Förfarande : 2016/2934(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1234/2016

Ingivna texter :

B8-1234/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0456

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 332kWORD 64k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1232/2016
16.11.2016
PE593.665v01-00
 
B8-1234/2016

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Vitryssland (2016/2934(RSP))


Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Arnaud Danjean, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Vitryssland (2016/2934(RSP))  
B8-1234/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner och rekommendationer om Vitryssland,

–  med beaktande av parlamentsvalet den 11 september 2016 och presidentvalet den 11 oktober 2015,

–  med beaktande av uttalandet av den 13 september 2016 från ordföranden för parlamentets delegation för förbindelserna med Vitryssland om parlamentsvalet i Vitryssland,

–  med beaktande av uttalandet av den 12 september 2016 från Europeiska utrikestjänstens talesperson om parlamentsvalet i Vitryssland,

–  med beaktande av det preliminära uttalandet av den 12 september 2016 från OSSE/ODIHR, OSSE:s parlamentariska församling och Europarådets parlamentariska församling om parlamentsvalet i Vitryssland,

–  med beaktande av rådets slutsatser om Vitryssland, i synnerhet av den 16 februari 2016, där sanktionerna mot 170 personer och tre vitryska företag upphävs,

–  med beaktande av EPP-gruppens uttalande av den 15 september 2016 om valet i Vitryssland,

–  med beaktande av uttalandet av den 12 september 2016 från det amerikanska utrikesdepartementets talesperson om parlamentsvalet i Vitryssland,

–  med beaktande av OSSE:s slutrapport av den 28 januari 2016 om presidentvalet i Vitryssland den 11 oktober 2015,

–  med beaktande av de vitryska myndigheternas många förklaringar om att vissa av OSSE/ODIHR:s rekommendationer efter presidentvalet 2015 skulle genomföras före parlamentsvalet 2016,

–  med beaktande av de vitryska myndigheternas frigivande av sex politiska fångar den 22 augusti 2015 och det efterföljande uttalandet av Federica Mogherini, vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och Johannes Hahn, kommissionsledamot med ansvar för den europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar, om frigivningen av politiska fångar i Vitryssland den 22 augusti 2015,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I sin slutrapport om 2015 års presidentval i Vitryssland utfärdade OSSE/ODIHR tillsammans med Europarådets Venedigkommission ett antal rekommendationer som Vitryssland skulle genomföra före parlamentsvalet 2016.

B.  I syfte att bygga upp bättre förbindelser med väst gjorde de vitryska myndigheterna det lättare än vid tidigare val för partier i den demokratiska oppositionen att registrera sig, och utländska valobservatörer fick bättre tillträde till rösträkningen.

C.  Enligt OSSE/ODIHR:s bedömning var parlamentsvalet 2016 välorganiserat, men det kvarstår ett antal långvariga systembrister, inklusive begränsningar av politiska rättigheter och grundläggande friheter i den rättsliga ramen. Rösträkningen och sammanställningen av valresultatet uppvisade ett avsevärt antal förfarandemässiga oegentligheter och bristande insyn.

D.  För första gången på 20 år kommer en demokratisk opposition att företrädas i det vitryska parlamentet.

E.  Efter 1994 har inga fria och rättvisa val hållits i Vitryssland enligt vallagar som uppfyller OSSE/ODIHR:s internationellt erkända normer.

F.  I februari 2016 hävde EU de flesta av sina restriktiva åtgärder mot vitryska statstjänstemän och juridiska personer, som ett tecken på god vilja för att uppmuntra Vitryssland att förbättra situationen avseende mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstaten. I sina slutsatser om Vitryssland av den 15 februari 2016 underströk rådet behovet att stärka samarbetet mellan EU och Vitryssland på ett antal ekonomi-, handels- och stödrelaterade områden, vilket gjorde det möjligt för Vitryssland att ansöka om finansiering från EIB och EBRD. Vissa synbara ansträngningar för att ta itu med ett antal långvariga problem före valet 2016 har noterats, samtidigt som många olösta problem kvarstår i den rättsliga och förfarandemässiga ramen för valförfarandet.

G.  De två vitryska valobservatörsgrupperna Människorättsförsvarare för fria val och Rätt att välja 2016 fördömde det senaste valet, som de ansåg inte uppfyllde ett antal centrala internationella normer och inte återspeglade de vitryska medborgarnas vilja på ett trovärdigt sätt.

H.  De vitryska observatörsgrupperna samlade in konkreta bevis på massiva ansträngningar i hela landet för att blåsa upp siffrorna för det totala valdeltagandet under den fem dagar långa förhandsröstningen (den 6–10 september) och på valdagen (den 11 september).

I.  Center-högerpartierna i den vitryska oppositionen presenterade den 18 november 2015 för första gången ett gemensamt samarbetsavtal om att samarbeta i parlamentsvalet 2016.

J.  Det första besök som Europaparlamentets delegation för förbindelserna med Vitryssland avlagt sedan 2002 ägde rum i Minsk den 18 och 19 juni 2015. Parlamentet har i nuläget inga officiella förbindelser med det vitryska parlamentet.

K.  Vitryssland spelade en konstruktiv roll i arbetet för att åstadkomma ett avtal om eldupphör i Ukraina.

L.  Den ryska aggressionen i Ukraina och Rysslands olagliga annektering av Krim har ökat farhågorna i det vitryska samhället för en destabilisering av den inrikespolitiska situationen efter ett maktskifte.

