Procedūra : 2016/2934(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1234/2016

Pateikti tekstai :

B8-1234/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0456

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 417kWORD 82k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1232/2016
16.11.2016
PE593.665v01-00
 
B8-1234/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Baltarusijoje (2016/2934(RSP))


Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Arnaud Danjean, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Baltarusijoje (2016/2934(RSP))  
B8-1234/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas ir rekomendacijas dėl Baltarusijos,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 11 d. įvykusius parlamento rinkimus ir 2015 m. spalio 11 d. įvykusius prezidento rinkimus,

–  atsižvelgdamas į Delegacijos ryšiams su Baltarusija pirmininko 2016 m. rugsėjo 13 d. pareiškimą dėl neseniai įvykusių parlamento rinkimų Baltarusijoje,

–  atsižvelgdamas į Europos išorės veiksmų tarnybos atstovo spaudai 2016 m. rugsėjo 12 d. pareiškimą dėl parlamento rinkimų Baltarusijoje,

–  atsižvelgdamas į ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro, ESBO Parlamentinės Asamblėjos ir Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos (PACE) 2016 m. rugsėjo 12 d. preliminarų pareiškimą dėl parlamento rinkimų Baltarusijoje,

–  atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl Baltarusijos, ypač į 2016 m. vasario 16 d. išvadas, kuriomis panaikinamos sankcijos 170 asmenų ir trims Baltarusijos bendrovėms,

–  atsižvelgdamas į Europos liaudies partijos 2016 m. rugsėjo 15 d. pareiškimą dėl neseniai įvykusių rinkimų Baltarusijoje,

–  atsižvelgdamas į JAV valstybės departamento atstovo 2016 m. rugsėjo 12 d. pareiškimą dėl parlamento rinkimų Baltarusijoje,

–  atsižvelgdamas į ESBO 2016 m. sausio 28 d. galutinę ataskaitą dėl 2015 m. spalio 11 d. Baltarusijoje įvykusių prezidento rinkimų,

–  atsižvelgdamas į gausius Baltarusijos valdžios institucijų pareiškimus, kuriuose teigiama, kad kai kurios ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rekomendacijos, pateiktos po 2015 m. prezidento rinkimų, bus įgyvendintos prieš 2016 m. parlamento rinkimus,

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2015 m. rugpjūčio 22 d. Baltarusijos valdžios institucijos paleido šešis politinius kalinius, ir į po to pateiktą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Fredericos Mogherini ir už Europos kaimynystės politiką ir plėtros derybas atsakingo Komisijos nario Johanneso Hahno 2015 m. rugpjūčio 22 d. pareiškimą dėl politinių kalinių paleidimo Baltarusijoje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi savo galutinėje ataskaitoje dėl 2015 m. prezidento rinkimų Baltarusijoje ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras kartu su Europos Tarybos Venecijos komisija pateikė parengtų rekomendacijų, kurias Baltarusija turėtų įgyvendinti prieš 2016 m. parlamento rinkimus, rinkinį;

B.  kadangi, siekdamos pagerinti santykius su Vakarų šalimis, Baltarusijos valdžios institucijos leido demokratinėms opozicijos partijoms registruotis paprasčiau nei per ankstesnius rinkimus, o užsienio stebėtojams buvo sudarytos geresnės galimybės stebėti, kaip skaičiuojami balsai;

C.  kadangi, remiantis ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro vertinimu, 2016 m. parlamento rinkimai buvo organizuoti veiksmingai, tačiau išliko nemažai ilgalaikių sisteminių trūkumų, įskaitant pagal teisinę sistemą nustatytus apribojimus, kuriais varžomos politinės teisės ir pagrindinės laisvės; kadangi skaičiuojant balsus ir pateikiant rezultatų lenteles padaryta daug procedūrinių pažeidimų ir trūko skaidrumo;

D.  kadangi pirmą kartą per 20 metų Baltarusijos parlamente bus demokratinės opozicijos atstovų;

E.  kadangi nuo 1994 m. Baltarusijoje nebuvo laisvų ir sąžiningų rinkimų, kurie būtų vykdomi pagal rinkimų teisės aktus, atitinkančius ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro tarptautiniu mastu pripažintus standartus;

