Predlog resolucije - B8-1232/2016Predlog resolucije
B8-1232/2016

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Belorusiji

16.11.2016 - (2016/2934(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-1232/2016

Postopek : 2016/2934(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-1232/2016
Predložena besedila :
B8-1232/2016
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-1232/2016

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Belorusiji

(2016/2934(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Belorusiji,

–  ob upoštevanju parlamentarnih volitev 11. septembra 2016 in predsedniških volitev 11. oktobra 2015;

–  ob upoštevanje izjave predstavnika Evropske službe za zunanje delovanje z dne 12. septembra 2016 o parlamentarnih volitvah v Belorusiji;

–  ob upoštevanju predhodnih ugotovitev OVSE/ODIHR, parlamentarne skupščine OVSE in parlamentarne skupščine Sveta Evrope o parlamentarnih volitvah v Belorusiji, ki so potekale 12. septembra 2016;

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o Belorusiji z dne 15. februarja 2016,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je OVSE/ODIHR skupaj z Beneško komisijo Sveta Evrope v svojem končnem poročilu o predsedniških volitvah leta 2015 v Belorusiji pripravil sklop priporočil, ki naj jih Belorusija izvede pred parlamentarnimi volitvami leta 2016;

B.  ker je volitve leta 2016 zaznamovala vrsta pozitivnih trendov, na primer oblasti niso naložile pomembnejših omejitev za zbiranje podpisov za predlaganje kandidatov ter za izvajanje dejavnosti v kampanjah, odstotek zavrnitev pri registraciji kandidatur za skupine in kandidate pa je bil majhen; ker so bile glede na oceno misije OVSE/ODIHR parlamentarne volitve leta 2016 uspešno pripravljene;

C.  ker so še vedno prisotne številne dolgotrajne sistemske pomanjkljivosti, tudi omejitve v pravnem okviru za politične pravice in temeljne svoboščine; ker se je pri štetju in prikazu rezultatov pokazalo precejšnje število postopkovnih nepravilnosti in pomanjkanje preglednosti; ker beloruske oblasti niso upoštevale večine priporočil OVSE/ODIHR, ki so bila pripravljena na podlagi ugotovitev iz prejšnjih kampanj, zaradi nekaj uvedenih sprememb pa ni moglo priti do kakovostnega premika v naravi volitev v smer večje demokracije in preglednosti;

D.  ker od leta 1994 v Belorusiji ni bilo svobodnih in poštenih volitev po volilni zakonodaji, ki bi bila v skladu z mednarodnimi priznanimi standardi OVSE/ODIHR; ker bo prvič po 20-ih letih v beloruskem parlamentu zastopana demokratična opozicija;

E.  ker je Evropska unija februarja 2016 po petih letih kot znamenje dobre volje odpravila sankcije proti Belorusiji, da bi jo spodbudila k izboljšanju stanja na področju človekovih pravic, demokracije in pravne države;

F.  ker sta beloruski skupini za spremljanje volitev Zagovorniki človekovih pravic za svobodne volitve ter Pravica do izbire–2016, obsodili zadnje volitve, ker niso ustrezale vrsti bistvenih mednarodnih standardov, hkrati pa niso verodostojno odražale volje beloruskih državljanov;

G.  ker so beloruske skupine opazovalcev našle konkretne dokaze o obsežnih vsedržavnih prizadevanjih, da bi napihnili volilno udeležbo med petdnevnimi predčasnimi volitvami (od 6. do 10. septembra) in na volilni dan (11. septembra 2016);

H.  ker je desnosredinska beloruska opozicija 18. novembra 2015 prvič predstavila sporazum o sodelovanju, po katerem naj bi na parlamentarnih volitvah v letu 2016 nastopila enotno;

I.  ker je prvi uradni obisk parlamentarne delegacije za odnose z Belorusijo po letu 2002 potekal v Minsku 18. in 19. junija 2015; ker Parlament trenutno nima uradnih odnosov z beloruskim parlamentom;

J.  ker je imela Belorusija konstruktivno vlogo pri sklenitvi dogovora o prekinitvi ognja v Ukrajini;

K.  ker je konflikt v Ukrajini v beloruski družbi povečal strah pred destabilizacijo notranjih razmer zaradi zamenjave oblasti;

L.  ker je Belorusija edina država v Evropi, ki še vedno izvršuje smrtno kazen; ker je belorusko vrhovno sodišče 4. oktobra 2016 potrdilo smrtno obsodbo Siarheja Vostrikava; ker je to bila četrta smrtna kazen, ki jo je to sodišče potrdilo v letu 2016;

M.  ker beloruske oblasti niso opustile represivnega ravnanja proti političnim nasprotnikom: za miroljubne protestnike še vedno velja upravna odgovornost, omejene so druge državljanske in politične pravice, država pa ima nove politične zapornike; ker beloruske oblasti niso uvedle ukrepov za sistemske in kakovostne spremembe na področju človekovih pravic, zlasti na zakonodajni ravni;

N.  ker so boljši odnosi med EU in Belorusijo mogoči samo pod pogojem, da se občutno izboljša stanje na področju svobode govora in medijev, spoštovanje političnih pravic navadnih državljanov in opozicijskih aktivistov ter spoštovanje načela pravne države in temeljnih pravic; ker je Evropska unija še vedno trdno zavezana nadaljnjemu varstvu človekovih pravic v Belorusiji, vključno s svobodo govora in medijev;

O.  ker se glede na novo poročilo posebnega poročevalca OZN o človekovih pravicah v Belorusiji Miklósa Harasztija kršitve človekovih pravic v državi povečujejo, pri čemer zlasti omenja nespremenjen pravni in upravni sistem omejitev na področju človekovih pravic;

P.  ker je Belorusija 25. oktobra 2016 sprejela prvi nacionalni akcijski načrt za človekove pravice, ki ga je z resolucijo odobril svet ministrov; ker po navedbah beloruskih oblasti ta načrt opredeljuje glavne smernice ukrepanja za izvajanje zavez države na področju človekovih pravic;

Q.  ker Belorusije še ni mogoče povabiti v parlamentarno skupščino Euronest, ustanovljeno maja 2011 kot parlamentarno razsežnost vzhodnega partnerstva;

R.  ker mora vsaka država, ki uporablja jedrsko energijo, dosledno spoštovati mednarodne zahteve in standarde na področju jedrske in okoljske varnosti; ker mora beloruska vlada, ki nosi izključno odgovornost za varnost in varovanje jedrskih objektov na svojem ozemlju, spoštovati svoje obveznosti do lastnih državljanov in sosednjih držav; ker morata biti načeli odprtosti in preglednosti temeljni načeli za gradnjo, delovanje in razgradnjo katerega koli jedrskega objekta;

1.  priznava, da je Belorusija v primerjavi s prejšnjimi volitvami pri izvedbi parlamentarnih volitev leta 2016 storila korak naprej; ugotavlja, da bo imela opozicija v novo izvoljenem parlamentu dva predstavnika;

2.  vendar obžaluje, da volitve niso bile v skladu z vrsto pomembnih mednarodnih standardov za demokratične in svobodne volitve ali v skladu z volilno zakonodajo države; zlasti poudarja, da vsi kandidati niso imeli enakega dostopa do državnih medijev, da volilne komisije niso bile nepristranske, da so se pojavljale zlorabe upravnih sredstev v prid provladnih kandidatov, bilo je veliko primerov prisilne udeležbe volivcev na predčasnih volitvah, nekateri volilni postopki pa niso bili pregledni za opazovalce;

3.  poziva beloruske oblasti, naj brez odlašanja nadaljujejo celovito reformo volilnega sistema kot del širšega procesa demokratizacije in v sodelovanju z mednarodnimi partnerji; poudarja, da je treba priporočila OVSE/ODIHR začeti izvajati v doglednem času pred občinskimi volitvami marca 2018; poudarja, da je to bistveno za izkoriščanje polnega potenciala v odnosih med EU in Belorusijo;

4.  ponovno poziva beloruske oblasti, naj v skladu s splošno deklaracijo o človekovih pravicah ter mednarodnimi in regionalnimi instrumenti o človekovih pravicah, ki jih je ratificirala Belorusija, v vseh okoliščinah zagotovijo spoštovanje demokratičnih načel, človekovih pravic in temeljnih svoboščin;

5.  pri tem pozdravlja, da je svet ministrov Belorusije sprejel akcijski načrt za izvajanje priporočil iz splošnega rednega pregleda delovne skupine Sveta OZN za človekove pravice, ter pričakuje, da se bodo ta priporočila izvajala v celoti; z zanimanjem pričakuje ustanovitev nacionalne ustanove za človekove pravice ter upa, da bo ta ustanova čim prej v celoti in učinkovito začela delovati; poziva beloruske oblasti, naj posebnemu poročevalcu OZN o človekovih pravicah v Belorusiji priznajo mandat in z njim v celoti sodelujejo v vsebinskem in konstruktivnem dialogu ter mu omogočijo obisk države;

6.  poziva belorusko vlado, naj rehabilitira izpuščene politične zapornike ter jim povrne državljanske in politične pravice;

7.  izraža zaskrbljenost, ker od leta 2000 v Belorusiji ni bila registrirana nobena nova politična stranka; poziva k manj omejevalnemu pristopu na tem področju;

8.  pričakuje, da bodo oblasti prenehale nadlegovati neodvisne medije iz političnih razlogov; poziva k odpravi prakse upravnega pregona in samovoljne rabe drugega dela člena 22.9 zakona o upravnem postopku proti neodvisnim novinarjem, ki brez akreditacije sodelujejo s tujimi mediji, saj se tako omejuje pravica do svobode izražanja in širjenja informacij;

9.  je seznanjen z namenom beloruske vlade, da ponovno obravnava morebitno odpravo smrtne kazni; poziva Belorusijo kot edino državo v Evropi, ki še izvršuje smrtno kazen, naj se pridruži svetovnemu moratoriju za izvrševanje smrtne kazni, kar bo prvi korak k njeni trajni odpravi; ponovno opozarja, da je smrtna kazen nehumano in ponižujoče ravnanje in da ni dokazov, da odvrača od kaznivih dejanj, z njenim izvajanjem pa postanejo sodne napake nepopravljive;

10.  poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, naj poiščeta nove načine za pomoč organizacijam civilne družbe v Belorusiji; v zvezi s tem poudarja, da je treba pomagati vsem neodvisnim virom informacij v beloruski družbi, tudi medijem, ki oddajajo v beloruskem jeziku, in v tujini;

11.  je seznanjen, da so se januarja 2014 začela pogajanja o poenostavitvi vizumskih postopkov, s čimer bi se izboljšali stiki med ljudmi in spodbudil nastanek civilne družbe; poudarja, da je treba pospešiti napredek na tem področju;

12.  podpira Komisijo in njeno politiko „kritičnega sodelovanja“ z beloruskimi oblastmi in izraža pripravljenost, da k njej prispeva tudi prek delegacije Parlamenta za odnose z Belorusijo, dokler bo zavezanost beloruske strani pristna, odprta in usmerjena na rezultate; pri tem poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, naj opredeli minimalni sveženj srednje- in dolgoročnih meril, kako meriti pripravljenost beloruskih oblasti za krepitev sodelovanja z Evropsko unijo;

13.  pripisuje velik pomen pristopu Belorusije k parlamentarni skupščini Euronest ter ga z veseljem pričakuje, in sicer v skladu z ustanovno listino in kakor hitro bodo izpolnjeni politični pogoji, saj bi bil pristop logična razširitev sodelovanja z Belorusijo v okviru večstranskega sodelovanja vzhodnega partnerstva;

14.  poudarja, da je nujno treba zagotoviti evropski in mednarodni nadzor projekta jedrske elektrarne Ostrovec, ter vztraja, da je treba narediti naslednje korake: a) izvesti stresni test za belorusko jedrsko elektrarno, kot je bilo dogovorjeno s Komisijo 23. junija 2011 in podpisom izjave o stresnih testih; b) opraviti misijo SEED Mednarodne agencije za atomsko energijo za oceno lokacije in zasnove struktur v polnem obsegu, da se nepristransko oceni izbrana lokacija Ostrovec, druge možne lokacije in merila za njeno izbiro; c) zagotoviti mednarodni nadzor nad izvajanjem beloruskega projekta za jedrsko elektrarno, da se preprečijo morebitni incidenti ali nesreče; zato poziva beloruske oblasti, naj nemudoma ustavijo gradnjo jedrske elektrarne, dokler se ne izvedejo navedeni koraki in varnostni ukrepi;

15.  poziva Svet in Komisijo, naj makrofinančno podporo Belorusiji povežeta in pogojujeta z občutnim napredkom pri spoštovanju državljanskih svoboščin in temeljnih pravic ter konstruktivnimi ukrepi za varnost jedrske elektrarne Ostrovec, ki jih bo sprejela Belorusija;

16.  znova izraža zavezanost delovanju v korist beloruskega prebivalstva, tako da podpira njegove demokratične težnje in pobude ter prispeva k stabilni, demokratični in uspešni prihodnosti države;

17.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Evropski službi za zunanje delovanje, Svetu, Komisiji, državam članicam, OVSE/ODIHR, Svetu Evrope in beloruskim oblastem.