Päätöslauselmaesitys - B8-1232/2016Päätöslauselmaesitys
B8-1232/2016

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Valko-Venäjän tilanteesta

16.11.2016 - (2016/2934(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1232/2016

Menettely : 2016/2934(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-1232/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-1232/2016
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8-1232/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma Valko-Venäjän tilanteesta

(2016/2934(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Valko-Venäjästä,

–  ottaa huomioon 11. syyskuuta 2016 pidetyt parlamenttivaalit sekä 11. lokakuuta 2015 pidetyt presidentinvaalit,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) tiedottajan 12. syyskuuta 2016 antaman lausunnon Valko-Venäjän parlamenttivaaleista,

–  ottaa huomioon Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR), Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen sekä Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen 12. syyskuuta 2016 antaman Valko-Venäjän parlamenttivaaleja koskevan alustavan julkilausuman,

–  ottaa huomioon 15. helmikuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät Valko-Venäjästä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Etyj/ODIHR antoi Valko-Venäjän vuoden 2015 presidentinvaaleja koskevassa lopullisessa raportissaan sarjan yhdessä Euroopan neuvoston Venetsian komission kanssa laatimiaan suosituksia, jotka Valko-Venäjän oli määrä panna täytäntöön ennen vuoden 2016 parlamenttivaaleja;

B.  toteaa, että vuoden 2016 vaaleissa havaittiin monia myönteisiä suuntauksia, kuten se, etteivät viranomaiset rajoittaneet merkittävästi ehdokkaiden nimittämiseen vaadittavien nimikirjoitusten keräämästä tai kampanjointia, sekä se, että ryhmien ja ehdokkaiden nimitysten rekisteröinti evättiin harvoissa tapauksissa; panee merkille, että Etyjin/ODIHR:n arvion mukaan vuoden 2016 parlamenttivaalit oli järjestetty tehokkaasti;

C.  toteaa, että on kuitenkin vielä monia pitkäaikaisia systeemisiä puutteita, kuten oikeudellisen kehyksen asettamat poliittisia oikeuksia ja perusvapauksia koskevat rajoitukset; toteaa, että äänten laskennassa ja taulukoinnissa ilmeni huomattavan paljon menettelyjä koskevia säännönvastaisuuksia eivätkä laskenta ja taulukointi olleet avoimia; toteaa, etteivät Valko-Venäjän viranomaiset ottaneet huomioon suurinta osaa Etyjin/ODIHR:n suosituksista, jotka oli laadittu aiempien kampanjoiden tarkkailun perusteella, eivätkä tehdyt harvat muutokset voineet saada aikaan vaalien laadullista muutosta kohti suurempaa demokratiaa ja avoimuutta;

D.  toteaa, ettei Valko-Venäjällä ole vuoden 1994 jälkeen pidetty vapaita ja rehellisiä vaaleja noudattaen vaalilainsäädäntöä, joka vastaisi Etyjin/ODIHR:n kansainvälisesti tunnustettuja normeja; toteaa, että demokraattinen oppositio on ensimmäistä kertaa kahteenkymmeneen vuoteen edustettuna Valko-Venäjän parlamentissa;

E.  panee merkille, että EU lopetti helmikuussa 2016 viisi vuotta kestäneet Valko-Venäjän vastaiset pakotteet hyvän tahdon eleenä kannustaakseen maata kohentamaan ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta;

F.  panee merkille, että kaksi valkovenäläistä vaalitarkkailuryhmää, Human Rights Defenders for Free Elections ja Right to Choose 2016, tuomitsi uusimmat vaalit, koska ne eivät täyttäneet eräitä tärkeitä kansainvälisiä normeja eivätkä ne ilmentäneet uskottavasti Valko-Venäjän kansalaisten tahtoa;

G.  toteaa, että valkovenäläiset tarkkailijaryhmät keräsivät konkreettista näyttöä massiivisesta koko maan kattavasta toiminnasta, jolla pyrittiin paisuttamaan äänestysprosenttia sekä viiden päivän ennakkoäänestyksessä (6.–10. syyskuuta 2016) että itse vaalipäivänä (11. syyskuuta 2016);

H.  toteaa, että keskustaoikeistoa edustavat Valko-Venäjän oppositiovoimat esittivät 18. marraskuuta 2015 ensimmäistä kertaa yhteistyösopimuksen yhteisestä ehdolle asettumisesta vuoden 2016 parlamenttivaaleissa;

I.  toteaa, että suhteista Valko-Venäjään vastaava parlamentin valtuuskunta vieraili vuoden 2002 jälkeen ensimmäisen kerran virallisesti Minskissä 18. ja 19. kesäkuuta 2015; ottaa huomioon, ettei parlamentilla ole tällä hetkellä virallisia suhteita Valko-Venäjän parlamenttiin;

J.  katsoo, että Valko-Venäjällä oli rakentava rooli Ukrainan tulitaukosopimuksen välittäjänä;

K.  toteaa, että Ukrainan konflikti on syventänyt Valko-Venäjän yhteiskunnassa esiintyviä pelkoja siitä, että vallanvaihto saattaa horjuttaa sisäistä tilannetta;

L.  huomauttaa, että Valko-Venäjä on ainoa Euroopan maa, jossa vielä langetetaan kuolemanrangaistuksia; ottaa huomioon, että Valko-Venäjän korkein oikeus piti 4. lokakuuta 2016 Siarhei Vostrykaun kuolemanrangaistuksen voimassa; toteaa, että tämä oli jo neljäs korkeimman oikeuden vuonna 2016 vahvistama kuolemanrangaistus;

M.  toteaa, etteivät Valko-Venäjän viranomaiset ole lakanneet kohdistamasta painostusta poliittisiin vastustajiinsa; toteaa, että rauhanomaiset mielenosoittajat asetetaan edelleen hallinnollisesti vastuuseen, muita kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia rajoitetaan, ja maassa on uusia poliittisia vankeja; toteaa, etteivät Valko-Venäjän viranomaiset ole toteuttaneet mitään toimia tehdäkseen systeemisiä ja laadullisia muutoksia ihmisoikeuksien alalla etenkään lainsäädännöllisesti;

N.  katsoo, että unionin ja Valko-Venäjän suhteiden parantamisen edellytyksiä ovat sananvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden merkittävät parannukset, tavallisten kansalaisten ja oppositioaktivistien poliittisten oikeuksien kunnioittaminen sekä oikeusvaltion ja perusoikeuksien kunnioittaminen; ottaa huomioon, että unioni on edelleen vahvasti sitoutunut puolustamaan ihmisoikeuksia Valko-Venäjällä, ilmaisunvapaus ja tiedotusvälineiden vapaus mukaan luettuina;

O.  toteaa, että ihmisoikeuksia Valko-Venäjällä käsittelevän YK:n erityisedustajan Miklós Harasztin mukaan maan ihmisoikeusloukkaukset vain pahenevat, ja hän viittaa esimerkiksi ihmisoikeuksia rajoittavaan muuttumattomaan oikeus- ja hallintojärjestelmään;

P.  toteaa, että 25. lokakuuta 2016 Valko-Venäjä hyväksyi ensimmäisen kansallisen ihmisoikeuksia koskevan toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin ministerineuvoston päätöslauselmalla; toteaa, että Valko-Venäjän viranomaisten mukaan tässä suunnitelmassa määritetään keskeiset toimintaperiaatteet maan ihmisoikeussitoumusten toteuttamiselle;

Q.  toteaa, ettei Valko-Venäjää voida vielä kutsua liittymään Euronestin parlamentaariseen edustajakokoukseen, joka perustettiin toukokuussa 2011 itäisen kumppanuuden parlamentaarisena ulottuvuutena;

R.  toteaa, että jokaisen ydinvoimaa kehittävän maan on noudatettava tiukasti kansainvälisiä ydin- ja ympäristöturvaan liittyviä vaatimuksia ja normeja; toteaa, että Valko-Venäjän hallituksen, joka kantaa yksin vastuun maan alueella olevien ydinlaitosten turvallisuudesta, on täytettävä velvoitteensa sekä omia kansalaisiaan että naapurimaitaan kohtaan; toteaa, että avoimuuden ja seurattavuuden periaatteiden on oltava perustana kaikelle ydinlaitosten kehittämiselle, käytölle ja käytöstäpoistolle;

1.  toteaa Valko-Venäjän edistyneen 2016 parlamenttivaalien järjestämisessä aiempiin vaaleihin verrattuna; panee merkille, että oppositiolla on uudessa parlamentissa kaksi edustajanpaikkaa;

2.  pitää kuitenkin valitettavana, etteivät vaalit täyttäneet useita kansainvälisiä keskeisiä normeja, jotka koskevat demokraattisten ja vapaiden vaalien järjestämistä, eivätkä maan omaa vaalilainsäädäntöä; korostaa etenkin, ettei kaikilla ehdokkailla ollut yhtäläistä pääsyä valtion tiedotusvälineisiin, vaalilautakunnat eivät olleet puolueettomia, hallinnollisia resursseja käytettiin väärin hallitusta tukevien ehdokkaiden hyväksi, äänestäjiä pakotettiin useissa tapauksissa osallistumaan ennakkoäänestykseen, eivätkä tietyt vaalimenettelyt olleet tarkkailijoiden seurattavissa;

3.  kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia jatkamaan viipymättä ja yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa työtä kattavan vaaliuudistuksen toteuttamiseksi osana laajempaa demokratisointiprosessia; korostaa, että Etyjin/ODIHR:n suositukset on pantava täytäntöön hyvissä ajoin ennen maaliskuussa 2018 pidettäviä kunnallisvaaleja; pitää tätä keskeisenä tekijänä, jotta voidaan toteuttaa unionin ja Valko-Venäjän suhteiden koko potentiaali;

4.  pyytää uudelleen Valko-Venäjän viranomaisia varmistamaan, että demokratian periaatteita, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia kunnioitetaan kaikissa olosuhteissa ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja Valko-Venäjän ratifioimien kansainvälisten ja alueellisten ihmisoikeussäädösten mukaisesti;

5.  pitää tähän liittyen myönteisenä, että Valko-Venäjän ministerineuvosto on hyväksynyt toimintasuunnitelman YK:n ihmisoikeusneuvoston yleisessä määräaikaisarvioinnissa antamien suositusten panemiseksi täytäntöön, ja odottaa niiden täyttä täytäntöönpanoa; odottaa, että perustetaan kansallinen ihmisoikeuselin, ja toivoo, että se on mahdollisimman nopeasti täydessä ja tehokkaassa toimintavalmiudessa; kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia tunnustamaan Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan toimeksiannon ja tekemään tämän kanssa täyttä yhteistyötä käymällä todellista ja rakentavaa vuoropuhelua ja helpottamalla tämän pääsyä maahan;

6.  kehottaa Valko-Venäjän hallitusta puhdistamaan vapautettujen poliittisten vankien maineen ja palauttamaan heille kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet;

7.  on huolissaan siitä, että Valko-Venäjällä ei ole sitten vuoden 2000 rekisteröity yhtään uutta poliittista puoluetta; kehottaa vähentämään asiaa koskevia rajoituksia;

8.  odottaa viranomaisten lopettavan poliittisista syistä tapahtuvan riippumattomien tiedotusvälineiden häirinnän; kehottaa luopumaan hallinnollisten syytteiden nostamisesta ja lopettamaan hallintolain 22 pykälän 9 momentin osan 2 mielivaltaisen soveltamisen freelance-toimittajiin, jotka työskentelevät ulkomaisille tiedotusvälineille ilman akkreditointia, koska tämä rajoittaa ilmaisunvapautta ja tiedon levittämistä;

9.  panee merkille Valko-Venäjän hallituksen aikeen harkita edelleen mahdollista kuolemanrangaistuksen poistamista; toteaa Valko-Venäjän olevan ainoa kuolemanrangaistusta vielä käyttävä Euroopan maa ja kehottaa sitä liittymään kuolemanrangaistuksen maailmanlaajuiseen täytäntöön panematta jättämiseen ensimmäisenä toimena kohti kuolemanrangaistuksen pysyvää poistamista; muistuttaa, että kuolemanrangaistus on epäinhimillinen ja halventava rangaistus, että sen ei ole voitu osoittaa toimivan pidäkkeenä ja että kuolemanrangaistusta sovellettaessa oikeuslaitoksen tekemiä virheitä ei voi peruuttaa;

10.  kehottaa EUH:ta ja komissiota etsimään uusia tapoja tukea Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnan järjestöjä; korostaa tähän liittyen tarvetta tukea kaikkia Valko-Venäjän yhteiskuntaa palvelevia riippumattomia tietolähteitä, mukaan luettuina valkovenäjän kielellä ja ulkomailta ohjelmasisältöä lähettävät tiedotusvälineet;

11.  panee merkille, että tammikuussa 2014 käynnistettiin viisumien saannin helpottamista koskevat neuvottelut, joilla pyrittiin parantamaan ihmisten välisiä yhteyksiä ja kannustamaan kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen; korostaa, että on tarpeen edetä nopeammin tässä kysymyksessä;

12.  tukee komissiota sen ˮkriittisessä lähentymispolitiikassaˮ suhteissa Valko-Venäjän viranomaisiin ja ilmaisee valmiutensa edistää kyseistä politiikkaa myös suhteista Valko-Venäjään vastaavan valtuuskuntansa kautta edellyttäen, että Valko-Venäjän sitoutuminen on todellista, avointa ja tuloshakuista; kehottaa tähän liittyen EUH:ta määrittämään minimimäärän lyhyen ja keskipitkän aikavälin vertailuindikaattoreita sille, miten mitataan Valko-Venäjän viranomaisten halua yhteistyön lisäämiseen EU:n kanssa;

13.  pitää hyvin tärkeänä ja odottaa Valko-Venäjän liittymistä Euronestin parlamentaariseen edustajakokoukseen sen perustamisasiakirjan mukaisesti heti, kun poliittiset ehdot täyttyvät, koska liittyminen olisi luonnollista jatkoa Valko-Venäjän osallistumiselle itäisen kumppanuuden monenväliseen yhteistyöverkkoon;

14.  korostaa, että on varmistettava nopeasti unionin suorittama ja kansainvälinen Ostrovets-ydinvoimalahankkeen tarkastelu, ja vaatii toteuttamaan seuraavat toimet: a) Valko-Venäjän ydinvoimalalle tehdään stressitesti, kuten komission kanssa sovittiin 23. kesäkuuta allekirjoittamalla stressitestejä koskeva julistus, b) suoritetaan loppuun IAEA:n SEED-tehtävä koko laajuudessaan, jotta voidaan arvioida puolueettomasti Ostrovets-voimalalle valittua sijoituspaikkaa, vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja sekä valintaperusteita, c) varmistetaan Valko-Venäjän ydinvoimalahankkeen toteutuksen kansainvälinen valvonta mahdollisten vaaratilanteiden ja onnettomuuksien välttämiseksi; kehottaa siksi Valko-Venäjän viranomaisia keskeyttämään ydinvoimalan rakentamisen välittömästi, kunnes edellä mainitut askeleet ja turvatoimet on toteutettu;

15.  kehottaa neuvostoa ja komissiota yhdistämään EU:n makrotaloudellisen tuen Valko-Venäjälle siihen, että maa kunnioittaa kansalaisvapauksia ja perusoikeuksia ja toteuttaa Ostrovets-ydinvoimalan turvallisuuteen liittyviä rakentavia toimia, ja kehottaa asettamaan nämä toimet ehdoksi tuen myöntämiselle;

16.  lupaa jälleen toimia Valko-Venäjän kansan edun mukaisesti, tukea sen demokratiaa edistäviä pyrkimyksiä ja aloitteita ja edistää maan vakaata, demokraattista ja vaurasta tulevaisuutta;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioille, Etyjin ODIHR:lle, Euroopan neuvostolle sekä Valko-Venäjän viranomaisille.