Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-1233/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-1233/2016

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Baltarusijoje

  16.11.2016 - (2016/2934(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

  Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins, Jens Nilsson, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Tibor Szanyi, Julie Ward, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Miriam Dalli S&D frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1232/2016

  Procedūra : 2016/2934(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B8-1233/2016
  Pateikti tekstai :
  B8-1233/2016
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  B8-1233/2016

  Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Baltarusijoje

  (2016/2934(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas ir rekomendacijas dėl Baltarusijos,

  –  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 11 d. įvykusius parlamento ir 2015 m. spalio 11 d. įvykusius prezidento rinkimus,

  –  atsižvelgdamas į savo delegacijos ryšiams su Baltarusija pirmininko 2016 m. rugsėjo 13 d. pareiškimą dėl Baltarusijos parlamento rinkimų,

  –  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 12 d. Europos išorės veiksmų tarnybos atstovo spaudai pareiškimą dėl Baltarusijos parlamento rinkimų,

  –  atsižvelgdamas į 2012 m. rugsėjo 12 d. ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro, ESBO parlamentinės asamblėjos ir Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos preliminarų pareiškimą dėl Baltarusijos parlamento rinkimų,

  –  atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl Baltarusijos, ypač į 2016 m. vasario 16 d. išvadas dėl sankcijų panaikinimo 170 asmenų ir trims Baltarusijos įmonėms;

  –  atsižvelgdamas į JAV valstybės departamento atstovo spaudai 2016 m. rugsėjo 12 d. pareiškimą dėl Baltarusijos parlamento rinkimų,

  –  atsižvelgdamas į ESBO 2016 m. sausio 28 d. galutinę ataskaitą dėl 2015 m. spalio 11 d. prezidento rinkimų Baltarusijoje,

  –  atsižvelgdamas į daugybę Baltarusijos valdžios institucijų deklaracijų, kad kai kurios ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rekomendacijos, pateiktos po 2015 m. prezidento rinkimų, bus įgyvendintos prieš rengiant 2016 m. parlamento rinkimus;

  –  atsižvelgdamas į tai, kad 2015 m. rugpjūčio 22 d. Baltarusijos valdžios institucijos paleido šešis politinius kalinius, ir į vėliau pateiktą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Fredericos Mogherini ir už Europos kaimynystės politiką ir plėtros derybas atsakingo Komisijos nario Johanneso Hahno 2015 m. rugpjūčio 22 d. pareiškimą dėl politinių kalinių paleidimo Baltarusijoje,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

  A.  kadangi savo galutinėje ataskaitoje dėl 2015 m. prezidento rinkimų Baltarusijoje ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras ir Europos Tarybos Venecijos Komisija parengė paketą rekomendacijų, kurias Baltarusija turėjo įgyvendinti iki 2016 m. parlamento rinkimų;

  B.  kadangi siekdamos geresnių santykių su Vakarų valstybėmis Baltarusijos valdžios institucijos lengviau nei ankstesniuose rinkimuose suteikė leidimus demokratinėms opozicinėms partijoms registruotis į 2016 m. parlamento rinkimus, o užsienio stebėtojams buvo leista dalyvauti skaičiuojant balsus;

  C.  kadangi, remiantis ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro misijos vertinimu, 2016 m. parlamento rinkimai buvo organizuoti veiksmingai, vis dėlto liko ilgalaikių sisteminių trūkumų, įskaitant politinių teisių ir pagrindinių laisvių teisinio pagrindo apribojimus; kadangi skaičiuojant balsus ir sudarant rezultatų lenteles pastebėta nemažai procedūrinių trūkumų ir trūko skaidrumo;

  D.  kadangi pirmą kartą per 20 metų Baltarusijos parlamente bus atstovaujama demokratinei opozicijai;

  E.  kadangi nuo 1994 m. Baltarusijoje nebuvo surengta laisvų ir sąžiningų rinkimų, kurie būtų vykdyti laikantis rinkimų teisės, atitinkančios tarptautiniu mastu pripažintus ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro standartus;

  F.  kadangi 2016 m. vasario mėn. ES, siekdama parodyti gerą valią ir padrąsinti Baltarusiją gerinti žmogaus teises, demokratiją ir teisinę valstybę, panaikino daugumą Baltarusijos pareigūnams ir juridiniams asmenims taikytų ribojamųjų priemonių; kadangi buvo pastebėta aiškių pastangų prieš 2016 m. rinkimus išspręsti tam tikras ilgalaikes problemas, tačiau kartu atkreipia dėmesį į tai, kad teisinėje ir procedūrinėje rinkimų sistemoje neišspręstų problemų likę dar daug;

  G.  kadangi dvi Baltarusijos rinkimų stebėjimo grupės „Žmogaus teisių gynėjai už laisvus rinkimus“ ir „Teisė pasirinkti 2016 m.“ pasmerkė paskutinius rinkimus dėl to, kad juos vykdant nesilaikyta daugelio svarbiausių tarptautinių standartų ir kad jie neatspindėjo Baltarusijos piliečių valios;

  H.  kadangi Baltarusijos stebėtojų grupės surinko konkrečių įrodymų, jog nacionaliniu mastu buvo dedamos milžiniškos pastangos siekiant dirbtinai padidinti dalyvavimą rinkimuose nustačius penkių dienų išankstinio balsavimo laikotarpį (rugsėjo 6–10 d.) ir rinkimų dieną (rugsėjo 11 d.);

  I.  kadangi 2015 m. birželio 18–19 d. įvyko pirmasis nuo 2002 m. Parlamento delegacijos ryšiams su Baltarusija vizitas į Minską; kadangi Parlamentas šiuo metu neturi oficialių santykių su Baltarusijos parlamentu;

  J.  kadangi Baltarusija atliko konstruktyvų vaidmenį sudarant palankias sąlygas ugnies nutraukimo susitarimui Ukrainoje;

  K.  kadangi Rusijos įsiveržimas į Krymą ir jo aneksija sustiprino Baltarusijos visuomenės baimę, jog pasikeitus valdžiai padėtis šalies viduje gali destabilizuotis;

  L.  kadangi Baltarusija yra vienintelė Europos šalis, kurioje taikoma mirties bausmė; kadangi 2016 m. spalio 4 d. Baltarusijos Aukščiausiasis Teismas patvirtino mirties bausmės nuosprendį Siarhėjui Vostrykavui; kadangi tai buvo ketvirtasis mirties bausmės patvirtinimas 2016 m.;

  M.  kadangi reikšmingas žodžio ir žiniasklaidos laisvės pagerėjimas, eilinių piliečių ir opozicijos aktyvistų politinių teisių paisymas ir teisės viršenybės principo laikymasis yra būtinos sąlygos, kad pagerėtų ES ir Baltarusijos santykiai; kadangi Europos Sąjunga vis dar stipriai įsipareigojusi toliau ginti žmogaus teises Baltarusijoje, įskaitant žodžio ir spaudos laisvę;

  N.  kadangi, kaip teigiama 2016 m. balandžio 21 d. JT specialiojo pranešėjo ataskaitoje dėl žmogaus teisių padėties Baltarusijoje, nepaisant aktyviau mezgamų Baltarusijos, ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų ryšių, vis dar pažeidinėjamos žmogaus teisės ir nepastebima reikšmingų pokyčių;

  O.  kadangi žmogaus teisių organizacijos atkreipė dėmesį į naujus opozicijos persekiojimo metodus;

  1.  tebėra labai susirūpinęs dėl nepriklausomų tarptautinių stebėtojų pastebėtų trūkumų per 2015 m. prezidento ir 2016 m. parlamento rinkimus; pripažįsta, kad dedama pastangų siekti pažangos, tačiau jos nepakankamos; pažymi, kad naujai išrinktame parlamente opozicija turės du atstovus; tačiau mano, jog tai labiau politinis paskyrimas, o ne sąžiningas rinkimų rezultatas;

  2.  ragina Baltarusijos valdžios institucijas bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais nedelsiant pradėti vykdyti išsamią rinkimų reformą, kuri būtų platesnio demokratizacijos proceso dalis; pabrėžia, kad reikia įgyvendinti ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rekomendacijas likus pakankamai laiko iki 2018 m. kovo mėn. savivaldybių rinkimų; pabrėžia, kad tai itin svarbu siekiant pageidaujamo ES ir Baltarusijos santykių pagerėjimo;

  3.  pakartoja savo raginimą Baltarusijos valdžios institucijoms užtikrinti, kad bet kokiomis aplinkybėmis būtų laikomasi demokratijos principų, paisoma žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių pagal Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir tarptautinius bei regioninius žmogaus teisių aktus, kuriuos yra ratifikavusi Baltarusija;

  4.  ragina Baltarusijos vyriausybę reabilituoti paleistus politinius kalinius ir atkurti visas jų pilietines ir politines teises;

  5.  reiškia susirūpinimą tuo, kad nuo 2000 m. Baltarusijoje nebuvo užregistruota naujų politinių partijų; ragina sušvelninti apribojimus šioje srityje ir pabrėžia, kaip svarbu leisti nekliudomai vykdyti politinę veiklą;

  6.  tikisi, kad valdžios institucijos nustos dėl politinių priežasčių persekioti nepriklausomą žiniasklaidą; ragina nutraukti administracinį persekiojimą ir savavališką Administracinių teisės pažeidimų kodekso 22 straipsnio 9 dalies 2 punkto taikymą laisvai samdomiems žurnalistams, kurie be akreditacijos dirba su užsienio žiniasklaida, nes taip ribojama teisė į saviraiškos laisvę ir informacijos sklaidą;

  7.  ragina Baltarusijos valdžios institucijas panaikinti Baltarusijos baudžiamojo kodekso 193 straipsnio 1 dalį, pagal kurią draudžiama organizuoti neregistruotas visuomenines asociacijas ir dalyvauti jų veikloje, nes ši nuostata neatitinka tarptautinių teisės laisvai burtis į asociacijas standartų ir yra Baltarusijos daromas jos pačios įsipareigojimų ESBO ir JT pažeidimas;

  8.  ragina Baltarusiją, vienintelę Europos šalį, kurioje tebetaikoma mirties bausmė, prisijungti prie visuotinio mirties bausmės vykdymo moratoriumo – tai būtų pirmas žingsnis į visišką jos panaikinimą; primena, kad mirties bausmė yra nežmoniškas ir žeminantis elgesys, kurio atgrasomasis poveikis neįrodytas, o teismo klaidos yra nepataisomos;

  9.  ragina Baltarusijos valdžios institucijas pripažinti JT specialųjį pranešėją dėl žmogaus teisių padėties Baltarusijoje ir visapusiškai su juo bendradarbiauti vykdant esminį ir konstruktyvų dialogą, ir palengvinti jo vizitą į šalį;

  10.  ragina Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir Komisiją ieškoti naujų Baltarusijos pilietinės visuomenės organizacijų rėmimo būdų; šiuo klausimu pabrėžia, kad būtina remti visus nepriklausomus Baltarusijos visuomenės informavimo šaltinius, įskaitant žiniasklaidos transliacijas baltarusių kalba;

  11.  pažymi, kad 2014 m. sausio mėn. pradėtomis derybomis dėl vizų tvarkos supaprastinimo siekiama pagerinti žmonių tarpusavio ryšius ir paskatinti pilietinę visuomenę; pabrėžia, kad Komisija ir EIVT turėtų imtis priemonių, reikalingų pažangai šioje srityje paspartinti;

  12.  palaiko ES vykdomą kritinio požiūrio politiką Baltarusijos valdžios institucijų atžvilgiu ir taip pat yra pasirengęs prisidėti prie jos įgyvendinimo per savo delegaciją ryšiams su Baltarusija; ragina Komisiją atidžiai stebėti teisėkūros iniciatyvas Baltarusijoje ir kontroliuoti jų įgyvendinimą;

  13.  pakartoja įsipareigojimą toliau siekti naudos Baltarusijos gyventojams, remti jų demokratinius siekius ir iniciatyvas ir prisidėti prie stabilios, demokratinės ateities ir šalies klestėjimo;

  14.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biurui, Europos Tarybai ir Baltarusijos valdžios institucijoms.