Postup : 2016/2934(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1238/2016

Předložené texty :

B8-1238/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 256kWORD 68k
16.11.2016
PE593.669v01-00
 
B8-1238/2016

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Bělorusku (2016/2934(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Bělorusku (2016/2934(RSP))  
B8-1238/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Bělorusku,

–  s ohledem na prohlášení mluvčího ESVČ o parlamentních volbách v Bělorusku ze dne 13. září 2016,

–  s ohledem na předběžné prohlášení OBSE/ODIHR, Parlamentního shromáždění OBSE a Parlamentního shromáždění Rady Evropy o parlamentních volbách v Bělorusku ze dne 12. září 2016,

–  s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje ze dne 21. září 2016 o situaci v oblasti lidských práv v Bělorusku,

–  s ohledem na parlamentní volby konané dne 11. září 2016 a prezidentské volby konané dne 11. října 2015,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že prezidentské volby v Bělorusku nebyly považovány za svobodné a spravedlivé, jelikož volební pozorovatelé poukázali na značné nedostatky, a mise OBSE/ODIHR dospěla k závěru, že Bělorusko čeká ještě dlouhá cesta, než splní své demokratické závazky; vzhledem k tomu, že běloruským orgánům byl předložen ke zvážení soubor doporučení, jak zlepšit volební proces a uvést jej do souladu s mezinárodními normami;

B.  vzhledem k tomu, že po propuštění politických vězňů v srpnu 2015 se Evropská unie rozhodla nerozšiřovat restriktivní opatření proti řadě běloruských soukromých a právnických osob; vzhledem k tomu, že běloruské orgány dosud nevěnovaly pozornost výzvám k obnovení občanských a politických práv propuštěných politických vězňů; vzhledem k tomu, že v uplynulém roce byly vyneseny nové politicky motivované rozsudky odnětí svobody;

C.  vzhledem k tomu, že dne 6. června 2016 běloruský prezident vyhlásil volby do sněmovny reprezentantů; vzhledem k tomu, že tyto volby se konaly dne 11. září 2016; vzhledem k tomu, že na volby bylo akreditováno více než 827 mezinárodních a 32 100 občanských pozorovatelů; vzhledem k tomu, že na výzvu Ministerstva zahraničních věcí Běloruska byla na sledování voleb nasazena volební pozorovatelská mise OBSE/ODIHR;

D.  vzhledem k tomu, že i když ústřední volební komise přijala šest usnesení týkajících se některých technických aspektů volebního procesu, značná část dřívějších klíčových doporučení OBSE/ODIHR a Benátské komise zůstává nerealizována;

E.  vzhledem k tomu, že úloha politických stran v Bělorusku je i nadále mimořádně slabá a od roku 2000 nebyla zaregistrována žádná nová politická strana;

F.  vzhledem k tomu, že omezení základních svobod sdružování, projevu a shromažďování ovlivnilo prostředí, v němž se konaly volby, a rovné podmínky byly negativně ovlivněny nerovným přístupem ke státním orgánům a zdrojům; vzhledem k tomu, že ústavní a právní rámec v Bělorusku nezaručuje odpovídajícím způsobem pořádání voleb v souladu s mezinárodními normami;

G.  vzhledem k tomu, že volební systém nestanoví zvláštní opatření, která by posílila zastoupení žen;

H.  vzhledem k tomu, že Bělorusko je jedinou zemí na evropském kontinentu, která dosud uplatňuje trest smrti; vzhledem k tomu, že od února byli nejméně čtyři lidé odsouzeni k smrti a že od roku 1991, kdy země získala nezávislost, bylo popraveno přibližně 400 lidí;

I.  vzhledem k tomu, že dne 13. října 2016 EU formálně zahájila partnerství v oblasti mobility s Běloruskou republikou; vzhledem k tomu, že probíhají jednání o vízové dohodě;

J.  vzhledem k tomu, že situace v oblasti lidských práv je v Bělorusku i nadále velmi problematická, jelikož nebyla zaznamenána žádná podstatná změna; vzhledem k tomu, že Bělorusko stále nespolupracuje se zvláštním zpravodajem OSN pro stav lidských práv v Bělorusku;

K.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je odhodlána podporovat stabilitu, demokracii a prosperitu Běloruska;

1.  vítá pokrok pozorovaný v průběhu parlamentních voleb v roce 2016, včetně zvolení dvou opozičních kandidátů, k němuž došlo poprvé od roku 2000, účinné organizace voleb a skutečnosti, že volební den proběhl spořádaně a hlasování bylo hodnoceno kladně;

2.  je i nadále znepokojen řadou systémových nedostatků, které i nadále poškozují celý volební proces, včetně závažných procesních nedostatků a nesrovnalostí a odchylek v průběhu předčasného hlasování, sčítání a tabulace;

3.  upozorňuje na řadu strukturálních problémů, které i nadále brání svobodným a spravedlivým volbám, zejména na: příliš restriktivně vykládaný právní rámec, který tak omezuje politická práva a základní svobody; zkreslené složení volební komise; příliš restriktivní přístup k registraci kandidátů, který vytváří nesmyslné a nepřiměřené překážky pro kandidaturu; omezení svobody sdružování, projevu a shromažďování, které negativně ovlivňuje prostředí voleb; přísnou regulaci sdělovacích prostředků a zpravodajství, která omezuje možnost voličů získat informace o kandidátech;

4.  vítá nedávné změny v právních předpisech týkajících se voleb po prezidentských volbách v roce 2015, ale konstatuje, že tyto změny nejsou reakcí na některá doporučení vydaná po těchto volbách; vyzývá běloruské orgány, aby v plném rozsahu prováděly doporučení OBSE/ODIHR a Benátské komise, a to ve spolupráci s mezinárodními partnery;

5.  zdůrazňuje, že je třeba provést komplexní reformu volebního systému jako součást širšího demokratizačního procesu s cílem přepracovat ústavní a právní rámec, který tak, jak existuje dnes, nezaručuje pořádání voleb v souladu s mezinárodními závazky a normami;

6.  vítá ochotu běloruských orgánů pozvat velké množství pozorovatelů a vstřícný postoj orgánů státní správy k těmto pozorovatelům; vítá konstruktivní úlohu občanské společnosti v průběhu voleb a vyzývá ESVČ a Komisi, aby i nadále podporovaly organizace občanské společnosti v Bělorusku;

7.  je znepokojen náhlým zvýšením počtu nových a potvrzených rozsudků smrti v Bělorusku, k němuž došlo v minulém roce; vyzývá běloruské orgány, aby zvážily zavedení moratoria na používání trestu smrti jakožto první krok k jeho úplnému zrušení, k němuž se Bělorusko zavázalo v reakci na doporučení Rady pro lidská práva OSN v rámci všeobecného pravidelného přezkumu; zdůrazňuje skutečnost, že zavedení moratoria by bylo rozhodujícím krokem pro sbližování Běloruska s hodnotami EU;

8.  vyzývá běloruskou vládu, aby osvobodila všechny politické vězně, kteří jsou stále zadržováni, a aby rehabilitovala propuštěné politické vězně a vrátila jim občanská a politická práva;

9.  vyzývá běloruské orgány, aby plně spolupracovaly s mechanismy OSN v oblasti lidských práv, aby uznaly zvláštního zpravodaje OSN a nabídly mu plnou spolupráci tím, že se zapojí do dialogu a usnadní jeho návštěvu Běloruska v roce 2017, a aby se vydaly po cestě skutečných reforem lidských práv; vyzývá běloruskou vládu, aby vykázala určitý a konkrétní pokrok, pokud jde o ukazatele v oblasti lidských práv; vyzývá Radu a Komisi, aby podmínily veškerou finanční pomoc Bělorusku pokrokem v této oblasti;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise/vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, Radě, Komisi, členským státům, OBSE/ODIHR, Radě Evropy a běloruským orgánům.

Právní upozornění - Ochrana soukromí