F.  kadangi 2016 m. vasario mėn. ES panaikino daugumą savo ribojamųjų priemonių Baltarusijos valdžios pareigūnams ir juridiniams asmenims, tokiu būdu parodydama geros valios ženklą ir siekdama skatinti Baltarusiją daryti pažangą žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės srityse; kadangi savo 2016 m. vasario 15 d. išvadose dėl Baltarusijos Taryba pabrėžė, kad reikia gerinti ES ir Baltarusijos bendradarbiavimą daugelyje ekonomikos sektorių ir su prekyba bei pagalba susijusių sričių, o tai suteikė galimybę Baltarusijai prašyti EIB ir ERPB finansavimo; kadangi buvo pastebėta, kad dedamos tam tikros matomos pastangos, kuriomis buvo siekiama panaikinti kai kurias įsisenėjusias problemas rengiantis 2016 m. rinkimams, tačiau kartu liko daug neišspręstų klausimų, susijusių su teisine ir procedūrine rinkimų sistema;

G.  kadangi dvi Baltarusijos rinkimų stebėjimo grupės („Žmogaus teisių gynėjai už laisvus rinkimus“ ir „Teisė pasirinkti 2016“) paskelbė, kad neseniai vykę rinkimai neatitiko daugelio pagrindinių tarptautinių standartų ir negali būti laikoma, kad jie patikimai atspindi Baltarusijos piliečių valią;

H.  kadangi Baltarusijos rinkimų stebėtojų grupės surinko konkrečių įrodymų, kad visoje šalyje buvo dedamos didžiulės pastangos gerokai padidinti rinkėjų aktyvumo rodiklius per penkių dienų išankstinio balsavimo laikotarpį (rugsėjo 6–10 d.) ir rinkimų dieną (rugsėjo 11 d.);

I.  kadangi Baltarusijos centro dešiniųjų opozicijos pajėgos 2015 m. lapkričio 18 d. pirmą kartą pranešė apie bendrą susitarimą dėl bendradarbiavimo, pagal kurį buvo numatyta susivienyti 2016 m. parlamento rinkimuose;

J.  kadangi 2015 m. birželio 18 ir 19 d. įvyko pirmasis nuo 2002 m. oficialus Parlamento delegacijos ryšiams su Baltarusija vizitas į Minską; kadangi Parlamentas šiuo metu nepalaiko oficialių santykių su Baltarusijos parlamentu;

K.  kadangi Baltarusija atliko konstruktyvų vaidmenį sudarant palankias sąlygas susitarimui dėl ugnies nutraukimo Ukrainoje;

L.  kadangi dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą ir Rusijos įvykdytos neteisėtos Krymo aneksijos Baltarusijos visuomenėje padidėjo baimė, kad pasikeitus galios pasiskirstymui bus destabilizuota vidaus padėtis;

M.  kadangi Baltarusija tebėra vienintelė šalis Europoje, kurioje vykdoma mirties bausmė; kadangi 2016 m. spalio 4 d. Baltarusijos Aukščiausiasis teismas patvirtino mirties nuosprendį Siarhejui Vostrykavui; kadangi tai yra ketvirtoji Baltarusijos Aukščiausiojo teismo sprendimu patvirtinta mirties bausmė 2016 m.;

N.  kadangi esminis padėties pagerėjimas, kiek tai susiję su žodžio ir žiniasklaidos laisvėmis, eilinių piliečių ir opozicijos aktyvistų politinių teisių paisymas, teisinės valstybės principų laikymasis ir pagrindinių teisių užtikrinimas yra būtinos sąlygos, kad pagerėtų ES ir Baltarusijos santykiai; kadangi Europos Sąjunga ir toliau stipriai įsipareigojusi ginti žmogaus teises Baltarusijoje, įskaitant žodžio ir spaudos laisves;

O.  kadangi, kaip nurodyta JT specialiojo pranešėjo 2016 m. balandžio 21 d. pranešime dėl žmogaus teisių padėties Baltarusijoje, nepaisant gerokai suaktyvėjusių Baltarusijos, ES ir Jungtinių Valstijų ryšių, vis dar daromi žmogaus teisių pažeidimai ir nepastebėta jokių svarbių pokyčių;

P.  kadangi žmogaus teisių organizacijos atkreipė dėmesį į naujus opozicijos persekiojimo metodus;

Q.  kadangi vienas iš Baltarusijos dalyvavimo Rytų partnerystės ir jos parlamentinio organo EURONEST veikloje tikslų – siekti intensyvesnio šios šalies ir ES bendradarbiavimo;

1.  išlieka labai susirūpinęs dėl nepriklausomų tarptautinių stebėtojų per 2015 m. prezidento rinkimus ir per 2016 m. parlamento rinkimus pastebėtų trūkumų; pripažįsta, kad dedamos pastangos siekiant pažangos, tačiau jų dar nepakanka; pažymi, kad naujai išrinktame parlamente bus du opozicijos atstovai; vis dėlto mano, kad šie atstovai yra paskirti politiniais pagrindais, o ne atsižvelgiant į rinkimų rezultatus; atkreipia dėmesį į tai, kad šių dviejų parlamento narių ateityje pateikti pasiūlymai dėl teisės aktų parodys, kokiais politiniais sumetimais valdžios institucijos juos paskyrė;

2.  ragina Baltarusijos valdžios institucijas bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais kuo skubiau atnaujinti darbą dėl visapusiškos rinkimų reformos kaip platesnio masto demokratizacijos proceso dalies; pabrėžia, kad reikia įgyvendinti ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rekomendacijas likus pakankamai laiko iki 2018 m. kovo mėn. savivaldybių rinkimų; pažymi, kad tai itin svarbu siekiant pageidaujamos ES ir Baltarusijos santykių pažangos;

3.  pakartoja savo raginimą Baltarusijos valdžios institucijoms užtikrinti, kad bet kokiomis aplinkybėmis būtų laikomasi demokratijos principų, paisoma žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių pagal Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir tarptautinius bei regioninius žmogaus teisių aktus, kuriuos yra ratifikavusi Baltarusija;

4.  ragina Baltarusijos vyriausybę reabilituoti paleistus politinius kalinius ir atkurti visas jų pilietines ir politines teises;

5.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad nuo 2000 m. Baltarusijoje nebuvo įregistruota nė viena nauja politinė partija; ragina laikytis mažiau ribojamosios pozicijos šiuo klausimu; pabrėžia, kad visoms politinėms partijoms turi būti leidžiama nevaržomai vykdyti politinę veiklą, visų pirma rinkimų kampanijos laikotarpiu;

6.  ragina Baltarusiją – vienintelę Europos šalį, kurioje tebetaikoma mirties bausmė, – prisijungti prie visuotinio mirties bausmės vykdymo moratoriumo; tai būtų pirmas žingsnis į visišką šios bausmės panaikinimą; primena, kad mirties bausmė yra nežmoniškas ir žeminantis elgesys, neįrodytas jos atgrasomasis poveikis, o teismo klaidų nebegalima ištaisyti;

7.  ragina Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir Komisiją ieškoti naujų pilietinės visuomenės organizacijų rėmimo Baltarusijoje būdų; šiuo klausimu pabrėžia, kad būtina remti visus nepriklausomus Baltarusijos visuomenės informavimo šaltinius, įskaitant žiniasklaidos transliacijas baltarusių kalba ir transliacijas iš užsienio;

8.  pažymi, kad 2014 m. pradėtomis derybomis dėl vizų režimo supaprastinimo siekiama pagerinti žmonių tarpusavio ryšius ir paskatinti pilietinės visuomenės kūrimąsi; pabrėžia, kad Komisija ir EIVT turėtų imtis būtinų priemonių, siekdamos paspartinti pažangą šioje srityje;

9.  palaiko ES vykdomą kritinio požiūrio politiką Baltarusijos valdžios institucijų atžvilgiu ir yra pasirengęs prisidėti prie jos įgyvendinimo per savo Delegaciją ryšiams su Baltarusija; ragina Komisiją atidžiai stebėti teisėkūros iniciatyvas ir prižiūrėti jų įgyvendinimą;

10.  primygtinai ragina sutvirtinti bendradarbiavimą ir padidinti skaidrumą, kiek tai susiję su atominės elektrinės statybomis Astrave, nes šis projektas turės įtakos kaimyninėms Europos šalims; pabrėžia, jog įgyvendinant šį projektą reikalinga atidi tarptautinė priežiūra siekiant užtikrinti, kad jis atitiktų tarptautinius branduolinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus ir standartus;

11.  pakartoja savo įsipareigojimą vykdyti veiklą, kuri duotų naudos Baltarusijos žmonėms, remti jų demokratinius lūkesčius ir iniciatyvas ir prisidėti prie stabilios, demokratinės ir klestinčios šalies ateities;

12.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biurui, Europos Tarybai ir Baltarusijos valdžios institucijoms.

Teisinė informacija - Privatumo politika