Förslag till resolution - B8-1232/2016Förslag till resolution
B8-1232/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Vitryssland

16.11.2016 - (2016/2934(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1232/2016

Förfarande : 2016/2934(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-1232/2016
Ingivna texter :
B8-1232/2016
Debatter :
Antagna texter :

B8-1232/2016

Europaparlamentets resolution om situationen i Vitryssland

(2016/2934(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Vitryssland,

–  med beaktande av parlamentsvalet den 11 september 2016 och presidentvalet den 11 oktober 2015,

–  med beaktande av uttalandet av den 12 september 2016 från Europeiska utrikestjänstens talesperson om parlamentsvalet i Vitryssland,

–  med beaktande av det preliminära uttalandet av den 12 september 2016 från OSSE/ODIHR, OSSE:s parlamentariska församling och Europarådets parlamentariska församling om parlamentsvalet i Vitryssland,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 15 februari 2016 om Vitryssland,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I sin slutliga rapport om 2015 års presidentval i Vitryssland utfärdade OSSE/ODIHR tillsammans med Europarådets Venedigkommission ett antal rekommendationer som skulle genomföras av Vitryssland före parlamentsvalet 2016.

B.  Valet 2016 präglades av ett antal positiva trender, såsom att myndigheterna inte på något avgörande sätt hade begränsat insamlingen av underskrifter för nominering av kandidater och genomförande av kampanjverksamhet och att man endast i ett fåtal fall hade vägrat att registrera nominerade grupper och kandidater. Enligt OSSE/ODIHR-uppdragets bedömning var parlamentsvalet 2016 effektivt organiserat.

C.  Ett antal långvariga systembrister kvarstår emellertid, däribland begränsningarna av politiska rättigheter och grundläggande friheter i den rättsliga ramen. Rösträkningen och sammanställningen av valresultatet visade upp ett avsevärt antal förfarandemässiga oegentligheter och bristande insyn. De flesta av de rekommendationer som OSSE/ODIHR hade utarbetat på grundval av observationer av tidigare kampanjer hade inte beaktats av de vitryska myndigheterna, och de få ändringar som hade gjorts kunde inte bidra till att göra valet mer demokratiskt och insynsvänligt.

D.  Sedan 1994 har det inte hållits några fria och rättvisa val i Vitryssland enligt vallagar som uppfyller OSSE/ODIHR:s internationellt erkända standarder. För första gången på 20 år kommer en demokratisk opposition att finnas representerad i det vitryska parlamentet.

E.  I februari 2016 hävde EU de sanktioner mot Vitryssland som hade varit i kraft i fem år, som ett tecken på god vilja för att uppmuntra Vitryssland att förbättra situationen för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen.

F.  De två vitryska valobservatörsgrupperna Människorättsförsvarare för fria val och Rätt att välja-2016 fördömde det senaste valet, som de ansåg inte uppfyllde ett antal viktiga internationella standarder och inte var en trovärdig återspegling av de vitryska medborgarnas vilja.

G.  De vitryska valobservatörsgrupperna fann konkreta bevis på massiva insatser i hela landet för att driva upp det totala valdeltagandet under den fem dagar långa förhandsröstningen (den 6–10 september 2016) och på valdagen (den 11 september 2016).

H.  De center- och högerpartier som utgör den vitryska oppositionen lade den 18 november 2015 för första gången fram ett gemensamt samarbetsavtal om att samarbeta i parlamentsvalet 2016.

I.  Det första officiella besök som Europaparlamentets delegation för förbindelserna med Vitryssland avlagt sedan 2002 ägde rum i Minsk den 18–19 juni 2015. Parlamentet har i nuläget inga officiella förbindelser med det vitryska parlamentet.

J.  Vitryssland spelade en konstruktiv roll i arbetet med att bana väg för avtalet om eldupphör i Ukraina.

K.  Konflikten i Ukraina har ökat farhågorna i Vitryssland om en destabilisering av den inrikespolitiska situationen till följd av ett maktskifte.

L.  Vitryssland är det enda landet i Europa som fortfarande verkställer dödsstraff. Den 4 oktober fastställde Vitrysslands högsta domstol dödsdomen mot Siarhei Vostrykau, och detta är fjärde gången som Vitrysslands högsta domstol har fastställt en dödsdom under 2016.

M.  De vitryska myndigheterna fortsätter att tillämpa repressiva metoder mot sina politiska motståndare: fredliga demonstranter ställs fortfarande inför förvaltningsrättsligt ansvar, andra medborgerliga och politiska rättigheter inskränks och landet har nya politiska fångar. De vitryska myndigheterna har inte vidtagit några åtgärder som syftar till systemmässiga och kvalitativa förändringar på området för mänskliga rättigheter, särskilt inte på lagstiftningsnivå.

N.  Betydande förbättringar vad gäller yttrandefriheten och mediefriheten, respekten för vanliga medborgares och oppositionsaktivisters politiska rättigheter samt respekt för rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna är alla förutsättningar för bättre förbindelser mellan EU och Vitryssland. Europeiska unionen fortsätter sitt starka engagemang för att försvara de mänskliga rättigheterna i Vitryssland, inbegripet yttrandefriheten och mediefriheten.

O.  Enligt den nya rapporten från FN:s särskilda rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i Vitryssland, Miklós Haraszti, blir brotten mot de mänskliga rättigheterna i landet allt värre, och rapporten hänvisar särskilt till ett oförändrat juridiskt och administrativt system som inskränker de mänskliga rättigheterna.

P.  Den 25 oktober 2016 antog Vitryssland sin första nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter, och den godkändes genom en resolution från ministerrådet. Enligt de vitryska myndigheterna innehåller denna plan de huvudsakliga handlingslinjerna för ett fullgörande av landets åtaganden om mänskliga rättigheter.

Q.  Vitryssland kan ännu inte bjudas in att delta i den parlamentariska församlingen Euronest, som inrättades i maj 2011 som den parlamentariska dimensionen av det östliga partnerskapet.

R.  Alla länder som utvecklar kärnkraft måste strikt följa internationella krav och standarder för kärn- och miljösäkerhet. Vitrysslands regering är ensam ansvarig för säkerheten och tryggheten i kärntekniska anläggningar på sitt territorium, och måste därför leva upp till sina skyldigheter gentemot såväl sin egen befolkning som befolkningen i grannländerna. Principerna om öppenhet och insyn måste vara vägledande när kärntekniska anläggningar byggs, drivs och läggs ned.

1.  Europaparlamentet erkänner att Vitryssland har gjort framsteg i fråga om hur parlamentsvalet 2016 genomfördes, jämfört med tidigare val. Parlamentet konstaterar att oppositionen kommer att ha två företrädare i det nyvalda parlamentet.

2.  Europaparlamentet beklagar dock att valet inte uppfyllde ett antal viktiga internationella standarder för demokratiska och fria val, och inte heller landets vallagstiftning. Parlamentet framhåller särskilt att alla kandidater inte hade samma tillgång till statliga medier, att valkommittéer inte var opartiska, att administrativa resurser togs i anspråk till fördel för kandidater som stödde regeringen, att människor i många fall tvingades rösta i förhandsröstningen samt att valobservatörer inte fick någon insyn i vissa valförfaranden.

3.  Europaparlamentet uppmanar de vitryska myndigheterna att utan dröjsmål återuppta arbetet med en övergripande valreform inom ramen för den bredare demokratiseringsprocessen och i samarbete med internationella partner. Parlamentet betonar att OSSE/ODIHR:s rekommendationer måste införas i god tid före kommunalvalen i mars 2018. Parlamentet understryker att detta är en förutsättning för att förbindelserna mellan EU och Vitryssland ska kunna nå sin fulla potential.

4.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till de vitryska myndigheterna att under alla omständigheter trygga respekten för de demokratiska principerna, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i enlighet med den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och med internationella och regionala människorättsinstrument som ratificerats av Vitryssland.

5.  Europaparlamentet välkomnar i detta avseende det vitryska ministerrådets antagande av handelsplanen för genomförande av rekommendationerna från FN:s människorättsråds arbetsgrupp för de allmänna återkommande utvärderingarna, och förväntar sig att denna plan ska genomföras till fullo. Parlamentet ser fram emot inrättandet av en nationell institution för mänskliga rättigheter och hoppas att den kan vara fullt operativ och effektiv så snart som möjligt. Parlamentet uppmanar de vitryska myndigheterna att erkänna och erbjuda ett fullständigt samarbete med FN:s särskilda rapportör om situationen för mänskliga rättigheter i Vitryssland genom att föra en konkret och konstruktiv dialog och underlätta ett besök i landet.

6.  Europaparlamentet uppmanar den vitryska regeringen att rehabilitera de frigivna politiska fångarna och återupprätta deras medborgerliga och politiska rättigheter.

7.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att inga politiska partier har registrerats i Vitryssland sedan 2000, och efterlyser en mindre restriktiv hållning i denna fråga.

8.  Europaparlamentet förväntar sig att myndigheterna upphör med trakasserierna mot oberoende medier på politiska grunder. Parlamentet uppmanar till ett upphörande med bruket av administrativa åtal och godtycklig tillämpning av artikel 22.9 avsnitt 2 i förvaltningslagen mot frilansjournalister för samarbete med utländska medier utan ackreditering, eftersom detta begränsar rätten till yttrandefrihet och informationsspridning.

9.  Europaparlamentet noterar den vitryska regeringens avsikt att eventuellt avskaffa dödsstraffet. Parlamentet uppmanar med kraft Vitryssland – det enda land i Europa som fortfarande tillämpar dödsstraffet – att ansluta sig till ett globalt moratorium för dödsstraff som ett första steg mot ett definitivt avskaffande. Parlamentet påminner om att dödstraffet är en omänsklig och förnedrande behandling som inte har någon påvisad avskräckande effekt och som gör att rättegångsfel får oåterkalleliga konsekvenser.

10.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och kommissionen att hitta nya sätt att stödja organisationer från det vitryska civilsamhället. Parlamentet betonar i detta sammanhang behovet av att stödja alla oberoende informationskällor för det vitryska samhället, inklusive medier som sänder på vitryska, och från utlandet.

11.  Europaparlamentet noterar att förhandlingar inleddes i januari 2014 om viseringslättnader i syfte att förbättra de mellanmänskliga kontakterna och främja uppkomsten av ett civilt samhälle. Utvecklingen på detta område behöver snabbas på.

12.  Europaparlamentet stöder kommissionens ”kritiska engagemang” i förbindelserna med de vitryska myndigheterna och är villigt att bidra till det, även via sin delegation för förbindelserna med Vitryssland, så länge som den vitryska motpartens åtagande är genuint, öppet och resultatorienterat. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang Europeiska utrikestjänsten att fastställa ett minsta antal referensvärden på kort och medellång sikt för hur man ska mäta de vitryska myndigheternas vilja att intensifiera förbindelserna med EU.

13.  Parlamentet lägger stor vikt vid och ser fram emot Vitrysslands tillträde till den parlamentariska församlingen Euronest, i enlighet med den konstituerande akten, så snart de politiska villkoren har uppfyllts, eftersom detta tillträde är ett naturligt nästa steg i Vitrysslands deltagande i det östliga partnerskapets multilaterala samarbetsram.

14.  Parlamentet understryker att man snabbt behöver säkerställa en europeisk och internationell granskning av kärnkraftverksprojektet i Ostrovets, och insisterar på att följande åtgärder måste vidtas: a) genomförande av det stresstest av det vitryska kärnkraftverket som landet kom överens om med kommissionen den 23 juni 2011 i och med undertecknandet av förklaringen om stresstester, b) fullföljande av hela IAEA:s SEED-uppdrag att göra en opartisk bedömning av den utvalda platsen i Ostrovets, alternativa platser och kriterierna för val av plats, c) säkerställande av internationell kontroll av genomförandet av det vitryska kärnkraftverksprojektet i syfte att förebygga eventuella incidenter och olyckor. Parlamentet uppmanar därför med kraft de vitryska myndigheterna att omedelbart avbryta byggnationen av kärnkraftverket tills ovannämnda åtgärder och säkerhetsåtgärder har vidtagits.

15.  Europaparlamentet uppmanar med kraft rådet och kommissionen att säkerställa att EU:s makroekonomiska stöd till Vitryssland ges på villkor att landet gör avsevärda framsteg vad gäller respekt för medborgerliga friheter och grundläggande rättigheter, och vidtar konstruktiva åtgärder för att garantera säkerheten i kärnkraftverket i Ostrovets.

16.  Europaparlamentet bekräftar sitt åtagande att arbeta till förmån för det vitryska folket, stödja deras prodemokratiska ambitioner och initiativ samt bidra till en stabil, demokratisk och blomstrande framtid för landet.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, rådet, kommissionen, medlemsstaterna, OSSE/ODIHR, Europarådet och de vitryska myndigheterna.