Forslag til beslutning - B8-1232/2016Forslag til beslutning
B8-1232/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Hviderusland

16.11.2016 - (2016/2934(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1232/2016

Procedure : 2016/2934(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-1232/2016
Indgivne tekster :
B8-1232/2016
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8-1232/2016

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Hviderusland

(2016/2934(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Hviderusland,

–  der henviser til det parlamentsvalg, som blev afholdt den 11. september 2016, og det præsidentvalg, der blev afholdt den 11. oktober 2015,

–  der henviser til erklæringen af 12. september 2016 fra EU-Udenrigstjenestens talsmand om parlamentsvalget i Hviderusland,

–  der henviser til den foreløbige erklæring af 12. september 2016 fra OSCE/ODIHR, OSCE's Parlamentariske Forsamling og Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE) om parlamentsvalget i Hviderusland,

–  der henviser til Rådets konklusioner om Hviderusland af 15. februar 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at OSCE/ODIHR, sammen med Europarådets Venedigkommission, i sin endelige rapport om det hviderussiske præsidentvalg i 2015 fremsatte en række anbefalinger for Hviderusland at implementere inden præsidentvalget i 2016;

B.  der henviser til, at der var visse positive udviklingstræk ved valget i 2016 såsom fraværet af væsentlige begrænsninger fra myndighedernes side på indsamling af underskrifter til opstilling af kandidater og gennemførelse af kampagneaktiviteter og en lille procentdel af afslag på registrering af opstillinger af grupper og kandidater; der henviser til, at parlamentsvalget i 2016 ifølge OSCE/ODIHR-missionen var effektivt organiseret;

C.  der henviser til, at der ikke desto mindre består en række længerevarende, systemiske mangler, inklusive de retlige rammer for indskrænkning af politiske rettigheder og grundlæggende friheder; der henviser til, at optælling og registrering gav anledning til betydeligt antal proceduremæssige uregelmæssigheder og manglede gennemsigtighed; der henviser til, at de hviderussiske myndigheder ikke tog hensyn til størsteparten af de anbefalinger, der var fremsat af OSCE/ODIHR, som var baseret på observationer ved tidligere valghandlinger, og at de få foretagne ændringer ikke formåede at bidrage til en kvalitativ ændring af valgets beskaffenhed i retning af mere demokrati og gennemsigtighed;

D.  der henviser til, at der siden 1994 ikke har fundet frie og retfærdige valg sted i Hviderusland i henhold til valglovgivning, der stemmer overens med OSCE/ODIHR's internationalt anerkendte standarder; der henviser til, at en demokratisk opposition for første gang i 20 år vil være repræsenteret i det hviderussiske parlament;

E.  der henviser til, at EU i februar 2016 ophævede fem års sanktioner mod Hviderusland som en imødekommende gestus, der skulle tilskynde Hviderusland til at forbedre sine forhold på menneskerettigheds-, demokrati- og retsstatsområdet;

F.  der henviser til, at de to hviderussiske valgobservatørgrupper HRD (Menneskerettighedsforkæmpere for Frie Valg) og Right to Choose-2016 har fordømt de seneste valg for ikke at leve op til en række centrale internationale standarder og for ikke at være en troværdig afspejling af de hviderussiske borgeres vilje;

G.  der henviser til, at de hviderussiske observatørgrupper afdækkede konkrete beviser på omfattende og landsdækkende forsøg på at overdrive tallene for valgdeltagelse i den fem dag lange brevstemmeperiode (6.-10. september 2016) og på selve valgdagen (11. september 2016);

H.  der henviser til, at centrum-højre-kræfterne i den hviderussiske opposition den 18. november 2015 for første gang fremlagde en fælles samarbejdsaftale om at stille op i forening til parlamentsvalget i 2016;

I.  der henviser til, at Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Hviderusland den 18.-19. juni 2015 aflagde sit første officielle besøg i Minsk siden 2002; der henviser til, at Europa-Parlamentet i øjeblikket ikke har nogen officielle forbindelser med det hviderussiske parlament;

J.  der henviser til, at Hviderusland spillede en konstruktiv rolle som mellemled i aftalen om våbenhvilen i Ukraine;

K.  der henviser til, at konflikten i Ukraine har øget frygten i det hviderussiske samfund for, at den interne situation vil blive destabiliseret som følge af et magtskifte;

L.  der henviser til, at Hviderusland er det eneste land i Europa, der stadig fuldbyrder dødsstraf; der henviser til, at den hviderussiske højesteret den 4. oktober 2016 stadfæstede dødsdommen over Siarhei Vostrykau; der henviser til, at dette er den hviderussiske højesterets fjerde stadfæstelse af en dødsdom i 2016;

M.  der henviser til, at de hviderussiske myndigheder ikke har indstillet sin repressive fremfærd mod sine politiske modstandere; der henviser til, at fredelige demonstranter fortsat pålægges administrative sanktioner, andre borgerlige og politiske rettigheder er indskrænket og landet har nye politiske fanger; der henviser til, at de hviderussiske myndigheder ikke har truffet nogen foranstaltninger til at udvirke systemiske og kvalitative ændringer på menneskerettighedsområdet, navnlig ikke på lovgivningsmæssigt plan;

N.  der henviser til, at bedre forbindelser mellem EU og Hviderusland forudsætter en markant forbedring af ytringsfriheden og mediefriheden, respekt for de politiske rettigheder for både almindelige borgere og oppositionsaktivister og fuld respekt for retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder; der henviser til, at Den Europæiske Union fortsat er stærkt opsat på at forsvare menneskerettighederne i Hviderusland, herunder ytrings- og pressefriheden;

O.  der henviser til, at ifølge den seneste rapport fra FN's særlige rapportør om menneskerettigheder i Hviderusland, Miklós Haraszti, bliver menneskerettighedskrænkelserne i landet stadig værre, navnlig idet et system af juridiske og administrative restriktioner for menneskerettighederne består uforandret;

P.  der henviser til, at Hviderusland den 25. oktober 2016 vedtog sin første menneskerettighedshandlingsplan, der blev godkendt ved resolution af Ministerrådet; der henviser til, at denne plan ifølge de hviderussiske myndigheder fastlægger hovedlinjerne for tiltag til implementering af landets menneskerettighedstilsagn;

Q.  der henviser til, at Hviderusland endnu ikke kan indbydes til at tiltræde den parlamentariske forsamling Euronest, der blev oprettet i maj 2011 som den parlamentariske dimension af østpartnerskabet;

R.  der henviser til, at ethvert land, der udvikler atomkraft, nøje skal efterleve de internationale atom- og miljøsikkerhedskrav og -standarder; der henviser til, at den hviderussiske regering, der har eneansvar for sikkerheden ved atomkraftværker på sit territorium, skal opfylde sine forpligtelser over for sine egne borgere såvel som for nabolandene; der henviser til, at principperne om åbenhed og gennemskuelighed skal være det bærende grundlag, på hvilket ethvert atomkraftværk opbygges, drives og afvikles;

1.  anerkender de fremskridt, som Hviderusland har gjort for så vidt angår gennemførelsen af parlamentsvalget i 2016 i forhold til foregående år; bemærker, at oppositionen vil få to repræsentanter i det nyvalgte parlament;

2.  beklager imidlertid, at valget ikke efterlevede en række central internationale standarder for demokrati og frie valg eller med valgets egen valglov; understreger navnlig manglen på lige adgang for alle kandidater til statslige medier, manglen på uvildighed i valgkommissionerne, tilfælde af misbrug af administrative ressourcer til fordel for regeringsvenlige kandidater, talrige tilfælde af at vælgere er blevet tvunget til at brevstemme og den mangel på gennemskuelighed for valgobservatører, der omgiver visse valgprocedurer;

3.  opfordrer de hviderussiske myndigheder til hurtigst muligt at genoptage arbejdet om en gennemgribende valgreform som led i en bredere demokratiseringsproces og i samarbejde med internationale partnere; understreger behovet for at implementere OSCE/ODIHR-anbefalingerne i god tid før kommunalvalgene i marts 2018; fremhæver, at dette er centralt for at indfri det fulde potentiale af de EU-hviderussiske forbindelser;

4.  gentager sin opfordring til de hviderussiske myndigheder om under alle omstændigheder at sikre, at de demokratiske principper, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder respekteres i overensstemmelse med verdenserklæringen om menneskerettighederne og med internationale og regionale menneskerettighedsinstrumenter, som Hviderusland har ratificeret;

5.  glæder sig i denne forbindelse over det hviderussiske Ministerråds vedtagelse af handlingsplanen for implementering af anbefalingerne fremsat af FN's Menneskerettighedsråds arbejdsgruppe vedrørende den universelle regelmæssige gennemgang og forventer, at denne udføres til punkt og prikke; ser frem til oprettelsen af en national institution for menneskerettigheder og håber, at dette kan blive fuldt driftsklart og virkningsfuldt inden for kortest mulig tid; opfordrer de hviderussiske myndigheder til at anerkende mandatet til FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Hviderusland og til at samarbejde fuldt ud med denne ved at indgå i en uddybende og konstruktiv dialog og befordre et besøg i landet;

