Förfarande : 2016/2934(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1233/2016

Ingivna texter :

B8-1233/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0456

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 264kWORD 66k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1232/2016
16.11.2016
PE593.664v01-00
 
B8-1233/2016

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Vitryssland (2016/2934(RSP))


Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins, Jens Nilsson, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Tibor Szanyi, Julie Ward, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Miriam Dalli för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Vitryssland (2016/2934(RSP))  
B8-1233/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner och rekommendationer om Vitryssland,

–  med beaktande av parlamentsvalet den 11 september 2016 och presidentvalet den 11 oktober 2015,

–  med beaktande av uttalandet av den 13 september 2016 från ordföranden för parlamentets delegation för förbindelserna med Vitryssland om parlamentsvalet i Vitryssland,

–  med beaktande av uttalandet av den 12 september 2016 från Europeiska utrikestjänstens talesperson om parlamentsvalet i Vitryssland,

–  med beaktande av det preliminära uttalandet av den 12 september 2016 från OSSE/ODIHR, OSSE:s parlamentariska församling och Europarådets parlamentariska församling om parlamentsvalet i Vitryssland,

–  med beaktande av rådets slutsatser om Vitryssland, i synnerhet av den 16 februari 2016, där sanktionerna mot 170 personer och tre vitryska företag upphävs,

–  med beaktande av uttalandet av den 12 september 2016 från det amerikanska utrikesdepartementet om parlamentsvalet i Vitryssland,

–  med beaktande av OSSE:s slutrapport av den 28 januari 2016 om presidentvalet i Vitryssland den 11 oktober 2015,

–  med beaktande av de vitryska myndigheternas många förklaringar att en del av de rekommendationer som OSSE/ODIHR utfärdade efter 2015 års presidentval skulle genomföras före parlamentsvalet 2016,

–  med beaktande av de vitryska myndigheternas frigivande av sex politiska fångar den 22 augusti 2015 och det efterföljande uttalandet av Federica Mogherini, vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och Johannes Hahn, kommissionsledamot med ansvar för den europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar, om frigivningen av politiska fångar i Vitryssland den 22 augusti 2015,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I sin slutrapport om 2015 års presidentval i Vitryssland utfärdade OSSE/ODIHR tillsammans med Europarådets Venedigkommission ett antal rekommendationer som Vitryssland skulle genomföra före parlamentsvalet 2016.

B.  I syfte att bygga upp bättre förbindelser med väst gjorde de vitryska myndigheterna det lättare än vid tidigare val för demokratiska oppositionspartier att registrera sig inför parlamentsvalet 2016, och utländska valobservatörer gavs större tillträde till rösträkningen.

C.  Enligt OSSE/ODIHR:s bedömning var parlamentsvalet 2016 välorganiserat, men det kvarstår ett antal långvariga systembrister, inklusive begränsningarna av politiska rättigheter och grundläggande friheter i den rättsliga ramen. Rösträkningen och sammanställningen av valresultatet uppvisade ett avsevärt antal förfarandemässiga oegentligheter och bristande insyn.

D.  För första gången på 20 år ska en demokratisk opposition sitta med i det vitryska parlamentet.

E.  I Vitryssland har det inte hållits några fria och rättvisa val, enligt vallagar som uppfyller OSSE/ODIHR:s internationellt erkända normer, sedan 1994.

F.  I februari 2016 hävde EU de flesta av sina sanktioner mot vitryska statstjänstemän och juridiska personer, som ett tecken på god vilja för att uppmuntra Vitryssland att förbättra situationen avseende mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen. Vissa synbara ansträngningar för att ta itu med ett antal ihållande problem före valet 2016 noterades, samtidigt som många olösta problem kvarstår i den rättsliga och förfarandemässiga ramen för valförfarandet.

G.  De två vitryska valobservatörsgrupperna Människorättsförsvarare för fria val och Rätt att välja-2016 fördömde det senaste valet, som de ansåg inte uppfyllde ett antal viktiga internationella kriterier och inte var en trovärdig återspegling av de vitryska medborgarnas vilja.

H.  Vitryska valobservatörsgrupper samlade in konkreta bevis på massiva insatser i hela landet för att blåsa upp siffrorna för det totala valdeltagandet under den fem dagar långa förhandsröstningen (den 6–10 september) och på valdagen (den 11 september).

I.  Den 18 och 19 juni 2015 besökte parlamentets delegation för förbindelserna med Vitryssland Minsk för första gången sedan 2002. Parlamentet har i nuläget inga officiella förbindelser med det vitryska parlamentet.

J.  Vitryssland spelade en konstruktiv roll i arbetet för att nå en överenskommelse om eldupphör i Ukraina.

K.  Den ryska invasionen och annekteringen av Krim har ökat farhågorna i Vitryssland om en destabilisering av den inrikespolitiska situationen till följd av ett maktskifte.

L.  Vitryssland är det enda landet i Europa som fortfarande verkställer dödsstraff. Den 4 oktober 2016 fastställde Vitrysslands högsta domstol dödsdomen mot Siarhei Vostrykau, vilket är fjärde gången som en dödsdom fastställts under 2016.

M.  Betydande förbättringar vad gäller yttrandefriheten och mediefriheten, respekt för vanliga medborgares och oppositionsaktivisters politiska rättigheter samt respekt för rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna är alla förutsättningar för bättre förbindelser mellan EU och Vitryssland. Europeiska unionen fortsätter sitt starka engagemang för att försvara de mänskliga rättigheterna i Vitryssland, inbegripet yttrandefriheten och mediefriheten.

N.  Enligt rapporten av den 21 april 2016 från FN:s särskilda rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i Vitryssland förekommer det fortfarande kränkningar av de mänskliga rättigheterna, och inga väsentliga förbättringar har konstaterats, trots en anmärkningsvärd intensifiering av kontakterna mellan Vitryssland, EU och Förenta staterna.

O.  Människorättsorganisationer har uppmärksammat nya metoder för trakassering av oppositionen.

1.  Europaparlamentet är fortfarande mycket oroat över de brister som oberoende internationella valövervakare konstaterade under presidentvalet 2015 och parlamentsvalet 2016. Parlamentet noterar de ansatser till förbättring som gjorts, men anser att de är otillräckliga. Parlamentet konstaterar att oppositionen kommer att ha två företrädare i det nyvalda parlamentet, men anser att det rör sig om politiska utnämningar snarare än utnämningar grundade på valresultatet.

2.  Europaparlamentet uppmanar de vitryska myndigheterna att utan dröjsmål och i samarbete med internationella partner återuppta arbetet med en övergripande valreform inom ramen för den bredare demokratiseringsprocessen. Parlamentet betonar behovet av att införa OSSE/ODIHR:s rekommendationer i god tid före kommunalvalet i mars 2018. Parlamentet understryker att detta är en förutsättning för att man ska kunna åstadkomma de önskade förbättringarna i förbindelserna mellan EU och Vitryssland.

3.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till de vitryska myndigheterna att under alla omständigheter trygga respekten för de demokratiska principerna, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i enlighet med den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och med internationella och regionala människorättsinstrument som ratificerats av Vitryssland.

4.  Europaparlamentet uppmanar den vitryska regeringen att rehabilitera de frigivna politiska fångarna och återupprätta deras medborgerliga och politiska rättigheter.

5.  Europaparlamentet uttrycker oro över att inga nya politiska partier registrerats sedan 2000 i Vitryssland. Parlamentet efterlyser minskade restriktioner på det här området och betonar vikten av att tillåta obehindrad politisk aktivitet.

6.  Europaparlamentet förväntar sig att myndigheterna upphör med trakasserierna mot oberoende medier på politiska grunder. Parlamentet efterlyser ett stopp för administrativa åtal och godtycklig tillämpning av artikel 22.9.2 i förvaltningslagen mot frilansjournalister för samarbete med utländska medier utan ackreditering, vilket begränsar rätten till yttrandefrihet och informationsspridning.

7.  Europaparlamentet uppmanar de vitryska myndigheterna att upphäva artikel 193.1 i landets strafflag, där det står att det är förbjudet att organisera eller delta i icke-registrerade offentliga föreningars verksamhet, eftersom detta stadgande strider mot de internationella normerna för föreningsfrihet och innebär att Vitryssland bryter mot sina åtaganden inom ramen för OSSE och FN.

8.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Vitryssland – det enda land i Europa som fortfarande tillämpar dödsstraffet – att ansluta sig till ett globalt moratorium för verkställande av dödsstraff som ett första steg mot ett definitivt avskaffande. Parlamentet påminner om att dödstraffet är en omänsklig och förnedrande behandling som inte har någon påvisad avskräckande effekt och som gör att rättegångsfel får oåterkalleliga konsekvenser.

9.  Europaparlamentet uppmanar de vitryska myndigheterna att erkänna och erbjuda fullständigt samarbete med uppdraget för FN:s särskilda rapportör om situationen för mänskliga rättigheter i Vitryssland genom att föra en konkret och konstruktiv dialog och underlätta för ett besök i landet.

10.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och kommissionen att hitta nya sätt att stödja organisationer från civilsamhället i Vitryssland. Parlamentet betonar i detta hänseende behovet av att stödja alla oberoende informationskällor för det vitryska samhället, inklusive medier som sänder radio och tv på det vitryska språket.

11.  Europaparlamentet noterar att förhandlingar inleddes i januari 2014 om viseringslättnader i syfte att förbättra direkta personkontakter och främja utvecklingen av det civila samhället. Parlamentet betonar att kommissionen och utrikestjänsten bör vita åtgärder för att skynda på framstegen i detta avseende.

12.  Europaparlamentet stöder EU:s politik för ett ”kritiskt engagemang” gentemot de vitryska myndigheterna och är villigt att också bidra till den via sin delegation för förbindelserna med Vitryssland. Parlamentet uppmanar kommissionen att noga övervaka lagstiftningsinitiativen i Vitryssland och granska deras genomförande.

13.  Europaparlamentet bekräftar sitt åtagande att arbeta till förmån för det vitryska folket, att stödja deras prodemokratiska ambitioner och initiativ, samt att bidra till en stabil, demokratisk och blomstrande framtid för landet.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, rådet, kommissionen, medlemsstaterna, OSSE/ODIHR, Europarådet och de vitryska myndigheterna.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy