Процедура : 2016/2934(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1239/2016

Внесени текстове :

B8-1239/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 469kWORD 64k
16.11.2016
PE593.671v01-00
 
B8-1239/2016

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно Беларус (2016/2934(RSP))


Хелмут Шолц, Иржи Мащалка, Меря Кюльонен от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно Беларус (2016/2934(RSP))  
B8-1239/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че през последните години бяха предприети редица стъпки, които допринесоха за подобряването на отношенията между ЕС и Беларус; като има предвид, че това включва преговорите по споразумението за облекчаване на визовия режим и за обратно приемане и партньорството за мобилност, възобновяването на диалога за правата на човека между ЕС и Беларус, подписването на споразумение за сътрудничество относно механизъм за ранно предупреждение в енергийния сектор, и активно участие на Беларус в Източното партньорство;

Б.  като има предвид, че ЕС не удължи ограничителните мерки, засягащи 170 лица и три дружества, но реши, че в сила ще останат оръжейното ембарго и ограничителните мерки по отношение на четирите лица, включени в списъка във връзка с неразкритите случаи на изчезване на двама политици от опозицията, един бизнесмен и един журналист;

В.  като има предвид, че политическите затворници бяха освободени; като има предвид, че мисията на ОССЕ за наблюдение на изборите заключи: „Парламентарните избори на 11 септември бяха организирани ефикасно и ... бяха налице видими усилия за преодоляване на някои отдавна съществуващи проблеми“, но все пак отбеляза: „Известен брой системни слабости продължават да съществуват, като например, че правната уредба ограничава политическите права и основните свободи и че е тълкувана прекалено ограничително. Отразяването в медиите не даде възможност на избирателите да направят информиран избор и въпреки общото нарастване на броя на кандидатите, включително значителен брой от опозицията, кампанията страдаше от липса на видимост“;

Г.  като има предвид, че Беларус започна да играе конструктивна роля в региона;

Д.  като има предвид, че смъртното наказание продължава да се използва в Беларус;

Е.  като има предвид, че Беларус е член на Евразийския икономически съюз; като има предвид, че Русия е най-важният търговски партньор на Беларус и че с нея се извършва почти половината от международния търговски обмен на Беларус;

1.  призовава ЕС да поддържа енергията за по-нататъшно нормализиране на отношенията с Беларус: приветства премахването на ограничителните мерки срещу Беларус и отново изразява своето становище, че съществуващите различия могат да бъдат най-добре решени чрез подобрени канали за комуникация и че допълнителното ангажиране на ЕС, и по-специално на Европейския парламент, в диалога с Беларус и по-специално с гражданите и гражданското общество, както и с парламента и различните политически партии, могат да доведат до осезаеми резултати и да допринесат за независимостта, суверенитета и просперитета на страната;

2.  призовава за установяване на нормални парламентарни отношения между Европейския парламент и парламента на Беларус; счита, че това е подходящата рамка за всеобхватен диалог по въпроси от общ интерес, включително по въпросите, по които партньорите имат фундаментални разногласия;

3.  отбелязва резултатите от парламентарните избори и факта, че за първи път от 12 години насам някои членове на опозицията са представени в парламента; призовава правителството на Беларус, заедно с новоизбрания парламент, да продължи с процеса на демократизация и да предприеме всеобхватни усилия за вземане на мерки по отношение на отдавна направените препоръки на ОССЕ и Венецианската комисия;

4.  посреща със задоволство готовността на органите на Беларус да възобновят диалога с международни партньори като ЕС по проблемите, свързани с правата на човека; изразява съжаление относно факта, че продължават да съществуват проблеми в сътрудничеството със специалния докладчик на ООН за правата на човека в Беларус; призовава правителството и парламента на Беларус да вземат мерки във връзка с опасенията и препоръките, които се съдържат в резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека от 28 юни 2016 г.(1);

5.  подновява своя призив към Беларус за въвеждането на мораториум върху прилагането на смъртното наказание с оглед на пълното му премахване;

6.  призовава Беларус да продължи да допринася за възобновяване на диалога и сътрудничеството между Русия, Украйна и ЕС;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, парламентите и правителствата на държавите членки, генералния секретар на ООН, Парламентарните асамблеи на ОССЕ и Съвета на Европа, на секретариата на Общността на независимите държави и на парламента и правителството на Беларус.

(1)

A/HRC/32/L.10/Rev.1.

Правна информация - Политика за поверителност