Διαδικασία : 2016/2934(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1237/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1237/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0456

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 496kWORD 89k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1232/2016
16.11.2016
PE593.668v01-00
 
B8-1237/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (2016/2934(RSP))


Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Jozo Radoš, Pavel Telička εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (2016/2934(RSP))  
B8-1237/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Λευκορωσία, ιδιαίτερα εκείνα της 10ης Σεπτεμβρίου 2015(1), της 29ης Μαρτίου 2012(2), της 16ης Φεβρουαρίου 2012(3), της 15ης Σεπτεμβρίου 2011(4), της 12ης Μαΐου 2011(5), της 10ης Μαρτίου 2011(6) και της 20ής Ιανουαρίου 2011(7),

–  έχοντας υπόψη τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 11 Σεπτεμβρίου 2016 και τις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 11 Οκτωβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την προκαταρκτική δήλωση του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΓΔΘΑΔ) του ΟΑΣΕ, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), της 12ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τις βουλευτικές εκλογές στη Λευκορωσία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Λευκορωσία, και ιδίως αυτά της 16ης Φεβρουαρίου 2016, με τα οποία αίρονται τα περιοριστικά μέτρα κατά 170 προσώπων και τριών λευκορωσικών εταιρειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην τελική έκθεσή του για τις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν το 2015 στη Λευκορωσία, το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ μαζί με την Επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης εκπόνησαν ένα σύνολο συστάσεων που θα έπρεπε να εφαρμοστούν από τη Λευκορωσία πριν από τις βουλευτικές εκλογές του 2016·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να βελτιώσουν τις σχέσεις με τη Δύση, οι αρχές της Λευκορωσίας προέβησαν σε ορισμένες ενέργειες που παρουσιάστηκαν ότι επιτρέπουν στα δημοκρατικά κόμματα της αντιπολίτευσης να δηλώσουν τη συμμετοχή τους ευκολότερα από ό, τι σε προηγούμενες εκλογές και ότι παρέχουν στους ξένους παρατηρητές καλύτερη πρόσβαση στην καταμέτρηση των ψήφων, αλλά οι οποίες στην πραγματικότητα, σύμφωνα με την εκτίμηση της διεθνούς αποστολής εκλογικών παρατηρητών του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ, δεν είχαν ως αποτέλεσμα τη διεξαγωγή των εκλογών με επαρκή τήρηση των δεσμεύσεων του ΟΑΣΕ και άλλων διεθνών υποχρεώσεων και προτύπων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την αξιολόγηση του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ των βουλευτικών εκλογών του 2016 εξακολουθούν να υφίστανται διάφορες μακροχρόνιες συστημικές ελλείψεις, μεταξύ των οποίων οι περιορισμοί του νομικού πλαισίου όσον αφορά τα πολιτικά δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογικές επιτροπές εξακολούθησαν να θεωρούνται ως μη ανεξάρτητες λόγω της απουσίας εκπροσώπων της αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την πρώιμη ψηφοφορία, την καταμέτρηση και την καταγραφή των ψήφων σημειώθηκε σημαντικός αριθμός διαδικαστικών παρατυπιών και έλλειψη διαφάνειας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, τα νομικά και διοικητικά συστήματα που διέπουν τους περιορισμούς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένουν αμετάβλητα και οι δύο «συμβολικοί» ανεξάρτητοι βουλευτές του κοινοβουλίου απλώς υπογραμμίζουν τον «καθοδηγούμενο χαρακτήρα» της διαδικασίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 1994, δεν έχουν διεξαχθεί στη χώρα ελεύθερες και δίκαιες εκλογές βάσει εκλογικής νομοθεσίας που συνάδει με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημαντική βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την ελευθερία του λόγου και των μέσων ενημέρωσης, ο σεβασμός των πολιτικών δικαιωμάτων τόσο των απλών πολιτών όσο και των ακτιβιστών της αντιπολίτευσης, και ο σεβασμός του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελούν προαπαιτούμενα για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Λευκορωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην περαιτέρω προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του λόγου και των μέσων ενημέρωσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Φεβρουάριο του 2016, η ΕΕ ήρε πέντε έτη περιοριστικών μέτρων κατά της Λευκορωσίας, ως ένδειξη καλής θέλησης με στόχο να ενθαρρύνει την εν λόγω χώρα να βελτιώσει την κατάσταση της όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι σημειώθηκαν κάποιες ήσσονες προσπάθειες να αντιμετωπιστούν ορισμένα μακροχρόνια ζητήματα πριν από τις εκλογές του 2016, πολλά ζητήματα στο νομικό και διαδικαστικό πλαίσιο των εκλογών παραμένουν ανεπίλυτα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις «Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για Ελεύθερες Εκλογές (HRD)» και «Δικαίωμα στην Επιλογή-2016(R2C)», οι δύο λευκορωσικές ομάδες παρακολούθησης εκλογών, καταδίκασαν τις τελευταίες εκλογές θεωρώντας ότι δεν ανταποκρίνονται σε διάφορα βασικά διεθνή πρότυπα και δεν αποτελούν αξιόπιστη απεικόνιση της βούλησης των πολιτών της Λευκορωσίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ομάδες παρατηρητών της Λευκορωσίας συγκέντρωσαν απτά στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη μαζικών προσπαθειών σε εθνικό επίπεδο να διογκωθεί το συνολικό ποσοστό συμμετοχής κατά την πενθήμερη περίοδο πρώιμης ψηφοφορίας (6-10 Σεπτεμβρίου) και την ημέρα των εκλογών (11 Σεπτεμβρίου)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κεντροδεξιές δυνάμεις της αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία παρουσίασαν για πρώτη φορά στις 18 Νοεμβρίου 2015 κοινή συμφωνία συνεργασίας στην οποία προβλέπεται να θέσουν ενωμένες υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές του 2016·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει επίσημες σχέσεις με το κοινοβούλιο της Λευκορωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη από το 2002 επίσημη επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία πραγματοποιήθηκε στο Μινσκ στις 18 και 19 Ιουνίου 2015·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το λευκορωσικό κοινοβούλιο δεν έχει επίσημο καθεστώς στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσία είχε εποικοδομητικό ρόλο στη διευκόλυνση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της σύγκρουση στην Ουκρανία, η λευκορωσική κοινωνία φοβάται πλέον περισσότερο το ενδεχόμενο αποσταθεροποίησης της εσωτερικής κατάστασης ως αποτέλεσμα μιας μετατόπισης εξουσίας, γεγονός που δεν σημαίνει και δεν θα πρέπει να σημαίνει, ωστόσο, ότι ο λαός της Λευκορωσίας έχει χάσει την ελπίδα για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και έναν ειρηνικό μετασχηματισμό της χώρας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λευκορωσική οικονομία βρίσκεται σε στασιμότητα εδώ και πάνω από 20 έτη, με μείζονες τομείς να παραμένουν υπό κρατική κυριότητα και υπό ένα σύστημα διοικητικού χειρισμού και ελέγχου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάρτηση της Λευκορωσίας από την οικονομική ενίσχυση της Ρωσίας αυξάνεται συνεχώς, και ότι οι οικονομικές επιδόσεις της Λευκορωσίας συγκαταλέγονται στις χαμηλότερες μεταξύ των χωρών της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης —για παράδειγμα, το ΑΕγχΠ της μειώθηκε κατά περισσότερο από 30 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ κατά την περίοδο 2015-2016·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσία είναι η μόνη χώρα της Ευρώπης που εξακολουθεί να εφαρμόζει τη θανατική ποινή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Οκτωβρίου 2016, το Ανώτατο Δικαστήριο της Λευκορωσίας επικύρωσε την καταδίκη του Siarhei Vostrykau σε θάνατο· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή ήταν η τέταρτη φορά κατά τη διάρκεια του 2016 που το Ανώτατο Δικαστήριο της Λευκορωσίας επικύρωσε θανατική καταδίκη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρεται στην έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, της 21ης Απριλίου 2016, παρά την αισθητή εντατικοποίηση των επαφών μεταξύ της Λευκορωσίας, της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών, εξακολουθούν να υφίστανται παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν έχει σημειωθεί καμία σημαντική αλλαγή·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επιστήσει την προσοχή σε νέες μεθόδους παρενόχλησης της αντιπολίτευσης και στις συλλήψεις των Eduard Palchis, Mikhail Zhamchuzhny και Uladzimir Kondrus στα τέλη του 2015 και κατά τη διάρκεια του 2016, με τους δύο τελευταίους να έχουν αναγνωριστεί ως πολιτικοί κρατούμενοι από το λευκορωσικό κέντρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων «Viasna»·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή την περίοδο η Λευκορωσία κατασκευάζει τον πρώτο της πυρηνικό σταθμό στο Ostrovets, στα σύνορα με την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία και ρωσικές εταιρείες που εκπροσωπούν τον πυρηνικό και τον χρηματοπιστωτικό τομέα έχουν εκ των πραγμάτων ηγετικό ρόλο και χρηματοδοτούν την εν λόγω κατασκευή·

1.  εξακολουθεί να ανησυχεί σοβαρά για τις ελλείψεις που παρατηρήθηκαν από ανεξάρτητους διεθνείς παρατηρητές κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του 2015 και των βουλευτικών εκλογών του 2016· αναγνωρίζει ότι οι προσπάθειες που έγιναν για να σημειωθεί πρόοδος είναι εξαιρετικά ήσσονος σημασίας και ανεπαρκείς· σημειώνει ότι στο νεοεκλεχθέν κοινοβούλιο θα υπάρχει ένας εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης και ένας από τον μη κυβερνητικό τομέα· θεωρεί, ωστόσο, ότι, εν προκειμένω, πρόκειται μάλλον για πολιτικούς διορισμούς και όχι για συνέπεια του εκλογικού αποτελέσματος, δεδομένου ότι οι εν λόγω εκπρόσωποι διορίστηκαν από τη διοίκηση·

2.  καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να ξαναρχίσουν, χωρίς καθυστέρηση, να εργάζονται για μια συνολική εκλογική μεταρρύθμιση στο πλαίσιο της ευρύτερης διαδικασίας εκδημοκρατισμού και σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους· τονίζει την ανάγκη να υιοθετηθούν οι συστάσεις του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ εγκαίρως, πριν από τις δημοτικές εκλογές του Μαρτίου του 2018, και να τηρηθούν αυστηρά στην πράξη· τονίζει ότι αυτό έχει καθοριστική σημασία προκειμένου να αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό των σχέσεων ΕΕ-Λευκορωσίας·

3.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αρχές της Λευκορωσίας να εξασφαλίζουν, σε κάθε περίπτωση, τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της καθολικής περιοδικής εξέτασης στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και τις διεθνείς και περιφερειακές πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει κυρώσει η Λευκορωσία·

4.  καλεί την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να αποκαταστήσει όλους τους πολιτικούς κρατούμενους που απελευθερώθηκαν και να τους αποδώσει και πάλι πλήρη ατομικά και πολιτικά δικαιώματα·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι από το 2000 δεν έχει καταχωρηθεί κανένα νέο πολιτικό κόμμα στη Λευκορωσία· καλεί τη Λευκορωσία να άρει, εν προκειμένω, όλους τους περιορισμούς·

6.  καλεί την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να καταργήσει χωρίς καθυστέρηση το άρθρο 193.1 του ποινικού κώδικα, το οποίο τιμωρεί την οργάνωση και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες μη καταχωρημένων δημοσίων ενώσεων και οργανώσεων, και να επιτρέψει την πλήρη, ελεύθερη και απρόσκοπτη νόμιμη λειτουργία δημοσίων ενώσεων και οργανώσεων· εφιστά ιδίως την προσοχή της Επιτροπής στο γεγονός ότι σήμερα, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του άρθρου 193.1 και άλλων περιοριστικών μέτρων, υπάρχουν περισσότερες από 150 λευκορωσικές ΜΚΟ που είναι καταχωρημένες στη Λιθουανία, την Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία και αλλού· επισημαίνει την ασυνέπεια στις προσπάθειες της ΕΕ να αυξήσει τη χρηματοδοτική της ενίσχυση μέσω διαύλων που ελέγχονται από την κυβέρνηση της Λευκορωσίας, ενώ η διεθνής χρηματοδοτική στήριξη προς τον μη κυβερνητικό τομέα στη Λευκορωσία εξακολουθεί να υπόκειται σε σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις·

7.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και την Επιτροπή να δώσουν προτεραιότητα στις προαναφερθείσες ανησυχίες στο πλαίσιο του εν εξελίξει διαλόγου ΕΕ-Λευκορωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και, σε αυτό το πλαίσιο, να επεκτείνουν τη συνεργασία της ΕΕ με όλους τους διεθνείς παράγοντες όπως τα Ηνωμένα Έθνη, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον ΟΑΣΕ και, τέλος, με την αντιπολίτευση της Λευκορωσίας και την ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών στις προσπάθειές τους να αναπτύξουν συνεργασία με τις αρχές της Λευκορωσίας κατά την κατάρτιση ενός χάρτη πορείας για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

8.  καταδικάζει το γεγονός ότι η Λευκορωσία είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που εξακολουθεί να εφαρμόζει τη θανατική ποινή, αντίθετα προς τις ευρωπαϊκές αξίες· ζητεί να επιβληθεί άμεσα μορατόριουμ στις εκτελέσεις και να γίνουν αλλαγές του ποινικού κώδικα προκειμένου να καταργηθεί η θανατική ποινή· υπενθυμίζει ότι η θανατική ποινή αποτελεί απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση, δεν έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί αποτρεπτικά, και καθιστά τα δικαστικά σφάλματα ανεπανόρθωτα· θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι επιβλήθηκε θανατική ποινή την επομένη ημέρα αφότου η Ευρωπαϊκή Ένωση ήρε τις περισσότερες κυρώσεις της κατά της Λευκορωσίας·

9.  καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να συνεχίσουν και να διευρύνουν τη στήριξη τους σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στη Λευκορωσία και στο εξωτερικό, σύμφωνα με την πολιτική της «ανάπτυξης σχέσεων με κριτικό πνεύμα» που εφαρμόζει η ΕΕ έναντι της Λευκορωσίας· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη να υποστηριχθούν όλες οι ανεξάρτητες πηγές πληροφοριών για την κοινωνία της Λευκορωσίας, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης που εκπέμπουν στη λευκορωσική γλώσσα, και από το εξωτερικό· θεωρεί σημαντικό να συνεχίσει να στηρίζει τα εκπαιδευτικά προγράμματα και ιδρύματα που δραστηριοποιούνται σε καθεστώς εξορίας, όπως το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών στο Βίλνιους·

10.  σημειώνει την έναρξη, τον Ιανουάριο του 2014, των διαπραγματεύσεων για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων με σκοπό τη βελτίωση των επαφών μεταξύ των ανθρώπων και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών· υπογραμμίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η πρόοδος στον συγκεκριμένο τομέα·

11.  ανησυχεί ιδιαίτερα για τα προβλήματα ασφαλείας που δημιουργούνται από την κατασκευή του λευκορωσικού πυρηνικού σταθμού στο Ostrovets, σε απόσταση μικρότερη των 50 χλμ. από το Βίλνιους· ζητεί επιμόνως από τις αρχές της Λευκορωσίας να συνεργαστούν εποικοδομητικά με όλους τους σχετικούς διεθνείς φορείς, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, να ξεκινήσουν να συμμορφώνονται αυστηρά με τις συμβάσεις του Espoo και του Aarhus των Ηνωμένων Εθνών και να επιδείξουν την πολιτική βούληση να ακολουθήσουν τις αξιολογήσεις κινδύνου και ασφάλειας που εφαρμόζονται από την ΕΕ μετά το ατύχημα στη Φουκουσίμα·

12.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή, στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου ενεργειακού διαλόγου ΕΕ-Λευκορωσίας, να δώσει προτεραιότητα στο θέμα της ασφάλειας και της διαφάνειας όσον αφορά τον πυρηνικό σταθμό της Λευκορωσίας, και καλεί την Επιτροπή να παρέχει στο Κοινοβούλιο και στα κράτη μέλη, ιδίως εκείνα που γειτνιάζουν με τη Λευκορωσία, τακτικές εκθέσεις σχετικά με τις προσπάθειές της για τη διασφάλιση του υψηλότερου επιπέδου προτύπων πυρηνικής ασφάλειας στο πλαίσιο της εν λόγω υπό κατασκευή πυρηνικής εγκατάστασης· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι μηχανισμοί της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση του πυρηνικού σταθμού στο Ostrovets, και να αξιολογήσει κατά πόσον η εγγύηση της ΕΕ η οποία χορηγήθηκε στην ΕΤΕπ νωρίτερα εντός του 2016 συνάδει με τις κυρώσεις της ΕΕ που έχουν επιβληθεί στη Ρωσική Ομοσπονδία·

13.  υποστηρίζει την Επιτροπή στην πολιτική της «ανάπτυξης σχέσεων με κριτικό πνεύμα» που εφαρμόζει έναντι των αρχών της Λευκορωσίας, και εκφράζει την προθυμία του να συμβάλει σε αυτήν και μέσω της αντιπροσωπείας του για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η ΕΕ πρέπει να παραμείνει προσεκτική σε ό,τι αφορά το πού διαθέτει τους πόρους της, και να διασφαλίζει ότι συμβάλλουν στη βελτίωση της κατάστασης που αντιμετωπίζουν η αντιπολίτευση και η κοινωνία των πολιτών·

14.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να εργαστεί προς όφελος του λαού της Λευκορωσίας, υποστηρίζοντας τις φιλοδημοκρατικές προσδοκίες και πρωτοβουλίες του και συμβάλλοντας σε ένα μέλλον σταθερότητας, δημοκρατίας και ευημερίας για τη χώρα·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στον ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στις αρχές της Λευκορωσίας.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0319.

(2)

ΕΕ C 257E της 6.9.2013, σ. 9.

(3)

ΕΕ C 249E της 30.8.2013, σ. 57.

(4)

ΕΕ C 51E της 22.2.2013, σ. 140.

(5)

ΕΕ C 377E της 7.12.2012, σ. 162.

(6)

ΕΕ C 199E της 7.7.2012, σ. 182.

(7)

OJ C 136E της 11.5.2012, σ. 57.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου