Päätöslauselmaesitys - B8-1233/2016Päätöslauselmaesitys
B8-1233/2016

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Valko-Venäjän tilanteesta

16.11.2016 - (2016/2934(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins, Jens Nilsson, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Tibor Szanyi, Julie Ward, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1232/2016

Menettely : 2016/2934(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-1233/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-1233/2016
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8-1233/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma Valko-Venäjän tilanteesta

(2016/2934(RSP))

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ja suosituksensa Valko-Venäjästä,

–  ottaa huomioon maassa 11. syyskuuta 2016 pidetyt parlamenttivaalit sekä 11. lokakuuta 2015 pidetyt presidentinvaalit,

–  ottaa huomioon suhteista Valko-Venäjään vastaavan valtuuskunnan puheenjohtajan 13. syyskuuta 2016 antaman julkilausuman, joka koskee Valko-Venäjän äskettäisiä parlamenttivaaleja,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) tiedottajan 12. syyskuuta 2016 antaman lausunnon, joka koskee Valko-Venäjän parlamenttivaaleja,

–  ottaa huomioon Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR), Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen sekä Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen 12. syyskuuta 2016 antaman alustavan julkilausuman, joka koskee Valko-Venäjän parlamenttivaaleja,

–  ottaa huomioon neuvoston päätelmät Valko-Venäjästä, erityisesti 16. helmikuuta 2016 hyväksytyt päätelmät, joilla purettiin pakotteet 170:tä henkilöä ja kolmea valkovenäläistä yritystä vastaan,

–  ottaa huomioon Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottajan 12. syyskuuta 2016 antaman lausunnon, joka koskee Valko-Venäjän parlamenttivaaleja,

–  ottaa huomioon Etyjin 28. tammikuuta 2016 antaman lopullisen raportin Valko‑Venäjällä 11. lokakuuta 2015 pidetyistä presidentinvaaleista,

–  ottaa huomioon Valko-Venäjän viranomaisten lukuisat ilmoitukset siitä, että eräät Etyjin/ODIHR:n vuoden 2015 presidentinvaalien perusteella antamista suosituksista pannaan täytäntöön ennen vuoden 2016 parlamenttivaaleja,

–  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaiset vapauttivat 22. elokuuta 2015 kuusi poliittista vankia, ja ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin ja Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaavan komission jäsenen Johannes Hahnin 22. elokuuta 2015 antaman julkilausuman tästä asiasta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Etyj/ODIHR antoi yhdessä Valko-Venäjän vuoden 2015 presidentinvaaleja koskevassa lopullisessa raportissaan yhdessä Euroopan neuvoston Venetsian komission kanssa laatimiaan suosituksia, jotka Valko-Venäjän oli määrä panna täytäntöön ennen vuoden 2016 parlamenttivaaleja;

B.  toteaa, että Valko-Venäjän viranomaiset ovat pyrkineet parantamaan suhteitaan länteen ja sallineet siksi demokraattisten oppositiopuolueiden rekisteröityä vuoden 2016 parlamenttivaaleihin helpommin kuin aiemmissa vaaleissa ja että ulkomaiset tarkkailijat pääsivät seuraamaan ääntenlaskua aiempaa laajemmin;

C.  panee merkille, että Etyjin/ODIHR:n arvion mukaan vuoden 2016 parlamenttivaalit oli järjestetty tehokkaasti, mutta pitkäaikaisia järjestelmäpuutteita ilmeni edelleen muun muassa siten, että poliittisia oikeuksia ja perusvapauksia oli rajoitettu oikeudellisen järjestelmän avulla; toteaa, että ääntenlaskussa ja taulukoinnissa ilmeni huomattavan paljon menettelyjä koskevia säännönvastaisuuksia ja avoimuuden puutetta;

D.  toteaa, että Valko-Venäjän demokraattinen oppositio on ensimmäistä kertaa kahteenkymmeneen vuoteen edustettuna maan parlamentissa;

E.  toteaa, että Valko-Venäjällä ei ole vuoden 1994 jälkeen pidetty vapaita ja rehellisiä vaaleja noudattaen vaalilainsäädäntöä, joka vastaisi Etyjin/ODIHRin kansainvälisesti tunnustettuja normeja;

F.  toteaa, että unioni purki helmikuussa 2016 useimmat Valko-Venäjän viranomaisiin ja oikeushenkilöihin kohdistuneet pakotteet hyvän tahdon eleenä kannustaakseen Valko-Venäjää kohentamaan ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta koskevaa tilannetta; toteaa, että tiettyjen pitkäaikaisten kysymysten ratkaisemiseksi ennen vuoden 2016 vaaleja oli toteutettu eräitä näkyviä toimia, mutta oikeudellisessa järjestelmässä ja vaalimenettelyissä ilmeni samaan aikaan monia ratkaisemattomia kysymyksiä;

G.  panee merkille, että kaksi valkovenäläistä vaalitarkkailuryhmää, Human Rights Defenders for Free Elections ja Right to Choose 2016, tuomitsi uusimmat vaalit, koska ne eivät täyttäneet eräitä tärkeitä kansainvälisiä normeja eivätkä ne ilmentäneet uskottavasti Valko-Venäjän kansalaisten tahtoa;

H.  toteaa, että valkovenäläiset tarkkailijaryhmät keräsivät konkreettista näyttöä massiivisesta koko maan kattavasta toiminnasta, jolla pyrittiin paisuttamaan äänestysprosenttia sekä viiden päivän ennakkoäänestyksessä (6.–10. syyskuuta) että itse vaalipäivänä (11. syyskuuta);

I.  ottaa huomioon, että suhteista Valko-Venäjään vastaava Euroopan parlamentin valtuuskunta teki 18. ja 19. kesäkuuta 2015 ensimmäisen vierailunsa Minskiin sitten vuoden 2002; ottaa huomioon, että sillä ei ole tällä hetkellä virallisia suhteita Valko‑Venäjän parlamenttiin;

J.  katsoo, että Valko-Venäjällä oli rakentava rooli Ukrainan tulitaukosopimuksen välittäjänä;

K.  toteaa, että Venäjän tunkeutuminen Krimille ja niemimaan liittäminen Venäjään ovat syventäneet valkovenäläisen yhteiskunnan pelkoja siitä, että maan sisäinen tilanne muuttuu epävakaammaksi vallan siirtymän myötä;

L.  huomauttaa, että Valko-Venäjä on ainoa Euroopan maa, jossa vielä langetetaan kuolemanrangaistuksia; ottaa huomioon, että Valko-Venäjän korkein oikeus piti 4. lokakuuta 2016 Siarhei Vostrykaun kuolemanrangaistuksen voimassa; toteaa, että tämä oli jo neljäs vuonna 2016 vahvistettu kuolemanrangaistus;

M.  katsoo, että unionin ja Valko-Venäjän suhteiden parantamisen edellytyksiä ovat sananvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden merkittävät parannukset, tavallisten kansalaisten ja oppositioaktivistien poliittisten oikeuksien kunnioittaminen sekä oikeusvaltion ja perusoikeuksien kunnioittaminen; ottaa huomioon, että unioni on edelleen vahvasti sitoutunut puolustamaan ihmisoikeuksia Valko-Venäjällä, ilmaisunvapaus ja tiedotusvälineiden vapaus mukaan luettuina;

N.  toteaa, että vaikka Valko-Venäjän, unionin ja Yhdysvaltojen yhteydet ovat tehostuneet merkittävästi, ihmisoikeuksia loukataan edelleen eikä merkittäviä muutoksia ole havaittu, kuten Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta käsittelevä YK:n erityisraportoija totesi 21. huhtikuuta 2016 antamassaan raportissa;

O.  toteaa ihmisoikeusjärjestöjen kiinnittäneen huomiota uusiin menetelmiin, joilla oppositiota ahdistellaan;

1.  on edelleen erittäin huolissaan siitä, että riippumattomat kansainväliset vaalitarkkailijat havaitsivat puutteita sekä vuoden 2015 presidentinvaaleissa että vuoden 2016 parlamenttivaaleissa; antaa arvoa edistymispyrkimyksille, mutta pitää niitä riittämättöminä; ottaa huomioon, että oppositiolla on uudessa parlamentissa kaksi edustajanpaikkaa; katsoo kuitenkin, että kyse on pikemminkin poliittisista nimityksistä kuin rehellisten vaalien tuloksesta;

2.  kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia jatkamaan viipymättä yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa työtä kattavan vaaliuudistuksen toteuttamiseksi osana laajempaa demokratisointiprosessia; korostaa, että Etyjin/ODIHRin suositukset on pantava täytäntöön hyvissä ajoin ennen maaliskuussa 2018 pidettäviä kunnallisvaaleja; pitää tätä ratkaisevana, jotta unionin ja Valko-Venäjän suhteet kohenisivat halutulla tavalla;

3.  pyytää uudelleen Valko-Venäjän viranomaisia varmistamaan, että demokratian periaatteita, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia kunnioitetaan kaikissa olosuhteissa ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja Valko-Venäjän ratifioimien kansainvälisten ja alueellisten ihmisoikeussopimusten mukaisesti;

4.  kehottaa Valko-Venäjän hallitusta puhdistamaan vapautettujen poliittisten vankien maineen ja palauttamaan heille kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet;

5.  on huolissaan siitä, että Valko-Venäjällä ei ole vuoden 2000 jälkeen rekisteröity yhtään uutta puoluetta; edellyttää, että rekisteröitymistä koskevia rajoituksia höllennetään, ja korostaa, että poliittinen toiminta on sallittava esteittä;

6.  odottaa viranomaisten lopettavan riippumattomien tiedotusvälineiden ahdistelun poliittisista syistä; kehottaa luopumaan hallinnollisten syytteiden nostamisesta ja lopettamaan hallintolain 22 pykälän 9 momentin toisen osan mielivaltaisen soveltamisen freelance-toimittajiin, jotka työskentelevät ulkomaisille tiedotusvälineille ilman akkreditointia, koska tämä rajoittaa ilmaisunvapautta ja tiedon levittämistä;

7.  kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia kumoamaan Valko-Venäjän rikoslain 193 pykälän 1 momentin, jolla estetään rekisteröimättömien julkisten yhdistysten järjestäytyminen ja niiden toimintaan osallistuminen, koska tämä säännös on yhdistymisvapautta koskevien kansainvälisten normien vastainen ja merkitsee, että Valko-Venäjä rikkoo velvoitteita, joita sillä on Etyjin ja YK:n jäsenenä;

8.  toteaa Valko-Venäjän olevan ainoa kuolemanrangaistusta vielä käyttävä Euroopan maa ja kehottaa sitä liittymään kuolemanrangaistuksen yleismaailmalliseen lykkäämiseen ensimmäisenä toimena kohti sen pysyvää poistamista; muistuttaa, että kuolemanrangaistus on epäinhimillinen ja halventava rangaistus, että sen ei ole voitu osoittaa toimivan pidäkkeenä ja että kuolemanrangaistusta sovellettaessa oikeuslaitoksen tekemiä virheitä ei voi peruuttaa;

9.  kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia tunnustamaan Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan toimeksiannon ja tekemään tämän kanssa täyttä yhteistyötä käymällä todellista ja rakentavaa vuoropuhelua ja helpottamalla tämän pääsyä maahan;

10.  kehottaa EUH:ta ja komissiota etsimään uusia tapoja tukea Valko-Venäjän kansalaisjärjestöjä; korostaa tähän liittyen tarvetta tukea kaikkia Valko-Venäjän yhteiskuntaa palvelevia riippumattomia tietolähteitä, mukaan luettuina valkovenäjän kielellä ohjelmasisältöä lähettävät tiedotusvälineet;

11.  panee merkille, että tammikuussa 2014 käynnistettiin viisumien saannin helpottamista koskevat neuvottelut, joilla pyrittiin parantamaan ihmisten välisiä yhteyksiä ja kannustamaan kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen; korostaa, että komission ja EUH:n olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet vauhdittaakseen edistymistä tässä asiassa;

12.  tukee unionia sen ˮkriittisessä lähentymispolitiikassaˮ suhteissa Valko-Venäjän viranomaisiin ja ilmaisee valmiutensa edistää kyseistä politiikkaa myös suhteista Valko‑Venäjään vastaavan valtuuskuntansa kautta; kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti Valko-Venäjän lainsäädäntöaloitteita ja valvomaan myös niiden täytäntöönpanoa;

13.  lupaa jälleen toimia Valko-Venäjän kansan edun mukaisesti, tukea sen demokratiaa edistäviä pyrkimyksiä ja aloitteita ja edistää maan vakaata, demokraattista ja vaurasta tulevaisuutta;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioille, Etyjille/ODIHRille, Euroopan neuvostolle sekä Valko-Venäjän viranomaisille.