6.  opfordrer den hviderussiske regering til at rehabilitere de løsladte politiske fanger og give dem alle deres borgerlige og politiske rettigheder tilbage;

7.  udtrykker bekymring over, at der ikke er blevet registreret nogen nye politiske partier i Hviderusland siden 2000; opfordrer til en mindre restriktiv tilgang til dette spørgsmål;

8.  forventer, at myndighederne holder op med at chikanere uafhængige medier af politiske årsager; opfordrer indtrængende til, at der sættes en stopper for den administrative forfølgelse og den vilkårlige anvendelse af artikel 22, stk. 9, i del 2 af loven om administrative overtrædelser mod freelancejournalister for at have arbejdet med udenlandske medier uden akkreditering, hvilket indskrænker ytringsfriheden og informationsformidlingen;

9.  tager den hviderussiske regerings intention om at gøre yderligere overvejelser om ophævelse af dødsstraffen til efterretning; opfordrer indtrængende Hviderusland som det eneste land i Europa, der stadig anvender dødsstraf, til at tilslutte sig et fælles moratorium for anvendelse af dødsstraf som et første skridt mod permanent afskaffelse heraf; minder om, at dødsstraf udgør en umenneskelig og nedværdigende behandling, der ikke har nogen påvist afskrækkende virkning og gør justitsmord uoprettelige;

10.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at finde nye måder at støtte civilsamfundsorganisationer i Hviderusland på; fremhæver i denne forbindelse behovet for at støtte alle uafhængige kilder til information for det hviderussiske samfund, herunder medier, som sender på hviderussisk fra udlandet;

11.  bemærker, at der i januar 2014 blev indledt forhandlinger om visumlempelse med henblik på at forbedre de mellemfolkelige kontakter og fremme fremvæksten af et civilsamfund; understreger, at det er nødvendigt at gøre hurtigere fremskridt i denne henseende;

12.  støtter Kommissionen i dens politik om "kritisk engagement" med de hviderussiske myndigheder og understreger, at det er parat til at bidrage hertil, inklusive via Parlamentets delegation om forbindelserne med Hviderusland, så længe den hviderussiske modparts engagement er oprigtigt, åbent og resultatorienteret; opfordrer i denne forbindelse EU-Udenrigstjenesten til at fastsætte en række minimumsreferencemærker på kort og mellemlang sigt for, hvordan de hviderussiske myndigheders villighed til at optrappe forbindelserne med EU kan måles;

13.  knytter stor betydning og ser frem til Hvideruslands tiltrædelse af Euronests parlamentariske forsamling i overensstemmelse med forfatningsakten, så snart de politiske betingelser er opfyldt, idet denne tiltrædelse vil ligge i naturlig forlængelse af Hvideruslands deltagelse i østpartnerskabets multilaterale samarbejdsrammer;

14.  understreger det presserende behov for at sikre europæisk og international kontrol med projektet for Ostrovets-kernekraftværket og insisterer på, at følgende skridt tages: a) der gennemføres en stresstest for Ostrovets-projektet som aftalt med Kommissionen den 23. juni 2011 ved undertegnelse af en erklæring om stresstester, b) IAEA SEED-missionen gennemføres i sit fulde omfang til uvildig bedømmelse af den valgte Ostrovets-lokalitet, alternative lokaliteter og lokalitetsudvælgelseskriterierne, c) der tilsikres international kontrol med implementeringen af projektet med det formål at forhindre mulige episoder eller ulykker; opfordrer derfor indtrængende de hviderussiske myndigheder til øjeblikkeligt at suspendere opførelsen af Ostrovets-projektet indtil ovennævnte skridt er taget og sikkerhedsforanstaltningerne truffet;

15.  opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til at knytte EU's makrofinansielle støtte til Hviderusland sammen med og gøre den betinget af, at der gøres betydelig fremskridt for så vidt angår overholdelse af borgerlige frihedsrettigheder og grundlæggende rettigheder og gøres konstruktive tiltag fra Hvideruslands side for så vidt angår sikkerheden ved Ostrovets-projektet;

16.  står fast på sit engagement i at arbejde til gavn for det hviderussiske folk, støtte dets prodemokratiske forhåbninger og initiativer og bidrage til en stabil og demokratisk fremtid med velstand for landet;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/Kommissionens næstformand, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, OSCE/ODIHR, Europarådet og de hviderussiske myndigheder.