Предложение за резолюция - B8-1233/2016Предложение за резолюция
B8-1233/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Беларус

16.11.2016 - (2016/2934(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Кнут Флекенщайн, Андрейс Мамикинс, Йенс Нилсон, Зигмантас Балчитис, Вилия Блинкевичуте, Таня Файон, Дору-Клаудиан Фрунзулика, Каролине Грасвандер-Хайнц, Анна Хед, Мирослав Похе, Марлене Мици, Тибор Сани, Джули Уорд, Елена Валенсиано, Йозеф Вайденхолцер, Мириам Дали от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1232/2016

Процедура : 2016/2934(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-1233/2016
Внесени текстове :
B8-1233/2016
Разисквания :
Приети текстове :

B8-1233/2016

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Беларус

(2016/2934(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции и препоръки относно Беларус,

–  като взе предвид парламентарните избори, проведени на 11 септември 2016 г., и президентските избори, състояли се на 11 октомври 2015 г.,

–  като взе предвид изявлението на председателя на своята Делегация за връзки с Беларус от 13 септември 2016 г. относно проведените неотдавна в Беларус парламентарни избори,

–  като взе предвид изявлението на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 12 септември 2016 г. относно парламентарните избори в Беларус,

–  като взе предвид предварителното изявление от 12 септември 2016 г. на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)/Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ), Парламентарната асамблея на ОССЕ и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа относно парламентарните избори в Беларус,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Беларус, и особено тези от 16 февруари 2016 г. за отмяна на санкциите срещу 170 физически лица и три беларуски дружества,

–  като взе предвид изявлението на говорителя на Държавния департамент на САЩ от 12 септември 2016 г. относно парламентарните избори в Беларус,

–  като взе предвид окончателния доклад на ОССЕ от 28 януари 2016 г. относно президентските избори, състояли се в Беларус на 11 октомври 2015 г.,

–  като взе предвид многобройните декларации на беларуските органи, че някои от препоръките на ОССЕ/БДИПЧ след президентските избори през 2015 г. ще бъдат изпълнени преди парламентарните избори през 2016 г.,

–  като взе предвид освобождаването от беларуските органи на шест политически затворници на 22 август 2015 г. и последвалото изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини и на члена на Комисията, отговарящ за европейската политика за съседство и преговорите за разширяване, Йоханес Хан относно освобождаването на политически затворници в Беларус на 22 август 2015 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че в своя окончателен доклад относно президентските избори в Беларус от 2015 г. ОССЕ/БДИПЧ, съвместно с Венецианската комисия към Съвета на Европа, подготви набор от препоръки, които да бъдат изпълнени от Беларус преди парламентарните избори през 2016 г.;

Б.  като има предвид, че с оглед на изграждането на по-добри отношения със Запада, беларуските органи дадоха възможност на демократичните опозиционни партии да се регистрират по-лесно за парламентарните избори през 2016 г., отколкото при предходните избори, а на чуждестранните наблюдатели беше предоставен по-широк достъп до преброяването на гласовете;

В.  като има предвид, че съгласно оценката на ОССЕ/БДИПЧ парламентарните избори през 2016 г. бяха организирани ефикасно, но продължават да съществуват редица дългогодишни системни слабости, включително ограничения в нормативната уредба по отношение на политическите права и основните свободи; като има предвид, че преброяването на гласовете и представянето на резултатите бяха засегнати от значителен брой процедурни нередности и не бяха достатъчно прозрачни;

Г.  като има предвид, че за първи път от 20 години демократичната опозиция ще бъде представена в парламента на Беларус;

Д.  като има предвид, че от 1994 г. насам в Беларус не са провеждани свободни и честни избори съгласно изборно законодателство в съответствие с международно признатите стандарти на ОССЕ/БДИПЧ;

Е.  като има предвид, че през февруари 2016 г. ЕС отмени повечето от ограничителните мерки срещу беларуски длъжностни и юридически лица, като жест на добра воля, за да насърчи Беларус да подобри положението с правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава; като има предвид, че бяха отчетени известни видими усилия за решаване на дългогодишни въпроси преди изборите през 2016 г., но същевременно продължават да съществуват много нерешени въпроси в областта на правната и процедурната изборна уредба;

Ж.  като има предвид, че двете беларуски групи за наблюдение на избори „Human Rights Defenders for Free Elections“ (HRD) (Защитници на правата на човека за свободни избори) и „Right to Choose-2016 (R2C)“ (Право на избор – 2016 (R2C)) заклеймиха последните избори като неотговарящи на редица важни международни стандарти и като ненадеждно отражение на волята на гражданите на Беларус;

З.  като има предвид, че беларуските групи за наблюдение събраха конкретни доказателства за повсеместни сериозни усилия за изкуствено повишаване на данните за избирателната активност по време на петте дена за предварително гласуване (6 – 10 септември) и в изборния ден (11 септември);

И.  като има предвид, че на 18 и 19 юни 2015 г. в Минск се състоя първото посещение от 2002 г. насам на Делегацията на Парламента за връзки с Беларус; като има предвид, че Парламентът понастоящем не поддържа официални отношения с парламента на Беларус;

Й.  като има предвид, че Беларус изигра конструктивна роля за улесняване на сключването на споразумение за прекратяване на огъня в Украйна;

K.  като има предвид, че руската инвазия и анексирането на Крим задълбочиха опасенията на беларуското общество за дестабилизация на вътрешното положение в резултат на промяна на режима;

Л.  като има предвид, че Беларус е единствената държава в Европа, която продължава да прилага смъртното наказание; като има предвид, че на 4 октомври 2016 г. Върховният съд на Беларус потвърди смъртната присъда на Сергей Остриков; като има предвид, че това е четвъртото потвърждение на смъртна присъда през 2016 г.;

M.  като има предвид, че значителното подобрение в областта на свободата на словото и свободата на медиите, еднаквото зачитане на политическите права на обикновените граждани и на активистите от опозицията и спазването на принципите на правовата държава и основните права са предпоставки за по-добри отношения между ЕС и Беларус; като има предвид, че Европейският съюз е все така твърдо решен да продължи да защитава правата на човека в Беларус, включително свободата на словото и на медиите;

Н.  като има предвид, че както е посочено в доклада от 21 април 2016 г. на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Беларус, въпреки осезаемото засилване на контактите между Беларус, ЕС и Съединените щати продължават да се извършват нарушения на правата на човека и не се отчита значима промяна;

O.  като има предвид, че организации по правата на човека привлякоха вниманието върху нови методи за упражняване на тормоз спрямо опозицията;

1.  продължава да изразява дълбока загриженост във връзка със слабостите, наблюдавани от независими международни наблюдатели по време на президентските избори през 2015 г. и на парламентарните избори през 2016 г.; признава опитите да се постигне напредък, но те продължават да бъдат недостатъчни; отбелязва, че опозицията ще разполага с двама представители в новоизбрания парламент; счита обаче, че става въпрос за политически назначения, вместо за справедлив резултат от изборите;

2.  призовава беларуските органи да възобновят незабавно работата по цялостна избирателна реформа като част от по-широкия процес на демократизация и в сътрудничество с международните партньори; подчертава необходимостта от своевременното изпълнение на препоръките на ОССЕ/БДИПЧ преди общинските избори през март 2018 г.; подчертава, че то е от първостепенно значение за постигане на желаното подобрение в отношенията между ЕС и Беларус;

3.  призовава отново беларуските органи да гарантират при всички обстоятелства зачитането на демократичните принципи, на правата на човека и на основните свободи, в съответствие с Всеобщата декларация за правата на човека и с международните и регионалните инструменти за правата на човека, ратифицирани от Беларус;

4.  призовава правителството на Беларус да реабилитира освободените политически затворници и да възстанови техните граждански и политически права;

5.  изразява загриженост, че от 2000 г. насам в Беларус не са регистрирани нови политически партии; призовава за по-либерален подход в тази област и подчертава необходимостта да се създадат условия за безпрепятствена политическа дейност;

6.  очаква органите да спрат да упражняват тормоз по политически причини спрямо независимите медии; настоятелно призовава за прекратяване на практиката на административно преследване и на произволното използване на дял 2, член 22, параграф 9 на Административния кодекс срещу журналисти на свободна практика по обвинение за работа с чуждестранни медии без акредитация, което ограничава правото на свобода на изразяване на мнение и разпространяването на информация;

7.  призовава беларуските органи да отменят член 193, параграф 1 от Наказателния кодекс на Беларус, с който се забранява организирането и участието в дейности на нерегистрирани обществени сдружения, тъй като тази разпоредба противоречи на международните норми за свобода на сдруженията и нарушава поетите от Беларус задължения в рамките на ОССЕ и ООН;

8.  настоятелно призовава Беларус, единствената държава в Европа, която все още прилага смъртното наказание, да се присъедини към световен мораториум върху смъртното наказание, като първа стъпка към неговото окончателно премахване; припомня, че смъртното наказание е нехуманно и унизително отношение, няма доказан възпиращ ефект и прави съдебните грешки необратими;

9.  призовава органите на Беларус да признаят мандата на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Беларус и да му сътрудничат пълноценно, като провеждат съдържателен и конструктивен диалог и като улеснят посещение в страната;

10.  призовава ЕСВД и Комисията да потърсят нови начини за подкрепа на организациите на гражданското общество в Беларус; подчертава във връзка с това необходимостта да се подкрепят всички независими източници на информация за обществото в Беларус, включително медии, излъчващи на беларуски език;

11.  отбелязва започването през януари 2014 г. на преговорите относно облекчаването на визовия режим, насочени към подобряване на междуличностните контакти и към насърчаване на формирането на гражданско общество; подчертава, че Комисията и ЕСВД следва да предприемат необходимите мерки за ускоряване на постигането на напредък в това отношение;

12.  подкрепя ЕС в неговата политика на критична ангажираност по отношение на беларуските органи и изразява готовност да допринесе за нея чрез своята Делегация за връзки с Беларус; призовава Комисията да наблюдава отблизо законодателните инициативи в Беларус и да упражнява контрол върху тяхното изпълнение;

13.  потвърждава своя ангажимент да работи за благото на народа на Беларус, да подкрепя неговите продемократични стремежи и инициативи и да допринася за по-стабилно, демократично бъдеще и благоденствие за страната;

14.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Европейската служба за външна дейност, на Съвета, на Комисията, на държавите членки, на ОССЕ/БДИПЧ, на Съвета на Европа и на беларуските органи.