Förfarande : 2016/2934(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1238/2016

Ingivna texter :

B8-1238/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 163kWORD 60k
16.11.2016
PE593.669v01-00
 
B8-1238/2016

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Vitryssland (2016/2934(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Vitryssland (2016/2934(RSP))  
B8-1238/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Vitryssland,

–  med beaktande av uttalandet av den 13 september 2016 från Europeiska utrikestjänstens talesperson om parlamentsvalet i Vitryssland,

–  med beaktande av det preliminära uttalandet av den 12 september 2016 från OSSE/ODIHR, OSSE:s parlamentariska församling och Europarådets parlamentariska församling om parlamentsvalet i Vitryssland,

–  med beaktande av rapporten av den 21 september 2016 från den särskilda rapportören om situationen för de mänskliga rättigheterna i Vitryssland,

–  med beaktande av parlamentsvalet den 11 september 2016 och presidentvalet den 11 oktober 2015,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  2015 års presidentval i Vitryssland ansågs inte vara fritt och rättvist eftersom valobservatörer hade framhållit stora brister, och uppdraget från OSSE/ODIHR konstaterade att Vitryssland fortfarande har en lång väg framför sig innan landet kan fullgöra sina demokratiska åtaganden. Vitryska myndigheter gavs ett antal rekommendationer för övervägande i syfte att förbättra valprocessen och harmonisera den med internationella normer.

B.  Efter frigivandet av politiska fångar i augusti 2015 beslutade Europeiska unionen att inte utöka sina restriktiva åtgärder mot ett antal vitryska privatpersoner och juridiska personer. De vitryska myndigheterna har hittills ignorerat uppmaningen att ge de frigivna politiska fångarna tillbaka sina medborgerliga och politiska rättigheter. Nya politiskt motiverade fängelsedomar avkunnades förra året.

C.  Den 6 juni 2016 utlyste Vitrysslands president val till representanthuset. Detta val hölls den 11 september 2016. Över 827 internationella och 32 100 lokala observatörer hade ackrediterats inför valet. OSSE/ODIHR:s valobservatörsuppdrag skickades ut för att bevaka valet på inbjudan av Vitrysslands utrikesministerium.

D.  Trots att den centrala valkommissionen antagit sex resolutioner rörande vissa tekniska aspekter av valprocessen har ett stort antal tidigare viktiga rekommendationer från OSSE/ODIHR och Venedigkommissionen ännu inte följts.

E.  De politiska partierna har fortfarande en extremt svag roll i Vitryssland och inget nytt parti har registrerats sedan 2000.

F.  Restriktioner av grundläggande friheter som förenings-, yttrande- och mötesfriheten påverkade den miljö som valen hölls i och en ojämlik tillgång till statliga och offentliga institutioner och resurser ledde till orättvisa villkor. Vitrysslands konstitutionella och rättsliga ramar garanterar inte i tillräckligt stor utsträckning att ett val genomförs i linje med internationella normer.

G.  I valsystemet finns det inga särskilda åtgärder för att öka kvinnors representation.

H.  Vitryssland är det enda landet på den europeiska kontinenten som fortfarande tillämpar dödsstraff. Sedan februari månad har minst fyra människor dömts till döden och omkring 400 människor har avrättats sedan landet blev självständigt 1991.

I.  Den 13 oktober 2016 inledde EU formellt ett partnerskap för rörlighet med Republiken Vitryssland. Förhandlingar om ett viseringsavtal pågår.

J.  Situationen för de mänskliga rättigheterna i Vitryssland är fortfarande mycket problematisk eftersom inga konkreta förändringar har observerats. Vitryssland samarbetar fortfarande inte med FN:s särskilda rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i Vitryssland.

K.  Europeiska unionen strävar efter att skapa ett stabilt, demokratiskt och välmående Vitryssland.

1.  Europaparlamentet välkomnar de framsteg som gjordes under 2016 års parlamentsval, inbegripet det faktum att två oppositionskandidater valdes för första gången sedan 2000, att valet organiserades på ett effektivt sätt och att valet hölls under ordnade former på valdagen samt att röstningen bedömdes i positiva ordalag.

2.  Europaparlamentet är fortsatt oroat över att det finns ett antal systematiska brister som fortfarande präglar den allmänna valprocessen, inbegripet allvarliga brister i förfarandet samt inkonsekvenser och oegentligheter vid förtidsröstning, rösträkning och sammanställning av valresultat.

3.  Europaparlamentet betonar att det finns ett antal strukturella problem som fortfarande utgör ett hinder för fria och rättvisa val, och då i synnerhet en rättslig ram som tolkas på ett alltför snävt sätt som begränsar politiska rättigheter och grundläggande friheter, valkommissionens snedvridna sammansättning, den alltför restriktiva inställningen vad gäller registreringen av kandidater som skapar orimliga och oproportionerliga hinder för kandidaturer, restriktioner av förenings-, yttrande- och mötesfriheten som gör att valet påverkas på ett negativt sätt samt den strikta medielagstiftningen och medietäckningen, som minskade väljarnas möjlighet att få information om de olika kandidaterna.

4.  Europaparlamentet ser positivt på de nyligen antagna ändringarna i vallagstiftningen efter 2015 års presidentval, men noterar även att dessa ändringar inte har lyckats åtgärda några av de viktiga rekommendationer som utfärdats efter det valet. Parlamentet uppmanar de vitryska myndigheterna att tillsammans med sina internationella partner genomföra rekommendationerna från OSCE/ODIHR och Venedigkommissionen fullt ut.

5.  Europaparlamentet understryker behovet av en övergripande valreform som ett led i en bredare demokratiseringsprocess med syfte att se över de konstitutionella och rättsliga ramar som i nuläget inte garanterar att val kan genomföras i linje med internationella skyldigheter och normer.

6.  Europaparlamentet ser positivt på de vitryska myndigheternas beredvillighet att bjuda in ett stort antal observatörer samt administrationens välkomnande av dem. Parlamentet lovordar det civila samhällets konstruktiva roll under valet och uppmanar både utrikestjänsten och kommissionen att fortsätta stödja organisationer i det civila samhället i Vitryssland.

7.  Europaparlamentet är oroat över förra årets ökning av nya och fastställda dödsdomar i Vitryssland. Parlamentet uppmanar de vitryska myndigheterna att överväga ett moratorium för dödsstraffet, vilket skulle vara ett första steg mot dödsstraffets avskaffande, så som Vitryssland åtagit sig att göra som svar på de rekommendationer som FN:s råd för mänskliga rättigheter lagt fram i den allmänna återkommande utvärderingen. Parlamentet understryker att ett sådant moratorium skulle vara ett avgörande steg för att föra Vitryssland närmare EU:s värden.

8.  Europaparlamentet uppmanar den vitryska regeringen att frige samtliga politiska fångar som fortfarande hålls frihetsberövade samt att rehabilitera de politiska fångar som frigivits och återge dem deras medborgerliga och politiska rättigheter.

9.  Europaparlamentet uppmanar de vitryska myndigheterna att samarbeta fullt ut med FN:s mekanismer för de mänskliga rättigheterna, att erkänna och utöka samarbetet med FN:s särskilda rapportör fullt ut genom att föra en dialog och underlätta för ett besök i landet 2017 samt att fortsätta vägen fram mot verkliga reformer på människorättsområdet. Parlamentet uppmanar Vitrysslands regering att visa på de specifika och konkreta framsteg som gjorts avseende riktmärken för mänskliga rättigheter. Rådet och kommissionen uppmanas att koppla allt ekonomiskt stöd till landet till olika framsteg på detta område.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, rådet, kommissionen, medlemsstaterna, OSSE/ODIHR, Europarådet och de vitryska myndigheterna.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy