Menettely : 2016/2934(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1234/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1234/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0456

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 264kWORD 66k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1232/2016
16.11.2016
PE593.665v01-00
 
B8-1234/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Valko-Venäjän tilanteesta (2016/2934(RSP))


Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Arnaud Danjean, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Valko-Venäjän tilanteesta (2016/2934(RSP))  
B8-1234/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ja suosituksensa Valko-Venäjästä,

–  ottaa huomioon maassa 11. syyskuuta 2016 pidetyt parlamenttivaalit sekä 11. lokakuuta 2015 pidetyt presidentinvaalit,

–  ottaa huomioon suhteista Valko-Venäjään vastaavan valtuuskunnan puheenjohtajan 13. syyskuuta 2016 antaman julkilausuman Valko-Venäjän äskettäisistä parlamenttivaaleista,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) tiedottajan 12. syyskuuta 2016 antaman lausunnon Valko-Venäjän parlamenttivaaleista,

–  ottaa huomioon Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR), ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen sekä Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen 12. syyskuuta 2016 antaman alustavan julkilausuman Valko-Venäjän parlamenttivaaleista,

–  ottaa huomioon neuvoston päätelmät Valko-Venäjästä ja erityisesti 16. helmikuuta 2016 hyväksytyt päätelmät, joilla purettiin 170 henkilön ja kolmen valkovenäläisen yrityksen vastaiset pakotteet,

–  ottaa huomioon Euroopan kansanpuolueen 15. syyskuuta 2016 antaman lausunnon Valko-Venäjän äskettäisistä vaaleista,

–  ottaa huomioon Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottajan 12. syyskuuta 2016 antaman lausunnon Valko-Venäjän parlamenttivaaleista,

–  ottaa huomioon Etyjin 28. tammikuuta 2016 antaman lopullisen raportin Valko-Venäjällä 11. lokakuuta 2015 pidetyistä presidentinvaaleista,

–  ottaa huomioon Valko-Venäjän viranomaisten lukuisat ilmoitukset siitä, että jotkut Etyjin/ODIHRin vuoden 2015 presidentinvaalien perusteella antamista suosituksista pannaan täytäntöön ennen vuoden 2016 parlamenttivaaleja,

–  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaiset vapauttivat 22. elokuuta 2015 kuusi poliittista vankia, ja ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin ja Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaavan komission jäsenen Johannes Hahnin 22. elokuuta 2015 antaman julkilausuman poliittisten vankien vapauttamisesta Valko-Venäjällä 22. elokuuta 2015,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Etyj/ODIHR antoi Valko-Venäjän vuoden 2015 presidentinvaaleja koskevassa lopullisessa raportissaan joukon yhdessä Euroopan neuvoston Venetsian komission kanssa laatimiaan suosituksia, jotka Valko-Venäjän oli määrä panna täytäntöön ennen vuoden 2016 parlamenttivaaleja;

B.  toteaa, että Valko-Venäjän viranomaiset ovat pyrkineet parantamaan suhteitaan länteen ja sallineet siksi demokraattisten oppositiopuolueiden rekisteröityä vuoden 2016 parlamenttivaaleihin helpommin kuin aiemmissa vaaleissa ja että ulkomaiset tarkkailijat pääsivät paremmin seuraamaan ääntenlaskua;

C.  panee merkille, että Etyjin/ODIHR:n arvion mukaan vuoden 2016 parlamenttivaalit oli järjestetty tehokkaasti, mutta joitakin pitkäaikaisia järjestelmäpuutteita ilmeni edelleen, mukaan luettuina poliittisia oikeuksia ja perusvapauksia koskevat rajoitukset lainsäädännössä; toteaa, että äänten laskennassa ja taulukoinnissa ilmeni huomattavan paljon menettelyjä koskevia sääntöjenvastaisuuksia eivätkä laskenta ja taulukointi olleet avoimia;

D.  toteaa, että parlamentaarinen oppositio on ensimmäistä kertaa kahteenkymmeneen vuoteen edustettuna Valko-Venäjän parlamentissa;

E.  toteaa, ettei Valko-Venäjällä ole vuoden 1994 jälkeen pidetty Etyjin/ODIHR:n kansainvälisesti tunnustettuja normeja vastaavan vaalilainsäädännön mukaisia vapaita ja oikeudenmukaisia vaaleja;