M.  Vitryssland är det enda landet i Europa som fortfarande verkställer dödsstraff. Den 4 oktober 2016 fastställde Vitrysslands högsta domstol dödsdomen mot Siarhei Vostrykau, vilket är fjärde gången som Vitrysslands högsta domstol har fastställt en dödsdom under 2016.

N.  Betydande förbättringar vad gäller yttrandefriheten och mediefriheten, respekt för vanliga medborgares och oppositionsaktivisters politiska rättigheter samt respekt för rättsstaten och de grundläggande rättigheterna är alla förutsättningar för bättre förbindelser mellan EU och Vitryssland. Europeiska unionen fortsätter sitt starka engagemang för att försvara de mänskliga rättigheterna i Vitryssland, inbegripet yttrandefriheten och mediefriheten.

O.  Enligt rapporten från FN:s särskilda rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i Vitryssland av den 21 april 2016 förekommer det fortfarande kränkningar av de mänskliga rättigheterna och inga väsentliga förbättringar har konstaterats, trots en märkbar intensifiering av kontakterna mellan Vitryssland, EU och USA.

P.  Människorättsorganisationer har uppmärksammat nya metoder för att trakassera oppositionen.

Q.  Ett av syftena med Vitrysslands deltagande i det östliga partnerskapet och dess parlamentariska gren Euronest är att intensifiera samarbetet mellan landet och EU.

1.  Europaparlamentet är fortfarande djupt oroat över de brister som oberoende internationella observatörer konstaterade under presidentvalet 2015 och parlamentsvalet 2016. Parlamentet noterar de ansatser till förbättring som gjorts, men anser att de är otillräckliga. Parlamentet konstaterar att oppositionen kommer att ha två företrädare i det nyvalda parlamentet, men anser att det rör sig om politiska utnämningar snarare än en följd av valresultatet. Behandlingen av de lagstiftningsförslag som i framtiden läggs fram av dessa båda parlamentsledamöter kommer att fungera som ett test av de politiska avsikterna hos de myndigheter som ligger bakom utnämningen av dem.

2.  Europaparlamentet uppmanar de vitryska myndigheterna att utan dröjsmål återuppta arbetet med en övergripande valreform inom ramen för den bredare demokratiseringsprocessen och i samarbete med internationella partner. Parlamentet betonar att OSSE/ODIHR:s rekommendationer måste införas i god tid före kommunalvalen i mars 2018, som en förutsättning för att åstadkomma de önskade framstegen i förbindelserna mellan EU och Vitryssland.

3.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till de vitryska myndigheterna att under alla omständigheter trygga respekten för de demokratiska principerna, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i enlighet med den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och de internationella och regionala människorättsinstrument som ratificerats av Vitryssland.

4.  Europaparlamentet uppmanar den vitryska regeringen att rehabilitera de frigivna politiska fångarna och att återupprätta deras medborgerliga och politiska rättigheter.

5.  Europaparlamentet uttrycker oro över att inga politiska partier registrerats i Vitryssland sedan 2000 och efterlyser en mindre restriktiv hållning i denna fråga. Parlamentet betonar att alla politiska partier måste tillåtas genomföra politisk verksamhet obehindrat, särskilt under valkampanjen.

6.  Europaparlamentet uppmanar kraftfullt Vitryssland – det enda land i Europa som fortfarande tillämpar dödsstraffet – att ansluta sig till ett globalt moratorium för dödsstraffet som ett första steg mot ett definitivt avskaffande. Parlamentet påminner om att dödstraffet är omänskligt och förnedrande, inte har någon påvisad avskräckande effekt och gör att rättegångsfel får oåterkalleliga konsekvenser.

7.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och kommissionen att hitta nya sätt att stödja organisationer i det civila samhället i Vitryssland. Parlamentet betonar i detta hänseende behovet att stödja alla oberoende informationskällor för det vitryska samhället, inklusive medier som sänder på vitryska, och från utlandet.

8.  Europaparlamentet noterar att förhandlingar inleddes i januari 2014 om viseringslättnader i syfte att förbättra de mellanmänskliga kontakterna och främja uppkomsten av ett civilt samhälle. Kommissionen och utrikestjänsten bör vidta de åtgärder som krävs för att skynda på framstegen i detta avseende.

9.  Europaparlamentet stöder EU:s politik för ett ”kritiskt engagemang” gentemot de vitryska myndigheterna och är också redo att bidra till denna politik via sin delegation för förbindelserna med Vitryssland. Parlamentet uppmanar kommissionen att noga övervaka lagstiftningsinitiativ och granska genomförandet av dem.

10.  Europaparlamentet kräver ökat samarbete och större öppenhet kring bygget av kärnkraftverket i Astravjets, som kommer att påverka det europeiska grannskapet. Det behövs ett omfattande internationellt överinseende av genomförandet av detta projekt för att se till att det överensstämmer med internationella kärntekniska och miljörelaterade krav och normer för säkerhet.

11.  Europaparlamentet bekräftar sitt åtagande att arbeta till förmån för det vitryska folket, stödja deras prodemokratiska ambitioner och initiativ samt bidra till en stabil, demokratisk och blomstrande framtid för landet.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, rådet, kommissionen, medlemsstaterna, OSSE/ODIHR, Europarådet och de vitryska myndigheterna.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy