноцентристки опозиционни сили представиха за първи път на 18 ноември 2015 г. съвместно споразумение за сътрудничество, за да участват обединени в парламентарните избори през 2016 г.;

И.  като има предвид, че на 18 и 19 юни 2015 г. в Минск се състоя първото официално посещение от 2002 г. насам на Делегацията на Парламента за връзки с Беларус; като има предвид, че Парламентът понастоящем не поддържа официални отношения с парламента на Беларус;

Й.  като има предвид, че Беларус изигра конструктивна роля за улесняване на сключването на споразумението за прекратяване на огъня в Украйна;

K.  като има предвид, че конфликтът в Украйна задълбочи опасенията на беларуското общество за дестабилизация на вътрешното положение в резултат на промяна на режима;

Л.  като има предвид, че Беларус е единствената държава в Европа, която продължава да прилага смъртното наказание; като има предвид, че на 4 октомври 2016 г. Върховният съд на Беларус потвърди смъртната присъда на Сергей Остриков; като има предвид, че това е четвъртото потвърждение от Върховния съд на Беларус на смъртна присъда през 2016 г.

M.  като има предвид, че беларуските органи не са се отказали от репресивните практики срещу политическите си опоненти: продължават да бъдат налагани административни санкции на мирни демонстранти, други граждански и политически права са ограничени, а в страната има нови политически затворници; като има предвид, че беларуските органи не предприеха никакви мерки, насочени към системни и качествени промени в областта на правата на човека, особено на законодателно равнище;

Н.  като има предвид, че значителното подобрение в областта на свободата на словото и свободата на медиите, еднаквото зачитане на политическите права на обикновените граждани и на активистите от опозицията и спазването на принципите на правовата държава и основните права са предпоставки за по-добри отношения между ЕС и Беларус; като има предвид, че Европейският съюз е все така твърдо решен да продължи да защитава правата на човека в Беларус, включително свободата на словото и на медиите;

O.  като има предвид, че според новия доклад на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Беларус Миклош Харасти нарушенията на правата на човека в страната стават все по-тежки, като той се позовава, по-специално, на непроменената правна и административна система на ограничения на правата на човека;

П.  като има предвид, че на 25 октомври 2016 г. Беларус прие своя първи национален план за действие в областта на правата на човека, който беше одобрен с резолюция на Министерския съвет; като има предвид, че според беларуските органи в този план са определени основните линии на действие за изпълнение на ангажиментите на страната в областта на правата на човека;

Р.  като има предвид, че Беларус все още не може да бъде поканена да се присъедини към Парламентарната асамблея Евронест, създадена през май 2011 г. с функциите на парламентарно измерение на Източното партньорство;

С.  като има предвид, че всяка държава, която развива ядрена енергетика, трябва да се придържа стриктно към международните изисквания и норми за ядрена безопасност и за безопасност по отношение на околната среда; като има предвид, че правителството на Беларус, което носи изключителната отговорност за безопасността и сигурността на ядрените съоръжения на територията на страната, трябва да изпълнява задълженията си към своите собствени граждани, както и към съседните държави; като има предвид, че принципите на откритост и прозрачност следва да бъдат водещи при разработването, експлоатацията и извеждането от експлоатация на всяко ядрено съоръжение;

1.  признава напредъка, постигнат от Беларус по отношение на провеждането на парламентарните избори през 2016 г. в сравнение с предходните избори; отбелязва, че опозицията ще разполага с двама представители в новоизбрания парламент;

2.  изразява съжаление обаче, че изборите не спазват редица важни международни стандарти за демократични и свободни избори, нито изборното законодателство на страната; подчертава, по-конкретно, липсата на равен достъп до държавните медии за всички кандидати, липсата на безпристрастност на избирателните комисии, случаите на злоупотреба с административни ресурси в полза на подкрепящите правителството кандидати, множеството случаи на принуждаване на гласоподавателите да участват в предварителното гласуване, както и липсата на прозрачност на някои избирателни процедури за наблюдателите;

3.  призовава беларуските органи да възобновят незабавно работата по цялостна избирателна реформа като част от по-широкия процес на демократизация и в сътрудничество с международните партньори; подчертава необходимостта от своевременното изпълнение на препоръките на ОССЕ/БДИПЧ преди общинските избори през март 2018 г.; подчертава, че то е от първостепенно значение за реализиране на пълния потенциал на отношенията между ЕС и Беларус;

4.  призовава отново беларуските органи да гарантират при всички обстоятелства зачитането на демократичните принципи, на правата на човека и на основните свободи, в съответствие с Всеобщата декларация за правата на човека и с международните и регионалните инструменти за правата на човека, ратифицирани от Беларус;

5.  приветства във връзка с това приемането от Министерския съвет на Беларус на плана за действие за изпълнение на препоръките на работната група за универсалния периодичен преглед към Съвета на ООН по правата на човека и очаква той да бъде изпълнен изцяло; очаква създаването на национална институция по правата на човека и се надява тя да започне да функционира пълноценно и ефективно в най-кратък срок; призовава органите на Беларус да признаят мандата на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Беларус и да му сътрудничат пълноценно, като провеждат съдържателен и конструктивен диалог и като улеснят посещение в страната;

6.  призовава правителството на Беларус да реабилитира освободените политически затворници и да възстанови напълно техните граждански и политически права;

7.  изразява загриженост, че от 2000 г. насам в Беларус не са регистрирани нови политически партии; призовава за по-либерален подход в тази област;

8.  очаква органите да спрат да упражняват тормоз по политически причини спрямо независимите медии; настоятелно призовава за прекратяване на практиката на административно преследване и на произволното използване на дял 2, член 22, параграф 9 на Административния кодекс срещу журналисти на свободна практика по обвинение за работа с чуждестранни медии без акредитация, което ограничава правото на свобода на изразяване на мнение и разпространяването на информация;

9.  отбелязва намерението на правителството на Беларус да разгледа отново възможното премахване на смъртното наказание; настоятелно призовава Беларус, единствената държава в Европа, която все още прилага смъртното наказание, да се присъедини към световен мораториум върху използването на смъртното наказание, като първа стъпка към неговото окончателно премахване; припомня, че смъртното наказание е нехуманно и унизително отношение, няма доказан възпиращ ефект и прави съдебните грешки необратими;

10.  призовава ЕСВД и Комисията да потърсят нови начини за подкрепа на организациите на гражданското общество в Беларус; подчертава във връзка с това необходимостта да се подкрепят всички независими източници на информация за обществото в Беларус, включително медии, излъчващи на беларуски език и от чужбина;

11.  отбелязва започването през януари 2014 г. на преговорите относно облекчаването на визовия режим, насочени към подобряване на междуличностните контакти и към насърчаване на формирането на гражданско общество; подчертава необходимостта да се ускори постигането на напредък в това отношение;

12.  подкрепя Комисията в нейната политика на критична ангажираност по отношение на беларуските органи и изразява готовност да допринесе за нея, в т.ч. чрез Делегацията на Парламента за връзки с Беларус, докато беларуските партньори засвидетелстват действителен ангажимент, отворен и ориентиран към постигането на резултати; призовава във връзка с това ЕСВД да определи минимален набор от показатели в краткосрочен и средносрочен план относно начина за оценяване на готовността на беларуските органи да задълбочават взаимодействието си с ЕС;

13.  отдава голямо значение и очаква с нетърпение присъединяването на Беларус към Парламентарната асамблея Евронест в съответствие с учредителния акт веднага щом бъдат изпълнени политическите условия, тъй като това присъединяване ще бъде естествено продължение на участието на Беларус в многостранната рамка за сътрудничество на Източното партньорство;

14.  подчертава неотложната необходимост да се обезпечи европейски и международен контрол върху проекта за ядрена електроцентрала в Островец, и настоява за предприемането на следните стъпки: а) провеждането на тест за устойчивост на беларуската ядрена електроцентрала, както беше договорено с Комисията на 23 юни 2011 г. с подписването на декларация относно тестовете за устойчивост, б) изпълнението на мисията на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), в нейния пълен обхват, за безпристрастна оценка на избраното местоположение на обекта в Островец, алтернативите и критериите за избор на местоположение, в) гарантиране на международен контрол върху изпълнението на проекта за ядрена електроцентрала на Беларус с цел да се предотвратят възможни инциденти или аварии; настоятелно призовава поради това беларуските органи незабавно да спрат изграждането на ядрената електроцентрала, докато бъдат изпълнени посочените по-горе стъпки и докато бъдат въведени мерки за сигурност;

15.  настоятелно призовава Съвета и Комисията да обвържат макрофинансовата помощ от ЕС за Беларус с постигането на значителен напредък по отношение на зачитането на гражданските свободи и основните права, както и с конструктивните действия, които да бъдат предприети от страна на Беларус по отношение на безопасността на ядрената електроцентрала в Островец, което да бъде условие за отпускането на такава помощ;

16.  потвърждава своя ангажимент да работи за благото на народа на Беларус, да подкрепя неговите продемократични стремежи и инициативи и да допринася за по-стабилно, демократично бъдеще и благоденствие за страната;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Европейската служба за външна дейност, на Съвета, на Комисията, на държавите членки, на ОССЕ/БДИПЧ, на Съвета на Европа и на беларуските органи.