Menetlus : 2016/2934(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1234/2016

Esitatud tekstid :

B8-1234/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0456

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 260kWORD 64k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1232/2016
16.11.2016
PE593.665v01-00
 
B8-1234/2016

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Valgevenes (2016/2934(RSP))


Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Arnaud Danjean, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Valgevenes (2016/2934(RSP))  
B8-1234/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone ja soovitusi Valgevene kohta,

–  võttes arvesse 11. septembril 2016 toimunud parlamendivalimisi ja 11. oktoobril 2015 toimunud presidendivalimisi,

–  võttes arvesse Valgevenega suhtlemiseks moodustatud Euroopa Parlamendi delegatsiooni juhi 13. septembri 2016. aasta avaldust hiljutiste parlamendivalimiste kohta Valgevenes,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 12. septembri 2016. aasta avaldust parlamendivalimiste kohta Valgevenes,

–  võttes arvesse OSCE/ODIHRi, OSCE parlamentaarse assamblee ja Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee 12. septembri 2016. aasta esialgset avaldust parlamendivalimiste kohta Valgevenes,

–  võttes arvesse nõukogu järeldusi Valgevene kohta, eriti 16. veebruari 2016. aasta järeldusi, millega tühistati sanktsioonid 170 üksikisiku ja kolme Valgevene äriühingu vastu,

–  võttes arvesse Euroopa Rahvapartei 15. septembri 2016. aasta avaldust hiljutiste valimiste kohta Valgevenes,

–  võttes arvesse USA välisministeeriumi pressiesindaja 12. septembri 2016. aasta avaldust parlamendivalimiste kohta Valgevenes,

–  võttes arvesse OSCE 28. jaanuari 2016. aasta lõpparuannet Valgevene 11. oktoobri 2015. aasta presidendivalimiste kohta,

–  võttes arvesse Valgevene ametivõimude arvukaid deklaratsioone selle kohta, et mõned pärast 2015. aasta presidendivalimisi esitatud OSCE/ODIHRi soovitused viiakse ellu enne 2016. aasta parlamendivalimisi,

–  võttes arvesse kuue poliitvangi vabastamist Valgevene ametivõimude poolt 22. augustil 2015 ning sellele järgnenud komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ning Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste voliniku Johannes Hahni 22. augusti 2015. aasta avaldust poliitvangide vabastamise kohta Valgevenes,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Valgevene 2015. aasta presidendivalimisi käsitlevas lõpparuandes koostas OSCE/ODIHR koos Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoniga rea soovitusi, mille Valgevene pidi ellu viima enne 2016. aasta parlamendivalimisi;

B.  arvestades, et läänega paremate suhete loomiseks lubasid Valgevene ametivõimud demokraatliku opositsiooni erakondadel lihtsamini registreeruda kui eelmistel valimistel ning lasid välisvaatlejatel häältelugemist paremini jälgida;

C.  arvestades, et OSCE/ODIHRi hinnangu kohaselt olid 2016. aasta parlamendivalimised tõhusalt korraldatud, kuid endiselt esinevad mõned pikaajalised süsteemsed puudused, sealhulgas õigusraamistiku piirangud seoses poliitiliste õiguste ja põhivabadustega; arvestades, et häälte lugemisel ja tabelisse kandmisel esines arvukalt menetlusnormide rikkumisi ja läbipaistvus oli puudulik;

D.  arvestades, et esimest korda 20 aasta jooksul on Valgevene parlamendis esindatud demokraatlik opositsioon;

E.  arvestades, et Valgevenes ei ole alates 1994. aastast viidud läbi OSCE/ODIHRi rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele vastava valimisseaduse kohaseid vabu ja õiglasi valimisi;

F.  arvestades, et 2016. aasta veebruaris tühistas EL hea tahte märgina enamiku Valgevene ametnike ja juriidiliste isikute vastaseid piiravaid meetmeid, et ergutada Valgevenet parandama oma tulemusi inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte valdkonnas; arvestades, et Valgevenet käsitlevates 15. veebruari 2016. aasta järeldustes rõhutas nõukogu vajadust tõhustada ELi-Valgevene koostööd paljudes majandus- ning kaubanduse ja abiga seotud valdkondades, mis avas Valgevenele võimaluse taotleda EIP ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga rahalisi vahendeid; arvestades, et täheldati mõnesid nähtavaid jõupingutusi teatavate pikaajaliste probleemide lahendamiseks enne 2016. aasta valimisi, kuid samal ajal on endiselt lahendamata palju valimiste õigus- ja menetlusraamistikuga seotud küsimusi;

G.  arvestades, et kaks Valgevene valimiste vaatlemise rühma – „Inimõiguste kaitsjad vabade valimiste nimel“ ja „Õigus valida 2016“ – mõistsid viimased valimised hukka põhjusel, et need ei vastanud mitmele tähtsale rahvusvahelisele standardile ega kajastanud usaldusväärselt Valgevene kodanike tahet;

H.  arvestades, et Valgevene vaatlejate rühmad kogusid konkreetseid tõendeid rohkearvuliste püüete kohta suurendada kogu riigis kunstlikult üldist valimisaktiivsust viiepäevase eelhääletuse ajal (6.–10. september) ja valimispäeval (11. september);

I.  arvestades, et Valgevene paremtsentristlikud opositsioonijõud esitasid esimest korda 18. novembril 2015 ühise koostöölepingu, et kandideerida ühiselt 2016. aasta parlamendivalimistel;

J.  arvestades, et Euroopa Parlamendi delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks tegi 18.–19. juunil 2015 oma esimese visiidi Minskisse pärast 2002. aastat; arvestades, et Euroopa Parlamendil ei ole praegu ametlikke suhteid Valgevene parlamendiga;

K.  arvestades, et Valgevene hõlbustas konstruktiivselt kokkuleppe saavutamist relvarahu üle Ukrainas;

L.  arvestades, et Venemaa agressioon Ukrainas ja Krimmi ebaseaduslik annekteerimine Venemaa poolt on süvendanud Valgevene ühiskonnas hirmu, et siseolukord võib jõuvahekordade muutuse tõttu destabiliseeruda;

M.  arvestades, et Valgevene on Euroopas ainus riik, kus veel rakendatakse surmanuhtlust; arvestades, et 4. oktoobril 2016 kinnitas Valgevene ülemkohus Sjarhei Vostrõkau suhtes langetatud surmamõistva otsuse; arvestades, et see oli 2016. aastal neljas kord, kui Valgevene ülemkohus kinnitas surmamõistva otsuse;

N.  arvestades, et ELi ja Valgevene paremate suhete eeltingimus on olukorra märkimisväärne paranemine nii sõna- ja meediavabaduse, tavakodanike ja opositsiooniaktivistide poliitiliste õiguste austamise kui ka õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste järgimise osas; arvestades, et Euroopa Liit toetab endiselt kindlalt inimõiguste, sealhulgas sõna- ja meediavabaduse kaitsmist Valgevenes;

O.  arvestades, et nagu märgitakse Valgevene inimõiguste olukorraga tegeleva ÜRO eriraportööri 21. aprilli 2016. aasta aruandes, esineb Valgevene, ELi ja Ameerika Ühendriikide kontaktide märgatavast tihenemisest hoolimata endiselt inimõiguste rikkumist ja märkimisväärseid muutusi ei ole täheldatud;

P.  arvestades, et inimõigusorganisatsioonid on juhtinud tähelepanu opositsiooni ahistamise uutele meetoditele;

Q.  arvestades, et Valgevene idapartnerluses ja selle parlamentaarses harus Euronestis osalemise üks eesmärke on tugevdada koostööd Valgevene ja ELi vahel;

1.  on jätkuvalt sügavalt mures puuduste pärast, mida sõltumatud rahvusvahelised vaatlejad täheldasid 2015. aasta presidendi- ja 2016. aasta parlamendivalimiste ajal; tunnustab püüdeid teha edusamme, mis on ikka veel ebapiisavad; märgib, et opositsioonil on vastvalitud parlamendis kaks esindajat; arvab siiski, et nad nimetati poliitilistel kaalutlustel, mitte valimistulemuste põhjal; märgib, et nende kahe parlamendiliikme poolt esitatud tulevaste seadusandlike ettepanekute arvessevõtmine on lakmustest, mis näitab nende nimetamise taga peituvaid ametivõimude poliitilisi kavatsusi;

2.  kutsub Valgevene ametivõime üles jätkama viivitamata tööd põhjaliku valimisreformiga laiema demokratiseerimisprotsessi raames ja koostöös rahvusvaheliste partneritega; rõhutab vajadust võtta OSCE/ODIHRi soovitused kasutusele aegsasti enne 2018. aasta märtsis toimuvaid kohalike omavalitsuste valimisi; rõhutab, et see on tähtis ELi-Valgevene suhetes soovitud edusammude saavutamise seisukohast;

3.  kordab oma üleskutset Valgevene ametivõimudele tagada kõikides olukordades demokraatlike põhimõtete, inimõiguste ja põhivabaduste järgimine vastavalt inimõiguste ülddeklaratsioonile ning Valgevene poolt ratifitseeritud rahvusvahelistele ja piirkondlikele inimõigusi käsitlevatele õigusaktidele;

4.  palub Valgevene valitsusel vabastatud poliitvangid rehabiliteerida ning nende kodaniku- ja poliitilised õigused taastada;

5.  väljendab muret, et alates 2000. aastast ei ole Valgevenes registreeritud ühtegi uut erakonda; nõuab selles küsimuses vähem piiravat lähenemisviisi; rõhutab, et kõigil erakondadel tuleb lubada piiramatult poliitiliselt tegutseda, eriti valimiskampaania ajal;

6.  nõuab tungivalt, et Valgevene kui ainus Euroopa riik, kus veel kohaldatakse surmanuhtlust, teeks esimese sammu surmanuhtluse alalise kaotamise teel ja ühineks surmanuhtluse täideviimise ülemaailmse moratooriumiga; tuletab meelde, et surmanuhtlus on ebainimlik ja inimväärikust alandav karistus, sellel ei ole tõendatud heidutavat mõju ja selle tõttu on õigusemõistmisel tehtavatel vigadel pöördumatud tagajärjed;

7.  palub Euroopa välisteenistusel ja komisjonil otsida uusi võimalusi Valgevene kodanikuühiskonna organisatsioonide toetamiseks; rõhutab sellega seoses vajadust toetada kõiki Valgevene ühiskonnale teavet andvaid sõltumatuid allikaid, sealhulgas valgevenekeelset ja välismaalt edastatavat ringhäälingut;

8.  märgib, et 2014. aasta jaanuaris algasid viisalihtsustust käsitlevad läbirääkimised, mille eesmärk on parandada inimestevahelisi kontakte ja ergutada kodanikuühiskonna teket; rõhutab, et komisjon ja Euroopa välisteenistus peaksid võtma vajalikud meetmed, et kiirendada edusamme selles valdkonnas;

9.  toetab ELi tema kriitilises lähenemispoliitikas Valgevene ametivõimude suhtes ning väljendab valimisolekut aidata sellele kaasa Valgevenega suhtlemiseks moodustatud Euroopa Parlamendi delegatsiooni kaudu; palub komisjonil hoolikalt jälgida seadusandlikke algatusi ja kontrollida nende rakendamist;

10.  nõuab tungivalt suuremat koostööd ja läbipaistvust seoses tuumaelektrijaama ehitamisega Astravetsis, kuna see mõjutab naabruses asuvaid Euroopa riike; rõhutab, et projekti rakendamine peab toimuma põhjaliku rahvusvahelise järelevalve all tagamaks, et see on kooskõlas rahvusvaheliste tuuma- ja keskkonnaohutuse nõuete ja standarditega;

11.  kinnitab, et on oma töös pühendunud Valgevene rahva toetamisele, aitab kaasa Valgevene rahva demokraatiasuunalistele püüdlustele ja algatustele ning annab oma panuse riigi stabiilse, demokraatliku ja jõuka tuleviku toetuseks;

12.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa välisteenistusele, nõukogule, komisjonile, liikmesriikidele, OSCE-le/ODIHRile, Euroopa Nõukogule ja Valgevene ametivõimudele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika