Procedūra : 2016/2934(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1238/2016

Pateikti tekstai :

B8-1238/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 400kWORD 75k
16.11.2016
PE593.669v01-00
 
B8-1238/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Baltarusijoje (2016/2934(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Baltarusijoje (2016/2934(RSP))  
B8-1238/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Baltarusijos,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 13 d. EIVT atstovo spaudai pareiškimą dėl Baltarusijos parlamento rinkimų,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. rugsėjo 12 d. ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro, ESBO parlamentinės asamblėjos ir Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos preliminarų pareiškimą dėl Baltarusijos parlamento rinkimų,

–  atsižvelgdamas į specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Baltarusijoje klausimais 2016 m. rugsėjo 21 d. ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 11 d. įvykusius parlamento ir 2015 m. spalio 11 d. įvykusius prezidento rinkimus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi 2015 m. prezidento rinkimai Baltarusijoje nebuvo laikomi laisvais ir sąžiningais, nes rinkimų stebėtojai pastebėjo didelių trūkumų, o ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro misija padarė išvadą, kad Baltarusijai dar toli iki jos demokratinių įsipareigojimų vykdymo; kadangi Baltarusijos valdžios institucijoms buvo pasiūlytas rekomendacijų, kaip pagerinti rinkimų procesą ir suderinti jį su tarptautiniais standartais, rinkinys;

B.  kadangi po to, kai 2015 m. rugpjūčio mėn., buvo paleisti politiniai kaliniai Europos Sąjunga nusprendė nepratęsti ribojamųjų priemonių, taikomų daugeliui Baltarusijos piliečių ir juridinių asmenų; kadangi Baltarusijos valdžios institucijos iki šiol ignoravo raginimus atkurti politinių kalinių pilietines ir politines teises; kadangi pereitais metais buvo paskelbti nauji politiškai pagrįsti teismų nuosprendžiai įkalinti;

C.  kadangi 2016 m. birželio 6 d. Baltarusijos Prezidentas sušaukė rinkimus į Atstovų Rūmus; kadangi šie rinkimai vyko 2016 m. rugsėjo 11 d.; kadangi daugiau kaip 827 tarptautiniai ir 32 100 piliečių stebėtojų buvo akredituoti stebėti rinkimus; kadangi ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rinkimų stebėjimo misija buvo paskirta stebėti rinkimus Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos kvietimu;

D.  kadangi nepaisant to, kad Centrinė rinkimų komisija priėmė tris rezoliucijas dėl kai kurių techninių rinkimų proceso aspektų, buvo neatkreiptas dėmesys į nemažai ankstesnių ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro ir Venecijos komisijos rekomendacijų;

E.  kadangi politinių partijų vaidmuo Baltarusijoje išlieka itin nedidelis ir nuo 2000 m, neregistruota nei viena politinė partija;

F.  kadangi pagrindinių asociacijų, saviraiškos ir susirinkimų laisvių suvaržymai padarė poveikį rinkimų aplinkai ir dėl nevienodos prieigos prie valstybinių ir viešųjų institucijų bei išteklių buvo sudarytos nevienodos sąlygos; kadangi Baltarusijos konstitucinė ir teisinė sistema nepakankamai užtikrina, kad rinkimai vyktų pagal tarptautinius standartus;

G.  kadangi rinkimų sistema nenumato specialių priemonių siekiant skatinti moterų dalyvavimą;

H.  kadangi Baltarusija yra vienintelė Europos šalis, kurioje tebetaikoma mirties bausmė; kadangi nuo vasario mėn. bent keturi žmonės buvo nuteisti mirti ir nuo 1991 m., kai šalis atgavo nepriklausomybę, mirties nuosprendis įvykdytas apie 400 žmonių;

I.  kadangi 2016 m. spalio 13 d. ES ir Baltarusijos Respublika oficialiai pradėjo partnerystę judumo srityje; kadangi tebevyksta derybos dėl susitarimo dėl vizų režimo;

J.  kadangi žmogaus teisių padėtis Baltarusijoje išlieka labai sudėtinga, nes nepastebėta esminių pokyčių; kadangi Baltarusija vis dar nebendradarbiauja su JT specialiuoju pranešėju dėl žmogaus teisių padėties Baltarusijoje;

K.  kadangi Europos Sąjunga siekia stabilios, demokratinės ir klestinčios Baltarusijos;

1.  palankiai vertina per 2016 m. parlamento rinkimus padarytą pažangą, įskaitant tai, kad nuo 2000 m. primą kartą išrinkti du opozicijos kandidatai, veiksmingą rinkimų organizavimą, tai, kad rinkimų diena vyko tinkamai ir balsavimas buvo įvertintas teigiamai;

2.  toliau išlieka susirūpinęs dėl nemažai sisteminių trūkumų, kurie vis dar kliudo rinkimų procesui apskritai, įskaitant įvairius procedūrinius trūkumus ir išankstinio balsavimo, balsų skaičiavimo bei rezultatų lentelių sudarymo neatitiktis ir pažeidimus;

3.  pabrėžia keletą struktūrinių problemų, dėl kurių dar negali vykti laisvi ir sąžiningi rinkimai, visų pirma: teisės sistema aiškinama per siaurai, taigi ribojamos politinės teisės ir pagrindinės laisvės; šališkas rinkimų komisijos sudarymas; per daug ribojamas požiūris į kandidatų registraciją, dėl jo atsirado nepagrįstų ir neproporcingų kliūčių būti kandidatais; asociacijų, saviraiškos ir susirinkimų laisvių suvaržymai padarė neigiamą poveikį rinkimų aplinkai, o griežti žiniasklaidos teisės aktai ir informacijos sklaida apribojo rinkėjų galimybes gauti informaciją apie kandidatus;

4.  palankiai vertina, kad po 2015 m. vykusių prezidento rinkimų buvo iš dalies pakeisti rinkimų teisės aktai, tačiau šiais pakeitimais neatsižvelgiama į kai kurias esmines rekomendacijas, pateiktas po minėtųjų rinkimų; ragina Baltarusijos valdžios institucijas bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais visiškai įgyvendinti ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro ir Europos Tarybos Venecijos Komisijos rekomendacijas;

5.  pabrėžia, kad vykdant platesnį demokratinį procesą būtina atlikti išsamią rinkimų reformą, taip siekiant nuodugniai persvarstyti konstitucinę ir teisinę sistemą, kuri dabar neužtikrina, kad rinkimai bus vykdomi laikantis tarptautinių įsipareigojimų ir standartų;

6.  palankiai vertina Baltarusijos valdžios institucijų norą pakviesti daugiau stebėtojų ir administracijos geranoriškumą jų atžvilgiu; sveikina konstruktyvų pilietinės visuomenės vaidmenį per rinkimus ir ragina EIVT ir Komisiją toliau remti Baltarusijoje veikiančias pilietinės visuomenės organizacijas;

7.  yra susirūpinęs dėl per pastaruosius metus paskelbtų naujų ir patvirtintų galiojusių mirties nuosprendžių; ragina Baltarusijos valdžios institucijas paskelbti mirties bausmės vykdymo moratoriumą – tai būtų pirmas žingsnis į visišką jos panaikinimą, kaip Baltarusija įsipareigojo reaguodama į Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos Visuotinio periodinio vertinimo rekomendacijas; pabrėžia, kad toks moratoriumas būtų esminis žingsnis Baltarusijai artėjant prie ES vertybių;

8.  ragina Baltarusijos vyriausybę paleisti visus tebeįkalintus politinius kalinius, reabilituoti paleistus politinius kalinius ir atkurti visas jų pilietines bei politines teises;

9.  ragina Baltarusijos valdžios institucijas visiškai bendradarbiauti su JT žmogaus teisių mechanizmais, pripažinti JT specialųjį pranešėją žmogaus teisių padėties Baltarusijoje klausimais ir visapusiškai su juo bendradarbiauti vykdant esminį ir konstruktyvų dialogą, 2017 m. palengvinti jo vizitą į šalį ir vykdyti tikrą žmogaus teisių reformą; ragina Baltarusijos vyriausybę parodyti konkrečią ir aiškią pažangą siekiant žmogaus teisių lyginamųjų standartų; ragina Tarybą ir Komisiją finansinę pagalbą susieti su šalies pažanga šioje srityje;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai / Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biurui, Europos Tarybai ir Baltarusijos vyriausybei.

Teisinė informacija - Privatumo politika