Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-1232/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-1232/2016

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Baltarusijoje

16.11.2016 - (2016/2934(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1232/2016

Procedūra : 2016/2934(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-1232/2016
Pateikti tekstai :
B8-1232/2016
Debatai :
Priimti tekstai :

B8-1232/2016

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Baltarusijoje

(2016/2934(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Baltarusijos,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 11 d. įvykusius parlamento ir 2015 m. spalio 11 d. įvykusius prezidento rinkimus,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 12 d. Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) atstovo spaudai pareiškimą dėl Baltarusijos parlamento rinkimų,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. rugsėjo 12 d. ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro, ESBO parlamentinės asamblėjos ir Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos preliminarų pareiškimą dėl Baltarusijos parlamento rinkimų,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 15 d. Tarybos išvadas dėl Baltarusijos,  

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi savo galutinėje ataskaitoje dėl 2015 m. prezidento rinkimų Baltarusijoje, ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras ir Europos Tarybos Venecijos Komisija išdėstė rekomendacijas, kurias Baltarusija turi įgyvendinti iki 2016 m. parlamento rinkimų;

B.  kadangi 2016 m. rinkimuose pastebėta teigiamų tendencijų, pvz., tai, kad valdžios institucijos nesudarė didelių kliūčių rinkti parašus dėl kandidatų skyrimo ir vykdyti kampanijas ir kad atvejai, kai buvo atsisakyta registruoti paskirtas grupes ir kandidatus, sudarė tik nedidelę procentinę dalį; kadangi, remiantis ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro misijos vertinimu, 2016 m. parlamento rinkimai buvo organizuoti veiksmingai;

C.  kadangi vis dėlto liko ilgalaikių sisteminių trūkumų, įskaitant politinių teisių ir pagrindinių laisvių teisinio pagrindo apribojimus; kadangi skaičiuojant balsus ir sudarant rezultatų lenteles buvo nemažai procedūrinių trūkumų ir trūko skaidrumo; kadangi Baltarusijos valdžios institucijos neatsižvelgė į daugumą ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rekomendacijų, parengtų remiantis ankstesnių kampanijų stebėjimu, o keli padaryti pakeitimai negalėjo lemti rinkimų pobūdžio kokybės pokyčio, kad jie taptų demokratiškesni ir skaidresni;

D.  kadangi nuo 1994 m. Baltarusijoje nevyko laisvų ir sąžiningų rinkimų, kurie būtų vykdyti laikantis rinkimų teisės, atitinkančios tarptautiniu mastu pripažintus ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro standartus; kadangi pirmą kartą per 20 metų Baltarusijos parlamente bus atstovaujama demokratinei opozicijai;

E.  kadangi 2016 m. vasario mėn. ES nutraukė penkerius metus Baltarusijai taikytas sankcijas, tuo parodydama gerą valią, kad paskatintų Baltarusiją labiau laikytis pagarbos žmogaus teisėms, demokratijos ir teisinės valstybės principų;

F.  kadangi dvi Baltarusijos rinkimų stebėjimo grupes – Žmogaus teisių gynėjai už laisvus rinkimus ir Pasirinkimo laisvė 2016 (R2C) – pasmerkė paskutinius rinkimus dėl to, kad jie neatitiko daugelio pagrindinių tarptautinių standartų ir negalėjo patikimai atspindėti Baltarusijos piliečių valios;

G.  kadangi Baltarusijos stebėtojų grupės pateikė konkrečių įrodymų, kad nacionaliniu mastu buvo dedamos didžiulės pastangas stengiantis išpūsti bendrą rinkimuose dalyvavusių asmenų skaičių penkių dienų išankstinio balsavimo laikotarpiu (2016 m. rugsėjo 6–10 d.) ir rinkimų dieną (2016 m. rugsėjo 11 d.);

H.  kadangi Baltarusijos centro dešiniųjų opozicijos jėgos pirmą kartą 2015 m. lapkričio 18 d. pateikė bendrą bendradarbiavimo susitarimą susivienyti 2016 m. parlamento rinkimuose;

I.  kadangi 2015 m. birželio 18–19 d. įvyko pirmasis nuo 2002 m. oficialus Parlamento delegacijos ryšiams su Baltarusija vizitas į Minską; kadangi Europos Parlamentas šiuo metu nepalaiko oficialių santykių su Baltarusijos parlamentu;

J.  kadangi Baltarusija atliko konstruktyvų vaidmenį sudarant palankias sąlygas ugnies nutraukimo susitarimui Ukrainoje;

K.  kadangi dėl konflikto Ukrainoje Baltarusijos visuomenėje padidėjo baimė, kad pasikeitus valdžiai bus destabilizuota vidaus padėtis;

L.  kadangi Baltarusija yra vienintelė šalis Europoje, kurioje taikoma mirties bausmė; kadangi 2016 m. spalio 4 d. Baltarusijos Aukščiausiasis patvirtino mirties nuosprendį Siarhejui Vostrykau; kadangi tai yra ketvirtas kartas 2016 m, kai Baltarusijos Aukščiausiasis teismas patvirtino mirties bausmę;

M.  kadangi Baltarusijos valdžios institucijos neatsisakė represinių veiksmų prieš politinius oponentus: taikiems protestuotojams vis dar taikomos administracinės nuobaudos, ribojamos kitos pilietinės ir politinės teisės, šalyje atsirado naujų naujų politinių kalinių; kadangi Baltarusijos valdžios institucijos nesiėmė priemonių, kad įvyktų sisteminių ir kokybinių pokyčių žmogaus teisių srityje, ypač teisėkūros lygmeniu;

N.  kadangi tam, kad pagerėtų ES ir Baltarusijos santykiai, būtina, kad įvyktų teigiami pokyčiai žodžio ir žiniasklaidos laisvės, pagarbos eilinių piliečių ir opozicijos aktyvistų politinėms teisėms ir teisinės valstybės principui srityse; kadangi Europos Sąjunga vis dar stipriai įsipareigojusi toliau ginti žmogaus teises Baltarusijoje, įskaitant žodžio ir žiniasklaidos laisvę;

O.  kadangi, remiantis nauja JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Baltarusijoje klausimais Miklóso Haraszti ataskaita, žmogaus teisių pažeidimai šalyje tik gilėja, joje ypač nurodoma tai, kad teisinė ir administracinė žmogaus teisių ribojimo sistema nepakito;

P.  kadangi 2016 m. spalio 25 d. Baltarusija priėmė savo pirmąjį nacionalinį žmogaus teisių veiksmų planą, kurį patvirtino ministrų tarybos rezoliucija; kadangi, Baltarusijos valdžios institucijų teigimu, šiuo planu apibrėžiamos pagrindinės veiklos kryptys įgyvendinant šalies įsipareigojimus žmogaus teisių srityje;

Q.  kadangi Baltarusija dar negali būti pakviesta prisijungti prie EURONEST parlamentinės asamblėjos (PA), 2011 m. gegužės mėn. įsteigtos kaip Rytų partnerystės parlamentinės dimensijos;

R.  kadangi visos branduolinę energiją plėtojančios šalys turi griežtai laikytis tarptautinių branduolinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimų ir standartų; kadangi Baltarusijos vyriausybė, kuri vienintelė atsakinga už jos teritorijoje esančių branduolinių įrenginių saugą ir saugumą, privalo įvykdyti savo įsipareigojimus savo piliečiams ir kaimyninėms šalims; kadangi atvirumo ir skaidrumo principais turėtų būti svarbiausias pagrindas, kuriuo remiamasi kuriant, eksploatuojant ir uždarant branduolinės energetikos objektą;

1.  pripažįsta Baltarusijos pažangą vykdant 2016 m. parlamento rinkimus, palyginti su ankstesniais rinkimais; pažymi, kad naujai išrinktame parlamente opozicija turės du atstovus;

2.  vis dėlto apgailestauja, kad rinkimai neatitiko daugelio pagrindinių tarptautinių demokratinių ir laisvų rinkimų standartų arba šalies rinkimų teisės aktų; ypač pabrėžia, kad ne visi kandidatai turėjo vienodas galimybes naudotis valstybine žiniasklaida, rinkimų komisijos nebuvo nešališkos, buvo piktnaudžiaujama administraciniais ištekliais vyriausybę remiančių kandidatų naudai, kad buvo nemažai atvejų, kai rinkėjai buvo verčiami dalyvauti išankstiniame balsavime, o stebėtojams kai kurios procedūros atrodė neskaidrios;

3.  ragina Baltarusijos valdžios institucijas vėl nedelsiant imtis visapusiškos rinkimų reformos kaip platesnio masto demokratizacijos proceso dalies ir bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais; pabrėžia, kad reikia įgyvendinti ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rekomendacijas likus pakankamai laiko iki 2018 m. kovo mėn. savivaldybių rinkimų; pabrėžia, kad tai itin svarbu siekiant visapusiškai išplėtoti ES ir Baltarusijos santykių potencialą;

4.  pakartoja savo raginimą Baltarusijos valdžios institucijoms užtikrinti, kad bet kokiomis aplinkybėmis būtų laikomasi demokratijos principų, paisoma žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių pagal Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir tarptautinius bei regioninius žmogaus teisių aktus, kuriuos yra ratifikavusi Baltarusija;

5.  šiuo atžvilgiu palankiai vertina Baltarusijos ministrų tarybos priimtą JT žmogaus teisių tarybos visuotinio periodinio vertinimo darbo grupės rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų planą ir tikisi, kad jis bus visapusiškai įvykdytas; tikisi, kad bus įsteigta nacionalinė žmogaus teisių institucija ir kad ji galės pradėti visapusiškai ir efektyviai veikti per kuo trumpesnį laikotarpį; ragina Baltarusijos valdžios institucijas pripažinti JT specialųjį pranešėją žmogaus teisių padėties Baltarusijoje klausimais ir visapusiškai su juo bendradarbiauti vykdant esminį ir konstruktyvų dialogą ir palengvinti jo vizitą į šalį;

6.  ragina Baltarusijos vyriausybę reabilituoti paleistus politinius kalinius ir atkurti jų pilietines ir politines teises;

7.  reiškia susirūpinimą tuo, kad nuo 2000 m. Baltarusijoje nebuvo užregistruota naujų politinių partijų; ragina šiuo klausimu laikytis mažiau ribojamo požiūrio;

8.  tikisi, kad valdžios institucijos liausis dėl politinių priežasčių persekiojusios nepriklausomą žiniasklaidą; ragina nutraukti administracinį persekiojimą ir savavališką Administracinių teisės pažeidimų kodekso 2 dalies 22.9 straipsnio taikymą laisvai samdomiems žurnalistams dėl to, kad jie be akreditacijos dirba su užsienio žiniasklaida, taip apribojant teisę į saviraiškos laisvę ir informacijos sklaidą;

9.  atkreipia dėmesį į Baltarusijos vyriausybės ketinimą toliau svarstyti galimybę panaikinti mirties bausmę; ragina Baltarusiją, vienintelę Europos šalį, kurioje tebetaikoma mirties bausmė, prisijungti prie visuotinio mirties bausmės vykdymo moratoriumo – tai būtų pirmas žingsnis į visišką jos panaikinimą; primena, kad mirties bausmė yra nežmoniškas ir žeminantis elgesys, kurios atgrasomasis poveikis neįrodytas, o teismo klaidos yra nepataisomos;

10.  ragina Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir Komisiją ieškoti naujų Baltarusijos pilietinės visuomenės organizacijų rėmimo būdų; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad būtina remti visus nepriklausomus Baltarusijos visuomenės informavimo šaltinius, įskaitant žiniasklaidos transliacijas baltarusių kalba ir iš užsienio;

11.  pažymi, kad 2014 m. sausio mėn. pradėtomis derybomis dėl vizų tvarkos supaprastinimo siekiama pagerinti žmonių tarpusavio ryšius ir paskatinti pilietinę visuomenę; pabrėžia, kad šioje srityje reikia spartinti pažangą;

12.  pritaria Komisijos kritinio požiūrio politikai, vykdomai Baltarusijos valdžios institucijų atžvilgiu, ir yra pasirengęs prie jos prisidėti taip pat per savo delegaciją ryšiams su Baltarusija, jei Baltarusijos ketinimai yra tikri, atviri ir orientuoti į rezultatus; atsižvelgdamas į tai ragina EIVT nustatyti būtiniausius standartus trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu, kaip vertinti Baltarusijos valdžios institucijų siekį aktyviau bendradarbiauti su ES;

13.  teikia daug svarbos tam, kad Baltarusija įstotų į EURONEST parlamentinę asamblėją laikantis jos steigiamojo akto, ir tikisi, kad ji tai padarys kai tik įvykdys politines sąlygas, nes šis prisijungimas būtų natūrali Baltarusijos dalyvavimo Rytų partnerystės daugiašalio bendradarbiavimo sistemoje tąsa;

14.  pabrėžia, kad reikia skubiai užtikrinti, jog Europa ir tarptautiniai subjektai galėtų vykdyti Astravo atominės elektrinės (AE) projekto priežiūrą, ir primygtinai reikalauja, kad būtų imtasi šių veiksmų: a) atliktas Baltarusijos AE testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, kaip sutarta su Komisija 2011 m. birželio 23 d. pasirašant deklaraciją dėl testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, b) visapusiškai įvykdyta TATENA objekto vietos ir išorės veiksnių projektavimo vertinimo misija, siekiant atlikti nešališką pasirinktos Astravo vietovės, alternatyvių vietų ir vietos atrankos kriterijų įvertinimą, ir c) užtikrinta tarptautinė Baltarusijos AE projekto įgyvendinimo kontrolė, siekiant užkirsti kelią galimiems incidentams ar avarijoms; todėl, iki tol, kol minėtieji veiksmai ir saugumo priemonės nebus įgyvendinti, ragina Baltarusijos valdžios institucijas nedelsiant nutraukti atominės elektrinės statybą;

15.  ragina Tarybą ir Komisiją ES makrofinansinę paramą Baltarusijai susieti su esmine pažanga pagarbos piliečių laisvėms ir pagrindinėms teisėms srityje ir konstruktyviais veiksmais, kurių Baltarusija turi imtis dėl Astravo AE saugos, ir šią paramą padaryti priklausomą nuo šios pažangos;

16.  pakartoja įsipareigojimą toliau veikti Baltarusijos gyventojų labui, remti jų demokratinius siekius bei iniciatyvas ir prisidėti prie stabilios, demokratinės ateities ir šalies klestėjimo;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biurui, Europos Tarybai ir Baltarusijos vyriausybei.