Predlog resolucije - B8-1233/2016Predlog resolucije
B8-1233/2016

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Belorusiji

16.11.2016 - (2016/2934(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins, Jens Nilsson, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Tibor Szanyi, Julie Ward, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Miriam Dalli v imenu skupine S&D

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-1232/2016

Postopek : 2016/2934(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-1233/2016
Predložena besedila :
B8-1233/2016
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-1233/2016

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Belorusiji

(2016/2934(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij in priporočil o Belorusiji,

–  ob upoštevanju parlamentarnih volitev z dne 11. septembra 2016 in predsedniških volitev z dne 11. oktobra 2015,

–  ob upoštevanje izjave vodje delegacije za odnose z Belorusijo z dne 13. septembra 2016 o nedavnih parlamentarnih volitvah v Belorusiji,

–  ob upoštevanje izjave tiskovne predstavnice Evropske službe za zunanje delovanje z dne 12. septembra 2016 o parlamentarnih volitvah v Belorusiji,

–  ob upoštevanju predhodnih ugotovitev OVSE/ODIHR, parlamentarne skupščine OVSE in parlamentarne skupščine Sveta Evrope z dne 12. Septembra 2016 o parlamentarnih volitvah v Belorusiji,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o Belorusiji, zlasti tistih z dne 16. februarja 2016 o odpravi ukrepov zoper 170 posameznikom in trem beloruskim družbam,

–  ob upoštevanje izjave tiskovnega predstavnika ministrstva za zunanje zadeve ZDA z dne 12. septembra 2016 o parlamentarnih volitvah v Belorusiji,

–  ob upoštevanju končnega poročila OVSE z dne 28. januarja 2016 o predsedniških volitvah 11. oktobra 2015,

–  ob upoštevanju številnih izjav beloruskih oblasti, da se bodo nekatera priporočila OVSE/ODIHR po predsedniških volitvah leta 2015 izvajala pred parlamentarnimi volitvami leta 2016,

–  ob upoštevanju dejstva, da so beloruske oblasti 22. avgusta 2015 izpustile na prostost šest političnih zapornikov, ter izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini in komisarja za sosedsko politiko in širitvena pogajanja Johannesa Hahna po izpustitvi političnih zapornikov v Belorusiji 22. avgusta 2015,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je OVSE/ODIHR skupaj z Beneško komisijo Sveta Evrope v svojem končnem poročilu o predsedniških volitvah leta 2015 v Belorusiji pripravil sklop priporočil, ki naj jih Belorusija izvaja pred parlamentarnimi volitvami leta 2016;

B.  ker so beloruske oblasti, da bi vzpostavile boljše odnose z Zahodom, strankam demokratične opozicije omogočile lažjo registracijo za parlamentarne volitve leta 2016 kot za prejšnje volitve, tujim opazovalcem pa je bil omogočen boljši dostop do štetja glasov;

C.  ker so bile po ocenah OVSE/ODIHR parlamentarne volitve leta 2016 organizirane učinkovito, vendar so še vedno prisotne številne dolgotrajne sistemske pomanjkljivosti, tudi omejitve političnih pravic in temeljnih svoboščin v pravnem okviru; ker se je pri štetju in tabelaričnem prikazu pokazalo precejšnje število postopkovnih nepravilnosti in pomanjkanje preglednosti;

D.  ker bo prvič po 20-ih letih v beloruskem parlamentu zastopana demokratična opozicija;

E.  ker od leta 1994 v Belorusiji ni bilo svobodnih in poštenih volitev po volilni zakonodaji, ki je v skladu z mednarodnimi priznanimi standardi OVSE/ODIHR;

F.  ker je EU februarja 2016 kot znamenje dobre volje, da bi Belorusijo spodbudila k izboljšanju stanja na področju človekovih pravic, demokracije in pravne države, odpravila večino omejevalnih ukrepov proti beloruskim uradnikom in pravnim osebam; ker je bilo pred volitvami leta 2016 opaziti očitna prizadevanja za rešitev nekaterih dolgotrajnih vprašanj, hkrati pa ostajajo odprta še mnoga vprašanja v pravnem in postopkovnem volilnem okviru;

G.  ker sta beloruski skupini za spremljanje volitev Zagovorniki človekovih pravic za svobodne volitve ter Pravica do izbire–2016 obsodili zadnje volitve, ker niso ustrezale vrsti ključnih mednarodnih standardov in ker niso verodostojno odražale volje beloruskih državljanov;

H.  ker so beloruske skupine za opazovanje zbrale dejanske dokaze o velikih prizadevanjih po vsej državi za zvišanje številk o udeležbi v petih dneh predčasnih volitev (6.-10. september) in na dan volitev (11. september);

I.  ker je prvi obisk parlamentarne delegacije za odnose z Belorusijo po letu 2002 potekal v Minsku 18. in 19. junija 2015; ker Parlament trenutno nima uradnih odnosov z beloruskim parlamentom;

J.  ker je imela Belorusija konstruktivno vlogo pri sklenitvi dogovora o prekinitvi ognja v Ukrajini;

K.  ker sta ruska invazija na Krim in njegova priključitev v beloruski družbi povečala strah pred destabilizacijo notranjih razmer zaradi spremembe oblasti;

L.  ker je Belorusija edina država v Evropi, ki še vedno izvršuje smrtno kazen; ker je 4. oktobra 2016 belorusko vrhovno sodišče potrdilo smrtno obsodbo zoper Siarheja Vostrikava; ker je to bila četrta potrditev smrtne kazni v letu 2016;

M.  ker so boljši odnosi med EU in Belorusijo mogoči samo pod pogojem, da se občutno izboljša stanje na področju svobode govora in medijev, spoštovanje političnih pravic navadnih državljanov in opozicijskih aktivistov ter spoštovanje načela pravne države in temeljnih pravic; ker je Evropska unija še vedno trdno zavezana nadaljnjemu varstvu človekovih pravic v Belorusiji, vključno s svobodo govora in medijev;

N.  ker je v poročilu posebnega poročevalca OZN z dne 21. aprila 2016 o stanju na področju človekovih pravic v Belorusiji navedeno, da kljub opazni krepitvi stikov med Belorusijo, EU in ZDA se človekove pravice še vedno kršijo ter ni opaziti bistvenih sprememb na tem področju;

O.  ker organizacije za človekove pravice opozarjajo na nove oblike nadlegovanja opozicije;

1.  je še vedno zelo zaskrbljen zaradi pomanjkljivosti, ki so jih neodvisni mednarodni opazovalci zaznali med predsedniškimi volitvami leta 2015 in parlamentarnimi volitvami leta 2016; priznava poskuse za izboljšanje stanja, ki pa ne zadostujejo; ugotavlja, da bo imela opozicija v novo izvoljenem parlamentu dva predstavnika; vendar ugotavlja, da gre za politični imenovanji in ne za pošten izid volitev;

2.  poziva beloruske oblasti, naj brez odlašanja nadaljujejo celovito reformo volilnega sistema kot del širšega demokratičnega procesa in v sodelovanju z mednarodnimi partnerji; poudarja, da je treba v doglednem času začeti izvajati priporočila OVSE/ODIHR, pred občinskimi volitvami marca 2018; poudarja, da je to ključ za dosego želenega napredka v odnosih med EU in Belorusijo;

3.  ponovno poziva beloruske oblasti, naj v skladu s splošno deklaracijo o človekovih pravicah ter mednarodnimi in regionalnimi instrumenti o človekovih pravicah, ki jih je ratificirala Belorusija, v vseh okoliščinah zagotovijo spoštovanje demokratičnih načel, človekovih pravic in temeljnih svoboščin;

4.  poziva belorusko vlado, naj rehabilitira izpuščene politične zapornike ter naj jim povrne državljanske in politične pravice;

5.  izraža zaskrbljenost, ker od leta 2000 ni bila v Belorusiji registrirana nobena nova politična stranka; poziva, naj se odpravijo omejitve na tem področju, ter poudarja, da je treba omogočiti nemoteno politično dejavnost;

6.  pričakuje, da bodo oblasti prenehale nadlegovati neodvisne medije iz političnih razlogov; poziva k odpravi prakse upravnega pregona in samovoljne rabe člena 22(9)(2) zakona o upravnem postopku proti neodvisnim novinarjem, ki brez akreditacije delajo za tuje medije, saj se tako omejuje pravica do svobode izražanja in širjenja informacij;

7.  poziva beloruske oblasti, naj razveljavijo člen 193(1) beloruskega kazenskega zakonika, ki prepoveduje organizacijo dejavnosti neregistriranih javnih združenj ali sodelovanje z njimi, saj je ta določba v nasprotju z mednarodnimi standardi o svobodi združevanja ter pomeni, da Belorusija krši svoje obveznosti pri OVSE in OZN;

8.  poziva Belorusijo kot edino državo v Evropi, ki še izvršuje smrtno kazen, naj se pridruži svetovnemu moratoriju za izvrševanje smrtne kazni, kar bo prvi korak k njeni trajni odpravi; ponovno opozarja, da predstavlja smrtna kazen nehumano in poniževalno ravnanje, ni dokazov, da bi odvračala od kaznivih dejanj, z njenim izvajanjem pa postanejo sodne napake nepopravljive;

9.  poziva beloruske oblasti, naj posebnemu poročevalcu OZN o človekovih pravicah v Belorusiji priznajo mandat in z njim sodelujejo v vsebinskem in konstruktivnem dialogu ter mu omogočijo obisk države;

10.  poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, naj poiščeta nove načine za pomoč organizacijam civilne družbe v Belorusiji; v zvezi s tem poudarja, da je treba pomagati vsem neodvisnim virom informacij v beloruski družbi, tudi medijem, ki oddajajo v beloruskem jeziku;

11.  ugotavlja, da so se januarja 2014 začela pogajanja za lažjo pridobitev vizumov, s čimer bi se izboljšali stiki med ljudmi in spodbujal nastanek civilne družbe; poudarja, da bi morali Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje sprejeti potrebne ukrepe za pospešitev napredka na tem področju;

12.  podpira EU in njeno politiko „kritičnega sodelovanjaˮ z beloruskimi oblastmi in izraža pripravljenost, da k njej prispeva tudi prek svoje delegacije za odnose z Belorusijo; poziva Komisijo, naj skrbno spremlja zakonodajne pobude v Belorusiji ter naj nadzoruje njihovo izvajanje;

13.  poudarja svojo zavezanost delovanju v korist beloruskega prebivalstva tako, da podpira njihove demokratične težnje in pobude ter prispeva k stabilni, demokratični in uspešni prihodnosti države;

14.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Evropski službi za zunanje delovanje, Svetu, Komisiji, državam članicam, OVSE/ODIHR, Svetu Evrope in beloruskim oblastem.