F.  toteaa, että EU purki helmikuussa 2016 useimmat Valko-Venäjän viranomaisten ja oikeushenkilöiden vastaiset pakotteensa hyvän tahdon eleenä kannustaakseen Valko-Venäjää parantamaan ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamista; ottaa huomioon, että neuvosto korosti 15. helmikuuta 2016 antamissaan Valko-Venäjää koskevissa päätelmissä, että EU:n ja Valko-Venäjän välistä yhteistyötä useilla talouden, kaupan ja avunannon aloilla on tehostettava ja että tämä avaisi Valko-Venäjälle mahdollisuuden hakea rahoitusta Euroopan investointipankilta ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankilta; toteaa, että joitakin näkyviä toimia tiettyjen pitkäaikaisten kysymysten ratkaisemiseksi ennen vuoden 2016 vaaleja pantiin merkille, mutta oikeudellisessa järjestelmässä ja vaalimenettelyissä ilmeni samaan aikaan monia ratkaisemattomia kysymyksiä;

G.  panee merkille, että kaksi valkovenäläistä vaalitarkkailuryhmää, Human Rights Defenders for Free Elections ja Right to Choose 2016, tuomitsi viimeisimmät vaalit, koska ne eivät täyttäneet joitakin tärkeitä kansainvälisiä normeja eivätkä ilmentäneet uskottavasti Valko-Venäjän kansalaisten tahtoa;

H.  toteaa, että valkovenäläiset tarkkailijaryhmät keräsivät konkreettista näyttöä massiivisesta koko maan kattavasta toiminnasta, jolla pyrittiin paisuttamaan äänestysprosenttia sekä viiden päivän ennakkoäänestyksessä (6.–10. syyskuuta) että itse vaalipäivänä (11. syyskuuta);

I.  toteaa, että keskustaoikeistoa edustavat Valko-Venäjän oppositiovoimat esittivät 18. marraskuuta 2015 ensimmäistä kertaa yhteistyösopimuksen yhteisestä ehdolle asettumisesta vuoden 2016 parlamenttivaaleissa;

J.  ottaa huomioon, että suhteista Valko-Venäjään vastaava Euroopan parlamentin valtuuskunta teki 18. ja 19. kesäkuuta 2015 ensimmäisen vierailunsa Minskiin sitten vuoden 2002; ottaa huomioon, ettei parlamentilla ole tällä hetkellä virallisia suhteita Valko-Venäjän parlamenttiin;

K.  katsoo, että Valko-Venäjällä oli rakentava rooli Ukrainan tulitaukosopimuksen välittäjänä;

L.  toteaa, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja laiton Krimin niemimaan liittäminen Venäjään ovat lisänneet valkovenäläisten pelkoa siitä, että maan sisäinen tilanne muuttuu epävakaammaksi vallanvaihdon vuoksi;

M.  huomauttaa, että Valko-Venäjä on ainoa Euroopan maa, jossa vielä langetetaan kuolemanrangaistuksia; ottaa huomioon, että Valko-Venäjän korkein oikeus piti 4. lokakuuta 2016 Siarhei Vostrykaun kuolemanrangaistuksen voimassa; toteaa, että tämä oli jo neljäs korkeimman oikeuden vuonna 2016 vahvistama kuolemanrangaistus;

N.  katsoo, että unionin ja Valko-Venäjän suhteiden parantamisen edellytyksiä ovat sananvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden merkittävä parantaminen, tavallisten kansalaisten ja oppositioaktivistien poliittisten oikeuksien kunnioittaminen sekä oikeusvaltion ja perusoikeuksien kunnioittaminen; ottaa huomioon, että unioni on edelleen vahvasti sitoutunut puolustamaan ihmisoikeuksia Valko-Venäjällä, sananvapaus ja tiedotusvälineiden vapaus mukaan luettuina;

O.  ottaa huomioon, että vaikka Valko-Venäjän, unionin ja Yhdysvaltain yhteydet ovat tiivistyneet merkittävästi, ihmisoikeuksia loukataan edelleen eikä merkittäviä muutoksia ole havaittu, kuten Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta käsittelevä YK:n erityisraportoija totesi 21. huhtikuuta 2016 antamassaan raportissa;

P.  toteaa ihmisoikeusjärjestöjen raportoineen uusista menetelmistä opposition vainoamiseksi;

Q.  toteaa, että yksi Valko-Venäjän itäiseen kumppanuuteen ja sen parlamentaariseen edustajakokoukseen (Euronest) osallistumisen tavoitteista on Valko-Venäjän ja EU:n välisen yhteistyön tehostaminen;

1.  on edelleen erittäin huolissaan riippumattomien kansainvälisten vaalitarkkailijoiden vuoden 2015 presidentinvaaleissa ja vuoden 2016 parlamenttivaaleissa havaitsemista puutteista; antaa tunnustusta edistymispyrkimyksille, mutta pitää niitä riittämättöminä; ottaa huomioon, että oppositiolla on uudessa parlamentissa kaksi edustajanpaikkaa; katsoo kuitenkin, että kyse on pikemminkin poliittisista nimityksistä kuin vaalituloksesta; katsoo, että näiden kahden parlamentaarikon tulevaisuudessa jättämien lainsäädäntöehdotusten käsittely osoittaa, millaiset poliittiset tarkoitusperät viranomaisilla oli heidät nimittäessään;

2.  kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia jatkamaan viipymättä ja yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa työtä kattavan vaaliuudistuksen toteuttamiseksi osana laajempaa demokratisointiprosessia; korostaa, että Etyjin/ODIHR:n suositukset on pantava täytäntöön hyvissä ajoin ennen maaliskuussa 2018 pidettäviä kunnallisvaaleja; pitää tätä ratkaisevana edellytyksenä unionin ja Valko-Venäjän suhteiden edistymiselle toivotulla tavalla;

3.  pyytää uudelleen Valko-Venäjän viranomaisia varmistamaan, että demokratian periaatteita, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia kunnioitetaan kaikissa olosuhteissa ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja Valko-Venäjän ratifioimien kansainvälisten ja alueellisten ihmisoikeussäädösten mukaisesti;

4.  kehottaa Valko-Venäjän hallitusta puhdistamaan vapautettujen poliittisten vankien maineen ja palauttamaan heille kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet;

5.  on huolestunut siitä, että Valko-Venäjällä ei ole sitten vuoden 2000 rekisteröity yhtään uutta puoluetta ja kehottaa vähentämään asiaa koskevia rajoituksia; korostaa, että kaikkien poliittisten puolueiden on voitava harjoittaa poliittista toimintaa rajoituksitta erityisesti vaalikampanjan aikana;

6.  toteaa Valko-Venäjän olevan ainoa kuolemanrangaistusta vielä käyttävä Euroopan maa ja kehottaa sitä liittymään kuolemanrangaistuksen maailmanlaajuiseen täytäntöön panematta jättämiseen ensimmäisenä toimena kohti kuolemanrangaistuksen pysyvää poistamista; muistuttaa, että kuolemanrangaistus on epäinhimillinen ja halventava rangaistus, että sen ei ole voitu osoittaa toimivan pidäkkeenä ja että kuolemanrangaistusta sovellettaessa oikeuslaitoksen tekemiä virheitä ei voi peruuttaa;

7.  kehottaa EUH:ta ja komissiota etsimään uusia tapoja tukea Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnan järjestöjä; korostaa tarvetta tukea kaikkia Valko-Venäjän yhteiskuntaa palvelevia riippumattomia tietolähteitä, mukaan luettuina valkovenäjän kielellä ja ulkomailta ohjelmasisältöä lähettävät tiedotusvälineet;

8.  panee merkille, että tammikuussa 2014 aloitettiin viisumien saannin helpottamista koskevat neuvottelut, joilla pyrittiin parantamaan ihmisten välisiä yhteyksiä ja kannustamaan kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen; korostaa, että komission ja EUH:n olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet vauhdittaakseen edistymistä tässä asiassa;

9.  tukee unionia sen ˮkriittisessä lähentymispolitiikassaˮ suhteissa Valko-Venäjän viranomaisiin ja ilmaisee valmiutensa edistää kyseistä politiikkaa myös suhteista Valko-Venäjään vastaavan valtuuskuntansa välityksellä; kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti Valko-Venäjän lainsäädäntöaloitteita ja valvomaan myös niiden täytäntöönpanoa;

10.  vaatii lisäämään yhteistyötä ja avoimuutta ydinvoimalan rakentamisessa Astravetsiin, koska voimalalla tulee olemaan vaikutuksia sen eurooppalaisiin naapurialueisiin; korostaa tarvetta tämän hankkeen kattavaan kansainväliseen valvontaan, jotta varmistetaan, että hankkeen toteutuksessa noudatetaan kansainvälisiä ydinturvallisuusmääräyksiä ja ympäristöä koskevia turvallisuusvaatimuksia;

11.  toteaa jälleen olevansa sitoutunut toimimaan Valko-Venäjän kansan edun mukaisesti, tukemaan sen demokratiaa edistäviä pyrkimyksiä ja aloitteita ja edistämään maan vakaata, demokraattista ja vaurasta tulevaisuutta;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioille, Etyjille/ODIHR:lle, Euroopan neuvostolle ja Valko-Venäjän viranomaisille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö