Διαδικασία : 2016/2966(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1235/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1235/2016

Συζήτηση :

PV 23/11/2016 - 14
CRE 23/11/2016 - 14

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2016 - 8.8
CRE 24/11/2016 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0451

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 532kWORD 109k
16.11.2016
PE593.666v01-00
 
B8-1235/2016

εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1805/2016 και B8-1806/2016

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (2016/2966(RSP))


Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip, Barbara Matera, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Csaba Sógor, Rachida Dati, Alessandra Mussolini, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Sirpa Pietikäinen, Rosa Estaràs Ferragut, Tomáš Zdechovský εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Maria Arena, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Afzal Khan, Pina Picierno, Georgi Pirinski, Liisa Jaakonsaari, Δημήτρις Παπαδάκης, Eric Andrieu, Marc Tarabella, Ana Gomes, Pervenche Berès, Sergio Gutiérrez Prieto, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Elly Schlein, Josef Weidenholzer, Claude Moraes, Μιλιτάδης Κύρκος, Olga Sehnalová, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Jytte Guteland, Siôn Simon, Tanja Fajon, Vilija Blinkevičiūtė, Soraya Post, Jens Nilsson, Anna Hedh, Kati Piri, Agnes Jongerius, Marju Lauristin, Péter Niedermüller, Marlene Mizzi, Olle Ludvigsson, Zigmantas Balčytis, Maria Noichl, Vincent Peillon, Brando Benifei, Liliana Rodrigues, Krystyna Łybacka, Julie Ward, Karoline Graswander-Hainz, Mady Delvaux, Elena Valenciano, Monika Smolková, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Marita Ulvskog, Biljana Borzan, Miriam Dalli, Edouard Martin εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Angelika Mlinar, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Louis Michel, Viktor Uspaskich εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Jiří Maštálka, Malin Björk, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Merja Kyllönen, Σοφία Σακοράφα, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stefan Eck, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Ulrike Lunacek, Terry Reintke εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (2016/2966(RSP))  
B8-1235/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τα άρθρα 8, 19, 157 και 216 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 21, 23, 24 και 25 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 από την τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, και τα συνακόλουθα έγγραφα αποτελεσμάτων που εγκρίθηκαν στις ειδικές συνόδους των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +5 (2000), Πεκίνο +10 (2005), Πεκίνο +15 (2010) και Πεκίνο +20 (2015),

–  έχοντας υπόψη τις διατάξεις των νομικών πράξεων των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως όσων αφορούν ειδικά τα δικαιώματα των γυναικών, όπως είναι ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τα Διεθνή Σύμφωνα για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα, η Σύμβαση για την Εξάλειψη της Διακίνησης Ανθρώπων και της Εκμετάλλευσης της Πορνείας Άλλων, η Σύμβαση για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης κατά των Γυναικών (CEDAW) και το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο, η Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, και η Σύμβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων και η αρχή της μη επαναπροώθησης, καθώς και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της Σύμβασης για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης κατά των Γυναικών, η οποία εγκρίθηκε με το ψήφισμα 34/180 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 18ης Δεκεμβρίου 1979,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών μετά το 2015(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την εξάλειψη της βίας σε βάρος των γυναικών(2), το ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 2011 σχετικά με τις προτεραιότητες και τα γενικά χαρακτηριστικά ενός νέου πλαισίου πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών(3), και το ψήφισμά του της 6ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την 57η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη θέση της γυναίκας: εξάλειψη και πρόληψη κάθε μορφής βίας εις βάρος των γυναικών και των κοριτσιών(4),

_  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2014 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών(5),

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020), που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Μάρτιο του 2011,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και την καταπολέμηση των κάθε μορφής διακρίσεων εναντίον τους,

–  έχοντας υπόψη την Εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας(6),

–  έχοντας υπόψη το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» για την περίοδο 2014-2020,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019) (SWD(2015)0278),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της τριάδας των Προεδριών της ΕΕ για την ισότητα των φύλων, της 7ης Δεκεμβρίου 2015, από τις Κάτω Χώρες, τη Σλοβακία και τη Μάλτα,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Violence against women: Main results» (Βία κατά των γυναικών – μια έρευνα σε επίπεδο ΕΕ. Κύρια αποτελέσματα), η οποία δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2014,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/EΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας(7),

_  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/99 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας(8) και τον κανονισμό αριθ. 606/2013 για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις(9),

_  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της(10) και την οδηγία 2011/93/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου(11),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης),

–  έχοντας υπόψη τον οδικό χάρτη της Επιτροπής σχετικά με την πιθανή προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2015,

–  έχοντας υπόψη τις προτάσεις της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή και τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας(12),

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (O-000121/2016 – B8-1805/2016 και O-000122/2016 – B8-1806/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί κεντρική αξία της ΕΕ – όπως αναγνωρίζεται στις Συνθήκες και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων – την οποία η ΕΕ έχει δεσμευθεί να ενσωματώσει σε όλες τις δραστηριότητές της, και ότι η ισότητα των φύλων είναι ουσιώδους σημασίας ως στρατηγικός στόχος για την επίτευξη των γενικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όσον αφορά την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση και στη μη διάκριση συνιστά καθοριστικό θεμελιώδες δικαίωμα, κατοχυρωμένο από τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βαθιά ριζωμένο στην ευρωπαϊκή κοινωνία και ότι το δικαίωμα αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την περαιτέρω εξέλιξη της κοινωνίας και θα πρέπει να ισχύει στη νομοθεσία, στην πράξη, στη νομολογία και στην καθημερινή ζωή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην οδηγία 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας, η έμφυλη βία ορίζεται ως βία που στρέφεται κατά προσώπου λόγω φύλου, ταυτότητας ή έκφρασης του φύλου του εν λόγω προσώπου ή που θίγει σε δυσανάλογο βαθμό πρόσωπα συγκεκριμένου φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει τελικά σε σωματική, σεξουαλική, συναισθηματική ή ψυχολογική βλάβη ή σε οικονομική ζημιά για τα θύματα, ενώ έχει παράλληλα αντίκτυπο στις οικογένειες και στους συγγενείς τους, καθώς και στην κοινωνία ως σύνολο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία συνιστά ακραία μορφή διάκρισης και παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των θυμάτων, φαινόμενα που αποτελούν ταυτόχρονα αίτιο και αιτιατό των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών περιλαμβάνει τη βία στο πλαίσιο στενών σχέσεων, τη σεξουαλική βία (συμπεριλαμβανομένων του βιασμού, της σεξουαλικής επίθεσης και της παρενόχλησης), την εμπορία ανθρώπων, τη δουλεία, μαζί με νέες μορφές κακοποίησης των γυναικών και των κοριτσιών στο Διαδίκτυο, καθώς και διάφορες μορφές επιβλαβών πρακτικών, όπως είναι οι καταναγκαστικοί γάμοι, ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων των γυναικών και τα λεγόμενα «εγκλήματα τιμής»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών και η έμφυλη βία εξακολουθούν να αποτελούν εκτεταμένα φαινόμενα στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι από έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του 2014 σχετικά με τη βία κατά των γυναικών προκύπτει, όπως και από άλλες διαθέσιμες μελέτες, ότι το ένα τρίτο του συνόλου των γυναικών στην Ευρώπη έχουν υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία τουλάχιστον μια φορά στην ενήλικη ζωή τους, το 20% των νεαρών γυναικών (ηλικίας 18 έως 29 ετών) έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση μέσω του Διαδικτύου, μία στις πέντε γυναίκες (18%) έχει αποτελέσει αντικείμενο παρακολούθησης, μία στις είκοσι γυναίκες έχει πέσει θύμα βιασμού και ποσοστό μεγαλύτερο από το ένα δέκατο έχει υποστεί σεξουαλική βία σε πλαίσιο έλλειψης συναίνεσης ή χρήσης βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα αυτή εξηγεί επίσης ότι τα περισσότερα περιστατικά βίας δεν καταγγέλλονται σε κάποια αρχή, γεγονός που καταδεικνύει τη ζωτική σημασία των μελετών σχετικά με τη θυματοποίηση, παράλληλα με τις στατιστικές διοικητικών υπηρεσιών, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα των διαφόρων μορφών βίας σε βάρος των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται και άλλα μέτρα για να ενθαρρυνθούν οι γυναίκες που είναι θύματα βίας να καταγγείλουν την εμπειρία τους και να ζητήσουν βοήθεια, και για να εξασφαλιστεί ότι οι πάροχοι υπηρεσιών θα είναι σε θέση να καλύπτουν τις ανάγκες των θυμάτων και να τα ενημερώνουν σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις υφιστάμενες μορφές υποστήριξης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας, το ετήσιο κόστος για την ΕΕ της βίας κατά των γυναικών και της έμφυλης βίας εκτιμάται ότι ανήλθε σε 228 δισεκατομμύρια ευρώ το 2011 (ήτοι 1,8% του ΑΕγχΠ της ΕΕ), εκ των οποίων 45 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε δαπάνες για δημόσιες και κρατικές υπηρεσίες και 24 δισεκατομμύρια ευρώ σε απολεσθείσα οικονομική παραγωγή·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή επισημαίνει στη στρατηγική της δέσμευση για την ισότητα των φύλων (2016-2019) ότι η βία κατά των γυναικών και η έμφυλη βία, που προκαλεί βλάβες στην υγεία και την ευεξία των γυναικών, την επαγγελματική τους ζωή, την οικονομική ανεξαρτησία τους και στην οικονομία, είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική ισότητα των φύλων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών πολύ συχνά θεωρείται ιδιωτικό θέμα στο οποίο επιδεικνύεται υπερβολική ανοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και σοβαρό έγκλημα που πρέπει να τιμωρείται αναλόγως· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατιμωρησία των δραστών πρέπει να σταματήσει προκειμένου να σπάσει ο φαύλος κύκλος της σιωπής και της μοναξιάς για τις γυναίκες και τα κορίτσια που έχουν πέσει θύματα βίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών και η έμφυλη βία δεν καταπολεμώνται με μεμονωμένα μέτρα, αλλά ότι ο συνδυασμός μέτρων υποδομής, νομικών και δικαστικών μέτρων, μέτρων επιβολής του νόμου, εκπαίδευσης και υγιεινής, και άλλων ενεργειών συνδεόμενων με την παροχή υπηρεσιών μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη συνειδητοποίηση και να περιορίσει τη βία και τις συνέπειές της·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω παραγόντων όπως η εθνοτική καταγωγή, η θρησκεία ή οι πεποιθήσεις, η υγεία, η οικογενειακή κατάσταση, η στέγαση, η ιδιότητα του μετανάστη, η ηλικία, η αναπηρία, η κοινωνική τάξη, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου και η έκφραση του φύλου, οι γυναίκες έχουν ειδικές ανάγκες και είναι πιο ευάλωτες στις πολλαπλές διακρίσεις, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να απολαύουν ειδικής προστασίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και την καταπολέμηση των κάθε μορφής διακρίσεων έναντι των γυναικών, καθώς και το ειδικό κεφάλαιο για την προστασία των γυναικών από την έμφυλη βία στο στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καταδεικνύουν τη σαφή πολιτική βούληση της ΕΕ να ασχοληθεί κατά προτεραιότητα με το θέμα των δικαιωμάτων της γυναίκας και να αναλάβει μακροπρόθεσμη δράση στον τομέα αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνοχή μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής διάστασης των πολιτικών που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα ενδέχεται ορισμένες φορές να αποκαλύπτει ένα χάσμα ανάμεσα στα λόγια και τις πράξεις·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες και οι κάτοικοι της Ένωσης δεν προστατεύονται εξίσου έναντι της έμφυλης βίας, λόγω της έλλειψης συνεκτικού πλαισίου και διαφορετικών πολιτικών και νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τον ορισμό αδικημάτων και το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας, με αποτέλεσμα να είναι λιγότερο προστατευμένοι έναντι της βίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 4 Μαρτίου 2016, η Επιτροπή πρότεινε την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, το πρώτο νομικά δεσμευτικό μέσο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών σε διεθνές επίπεδο·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν υπογράψει τη Σύμβαση, αλλά μόνο δεκατέσσερα την έχουν κυρώσει·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κύρωση της Σύμβασης δεν θα φέρει αποτέλεσμα εάν δεν διασφαλίζονται η ορθή εφαρμογή και επαρκείς οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της έμφυλης βίας και για την προστασία των θυμάτων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση που καλύπτει το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και της έμφυλης βίας σε διάφορα επίπεδα, όπως η πρόληψη, η καταπολέμηση των διακρίσεων, τα μέτρα ποινικού δικαίου για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας, η προστασία και η στήριξη των θυμάτων, η προστασία των παιδιών, η προστασία των γυναικών που ζητούν άσυλο και των προσφύγων ή η καλύτερη συλλογή δεδομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσέγγιση αυτή συνεπάγεται την υιοθέτηση ολοκληρωμένων πολιτικών, που συνδυάζουν δράσεις σε διάφορους τομείς υπό την ευθύνη πολλών ενδιαφερόμενων μερών (δικαιοσύνη, αστυνομία και κοινωνικές υπηρεσίες, ΜΚΟ, τοπικές και περιφερειακές ενώσεις, κυβερνήσεις κλπ.), σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι μια μικτή συμφωνία που επιτρέπει την προσχώρηση της ΕΕ παράλληλα με την προσχώρηση των κρατών μελών, καθώς η ΕΕ είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, σε τομείς που αφορούν τα δικαιώματα και τις εντολές προστασίας, το άσυλο και τη μετανάστευση, όπως και για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις·

1.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή δεσμεύεται από το άρθρο 2 της ΣΕΕ και από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να διασφαλίζει, να προάγει και να ενεργεί υπέρ της ισότητας των φύλων·

2.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για την υπογραφή και την ολοκλήρωση της προσχώρησης της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, αλλά θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο δεν διεξάγονται με την ίδια ταχύτητα·

3.  υπογραμμίζει ότι η προσχώρηση της ΕΕ θα εξασφαλίσει ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της έμφυλης βίας και για την προστασία των θυμάτων βίας· τονίζει ότι με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει μεγαλύτερη συνοχή και αποτελεσματικότητα στην εξωτερική και εσωτερική πολιτική της ΕΕ, θα εξασφαλιστούν καλύτερη παρακολούθηση, ερμηνεία και εφαρμογή των νόμων της ΕΕ, προγράμματα και κονδύλια που σχετίζονται με τη Σύμβαση, καθώς και επαρκέστερη και καλύτερη συλλογή συγκρίσιμων χωριστών δεδομένων για τη βία κατά των γυναικών και για την έμφυλη βία σε επίπεδο ΕΕ και θα ενισχυθεί η λογοδοσία της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο· υπογραμμίζει ακόμη ότι η προσχώρηση της ΕΕ θα ασκήσει εκ νέου πολιτική πίεση στα κράτη μέλη ώστε να κυρώσουν την πράξη αυτή·

4.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επισπεύσουν τις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή και τη σύναψη της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης·

5.  υποστηρίζει σε ευρεία βάση και χωρίς επιφυλάξεις την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης·

6.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετέχει πλήρως στη διαδικασία παρακολούθησης της Σύμβασης μετά την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 218 της ΣΛΕΕ·

7.  υπενθυμίζει ότι η προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την κύρωση της Σύμβασης σε εθνικό επίπεδο· καλεί, ως εκ τούτου, όλα τα κράτη μέλη που ακόμη δεν το έχουν πράξει να κυρώσουν σύντομα τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ουσιαστική επιβολή της Σύμβασης και να διαθέσουν επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της έμφυλης βίας και για την προστασία των θυμάτων·

9.  θεωρεί ότι οι προσπάθειες της ΕΕ για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών πρέπει να είναι μέρος ενός συνολικού σχεδίου για την καταπολέμηση των κάθε μορφής ανισοτήτων λόγω φύλου· ζητεί μια στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της έμφυλης βίας·

10.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή, την οποία είχε διατυπώσει στο ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2014 που περιείχε συστάσεις για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, να υποβάλει νομοθετική πράξη η οποία θα προβλέπει αφενός ένα συνεπές σύστημα για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και αφετέρου μία ενισχυμένη προσέγγιση των κρατών μελών για την πρόληψη και τη δίωξη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και της έμφυλης βίας και θα παρέχει ευχερή πρόσβαση στη δικαιοσύνη·

11.  ζητεί από το Συμβούλιο να ενεργοποιήσει τη ρήτρα παρέκτασης, ήτοι να εκδώσει ομόφωνη απόφαση με την οποία θα αναγνωρίζει τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών (και άλλες μορφές έμφυλης βίας) ως έναν από τους τομείς εγκληματικότητας που παρατίθενται στον κατάλογο του άρθρου 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ·

12.  αναγνωρίζει το σπουδαίο έργο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών και για την προστασία και την παροχή βοήθειας στα θύματα βίας·

13.  καλεί τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερομένους, σε συνεργασία με την Επιτροπή, γυναικείες ΜΚΟ και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, να συμβάλουν στη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τη Σύμβαση, τα προγράμματα της ΕΕ και τη χρηματοδότηση που διατίθεται στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και για την προστασία των θυμάτων·

14.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεργαστούν με το Κοινοβούλιο για να εκτιμήσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί σχετικά με την ισότητα των φύλων και ζητεί από την τριάδα των Προεδριών να καταβάλει ουσιαστικές προσπάθειες για να επιτευχθούν οι δεσμεύσεις της στο θέμα αυτό· ζητεί να πραγματοποιηθεί σύνοδος κορυφής της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών ώστε να υπάρξει ανανέωση των δεσμεύσεων·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις κρατών μελών και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0218.

(2)

ΕΕ C 285 E της 21.10.2010, σ. 53.

(3)

ΕΕ C 296 E της 2.10.2012, σ. 26.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0045.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0126.

(6)

PE 504.467.

(7)

ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.

(8)

ΕΕ L 338 της 21.12.2011, σ. 2.

(9)

ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 4.

(10)

ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 1.

(12)

COM (2016) 109 τελικό και COM (2016) 111 τελικό.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου