Postup : 2016/2966(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1235/2016

Predkladané texty :

B8-1235/2016

Rozpravy :

PV 23/11/2016 - 14
CRE 23/11/2016 - 14

Hlasovanie :

PV 24/11/2016 - 8.8
CRE 24/11/2016 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0451

NÁVRH UZNESENIA
PDF 302kWORD 101k
16.11.2016
PE593.666v01-00
 
B8-1235/2016

predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B8-1805/2016 a B8-1806/2016

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o pristúpení EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a boji proti nemu (2016/2966(RSP))


Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip, Barbara Matera, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Csaba Sógor, Rachida Dati, Alessandra Mussolini, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Sirpa Pietikäinen, Rosa Estaràs Ferragut, Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE
Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Maria Arena, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Afzal Khan, Pina Picierno, Georgi Pirinski, Liisa Jaakonsaari, Demetris Papadakis, Eric Andrieu, Marc Tarabella, Ana Gomes, Pervenche Berès, Sergio Gutiérrez Prieto, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Elly Schlein, Josef Weidenholzer, Claude Moraes, Miltiadis Kyrkos, Olga Sehnalová, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Jytte Guteland, Siôn Simon, Tanja Fajon, Vilija Blinkevičiūtė, Soraya Post, Jens Nilsson, Anna Hedh, Kati Piri, Agnes Jongerius, Marju Lauristin, Péter Niedermüller, Marlene Mizzi, Olle Ludvigsson, Zigmantas Balčytis, Maria Noichl, Vincent Peillon, Brando Benifei, Liliana Rodrigues, Krystyna Łybacka, Julie Ward, Karoline Graswander-Hainz, Mady Delvaux, Elena Valenciano, Monika Smolková, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Marita Ulvskog, Biljana Borzan, Miriam Dalli, Edouard Martin v mene skupiny S&D
Angelika Mlinar, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Louis Michel, Viktor Uspaskich v mene skupiny ALDE
Jiří Maštálka, Malin Björk, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga v mene skupiny GUE/NGL
Ulrike Lunacek, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o pristúpení EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a boji proti nemu (2016/2966(RSP))  
B8-1235/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 2 a článok 3 ods. 3 druhý pododsek Zmluvy o Európskej únii a na články 8, 19, 157 a 216 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na články 21, 23, 24 a 25 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na Pekinskú deklaráciu a akčnú platformu prijaté na štvrtej svetovej konferencii o ženách konanej 15. septembra 1995 a na následné záverečné dokumenty prijaté na mimoriadnych zasadnutiach OSN Peking +5 (2000), Peking +10 (2005), Peking +15 (2010) a Peking +20 (2015),

–  so zreteľom na ustanovenia z právnych nástrojov Organizácie Spojených národov v oblasti ľudských práv, najmä tých, ktoré sa týkajú práv žien, akými sú napríklad Charta OSN, Všeobecná deklarácia ľudských práv, medzinárodné pakty o občianskych a politických právach a o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Dohovor o potláčaní obchodu s ľuďmi a využívania prostitúcie iných osôb, Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) a jeho opčný protokol, Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951, zásada zákazu vrátenia alebo vyhostenia a Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,

–  so zreteľom na článok 11 ods. 1 písm. d) Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ktorý Valné zhromaždenie OSN prijalo rezolúciou 34/180 dňa 18. decembra 1979,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júna 2015 o stratégii Európskej únie pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie po roku 2015(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 26. novembra 2009 o odstránení násilia páchaného na ženách(2), uznesenie z 5. apríla 2011 o prioritách a náčrte nového politického rámca EÚ zameraného na boj proti násiliu páchanému na ženách(3) a na uznesenie zo 6. februára 2013 o 57. zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien: Odstránenie a prevencia všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách(4),

_  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. februára 2014 s odporúčaniami pre Komisiu o boji proti násiliu voči ženám(5),

–  so zreteľom na Európsky pakt pre rodovú rovnosť (2011 – 2020), ktorý Rada Európskej únie prijala v marci 2011,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o násilí voči ženám a dievčatám a o boji proti všetkým formám ich diskriminácie,

–  so zreteľom na posudzovanie európskej pridanej hodnoty(6),

–  so zreteľom program Práva, rovnosť a občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020,

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 3. decembra 2015 s názvom Strategický záväzok pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019 (SWD(2015)0278),

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedníckeho tria EÚ, Holandska, Slovenska a Malty, zo 7. decembra 2015 o rodovej rovnosti,

–  so zreteľom na správu Agentúry Európskej únie pre základné práva s názvom Násilie páchané na ženách: celoeurópsky prieskum, ktorá bola zverejnená v marci 2014,

–  so zreteľom na smernicu 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov(7),

_  so zreteľom na smernicu 2011/99/EÚ o európskom ochrannom príkaze(8) a nariadenie (EÚ) č. 606/2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach(9),

_  so zreteľom na smernicu 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania(10) a smernicu 2011/92/EÚ o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV(11);

–  so zreteľom na Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor),

–  so zreteľom na plán Komisie na prípadné pristúpenie EÚ k Istanbulského dohovoru zverejnený v októbri 2015,

–  so zreteľom na návrhy Komisie na rozhodnutie Rady o podpísaní a uzavretí, v mene Európskej únie, Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a boji proti nemu(12),

–  so zreteľom na otázky Komisii a Rade týkajúce sa pristúpenia EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a boji proti nemu (O-000121/2016 – B8-1805/2016 a O-000122/2016 – B8-1806/2016),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

A.  keďže rodová rovnosť je základná hodnota EÚ, uznaná v zmluvách a charte základných práv, ktorú sa EÚ zaviazala začleniť do všetkých svojich činností, a keďže rodová rovnosť má ako strategický cieľ zásadný význam pre dosiahnutie celkových cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti rastu, zamestnanosti a sociálneho začlenenia;

B.  keďže právo na rovnaké zaobchádzanie a nediskrimináciu je dôležité základné právo, ktoré je uznané v zmluvách Európskej únie a hlboko zakorenené v európskej spoločnosti, a keďže toto právo je nevyhnutné na ďalší rozvoj spoločnosti a malo by sa uplatňovať v právnych predpisoch, praxi, judikatúre a v každodennom živote;

C.  keďže v smernici 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov, je rodovo motivované násilie definované ako násilie, ktoré je namierené voči určitej osobe z dôvodu jej pohlavia, rodovej identity alebo rodového vyjadrenia alebo ktoré neprimerane postihuje osoby určitého pohlavia; keďže pre obete to môže mať za následok telesnú, sexuálnu, emocionálnu alebo psychickú ujmu alebo majetkovú škodu, a zároveň sú zasiahnutí aj ich rodinní príslušníci a príbuzní, ako aj spoločnosť ako celok; keďže rodovo motivované násilie predstavuje extrémnu formu diskriminácie a porušenia základných práv a slobôd, ktoré sú príčinou aj dôsledkom rodovej nerovnosti; a keďže násilie voči ženám a dievčatám zahŕňa násilie páchané blízkou osobou, sexuálne násilie (vrátane znásilnenia, sexuálneho útoku a obťažovania), obchodovanie s ľuďmi, otroctvo vrátane nových foriem násilia voči ženám a dievčatám na internete a rôzne formy škodlivých praktík, ako napríklad nútené manželstvá, mrzačenie ženských pohlavných orgánov a tzv. zločiny v mene cti;

D.  keďže násilie páchané na ženách a rodovo motivované násilie je v EÚ stále rozšírený jav; keďže v správe Agentúry pre základné práva z roku 2014 o násilí páchanom na ženách sa v súlade s ostatnými štúdiami odhaduje, že tretina všetkých žien v Európe sa stala obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia aspoň raz v dospelosti, 20 % mladých žien vo veku 18 až 29 rokov malo skúsenosť so sexuálnym obťažovaním na internete, jedna z piatich (18 %) bola obeťou stalkingu, každá dvadsiata žena bola znásilnená a viac než jedna desatina žien bola vystavená sexuálnemu násiliu proti vôli alebo s použitím sily; keďže tento prieskum takisto vysvetľuje, že väčšina násilných činov nie je nahlásených žiadnemu úradu, čo dokazuje, že na získanie úplného prehľadu o rôznych formách násilia páchaného na ženách sú nevyhnutné prieskumy viktimizácie spolu s administratívnou štatistikou; a keďže sú potrebné ďalšie opatrenia na podporu žien, ktoré sa stali obeťami násilia, aby podávali správy o svojich skúsenostiach a žiadali o pomoc a aby sa zabezpečilo, aby poskytovatelia služieb mohli napĺňať potreby obetí a informovať ich o ich právach a existujúcich formách podpory;

E.  keďže podľa posudzovania európskej pridanej hodnoty sa ročné náklady EÚ na násilie páchané na ženách a rodovo motivované násilie odhadujú na 228 miliárd EUR za rok 2011 (t. j 1,8 % HDP EÚ), z čoho 45 miliárd EUR ročne pripadá na verejné a štátne služby a 24 miliárd EUR na ušlý hospodársky výkon;

F.  keďže Komisia vo svojom strategickom záväzku pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019 zdôraznila, že násilie páchané na ženách a rodovo motivované násilie, ktoré poškodzuje zdravie a telesnú a duševnú pohodu žien, ich pracovný život, finančnú nezávislosť a hospodársku situáciu, je jedným z kľúčových problémov, ktoré treba riešiť v záujme dosiahnutia skutočnej rodovej rovnosti;

G.  keďže násilie páchané na ženách sa príliš často označuje za súkromnú záležitosť a príliš ľahko sa toleruje; keďže v skutočnosti ide o porušenie základných práv a o závažný trestný čin, ktorý treba náležite potrestať; keďže treba skoncovať s beztrestnosťou páchateľov, aby sa prelomil začarovaný kruh ticha a osamelosti žien a dievčat, ktoré sa stali obeťami násilia;

H.  keďže násilie voči ženám a a rodovo motivované násilie neodstráni žiadny individuálny zásah, ale kombinácia infraštruktúrnych, právnych, súdnych, presadzovacích, kultúrnych, vzdelávacích, sociálnych, zdravotníckych a ďalších opatrení v oblasti služieb môže významne zvýšiť informovanosť a obmedziť násilie a jeho následky;

I.  keďže v dôsledku faktorov, akými sú etnický pôvod, náboženstvo alebo presvedčenie, zdravotný stav, občiansky stav, bývanie, prisťahovalecký štatút, vek, zdravotné postihnutie, trieda, sexuálna orientácia, rodová identita a rodové vyjadrenie, môžu mať ženy špecifické potreby a môžu byť vystavené viacnásobnej diskriminácii, a to znamená, že by sa im mala poskytnúť osobitná ochrana;

J.  keďže prijatie usmernení EÚ o násilí páchanom voči ženám a dievčatám a o boji proti všetkým formám diskriminácie voči nim, ako aj osobitná kapitola o ochrane žien pred rodovo podmieneným násilím v strategickom rámci a akčnom pláne EÚ v oblasti ľudských práv sú prejavom jasnej politickej vôle EÚ pristupovať k právam žien ako k priorite a prijať dlhodobé opatrenia v tejto oblasti; keďže súdržnosť medzi vnútornými a vonkajšími rozmermi v politikách týkajúcich sa ľudských práv môže niekedy odhaliť rozdiely medzi rétorikou a správaním;

K.  keďže občania a osoby s pobytom v Únii nie sú rovnako chránené proti rodovo motivovanému násiliu z dôvodu neexistencie súdržného rámca a odlišných politík a právnych predpisov v členských štátoch, okrem iného pokiaľ ide o vymedzenie trestných činov a rozsahu pôsobnosti právnych predpisov, a preto sú menej chránené proti násiliu;

L.  keďže 4. marca 2016 Komisia navrhla pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru, prvému právne záväznému nástroju na predchádzanie a boj proti násiliu páchanému na ženách na medzinárodnej úrovni;

M.  keďže všetky členské štáty EÚ podpísali tento dohovor, ale len štrnásť z nich ho ratifikovalo;

N.  keďže ratifikáciou dohovoru sa nedosiahnu výsledky, pokým sa nezaručí riadne presadzovanie a nezabezpečia sa primerané finančné a ľudské zdroje na prevenciu násilia páchaného na ženách a rodovo motivovaného násilia a boj proti nim, ako aj na a ochranu obetí;

O.  keďže Istanbulský dohovor uplatňuje komplexný prístup, ktorý sa zameriava na otázku násilia páchaného na ženách a dievčatách a rodovo motivovaného násilia zo širokej škály hľadísk, ako je prevencia, boj proti diskriminácii, trestnoprávne opatrenia na boj proti beztrestnosti, ochrana a podpora obetí, ochrana detí, ochrana utečeniek a žiadateliek o azyl alebo lepší zber údajov; keďže tento prístup znamená prijatie integrovaných politík, ktoré kombinujú opatrenia v rôznych oblastiach pod vedením viacerých zainteresovaných strán (justičných, policajných a sociálnych orgánov, MVO, miestnych a regionálnych združení, vlád atď.) na všetkých úrovniach riadenia;

P.  keďže istanbulský Dohovor je zmiešanou dohodou, ktorá umožňuje pristúpenie EÚ súbežne s pristúpením členských štátov, pretože EÚ má kompetencie v oblastiach, medzi ktoré patria aj práva obetí a ochranné príkazy, azyl a migrácia, ako aj súdna spolupráca v trestných veciach;

1.  pripomína, že Komisia je viazaná článkom 2 ZEÚ a chartou základných práv, aby zaručovala, podporovala a prijímala opatrenia na podporu rodovej rovnosti;

2.  víta návrh Komisie na podpis a uzavretie pristúpenia EÚ k Istanbulskému dohovoru, ale vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že rokovania v Rade nepostupujú rovnakým tempom;

3.  zdôrazňuje, že pristúpenie EÚ zabezpečí ucelený európsky právny rámec na prevenciu a boj proti násiliu páchanému na ženách a rodovo motivovanému násiliu a na ochranu obetí násilia; zdôrazňuje, že to zabezpečí väčšiu súdržnosť a efektívnosť vnútorných a vonkajších politík EÚ, zabezpečí lepšie monitorovanie, výklad a vykonávanie právnych predpisov, programov a fondov EÚ súvisiacich s dohovorom, ako aj primeranejší a lepší zber porovnateľných údajov o násilí voči ženám a rodovo motivovanom násilí na úrovni EÚ a posilní sa zodpovednosť EÚ na medzinárodnej úrovni; ďalej zdôrazňuje, že pristúpenie EÚ vyvinie nový politický tlak na členské štáty, aby ratifikovali tento nástroj;

4.  vyzýva Radu a Komisiu, aby urýchlili rokovania o podpísaní a uzavretí Istanbulského dohovoru;

5.  podporuje pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru na širokom základe a bez výhrad;

6.  vyzýva Komisiu a Radu, aby zabezpečili, aby Parlament bol plne zapojený do procesu monitorovania dohovoru po pristúpení EÚ k Istanbulskému dohovoru, ako sa stanovuje v článku 218 ZFEÚ;

7.  pripomína, že pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru neoslobodzuje členské štáty od vnútroštátnej ratifikácie dohovoru; vyzýva preto všetky členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby urýchlene ratifikovali Istanbulský dohovor;

8.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili riadne presadzovanie dohovoru a pridelili primerané finančné a ľudské zdroje na prevenciu násilia páchaného na ženách a rodovo motivovaného násilia a na boj proti nim, ako aj na ochranu obetí;

9.  domnieva sa, že úsilie EÚ zamerané na odstránenie násilia páchaného na ženách a dievčatách musí byť súčasťou komplexného plánu na boj proti všetkým formám rodovej nerovnosti; požaduje stratégiu EÚ na boj proti násiliu páchanému na ženách a rodovo motivovanému násiliu;

10.  opakuje svoju výzvu adresovanú Komisii v uznesení z 25. februára 2014 s odporúčaniami na boj proti násiliu páchanému na ženách, aby predložila právny akt, ktorým sa zabezpečí súdržný systém zberu štatistických údajov, ako aj posilnený prístup členských štátov k prevencii a potláčaniu všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách a rodovo motivovaného násilia a umožní sa jednoduchý prístup k spravodlivosti;

11.  žiada Radu o aktiváciu premosťovacej doložky prijatím jednomyseľného rozhodnutia, v ktorom sa definuje násilie voči ženám a dievčatám (a ostatné formy rodovo motivovaného násilia) ako oblasť trestnej činnosti uvedenej v článku 83 ods. 1 ZFEÚ;

12.  uznáva významnú prácu organizácií občianskej spoločnosti pri zamedzovaní a potláčaní násilia voči ženám a dievčatám a pri ochrane a pomoci obetiam násilia;

13.  vyzýva členské štáty a zainteresované strany spolupracujúce s Komisiou, ženskými mimovládnymi organizáciami a ostatnými organizáciami občianskej spoločnosti, aby pomohli pri šírení informácií o dohovore, programoch EÚ a o financiách, ktoré sa v rámci nich poskytujú na boj proti násiliu páchanému na ženách a na ochranu obetí;

14.  vyzýva Komisiu a Radu, aby spolupracovali s Parlamentom s cieľom určiť pokrok dosiahnutý v oblasti rodovej rovnosti, a žiada predsednícke trio, aby vynaložilo značné úsilie na dosiahnutie svojich záväzkov v tomto ohľade; požaduje, aby samit EÚ o rodovej rovnosti a právach žien a dievčat zadefinoval nové záväzky;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam členských štátov a Parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0218.

(2)

Ú. v. EÚ C 285 E, 21.10.2010, s. 53.

(3)

Ú. v. EÚ C 296 E, 2.10.2012, s. 26.

(4)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0045.

(5)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0126.

(6)

PE 504.467.

(7)

Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 57.

(8)

Ú. v. EÚ L 338, 21.12.2011, s. 2.

(9)

Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 4.

(10)

Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1.

(12)

COM(2016) 109 final a COM(2016) 111 final.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia