Propunere de rezoluţie - B8-1232/2016Propunere de rezoluţie
B8-1232/2016

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Belarus

16.11.2016 - (2016/2934(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Igor Šoltes în numele Grupului Verts/ALE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1232/2016

Procedură : 2016/2934(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-1232/2016
Texte depuse :
B8-1232/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8-1232/2016

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Belarus

(2016/2934(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Belarus,

–  având în vedere alegerile parlamentare din 11 septembrie 2016 și alegerile prezidențiale din 11 octombrie 2015,

–  având în vedere declarația din 12 septembrie 2016 a purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune Externă cu privire la alegerile parlamentare din Belarus,

–  având în vedere declarația preliminară a OSCE/ODIHR, a Adunării Parlamentare a OSCE și a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din 12 septembrie 2016 privind alegerile parlamentare din Belarus,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 15 februarie 2016 privind Belarus,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în raportul său final privind alegerile prezidențiale din 2015 din Belarus, OSCE/ODIHR și Comisia de la Veneția a Consiliului Europei au elaborat un set de recomandări care să fie puse în aplicare de Belarus înainte de alegerile parlamentare din 2016;

B.  întrucât alegerile din Belarus din 2016 au fost marcate de o serie de tendințe pozitive, cum ar fi faptul că autoritățile nu au obstrucționat colectarea de semnături pentru desemnarea candidaților, nici desfășurarea activităților de campanie electorală și că a existat un procent mic de refuzuri de a înregistra desemnarea unor grupuri sau candidați; întrucât, conform evaluării misiunii OSCE/ODIHR, alegerile parlamentare din 2016 au fost organizate în mod eficient;

C.  întrucât persistă totuși o serie de deficiențe sistemice de lungă durată, inclusiv restricții impuse de cadrul juridic asupra drepturilor politice și a libertăților fundamentale; întrucât s-au înregistrat un număr semnificativ de nereguli procedurale, precum și lipsă de transparență în ceea ce privește numărarea și înregistrarea voturilor; întrucât autoritățile din Belarus nu au ținut seama de majoritatea recomandărilor OSCE/ODIHR, care au fost elaborate pe baza observării campaniilor electorale anterioare, iar puținele schimbări efectuate nu au putut contribui la schimbarea calitativă a naturii alegerilor, astfel încât acestea să devină mai democratice și mai transparente;

D.  întrucât din 1994 în Belarus nu s-au desfășurat alegeri libere și echitabile în conformitate cu o legislație electorală care să respecte standardele OSCE/ODIHR recunoscute la nivel internațional; întrucât, pentru prima dată în ultimii 20 de ani, va fi reprezentată în parlamentul din Belarus o opoziție democratică;

E.  întrucât, în februarie 2016, UE a pus capăt unei perioade de cinci ani de sancțiuni împotriva Belarusului, ca gest de bunăvoință menit să încurajeze Belarusul să își îmbunătățească măsurile din domeniul drepturilor omului, democrației și statului de drept;

F.  întrucât două grupuri belaruse de monitorizare a alegerilor, Apărătorii drepturilor omului pentru alegeri libere (HRD) și Dreptul de a alege – 2016 (R2C), au acuzat că ultimele alegeri nu au îndeplinit o serie de standarde internaționale esențiale și că nu au reprezentat o reflectare credibilă a voinței cetățenilor din Belarus;

G.  întrucât grupurile de observatori din Belarus au descoperit dovezi concrete privind eforturile masive la nivel național de creștere a ratei globale de participare pe parcursul celor cinci zile de vot anticipat (6-10 septembrie 2016) și în ziua alegerilor (11 septembrie 2016);

H.  întrucât la 18 noiembrie 2015 forțele de opoziție de centru-dreapta din Belarus au prezentat pentru prima dată un acord comun de cooperare pentru a candida unite la alegerile parlamentare din 2016;

I.  întrucât, la 18 și 19 iunie 2015, a avut loc la Minsk prima vizită oficială după 2002 a Delegației Parlamentului pentru relațiile cu Belarus; întrucât, în prezent, Parlamentul nu întreține relații oficiale cu parlamentul din Belarus;

J.  întrucât Belarus a jucat un rol constructiv în facilitarea unui acord cu privire la încetarea focului în Ucraina;

K.  întrucât conflictul din Ucraina a sporit temerile din societatea belarusă cu privire la o eventuală destabilizare a situației interne în urma unei schimbări a puterii;

L.  întrucât Belarus rămâne singura țară din Europa în care se mai aplică pedeapsa capitală; întrucât la 4 octombrie 2016 Curtea Supremă din Belarus a confirmat sentința de condamnare la moarte a lui Siarhei Vostrikau; întrucât aceasta este a patra confirmare a unei sentințe de condamnare la moarte de către Curtea Supremă din Belarus în 2016;

M.  întrucât autoritățile din Belarus nu au renunțat la practicile represive împotriva adversarilor politici: protestatarii pașnici continuă să răspundă administrativ, alte drepturi civile și politice sunt limitate, iar în țară există noi prizonieri politici; întrucât autoritățile din Belarus nu au luat nicio măsură care să urmărească schimbări sistemice și calitative în domeniul drepturilor omului, în special la nivel legislativ;

N.  întrucât creșterea semnificativă a libertății de exprimare și a libertății mass-mediei, respectarea în egală măsură a drepturilor politice ale cetățenilor de rând și ale activiștilor din opoziție, precum și respectarea statului de drept și a drepturilor fundamentale reprezintă toate premise ale unor relații mai bune între UE și Belarus; întrucât Uniunea Europeană rămâne ferm hotărâtă să apere în continuare drepturile omului în Belarus, incluzând libertatea de exprimare și libertatea mass-mediei;

O.  întrucât, potrivit noului raport al raportorului special al ONU privind situația drepturilor omului în Belarus, Miklós Haraszti, situația încălcării drepturilor omului în această țară se înrăutățește, în special în ceea ce privește sistemul juridic și administrativ neschimbat, care limitează drepturile omului;

P.  întrucât, la 25 octombrie 2016, Belarus a adoptat primul său plan de acțiune național privind drepturile omului, care a fost aprobat printr-o rezoluție a Consiliului de Miniștri; întrucât, potrivit autorităților din Belarus, acest plan definește principalele linii de acțiune pentru punerea în aplicare a angajamentelor țării în materie de drepturi ale omului;

Q.  întrucât Belarus nu poate fi încă invitată să adere la Adunarea Parlamentară Euronest, înființată în luna mai 2011 și reprezentând dimensiunea parlamentară a Parteneriatului estic;

R.  întrucât orice țară care dezvoltă capacități nucleare trebuie să respecte cu strictețe cerințele și standardele internaționale în materie de siguranță nucleară și de mediu; întrucât guvernul din Belarus, care poartă răspunderea exclusivă a siguranței și securității instalațiilor nucleare de pe teritoriul său, trebuie să-și îndeplinească obligațiile față de propriii cetățeni, precum și față de țările vecine; întrucât principiile deschiderii și transparenței trebuie să alcătuiască cadrul esențial al construcției, exploatării și dezafectării oricărei instalații nucleare,

1.  recunoaște progresele înregistrate de Belarus referitor la desfășurarea alegerilor parlamentare din 2016 în raport cu alegerile anterioare; constată că opoziția va avea doi reprezentanți în parlamentul nou ales;

2.  regretă totuși că alegerile nu au respectat o serie de standarde internaționale aplicabile în materie de alegeri democratice și libere, nici legislația electorală a țării; subliniază mai ales că nu toți candidații au avut acces în egală măsură la mass-media publică, lipsa de imparțialitate a comisiilor electorale, cazurile de utilizare abuzivă a resurselor administrative în favoarea candidaților proguvernamentali, numeroase cazuri de forțare a alegătorilor să participe la votul anticipat și lipsa de transparență a anumitor proceduri electorale față de observatori;

3.  solicită autorităților din Belarus să reînceapă de îndată să lucreze la elaborarea unei reforme electorale cuprinzătoare, în cadrul procesului mai amplu de democratizare și în cooperare cu partenerii internaționali; subliniază necesitatea de a introduce recomandările OSCE/ ODIHR în timp util înainte de alegerile locale preconizate a se desfășura în martie 2018; subliniază faptul că acest lucru este de importanță fundamentală pentru atingerea întregului potențial al relațiilor UE-Belarus;

4.  își repetă apelul către autoritățile belaruse de a asigura, în toate circumstanțele, respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în conformitate cu Declarația Universală a Drepturilor Omului și cu instrumentele internaționale și regionale din domeniul drepturilor omului ratificate de Belarus;

5.  salută, în această privință, adoptarea de către Consiliul de Miniștri din Belarus a planului de acțiune pentru punerea în aplicare a recomandărilor formulate de Grupul de lucru privind evaluarea periodică universală al Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU; așteaptă cu interes înființarea unei instituții naționale în domeniul drepturilor omului și speră ca aceasta să poată fi pe deplin funcțională și eficace în cel mai scurt timp cu putință; invită autoritățile din Belarus să recunoască mandatul raportorului special al ONU pentru situația drepturilor omului din Belarus și să își lărgească cooperarea deplină cu acesta, angajându-se într-un dialog concret și constructiv și facilitându-i o vizită în această țară;

6.  invită guvernul din Belarus să-i reabiliteze pe deținuții politici eliberați și să le restabilească pe deplin drepturile civile și politice;

7.  își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că din anul 2000 până în prezent nu au fost înregistrate partide politice noi în Belarus; solicită o abordare mai puțin restrictivă în această privință;

8.  se așteaptă ca autoritățile să înceteze hărțuirea presei independente din motive politice; solicită insistent să fie încetată practica urmăririi administrative și a recurgerii arbitrare la articolul 22 alineatul (9) din partea a II-a a Codului Administrativ împotriva jurnaliștilor independenți, pe motivul colaborării acestora cu organe de presă străine fără acreditare, restricționând astfel dreptul la liberă exprimare și difuzarea informației;

9.  ia act de intenția guvernului belarus de a continua să reflecteze la eventuala abolire a pedepsei cu moartea; îndeamnă Belarusul, singura țară din Europa care încă mai aplică pedeapsa cu moartea, să se adere la un moratoriu mondial privind recurgerea la sentințele de condamnare la moarte, ca un prim pas în direcția abolirii definitive a acesteia; reamintește că pedeapsa cu moartea reprezintă un tratament inuman și degradant, nu are efecte disuasive demonstrate și face ca erorile judiciare să fie ireversibile;

10.  invită Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Comisia Europeană să găsească noi modalități de a sprijini organizațiile societății civile din Belarus; subliniază, în acest sens, că este necesar să fie sprijinite toate sursele independente de informare a societății din Belarus, inclusiv difuzarea de emisiuni în limba belarusă din străinătate;

11.  ia act de inițierea, în ianuarie 2014, a negocierilor privind facilitarea obținerii vizelor, cu scopul de a îmbunătăți contactele interpersonale și de a încuraja apariția societății civile; subliniază necesitatea de a accelera realizarea de progrese în această direcție;

12.  sprijină politica Comisiei de „implicare cu menținerea unui punct de vedere criticˮ față de autoritățile din Belarus și își exprimă disponibilitatea de a contribui la aceasta, inclusiv prin intermediul Delegației pentru relațiile cu Belarus, cu condiția ca angajamentul omologilor belaruși să fie real, deschis și orientat către rezultate; solicită, în acest sens, ca SEAE să definească un set minim de criterii de referință pe termen scurt și mediu privind modul în care se poate aprecia măsura în care autoritățile din Belarus sunt dispuse să își mărească angajamentul față de UE;

13.  acordă mare importanță aderării Republicii Belarus la Adunarea Parlamentară Euronest, în conformitate cu Actul constitutiv al acesteia, și așteaptă cu interes acest lucru, de îndată ce vor fi îndeplinite condițiile politice, deoarece această aderare ar reprezenta lărgirea firească a participării Belarusului la cadrul de cooperare multilaterală al Parteneriatului estic;

14.  subliniază necesitatea urgentă de a garanta monitorizarea europeană și internațională a proiectului centralei nucleare de la Ostroveț și insistă să fie adoptate următoarele măsuri: a) supunerea centralei nucleare din Belarus la testul de rezistență, așa cum s-a convenit cu Comisia la 23 iunie 2011 prin semnarea unei declarații privind testele de rezistență, b) realizarea în totalitate a misiunii SEED a AIEA de evaluare imparțială a sitului de la Ostroveț selectat, a unor situri alternative și a criteriilor de selecție a siturilor, c) asigurarea controlului internațional asupra punerii în practică a proiectului belarus privind centralele nucleare, pentru a preveni eventualele incidente sau accidente; îndeamnă, prin urmare, autoritățile din Belarus să suspende imediat construcția centralei nucleare până în momentul în care vor fi realizate demersurile și vor fi puse în practică măsurile de securitate menționate mai sus;

15.  îndeamnă Consiliul și Comisia condiționeze sprijinul macrofinanciar acordat de UE Belarusului de efectuarea unor progrese considerabile în ceea ce privește respectarea libertăților civile și a drepturilor fundamentale, precum și de întreprinderea de către Belarus a unor acțiuni constructive în ceea ce privește siguranța centralei nucleare de la Ostroveț;

16.  își reafirmă angajamentul de a acționa în beneficiul poporului belarus, de a sprijini aspirațiile și inițiativele pro-democratice ale acestuia și de a contribui la un viitor stabil, democratic și prosper al acestei țări;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintei Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Serviciului European de Acțiune Externă, Consiliului, Comisiei, statelor membre, OSCE/ODHIR, Consiliului Europei și autorităților din Belarus.