Διαδικασία : 2016/2934(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1234/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1234/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0456

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 495kWORD 81k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1232/2016
16.11.2016
PE593.665v01-00
 
B8-1234/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (2016/2934(RSP))


Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Arnaud Danjean, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (2016/2934(RSP))  
B8-1234/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματα και συστάσεις του σχετικά με τη Λευκορωσία,

–  έχοντας υπόψη τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 11 Σεπτεμβρίου 2016 και τις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 11 Οκτωβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του προέδρου της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία, της 13ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές στη Λευκορωσία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, της 12ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τις βουλευτικές εκλογές στη Λευκορωσία,

–  έχοντας υπόψη την προκαταρκτική δήλωση του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΓΔΘΑΔ) του ΟΑΣΕ, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης (ΚΣ) του ΟΑΣΕ και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), της 12ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τις βουλευτικές εκλογές στη Λευκορωσία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Λευκορωσία, και ιδίως αυτά της 16ης Φεβρουαρίου 2016, με τα οποία αίρονται οι κυρώσεις κατά 170 προσώπων και τριών λευκορωσικών εταιρειών,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Kόμματος της 15ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τις πρόσφατες εκλογές στη Λευκορωσία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ της 12ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τις βουλευτικές εκλογές στη Λευκορωσία,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση του ΟΑΣΕ, της 28ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 11 Οκτωβρίου 2015 στη Λευκορωσία,

–  έχοντας υπόψη τις πολυάριθμες δηλώσεις εκ μέρους των αρχών της Λευκορωσίας, σύμφωνα με τις οποίες ορισμένες από τις συστάσεις του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ μετά τις προεδρικές εκλογές του 2015 επρόκειτο να υλοποιηθούν πριν από τις βουλευτικές εκλογές του 2016,

–  έχοντας υπόψη την απελευθέρωση έξι πολιτικών κρατουμένων από τις αρχές της Λευκορωσίας στις 22 Αυγούστου 2015, και την επακόλουθη δήλωση, της 22ας Αυγούστου 2015, της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Federica Mogherini, και του αρμόδιου Επιτρόπου για την πολιτική γειτονίας και τις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση, Johannes Hahn, σχετικά με την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων στη Λευκορωσία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην τελική έκθεσή του για τις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν το 2015 στη Λευκορωσία, ο ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ μαζί με την Επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης εκπόνησαν ένα σύνολο συστάσεων που θα πρέπει να εφαρμοστούν από τη Λευκορωσία πριν από τις βουλευτικές εκλογές του 2016·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να βελτιωθούν οι σχέσεις της Λευκορωσίας με τη Δύση, οι αρχές της χώρας επέτρεψαν στη δημοκρατική αντιπολίτευση να δηλώσει τη συμμετοχή της πιο εύκολα από ό,τι σε προηγούμενες εκλογές, και διευκολύνθηκε η πρόσβαση των ξένων παρατηρητών στην καταμέτρηση των ψήφων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την αξιολόγηση του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ, η οργάνωση των βουλευτικών εκλογών του 2016 ήταν αποτελεσματική, αλλά ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια σειρά μακροχρόνιων συστημικών ελλείψεων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι περιορισμοί του νομικού πλαισίου όσον αφορά τα πολιτικά δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την καταμέτρηση και την καταγραφή των ψήφων σημειώθηκε σημαντικός αριθμός διαδικαστικών παρατυπιών και έλλειψη διαφάνειας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για πρώτη φορά εδώ και είκοσι έτη, η δημοκρατική αντιπολίτευση θα εκπροσωπηθεί στο κοινοβούλιο της Λευκορωσίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 1994 δεν έχουν διεξαχθεί στη Λευκορωσία ελεύθερες και δίκαιες εκλογές βάσει εκλογικής νομοθεσίας που να συνάδει με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Φεβρουάριο του 2016, η ΕΕ ήρε τα περισσότερα από τα περιοριστικά μέτρα κατά αξιωματούχων και νομικών οντοτήτων της Λευκορωσίας, ως ένδειξη καλής θέλησης με στόχο να ενθαρρυνθεί η βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη Λευκορωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα συμπεράσματά του της 15ης Φεβρουαρίου 2016 για τη Λευκορωσία, το Συμβούλιο τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Λευκορωσίας σε μια σειρά τομέων που σχετίζονται με το εμπόριο και τη βοήθεια, γεγονός που έδωσε στη Λευκορωσία τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ και το ΕTAA· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι σημειώθηκαν κάποιες εμφανείς προσπάθειες να αντιμετωπιστούν ορισμένα μακροχρόνια ζητήματα πριν από τις εκλογές του 2016, πολλά ζητήματα που αφορούν το νομικό και διαδικαστικό πλαίσιο των εκλογών παραμένουν ανεπίλυτα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις «Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για Ελεύθερες Εκλογές (HRD)» και «Δικαίωμα στην Επιλογή-2016 (R2C)», οι δύο λευκορωσικές ομάδες παρακολούθησης εκλογών, καταδίκασαν τις τελευταίες εκλογές με το επιχείρημα ότι δεν ανταποκρίνονται σε μια σειρά βασικών διεθνών προτύπων και δεν αποτελούν πιστή απεικόνιση της βούλησης των πολιτών της Λευκορωσίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ομάδες παρατηρητών της Λευκορωσίας συγκέντρωσαν απτά στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη μαζικών προσπαθειών σε εθνικό επίπεδο να διογκωθεί το συνολικό ποσοστό συμμετοχής κατά την πενθήμερη περίοδο πρώιμης ψηφοφορίας (6-10 Σεπτεμβρίου) και την ημέρα των εκλογών (11 Σεπτεμβρίου)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κεντροδεξιές δυνάμεις της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας παρουσίασαν για πρώτη φορά στις 18 Νοεμβρίου 2015 κοινή συμφωνία συνεργασίας στην οποία προβλέπεται να θέσουν ενωμένες υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές του 2016·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη από το 2002 επίσημη επίσκεψη της Αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία πραγματοποιήθηκε στο Μινσκ στις 18 και 19 Ιουνίου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή το Κοινοβούλιο δεν έχει επίσημες σχέσεις με το κοινοβούλιο της Λευκορωσίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσία είχε εποικοδομητικό ρόλο στην προώθηση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρωσική εισβολή στην Oυκρανία και η παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία έχουν εντείνει τους φόβους της λευκορωσικής κοινωνίας για αποσταθεροποίηση της εσωτερικής κατάστασης ως αποτέλεσμα της μετατόπισης εξουσίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσία είναι η μόνη χώρα της Ευρώπης που εξακολουθεί να εφαρμόζει τη θανατική ποινή· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 4 Οκτωβρίου 2016 το Ανώτατο Δικαστήριο της Λευκορωσίας επικύρωσε την καταδίκη του Siarhei Vostrykau σε θάνατο· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή ήταν η τέταρτη φορά κατά τη διάρκεια του 2016 που το Ανώτατο Δικαστήριο της Λευκορωσίας επικύρωσε θανατική καταδίκη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημαντική βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την ελευθερία του λόγου και των μέσων ενημέρωσης, ο σεβασμός των πολιτικών δικαιωμάτων τόσο των απλών πολιτών όσο και των ακτιβιστών της αντιπολίτευσης, και ο σεβασμός του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελούν προαπαιτούμενα για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Λευκορωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην περαιτέρω προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του λόγου και των μέσων ενημέρωσης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρεται στην έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, της 21ης Απριλίου 2016, παρά την αισθητή εντατικοποίηση των επαφών μεταξύ της Λευκορωσίας, της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών, εξακολουθούν να υφίστανται παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν έχει σημειωθεί σημαντική αλλαγή·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επιστήσει την προσοχή σε νέες μεθόδους παρενόχλησης της αντιπολίτευσης:

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους της συμμετοχής της Λευκορωσίας στην Aνατολική Eταιρική Σχέση και στο κοινοβουλευτικό της σκέλος, Euronest, είναι η εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ της χώρας αυτής και της ΕΕ·

1.  εξακολουθεί να ανησυχεί σοβαρά για τις ελλείψεις που παρατηρήθηκαν από ανεξάρτητους διεθνείς παρατηρητές κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του 2015 και των βουλευτικών εκλογών του 2016· αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έγιναν για να επιτευχθεί πρόοδος, οι οποίες ωστόσο παραμένουν ανεπαρκείς· σημειώνει ότι η αντιπολίτευση θα έχει δύο εκπροσώπους στο νεοεκλεγέν κοινοβούλιο· θεωρεί, ωστόσο, ότι, εν προκειμένω, πρόκειται μάλλον για πολιτικούς διορισμούς και όχι για συνέπεια του εκλογικού αποτελέσματος· επισημαίνει ότι η εξέταση των νομοθετικών προτάσεων που θα υποβάλουν στο μέλλον οι δύο αυτοί βουλευτές θα χρησιμεύσει ως η λυδία λίθος των πολιτικών προθέσεων των αρχών που κρύβονται πίσω από τον διορισμό τους·

2.  καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να επαναλάβουν χωρίς καθυστέρηση τις εργασίες για μια εκτεταμένη εκλογική μεταρρύθμιση, ως τμήμα μιας ευρύτερης διαδικασίας εκδημοκρατισμού και σε συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους· υπογραμμίζει την ανάγκη να εφαρμοστούν οι συστάσεις του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ εγκαίρως, πριν από τις δημοτικές εκλογές του Μαρτίου του 2018· τονίζει ότι αυτό έχει καθοριστική σημασία προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή πρόοδος στις σχέσεις ΕΕ-Λευκορωσίας·

3.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αρχές της Λευκορωσίας να εξασφαλίζουν, σε όλες τις περιπτώσεις, τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις διεθνείς και περιφερειακές πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα τις οποίες έχει κυρώσει η Λευκορωσία·

4.  καλεί την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να αποκαταστήσει τους πολιτικούς κρατούμενους που απελευθερώθηκαν και να τους αποδώσει και πάλι τα πλήρη ατομικά και πολιτικά δικαιώματά τους·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι από το 2000 δεν έχει καταχωρηθεί κανένα νέο πολιτικό κόμμα στη Λευκορωσία· ζητεί την υιοθέτηση λιγότερο περιοριστικής προσέγγισης στο ζήτημα αυτό· τονίζει ότι πρέπει να επιτραπεί σε όλα τα πολιτικά κόμματα να ασκούν απεριόριστες πολιτικές δραστηριότητες, ιδίως κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας·

6.  παροτρύνει τη Λευκορωσία, την μοναδική χώρα στην Ευρώπη που εξακολουθεί να εφαρμόζει τη θανατική ποινή, να προσχωρήσει σε ένα παγκόσμιο μορατόριουμ όσον αφορά την εκτέλεση της θανατικής ποινής, ως πρώτο βήμα προς την οριστική κατάργησή της· υπενθυμίζει ότι η θανατική ποινή αποτελεί απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση, δεν έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί αποτρεπτικά, και καθιστά τα δικαστικά σφάλματα ανεπανόρθωτα·

7.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και την Επιτροπή να αναζητήσουν νέους τρόπους στήριξης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη Λευκορωσία· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη να υποστηριχθούν όλες οι ανεξάρτητες πηγές πληροφοριών για την κοινωνία της Λευκορωσίας, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης που εκπέμπουν στη λευκορωσική γλώσσα, και από το εξωτερικό·

8.  σημειώνει την έναρξη, τον Ιανουάριο του 2014, των διαπραγματεύσεων για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων με σκοπό τη βελτίωση των επαφών μεταξύ των ανθρώπων και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών· τονίζει ότι η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να επισπευσθεί η επίτευξη προόδου εν προκειμένω·

9.  υποστηρίζει την ΕΕ στην πολιτική της «ανάπτυξης σχέσεων με κριτικό πνεύμα» που εφαρμόζει έναντι των αρχών της Λευκορωσίας και εκφράζει την προθυμία του να συμβάλει επίσης σε αυτήν μέσω της αντιπροσωπείας του για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και να εξετάζει προσεκτικά την εφαρμογή τους·

10.  ζητεί επειγόντως ενίσχυση της συνεργασίας και της διαφάνειας όσον αφορά την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού του Όστροβετς, το οποίο θα έχει αντίκτυπο στις γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες· τονίζει την ανάγκη για ολοκληρωμένη διεθνή εποπτεία της υλοποίησης αυτού του έργου, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα πληροί τις διεθνείς πυρηνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις και πρότυπα ασφάλειας·

11.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να εργασθεί προς όφελος του λαού της Λευκορωσίας, υποστηρίζοντας τις προ-δημοκρατικές επιδιώξεις και πρωτοβουλίες του και συμβάλλοντας στη μελλοντική σταθερότητα, δημοκρατικότητα και ευμάρεια της χώρας·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στον ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στις αρχές της Λευκορωσίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου