Procedure : 2016/2934(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1233/2016

Indgivne tekster :

B8-1233/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0456

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 265kWORD 65k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1232/2016
16.11.2016
PE593.664v01-00
 
B8-1233/2016

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Hviderusland (2016/2934(RSP))


Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins, Jens Nilsson, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Tibor Szanyi, Julie Ward, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Miriam Dalli for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Hviderusland (2016/2934(RSP))  
B8-1233/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger og anbefalinger om Hviderusland,

–  der henviser til det parlamentsvalg, som blev afholdt den 11. september 2016, og det præsidentvalg, der blev afholdt den 11. oktober 2015,

–  der henviser til den erklæring om det nylige parlamentsvalg i Hviderusland, som formanden for Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Hviderusland fremsatte den 13. September 2016,

–  der henviser til den erklæring om parlamentsvalget i Hviderusland, som EU-Udenrigstjenestens talsmand fremsatte den 12. september 2016,

–  der henviser til den foreløbige erklæring af 12. september 2016 fra OSCE/ODIHR, OSCE's Parlamentariske Forsamling og Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE) om parlamentsvalget i Hviderusland,

–  der henviser til Rådets konklusioner om Hviderusland, navnlig konklusionerne af 16. februar 2016, som ophævede sanktionerne mod 170 enkeltpersoner og tre hviderussiske virksomheder,

–  der henviser til erklæringen om det nylige parlamentsvalg i Hviderusland, som det amerikanske udenrigsministeriums talsmand fremsatte den 12. september 2016,

–  der henviser til OSCE's endelige rapport af 28. januar 2016 om præsidentvalget i Hviderusland den 11. oktober 2015,

–  der henviser til de hviderussiske myndigheders talrige erklæringer om, at nogle af anbefalingerne fra OSCE/ODIHR i kølvandet på præsidentvalget i 2015 ville blive gennemført forud for parlamentsvalget i 2016,

–  der henviser til de hviderussiske myndigheders løsladelse af seks politiske fanger den 22. august 2015 og til den efterfølgende erklæring af 22. august 2015 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, og kommissæren med ansvar for naboskabspolitikken og udvidelsesforhandlingerne, Johannes Hahn, om løsladelsen af politiske fanger i Hviderusland,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at OSCE/ODIHR sammen med Europarådets Venedigkommission i sin endelige rapport om præsidentvalgene i Hviderusland i 2015 udarbejdede et sæt anbefalinger, som skulle sættes i værk af Hviderusland inden parlamentsvalget i 2016;

B.  der henviser til, at de hviderussiske myndigheder med henblik på at opbygge et bedre forhold til Vesten gjorde det lettere for demokratiske oppositionspartier at blive registreret til parlamentsvalget i 2016 end ved tidligere valg, og at udenlandske observatører fik øget adgang til at overvære stemmeoptællingen;

C.  der henviser til, at parlamentsvalgene i 2016 ifølge OSCE/ODIHR var effektivt organiseret, men at en række mangeårige systemiske mangler endnu består, herunder indskrænkninger i de lovgivningsmæssige rammer for så vidt angår politiske rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder; der henviser til, at der med hensyn til optælling og opgørelse af valgresultatet blev konstateret et betydeligt antal proceduremæssige uregelmæssigheder og mangel på gennemsigtighed;

D.  der henviser til, at den demokratiske opposition vil være repræsenteret i det hviderussiske parlament for første gang i 20 år;

E.  der henviser til, at der i Hviderusland ikke siden 1994 har været afholdt frie og retfærdige valg i henhold til en valglovgivning, som opfylder OSCE/ODIHR's internationalt anerkendte standarder;

F.  der henviser til, at EU i februar 2016 som et tegn på velvilje ophævede størstedelen af sine sanktioner mod hviderussiske embedsmænd og juridiske personer for at anspore Hviderusland til forbedringer af menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet; der henviser til, at der forud for valget i 2016 kunne iagttages synlige bestræbelser på at gøre noget ved visse mangeårige problemer, men at der fortsat er mange uløste problemer hvad angår de lov- og proceduremæssige rammer for afholdelse af valg;

G.  der henviser til, at "menneskerettighedsforkæmpere for frie valg" og "retten til at vælge – 2016", de to hviderussiske valgobservationsgrupper, fordømte de seneste valg for ikke at leve op til en række centrale internationale standarder og for ikke at være et troværdigt udtryk for den hviderussiske befolknings vilje;

H.  der henviser til, at hviderussiske valgobservatørgrupper indsamlede konkrete vidnesbyrd om massive landsdækkende forsøg på kunstig oppustning af tallene vedrørende den samlede valgdeltagelse såvel i den fem dage lange periode for tidlig stemmeafgivelse (6.-10. september) som på valgdagen (11. september);

I.  der henviser til, at Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Hviderusland den 18.-19. juni 2015 besøgte Minsk for første gang siden 2002; der henviser til, at Europa-Parlamentet i øjeblikket ikke har nogen officielle forbindelser med det hviderussiske parlament;

J.  der henviser til, at Hviderusland spillede en konstruktiv rolle som mellemled i aftalen om våbenhvilen i Ukraine;

K.  der henviser til, at Ruslands invasion og indlemmelse af Krim har øget frygten i det hviderussiske samfund for, at den interne situation vil blive destabiliseret som følge af et magtskifte;

L.  der henviser til, at Hviderusland er det eneste land i Europa, som stadig fuldbyrder dødsstraf; der henviser til, at den hviderussiske højesteret den 4. oktober 2016 fastholdt dødsdommen over Siarhei Vostrykau; der henviser til, at dette var den fjerde stadfæstelse af en dødsdom i 2016;

M.  der henviser til, at bedre forbindelser mellem EU og Hviderusland forudsætter en markant forbedring af ytringsfriheden og mediefriheden, respekt for de politiske rettigheder for både almindelige borgere og oppositionsaktivister og respekt for retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder; der henviser til, at Den Europæiske Union fortsat er stærkt opsat på at forsvare menneskerettighederne i Hviderusland, herunder ytrings- og pressefriheden;

N.  der henviser til, at menneskerettighederne – som det fremgår af beretningen fra FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Hviderusland af 21. april 2016 – til trods for en betragtelig intensivering af kontakterne mellem Hviderusland, EU og USA stadig krænkes, og at der ikke er iagttaget nogen væsentlig forandring;

O.  der henviser til, at menneskerettighedsorganisationer har henledt opmærksomheden på nye metoder til chikane af oppositionen;

1.  er fortsat dybt bekymret over de mangler, som uafhængige internationale observatører iagttog ved præsidentvalget i 2015 og parlamentsvalget i 2016; anerkender forsøgene på fremskridt, som dog er utilstrækkelige; bemærker, at oppositionen vil have to repræsentanter i det nyvalgte parlament; betragter imidlertid disse som politiske udnævnelser snarere end som resultatet af et retfærdigt valg;

2.  opfordrer de hviderussiske myndigheder til ufortøvet at genoptage arbejdet med en omfattende valgreform som del af den videre demokratiseringsproces og i samarbejde med udenlandske partnere; understreger nødvendigheden af at gennemføre anbefalingerne fra OSCE/ODIHR i god tid inden kommunalvalgene i marts 2018; fremhæver, at dette er af grundlæggende betydning for at opnå den ønskede forbedring i forholdet mellem EU og Hviderusland;

3.  gentager sin opfordring til de hviderussiske myndigheder om under alle omstændigheder at sikre, at de demokratiske principper, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder respekteres i overensstemmelse med verdenserklæringen om menneskerettighederne og med de internationale og regionale menneskerettighedsinstrumenter, som Hviderusland har ratificeret;

4.  opfordrer den hviderussiske regering til at rehabilitere de løsladte politiske fanger og give dem alle deres borgerlige og politiske rettigheder tilbage;

5.  udtrykker bekymring over, at der ikke siden 2000 er registreret noget nyt politisk parti i Hviderusland; opfordrer til, at restriktionerne lempes på dette område, og understreger nødvendigheden af at tillade uhindret politisk aktivitet;

6.  forventer, at myndighederne holder op med at chikanere uafhængige medier af politiske årsager; opfordrer indtrængende til, at der sættes en stopper for den administrative forfølgelse og den vilkårlige anvendelse af artikel 22, stk. 9, i del 2 af loven om administrative overtrædelser mod freelancejournalister for at have arbejdet med udenlandske medier uden akkreditering, som indskrænker ytringsfriheden og informationsformidlingen;

7.  opfordrer de hviderussiske myndigheder til at ophæve artikel 193, stk. 1, i den hviderussiske straffelov, der forbyder organisering af eller deltagelse i ikkeregistrerede offentlige sammenslutningers aktiviteter, eftersom denne bestemmelse er i strid med de internationale normer for foreningsfrihed og udgør et brud på Hvideruslands forpligtelser over for OSCE og FN;

8.  opfordrer indtrængende Hviderusland – det eneste land i Europa, der stadig anvender dødsstraf – til at tilslutte sig et globalt moratorium for gennemførelse af dødsstraf som et første skridt mod permanent afskaffelse af dødsstraffen; minder om, at dødsstraf er at betragte som umenneskelig og nedværdigende behandling, ikke har nogen beviselig afskrækkende virkning og gør juridiske fejl uoprettelige;

9.  opfordrer de hviderussiske myndigheder til at anerkende mandatet til FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Hviderusland og samarbejde med ham i fuld udstrækning ved at indgå i en reel og konstruktiv dialog og lette et besøg i landet;

10.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at finde nye måder at støtte civilsamfundsorganisationer i Hviderusland på; fremhæver i denne forbindelse behovet for at støtte alle uafhængige kilder til information for det hviderussiske samfund, herunder medier, som sender på hviderussisk;

11.  bemærker, at der i januar 2014 blev indledt forhandlinger om visumlempelse med henblik på at forbedre de mellemfolkelige kontakter og fremme fremvæksten af et civilsamfund; understreger, at Kommissionen og Udenrigstjenesten bør træffe de nødvendige foranstaltninger for at fremskynde fremskridt i denne henseende;

12.  støtter EU i dets politik om "kritisk engagement" med de hviderussiske myndigheder og giver udtryk for sin villighed til også at bidrage hertil gennem Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Hviderusland; opfordrer Kommissionen til at overvåge lovgivningsinitiativerne i Hviderusland på tæt hold og nøje følge med i deres gennemførelse;

13.  står fast på sit engagement i at arbejde til gavn for det hviderussiske folk, støtte dets prodemokratiske forhåbninger og initiativer og bidrage til en stabil og demokratisk fremtid med velstand for landet;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, OSCE/ODIHR, Europarådet og de hviderussiske myndigheder.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik