Διαδικασία : 2016/2934(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1238/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1238/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 468kWORD 74k
16.11.2016
PE593.669v01-00
 
B8-1238/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (2016/2934(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (2016/2934(RSP))  
B8-1238/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Λευκορωσία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου της ΕΥΕΔ σχετικά με τις βουλευτικές εκλογές στη Λευκορωσία στις 13 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την προκαταρκτική δήλωση του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΓΔΘΑΔ) του ΟΑΣΕ, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), της 12ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τις βουλευτικές εκλογές στη Λευκορωσία,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ, της 21ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Λευκορωσία,

–  έχοντας υπόψη τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 11 Σεπτεμβρίου 2016 και τις προεδρικές εκλογές της 11ης Οκτωβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεδρικές εκλογές του 2015 στην Λευκορωσία δεν θεωρήθηκαν ελεύθερες και αδιάβλητες, καθώς εκλογικοί παρατηρητές επεσήμαναν σημαντικές παρατυπίες και η αποστολή του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΓΔΘΑΔ) του ΟΑΣΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Λευκορωσία εξακολουθεί να έχει μακρύ δρόμο να διανύσει για την εκπλήρωση των δημοκρατικών της δεσμεύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι προτάθηκε στις αρχές της Λευκορωσίας να λάβουν υπόψη τους σειρά συστάσεων για τη βελτίωση της εκλογικής διαδικασία και τη συμμόρφωσή της με τα διεθνή πρότυπα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων τον Αύγουστο του 2015, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να μην παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα σε βάρος κάποιων Λευκορώσων πολιτών και νομικών προσώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Λευκορωσίας έχουν μέχρι τώρα αγνοήσει τις εκκλήσεις για αποκατάσταση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων πολιτικών κρατουμένων που αφέθηκαν ελεύθεροι· λαμβάνοντας υπόψη ότι νέες ποινές κράτησης με πολιτικά κίνητρα επιβλήθηκαν κατά το περασμένο έτος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 6 Ιουνίου 2016 ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας προκήρυξε εκλογές για την Βουλή των Αντιπροσώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές αυτές έλαβαν χώρα στις 11 Σεπτεμβρίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 827 διεθνείς παρατηρητές και 32.100 πολίτες έλαβαν διαπίστευση για τις εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Εξωτερικών της Λευκορωσίας, το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΓΔΘΑΔ) του ΟΑΣΕ απέστειλε για την παρακολούθηση των εκλογών αποστολή παρατήρησης εκλογών (ΑΠΕ)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή (ΚΕΚ) ενέκρινε έξι ψηφίσματα για ορισμένα τεχνικά θέματα της εκλογικής διαδικασίας, σημαντικός αριθμός παλαιότερων βασικών συστάσεων του ΓΔΘΑΔ του ΟΑΣΕ και της Επιτροπής της Βενετίας παραμένουν ανεφάρμοστες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων στην Λευκορωσία παραμένει εξαιρετικά εξασθενημένος και δεν έχουν καταχωρηθεί νέα κόμματα από το 2000·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιορισμοί στις θεμελιώδεις ελευθερίες του συνεταιρίζεσθαι, της έκφρασης και του συνέρχεσθαι επηρέασαν το περιβάλλον μέσα στο οποίο διεξήχθησαν οι εκλογές, και ότι η άνιση πρόσβαση σε κρατικούς και δημόσιους θεσμούς και πόρους στρέβλωσε την ισότητα ευκαιριών μεταξύ των υποψηφίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνταγματικό και νομικό πλαίσιο στη Λευκορωσία δεν εγγυάται επαρκώς την διεξαγωγή εκλογών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εκλογικό σύστημα δεν προβλέπει ειδικά μέτρα για την ενίσχυση της εκπροσώπησης των γυναικών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσία είναι η μόνη χώρα στην ευρωπαϊκή ήπειρο στην οποία εξακολουθεί να ισχύει η θανατική ποινή· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον τέσσερα άτομα έχουν καταδικαστεί με την ποινή του θανάτου από τον Φεβρουάριο και περίπου 400 άτομα έχουν εκτελεστεί από το 1991 που η χώρα απέκτησε την ανεξαρτησία της·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Οκτωβρίου 2016 η ΕΕ ξεκίνησε επίσημα μια εταιρική σχέση κινητικότητας με τη Δημοκρατία της Λευκορωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας περί θεωρήσεων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Λευκορωσία παραμένει ιδιαίτερα προβληματική, καθώς δεν έχουν παρατηρηθεί ουσιαστικές αλλαγές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσία εξακολουθεί να μην συνεργάζεται με τον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Λευκορωσία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει δέσμευση για μια σταθερή, δημοκρατική και ευημερούσα Λευκορωσία·

1.  επιδοκιμάζει την πρόοδο που διαπιστώθηκε κατά τις βουλευτικές εκλογές του 2016, μεταξύ δε άλλων την εκλογή δύο υποψηφίων της αντιπολίτευσης για πρώτη φορά από το 2000, την αποτελεσματική οργάνωση της εκλογής, και το γεγονός ότι η ημέρα των εκλογών εξελίχθηκε με τάξη, ενώ η διεξαγωγή της ψηφοφορίας αξιολογήθηκε θετικά·

2.  εξακολουθεί να ανησυχεί για σειρά συστηματικών ελλείψεων που συνεχίζουν να αμαυρώνουν την συνολική εκλογική διαδικασία, περιλαμβανομένων σοβαρών διαδικαστικών παραλείψεων, καθώς και ασυνεπειών και παρατυπιών κατά τη διάρκεια της εκ των προτέρων ψηφοφορίας, της καταμέτρησης και της καταγραφής των ψήφων·

3.  υπογραμμίζει σειρά διαρθρωτικών προβλημάτων που εξακολουθούν να εμποδίζουν τη διεξαγωγή ελεύθερων και αδιάβλητων εκλογών, και συγκεκριμένα: ένα νομοθετικό πλαίσιο που ερμηνεύεται με έναν υπερβολικά περιοριστικό τρόπο, περιορίζοντας έτσι τα πολιτικά δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες· η μεροληπτική σύνθεση της εκλογικής επιτροπής· μια υπερβολικά περιοριστική προσέγγιση στην εγγραφή υποψηφίων που δημιουργεί αδικαιολόγητα και δυσανάλογα εμπόδια στην υποβολή υποψηφιότητας· περιορισμοί στις ελευθερίες του συνεταιρίζεσθαι, της έκφρασης και του συνέρχεσθαι που επηρεάζουν αρνητικά το εκλογικό περιβάλλον· και οι αυστηροί κανόνες για τα μέσα ενημέρωσης και την κάλυψη από τα μέσα αυτά, που περιόρισαν τις δυνατότητες ενημέρωσης των ψηφοφόρων σχετικά με τους υποψηφίους·

4.  επιδοκιμάζει τις τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στην εκλογική νομοθεσία μετά τις προεδρικές εκλογές του 2015, αλλά επισημαίνει ότι οι τροποποιήσεις αυτές δεν ανταποκρίνονται σε κάποιες από τις σημαντικές συστάσεις που διατυπώθηκαν μετά τις εκλογές αυτές· καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να εφαρμόσουν πλήρως τις συστάσεις του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ και της Επιτροπής της Βενετίας, σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους·

5.  τονίζει την ανάγκη για συνολική εκλογική μεταρρύθμιση στα πλαίσια μιας ευρύτερης διαδικασίας εκδημοκρατισμού με στόχο την αναδιαμόρφωση ενός συνταγματικού και νομικού πλαισίου το οποίο, ως έχει, δεν εγγυάται τη διεξαγωγή εκλογών σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις και πρότυπα·

6.  επικροτεί την βούληση των αρχών της Λευκορωσίας να προσκαλέσουν μεγάλο αριθμό παρατηρητών και επιδοκιμάζει την θετική αντιμετώπισή τους από την διοίκηση· χαιρετίζει τον εποικοδομητικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών κατά τη διάρκεια των εκλογών, και καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να συνεχίσουν να στηρίζουν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Λευκορωσία·

7.  ανησυχεί για την αύξηση του αριθμού των αποφάσεων καταδίκης σε θάνατο, νέων και επιβεβαιωμένων, στην Λευκορωσία κατά το περασμένο έτος· καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να εξετάσουν το ενδεχόμενο ενός μορατόριουμ σχετικά με τη χρήση της θανατικής ποινής, ως ένα πρώτο βήμα για την κατάργησή της, όπως έχει δεσμευθεί η Λευκορωσία ανταποκρινόμενη στις συστάσεις που διατύπωσε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Οικουμενική Περιοδική Εξέταση· επισημαίνει το γεγονός ότι ένα τέτοιο μορατόριουμ θα συνιστούσε αποφασιστικό βήμα για να προσεγγίσει περισσότερο η Λευκορωσία τις αξίες της ΕΕ·

8.  καλεί την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να ελευθερώσει όλους τους πολιτικούς κρατούμενους που εξακολουθούν να τελούν υπό κράτηση, να αποκαταστήσει τους πολιτικούς κρατούμενους που απελευθερώθηκαν και να τους αποδώσει και πάλι τα ατομικά και πολιτικά τους δικαιώματα·

9.  καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να συνεργασθούν πλήρως με τους μηχανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ και να αναγνωρίσουν και να ενισχύσουν την πλήρη συνεργασία τους με τον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ, συμμετέχοντας σε διάλογο και προετοιμάζοντας μια επίσκεψη στην χώρα το 2017, συγχρόνως δε ζητεί από τις αρχές αυτές να ακολουθήσουν μια πραγματική οδό μεταρρυθμίσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να επιδείξει συγκεκριμένη και ουσιαστική πρόοδο στα κριτήρια αξιολόγησης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνδέσουν οιαδήποτε οικονομική συνδρομή προς την χώρα με την πρόοδο στον τομέα αυτό·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στον ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στις αρχές της Λευκορωσίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου