Rezolūcijas priekšlikums - B8-1232/2016Rezolūcijas priekšlikums
B8-1232/2016

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Baltkrievijā

16.11.2016 - (2016/2934(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-1232/2016

Procedūra : 2016/2934(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-1232/2016
Iesniegtie teksti :
B8-1232/2016
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8-1232/2016

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Baltkrievijā

(2016/2934(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Baltkrieviju,

–  ņemot vērā 2016. gada 11. septembrī notikušās parlamenta vēlēšanas un 2015. gada 11. oktobrī notikušās prezidenta vēlēšanas,

–  ņemot vērā Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) runaspersonas 2016. gada 12. septembra paziņojumu par parlamenta vēlēšanām Baltkrievijā,

–  ņemot vērā EDSO/Demokrātisko iestāžu un cilvēktiesību biroja (ODIHR), EDSO Parlamentārās asamblejas un Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas (PACE) 2016. gada 12. septembra provizorisko paziņojumu par parlamenta vēlēšanām Baltkrievijā,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 15. februāra secinājumus par Baltkrieviju,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā EDSO/ODIHR un Eiropas Padomes Venēcijas komisija savā nobeiguma ziņojumā par 2015. gada prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā izklāstīja ieteikumu kopumu, kas Baltkrievijai jāīsteno pirms 2016. gada parlamenta vēlēšanām;

B.  tā kā 2016. gada vēlēšanas iezīmēja vairākas pozitīvas tendences, piemēram, būtisku šķēršļu neesamību no iestāžu puses parakstu vākšanā par kandidātu izvirzīšanu un kampaņu īstenošanā, kā arī nelielu atteikumu skaitu reģistrēt izvirzītās grupas un kandidātus; tā kā saskaņā ar EDSO/ODIHR novērtējumu 2016. gadā notikušās parlamenta vēlēšanas tika organizētas efektīvi ;

C.  tā kā tomēr saglabājas vairākas ilgtermiņa sistēmiskas nepilnības, tostarp tiesiskā regulējuma ierobežojumi attiecībā uz politiskajām tiesībām un pamatbrīvībām; tā kā skaitīšanā un aprēķināšanā atklājās virkne procesuālu pārkāpumu un trūka pārredzamības; tā kā Baltkrievijas iestādes nav ņēmušas vērā lielāko daļu EDSO/ODIHR ieteikumu, kas tika izstrādāti, pamatojoties uz iepriekšējo kampaņu laikā veiktajiem novērojumiem, un tā kā dažas veiktās izmaiņas nespēja kvalitatīvi mainīt vēlēšanu norisi, padarot tās demokrātiskākas un pārredzamākas;

D.  tā kā kopš 1994. gada Baltkrievijā nav notikušas brīvas un godīgas vēlēšanas saskaņā ar vēlēšanu tiesību aktiem, kas atbilst EDSO/ODIHR starptautiski atzītiem standartiem; tā kā pirmo reizi 20 gadu laikā Baltkrievijas parlamentā būs pārstāvēta demokrātiskā opozīcija;

E.  tā kā ES 2016. gada februārī pārtrauca piecus gadus ilgās sankcijas pret Baltkrieviju kā labas gribas žestu, lai mudinātu Baltkrieviju veikt uzlabojumus cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma jomā;

F.  tā kā divas Baltkrievijas vēlēšanu novērošanas grupas — "Cilvēktiesību aizstāvji par brīvām vēlēšanām” (HRD) un "Tiesības izvēlēties — 2016” (R2C) — ir paudušas nosodījumu par to, ka pēdējo vēlēšanu laikā nav ievērota virkne starptautisko standartu, un ka tādējādi šīs vēlēšanas nav uzskatāmas par Baltkrievijas pilsoņu gribas ticamu atspoguļojumu;

G.  tā kā Baltkrievijas novērotāju grupas ir atklājušas konkrētus pierādījumus par plašiem centieniem valsts mērogā palielināt vēlētāju kopējo skaitu piecu dienu agrīnās balsošanas periodā (2016. gada 6.–10. septembrī) un vēlēšanu dienā (2016. gada 11. septembrī);

H.  tā kā centriski labējie Baltkrievijas opozīcijas spēki 2015. gada 18. novembrī pirmo reizi nāca klajā ar kopīgu vienošanos par sadarbību, lai vienoti kandidētu 2016. gada parlamenta vēlēšanās;

I.  tā kā 2015. gada 18. un 19. jūnijā pirmo reizi kopš 2002. gada Parlamenta delegācija attiecībām ar Baltkrieviju oficiālā vizītē apmeklēja Minsku; tā kā Parlamentam pašlaik nav oficiālu attiecību ar Baltkrievijas parlamentu;

J.  tā kā Baltkrievijai bija konstruktīva loma nolīguma veicināšanā par uguns pārtraukšanu Ukrainā;

K.  tā kā konflikts Ukrainā ir padziļinājis bailes Baltkrievijas sabiedrībā par iekšējās situācijas destabilizāciju varas maiņas rezultātā,

L.  tā kā Baltkrievija ir vienīgā valsts Eiropā, kas joprojām piemēro nāvessodu; tā kā 2016. gada 4. oktobrī Baltkrievijas Augstākā tiesa apstiprināja Siarhei Vostrykau piespriesto nāvessodu; tā kā tā 2016. gadā bija ceturtā reize, kad Baltkrievijas Augstākā tiesa apstiprināja nāvessodu;

M.  tā kā Baltkrievijas iestādes nav atteikušās no represīvajām metodēm pret saviem politiskajiem pretiniekiem: joprojām miermīlīgiem protestētājiem tiek piemērota administratīvā atbildība, pilsoniskās un politiskās tiesības ir ierobežotas un valstī ir jauni politiski ieslodzītie; tā kā Baltkrievijas iestādes nav veikušas nekādus pasākumus, kuru mērķis ir sistēmiskas un kvalitatīvas pārmaiņas cilvēktiesību jomā, jo īpaši likumdošanas līmenī;

N.  tā kā, lai uzlabotos ES un Baltkrievijas attiecības, Baltkrievijai ir ievērojami jāsekmē vārda un plašsaziņas līdzekļu brīvība, ierindas pilsoņu un opozīcijas aktīvistu politisko tiesību ievērošana un tiesiskuma un pamattiesību respektēšana; tā kā Eiropas Savienība joprojām ir stigri apņēmusies turpināt cilvēktiesību, tostarp vārda un plašsaziņas līdzekļu brīvības, aizstāvēšanu Baltkrievijā;

O.  tā kā saskaņā ar jauno ziņojumu, ko sagatavojis ANO īpašais ziņotājs par situāciju cilvēktiesību jomā Baltkrievijā Miklós Haraszti, cilvēktiesību pārkāpumi valstī ir pastiprinājušies, jo īpaši norādot uz stabilu tiesisko un administratīvo sistēmu, kas ierobežo cilvēktiesības.;

P.  tā kā 2016. gada 25. oktobrī Baltkrievija pieņēma savu pirmo valsts rīcības plānu cilvēktiesību jomā, kas tika apstiprināts ar Ministru Padomes rezolūciju; tā kā saskaņā ar Baltkrievijas iestāžu sniegto informāciju šajā plānā ir noteikti galvenie rīcības virzieni, lai īstenotu valsts saistības cilvēktiesību jomā;

Q.  tā kā Baltkrievija vēl nevar tikt uzaicināta piedalīties Euronest Parlamentārajā asamblejā (PA), kas tika izveidota 2011. gada maijā kā Austrumu partnerības parlamentārā dimensija;

R.  tā kā visām valstīm, kas ražo kodolenerģiju, ir stingri jāievēro starptautiskās kodoldrošības un vides drošības prasības un standarti; tā kā Baltkrievijas valdībai, kurai ir ekskluzīva atbildība par kodoliekārtu drošumu un drošību tās teritorijā, ir jāpilda saistības pret saviem pilsoņiem, kā arī pret kaimiņvalstīm; tā kā kodoliekārtu būvniecības, darbības un ekspluatācijas pārtraukšanas pamatā ir jābūt atklātības un pārredzamības principiem,

1.  atzīst Baltkrievijas spertos soļus attiecībā uz 2016. gada parlamenta vēlēšanu norisi salīdzinājumā ar iepriekšējām vēlēšanām; norāda, ka jaunievēlētajā parlamentā būs divi opozīcijas pārstāvji;

2.  tomēr pauž nožēlu, ka šīs vēlēšanas neatbilda virknei nozīmīgu starptautisko standartu demokrātijas un brīvu vēlēšanu jomā un šīs valsts tiesību aktiem vēlēšanu jomā; īpaši uzsver vienlīdzīgas piekļuves trūkumu valsts plašsaziņas līdzekļiem visiem kandidātiem, vēlēšanu komisiju objektivitātes trūkumu, administratīvo resursu ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus valdību atbalstošo kandidātu labā, daudzus gadījumus, kad vēlētāji ir piespiesti piedalīties iepriekšējā nobalsošanā, un pārredzamības trūkumu novērotājiem dažās vēlēšanu procedūrās;

3.  aicina Baltkrievijas iestādes sadarbībā ar starptautiskajiem partneriem nekavējoties atsākt darbu attiecībā uz vēlēšanu visaptverošu reformu, kas ir daļa no plašāka demokratizācijas procesa; uzsver, ka ir nepieciešams ieviest EDSO/ODIHR ieteikumus pietiekami savlaicīgi pirms pašvaldību vēlēšanām 2018. gada martā; uzsver, ka tas ir izšķiroši, lai īstenotu pilnīgu ES un Baltkrievijas attiecību potenciālu;

4.  aicina Baltkrievijas iestādes visos gadījumos nodrošināt, ka tiek ievēroti demokrātijas principi, cilvēktiesības un pamatbrīvības saskaņā ar Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un starptautiskajiem un reģionālajiem cilvēktiesību instrumentiem, ko Baltkrievija ir ratificējusi;

5.  šajā sakarībā atzinīgi vērtē Baltkrievijas Ministru Padomes pieņemto rīcības plānu, lai īstenotu ANO Cilvēktiesību padomes vispārējā periodiskā pārskata darba grupas ieteikumus, un cer, ka tas tiks īstenots pilnībā; sagaida, ka tiks izveidota valsts cilvēktiesību iestāde, un pauž cerību, ka tā varēs pilnībā un efektīvi darboties cik vien iespējams drīz; aicina Baltkrievijas iestādes atzīt ANO īpašā referenta jautājumos par cilvēktiesību stāvokli Baltkrievijā pilnvaras un pilnībā sadarboties ar viņu, iesaistoties jēgpilnā un konstruktīvā dialogā un atvieglojot viņa vizīti Baltkrievijā;

6.  aicina Baltkrievijas valdību reabilitēt atbrīvotos politiski ieslodzītos un atjaunot viņu pilsoniskās un politiskās tiesības;

7.  pauž bažas par to, ka kopš 2000. gada Baltkrievijā nav reģistrēta neviena jauna politiskā partija; aicina īstenot mazāk ierobežojošu pieeju šajā jautājumā;

8.  sagaida, ka iestādes pārtrauks neatkarīgu plašsaziņas līdzekļu vajāšanu politisku iemeslu dēļ; mudina izbeigt administratīvas vajāšanas un patvaļīgas Administratīvā kodeksa 22. panta 9. punkta 2. apakšpunkta izmantošanas praksi pret neatkarīgajiem žurnālistiem par sadarbību ar ārvalstu plašsaziņas līdzekļiem bez akreditācijas, jo šāda prakse ierobežo tiesības uz vārda brīvību un informācijas izplatīšanu;

9.  ņem vērā Baltkrievijas valdības nodomu turpināt apsvērt iespēju atcelt nāvessodu; mudina Baltkrieviju, kas ir vienīgā valsts Eiropā, kura joprojām piemēro nāvessodu, ieviest vispārēju moratoriju nāvessoda izpildei kā pirmo soli pilnīgai tā atcelšanai; atgādina, ka nāvessods ir necilvēcīga un pazemojoša izturēšanās, kura atturošā ietekme nav apstiprinājusies un kurš padara tiesu kļūdas neatgriezeniskas;

10.  aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) un Komisiju meklēt jaunus veidus, kā atbalstīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas Baltkrievijā; šajā sakarībā uzsver, ka ir nepieciešams atbalstīt visus neatkarīgos informācijas avotus Baltkrievijas sabiedrībā, tostarp plašsaziņas līdzekļus, kas raida baltkrievu valodā un no ārzemēm;

11.  norāda, ka 2014. gada janvārī tika sāktas sarunas par vīzu režīma atvieglošanu ar mērķi uzlabot cilvēku savstarpējos kontaktus un iedrošināt pilsoniskās sabiedrības rašanos; uzsver, ka šajā ziņā ir nepieciešams paātrināt progresu;

12.  atbalsta Komisiju tās "kritiskās iesaistes" politikas īstenošanā ar Baltkrievijas varas iestādēm un pauž gatavību veicināt šīs politikas īstenošanu, izmantojot arī Parlamenta delegāciju attiecībām ar Baltkrieviju, tik ilgi, kamēr Baltkrievijas puses apņēmība ir patiesa, atklāta un uz rezultātiem vērsta; šajā sakarībā aicina EĀDD definēt obligāto kritēriju kopumu īstermiņā un vidējā termiņā par to, kā noteikt Baltkrievijas iestāžu gatavību pastiprināt sadarbību ar ES;

13.  uzskata par ļoti svarīgu un sagaida Baltkrievijas pievienošanos Euronest Parlamentārajai asamblejai saskaņā ar dibināšanas aktu, tiklīdz būs izpildīti politiskie nosacījumi, jo šī pievienošanās būtu pamatots turpinājums Baltkrievijas līdzdalībai Austrumu partnerības daudzpusējā sadarbībā;

14.  uzsver steidzamu nepieciešamību nodrošināt Astravjecas kodolspēkstacijas projekta Eiropas un starptautiska līmeņa kontroli un uzstāj, ka ir jāīsteno šādas darbības: a) jāveic noturības tests šajā Baltkrievijas kodolspēkstacijā, kā par to tika panākta vienošanās ar Komisiju 2011. gada 23. jūnijā, parakstot deklarāciju par noturības testiem, b) jāīsteno SAEA SEED misija bez ierobežojumiem, lai objektīvi novērtētu izvēlēto Astravjecas būvniecības vietu, alternatīvas vietas un vietas izvēles kritērijus, un c) jānodrošina Baltkrievijas kodolspēkstacijas projekta īstenošanas starptautisku kontroli, lai novērstu iespējamus starpgadījumus un negadījumus; tādēļ mudina Baltkrievijas iestādes nekavējoties pārtraukt kodolspēkstacijas būvniecību, līdz tiek veiktas iepriekš minētās darbības un īstenoti drošības pasākumi;

15.  mudina Padomi un Komisiju sasaistīt ES makrofinansiālu atbalstu Baltkrievijai ar nosacījumu šai valstij panākt būtisku progresu pilsonisko brīvību un pamattiesību ievērošanas jomā un konstruktīvi rīkoties attiecībā uz Astravjecas kodolspēkstacijas drošību;

16.  atkārtoti apstiprina savas saistības strādāt Baltkrievijas tautas labā, atbalstot uz demokrātiju vērstus centienus un iniciatīvas un veicinot stabilu, demokrātisku un pārtikušu šīs valsts nākotni;

17.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP), Eiropas Ārējās darbības dienestam, Padomei, Komisijai, dalībvalstīm, EDSO/ODIHR, Eiropas Padomei un Baltkrievijas iestādēm.