Postup : 2016/2934(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1234/2016

Předložené texty :

B8-1234/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0456

NÁVRH USNESENÍ
PDF 240kWORD 72k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1232/2016
16.11.2016
PE552.239
 
B8-1234/2016

předložený na základě prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Bělorusku


Bogdan Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Arnaud Danjean, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromir Stetina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Suica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikiene, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrychka, Daniel Caspary, Agnieszka Kozlowska-Rajewicz za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Bělorusku  
B8-1234/2016

Evropský parlament,

s ohledem na svá předchozí usnesení a doporučení týkající se Běloruska,

s ohledem na parlamentní volby konané dne 11. září 2016 a prezidentské volby konané dne 11. října 2015,

s ohledem na prohlášení předsedy Delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Běloruskem ze dne 13. září 2016 o nedávných parlamentních volbách v Bělorusku,

s ohledem na prohlášení mluvčího ESVČ ze dne 12. září 2016 o parlamentních volbách v Bělorusku,

s ohledem na předběžné prohlášení OBSE/ODIHR, Parlamentního shromáždění OBSE a Parlamentního shromáždění Rady Evropy o parlamentních volbách v Bělorusku ze dne 12. září 2016,

s ohledem na závěry Rady týkající se Běloruska, zejména ze dne 16. února 2016 o zrušení sankcí vůči 170 jednotlivcům a třem běloruským podnikům,

s ohledem na prohlášení Evropské lidové strany ze dne 15. září 2016 o nedávných volbách v Bělorusku,

s ohledem na prohlášení mluvčího Ministerstva zahraničních věcí USA ze dne 12. září 2016 o parlamentních volbách v Bělorusku,

s ohledem na závěrečnou zprávu OBSE ze dne 28. ledna 2016 o prezidentských volbách v Bělorusku konaných dne 11. října 2015,

s ohledem na řadu prohlášení běloruských orgánů o tom, že některá doporučení OBSE/ODIHR po prezidentských volbách konaných v roce 2015 budou provedena před parlamentními volbami v roce 2016,

s ohledem na propuštění šesti politických vězňů běloruskými orgány dne 22. srpna 2015 a na následné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové a komisaře pro politiku sousedství a jednání o rozšíření Johannese Hahna ze dne 22. srpna 2015 o propuštění politických vězňů v Bělorusku,

s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

 

A.vzhledem k tomu, že OBSE/ODIHR společně s Benátskou komisí Rady Evropy připravila ve své závěrečné zprávě o prezidentských volbách v Bělorusku v roce 2015 soubor doporučení, která měla být provedena v Bělorusku před parlamentními volbami v roce 2016;

 

B.vzhledem k tomu, že běloruské orgány umožnily v zájmu zlepšení vztahů se Západem demokratické opozici jednodušší registraci než v předchozích hlasováních a zahraniční pozorovatelé získali lepší přístup ke sčítání hlasů;

 

C.vzhledem k tomu, že podle hodnocení OBSE/ODIHR byly parlamentní volby v roce 2016 zorganizované efektivně, ale stále přetrvává řada dlouhodobých systematických nedostatků, včetně omezení právního rámce týkající se politických práv a základních svobod; vzhledem k tomu, že sčítání a tabulace vykázaly značný počet procesních nedostatků a nedostatečnou transparentnost;

 

D.vzhledem k tomu, že demokratická opozice bude poprvé za dvacet let zastoupena v běloruském parlamentu;

 

E. vzhledem k tomu, že v Bělorusku od roku 1994 neproběhly svobodné a spravedlivé volby podle právních předpisů upravujících volby, které by byly v souladu s mezinárodně uznávanými normami OBSE/ODIHR;

F. vzhledem k tomu, že v únoru 2016 EU zrušila většinu omezujících opatření, pokud jde o běloruské představitele a právní subjekty, jako gesto dobré vůle s cílem povzbudit Bělorusko, aby zlepšilo situaci v oblasti lidských práv, demokracie a právního státu; vzhledem k tomu, že Rada ve svých závěrech týkajících se Běloruska ze dne 15. února 2016 zdůraznila potřebu posílit spolupráci mezi EU a Běloruskem v mnoha oblastech hospodářství, obchodu a pomoci, což otevřelo Bělorusku možnost žádat o financování ze strany EIB a EBRD; vzhledem k tomu, že před volbami v roce 2016 bylo zaznamenáno určité viditelné úsilí o řešení některých dlouhodobých problémů, avšak zároveň přetrvává mnoho neřešených problémů týkajících se procesního volebního rámce;

G. vzhledem k tomu, že „Obránci lidských práv za svobodné volby (HRD)“ a „Právo volby – 2016 (R2C)“, dvě skupiny monitorující běloruské volby, odsoudily poslední volby jako volby, které nesplňovaly řadu klíčových mezinárodních norem a neodrážely důvěryhodným způsobem vůli běloruských občanů;

H. vzhledem k tomu, že běloruské skupiny pozorovatelů zachytily konkrétní důkazy o masivních celostátních pokusech zvýšit celkovou účast v průběhu předčasného hlasování (ve dnech 6. až 10. září) a v den voleb (11. září);

I. vzhledem k tomu, že středopravé běloruské opoziční síly předložily poprvé dne 18. listopadu 2015 společné prohlášení o spolupráci s cílem jednotně kandidovat v parlamentních volbách v roce 2016;

 

J. vzhledem k tomu, že první návštěva Delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Běloruskem od roku 2002 se uskutečnila v Minsku ve dnech 18. a 19. června 2015; vzhledem k tomu, že v současné době Evropský parlament neudržuje s běloruským parlamentem žádné oficiální styky;

K. vzhledem k tomu, že Bělorusko sehrálo konstruktivní roli při zprostředkování dohody o příměří na Ukrajině;

L. vzhledem k tomu, že ruská agrese na Ukrajině a nezákonné připojení Krymu prohloubilo v běloruské společnosti obavy z destabilizace vnitrostátní situace v důsledku předání moci;

M. vzhledem k tomu, že Bělorusko zůstává jedinou zemí v Evropě, která dosud uplatňuje trest smrti; vzhledem k tomu, že běloruský nejvyšší soud potvrdil dne 4. října rozsudek smrti nad Sjarhejem Vostrykauem, což je čtvrtý rozsudek smrti potvrzený běloruským nejvyšším soudem v roce 2016;

N. vzhledem k tomu, že k předpokladům lepších vztahů mezi EU a Běloruskem patří výrazné zlepšení svobody projevu a svobody sdělovacích prostředků, dodržování politických práv běžných občanů i opozičních aktivistů a dodržování zásad právního státu a základních práv; vzhledem k tomu, že Evropská unie je nadále pevně odhodlána hájit lidská práva v Bělorusku, včetně svobody projevu a sdělovacích prostředků;

O. vzhledem k tomu, že, jak bylo uvedeno ve zprávě zvláštního zpravodaje OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Bělorusku ze dne 21. dubna 2016, navzdory patrné vyšší intenzitě kontaktů mezi Běloruskem, EU a USA stále přetrvává porušování lidských práv a nebyla zaznamenána žádná podstatná změna;

P. vzhledem k tomu, že organizace pro lidská práva upozorňují na nové způsoby pronásledování opozice;

Q. vzhledem k tomu, že jedním z cílů běloruské účasti ve Východním partnerství a v jeho parlamentní větvi Euronest je intenzivnější spolupráce mezi Běloruskem a EU;

 

1.je i nadále hluboce znepokojen nedostatky zaznamenanými nezávislými mezinárodními pozorovateli v prezidentských volbách v roce 2015 a v parlamentních volbách v roce 2016; oceňuje pokusy o pokrok, který je však stále nedostatečný; konstatuje, že opozice bude mít v nově zvoleném parlamentu dva zástupce, avšak považuje to spíše za politické jmenování, nikoli za volební výsledek; konstatuje, že úvaha o budoucích legislativních návrzích předložených těmito dvěma poslanci poslouží jako zatěžkávací zkouška, která ukáže politické záměry orgánů stojících za jejich jmenováním;

2.vyzývá běloruské orgány, aby bezodkladně obnovily práci na komplexní volební reformě jako součásti širšího procesu demokratizace, a to ve spolupráci s mezinárodními partnery; zdůrazňuje, že je nutné v řádných lhůtách před obecními volbami v březnu 2018 provést doporučení OBSE/ODIHR; zdůrazňuje, že to je klíčem pro dosažení požadovaného pokroku ve vztazích mezi EU a Běloruskem;

3.opakovaně vyzývá běloruské orgány, aby za všech okolností zajistily dodržování demokratických zásad, lidských práv a základních svobod v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv a s mezinárodními a regionálními nástroji v oblasti lidských práv, které Bělorusko ratifikovalo;

4.vyzývá běloruskou vládu, aby rehabilitovala propuštěné politické vězně a navrátila jim jejich občanská a politická práva;

5.vyjadřuje své znepokojení nad tím, že od roku 2000 nebyla v Bělorusku registrována žádná politická strana; vyzývá k méně restriktivnímu postoji v této záležitosti; zdůrazňuje, že všem politickým stranám musí být umožněna neomezená politická činnost, zejména v období volební kampaně;

6.naléhavě žádá Bělorusko, jedinou zemi v Evropě, která dosud uplatňuje trest smrti, aby se připojilo k celosvětovému moratoriu na výkon trestu smrti, a to jako první krok na cestě k jeho trvalému zrušení; připomíná, že trest smrti představuje nelidské a ponižující zacházení, u něhož není prokázán žádný odrazující účinek, a justiční omyly jsou v jeho důsledku nezvratné;

7.vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost a Komisi, aby hledaly nové způsoby podpory organizací občanské společnosti v Bělorusku; v této souvislosti zdůrazňuje potřebu podporovat všechny nezávislé informační zdroje pro běloruskou společnost včetně vysílání sdělovacích prostředků v běloruském jazyce, a to i ze zahraničí;

8.bere na vědomí zahájení rozhovorů o zjednodušení vízového režimu v lednu 2014 zaměřených na zlepšení kontaktů mezi lidmi a povzbuzování vzniku občanské společnosti; zdůrazňuje, že Evropská komise a ESVČ by měly přijmout nezbytná opatření k urychlení pokroku v této oblasti;

9.podporuje politiku EU spočívající v kritické angažovanosti vůči běloruským orgánům a vyjadřuje svou připravenost k ní i nadále přispívat mimo jiné prostřednictvím Delegace EP pro vztahy s Běloruskem; vyzývá Evropskou komisi, aby pečlivě sledovala legislativní iniciativy a kontrolovala jejich provádění;

10.naléhavě vyzývá k rozšíření spolupráce a ke zvýšení transparentnosti v oblasti výstavby jaderné elektrárny v lokalitě Ostrovec, která bude mít vliv na sousedící evropské oblasti; zdůrazňuje potřebu komplexního mezinárodního dohledu nad realizací tohoto projektu, pokud jde o dodržování mezinárodních požadavků a norem v oblasti jaderné bezpečnosti a v oblasti ochrany životního prostředí;

11.opětovně se hlásí ke svému závazku pracovat ve prospěch běloruského lidu, podporovat jeho demokratické ambice a iniciativy a přispívat ke stabilní, demokratické a blahobytné budoucnosti země;

12.pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise/vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, Radě, Komisi a členským státům, OBSE/ODIHR, Radě Evropy a běloruským orgánům.

 

 

 

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí