Postup : 2016/2934(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1239/2016

Předložené texty :

B8-1239/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 252kWORD 62k
16.11.2016
PE593.671v01-00
 
B8-1239/2016

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o Bělorusku (2016/2934(RSP))


Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o Bělorusku (2016/2934(RSP))  
B8-1239/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v posledních dvou letech bylo učiněno několik kroků, jež přispěly ke zlepšení vztahů mezi EU a Běloruskem; vzhledem k tomu, že mezi tyto kroky patří jednání o dohodě o zjednodušení vízového režimu, dohodě o zpětném přebírání osob a o partnerství v oblasti mobility, obnovení dialogu mezi EU a Běloruskem o lidských právech, uzavření ujednání o spolupráci ve věci mechanismu včasného varování v oblasti energetiky a proaktivní účast Běloruska ve Východním partnerství;

B.  vzhledem k tomu, že EU nerozšířila omezující opatření vztahující se na 170 osob a tři podniky, nýbrž se rozhodla ponechat v platnosti zbrojní embargo a omezující opatření vůči čtyřem osobám, které byly na seznam zařazeny v souvislosti s neobjasněným zmizením dvou opozičních politiků, jednoho podnikatele a jednoho novináře;

C.  vzhledem k tomu, že političtí vězni byli propuštěni; vzhledem k tomu, že volební pozorovatelská mise OBSE dospěla k závěru, že „parlamentní volby, které proběhly dne 11. září, byly uspořádány efektivním způsobem a... existuje zjevné úsilí o vyřešení některých dlouhodobých problémů“, avšak konstatovala, že „přetrvává řada systémových nedostatků, například to, že právní rámec omezuje politická práva a základní svobody a je vykládán příliš restriktivním způsobem. Voliči nemohli na základě zpravodajství sdělovacích prostředků učinit informovanou volbu, a přestože se celkově zvýšil počet kandidátů a výrazně i počet kandidátů opozice, byla kampaň nedostatečně viditelná“;

D.  vzhledem k tomu, že Bělorusko začalo hrát v regionu konstruktivní úlohu;

E.  vzhledem k tomu, že je v Bělorusku nadále uplatňován trest smrti;

F.  vzhledem k tomu, že Bělorusko je členem Euroasijské hospodářské unie; vzhledem k tomu, že Rusko je nejvýznamnějším obchodním partnerem Běloruska a představuje téměř polovinu běloruského mezinárodního obchodu;

1.  vyzývá EU, aby zachovala intenzitu úsilí o další normalizaci vztahů s Běloruskem: vítá, že byla zrušena omezující opatření vůči Bělorusku, a opakuje svůj názor, že stávající rozdíly lze nejlépe překonat prostřednictvím posílených komunikačních kanálů a že další zapojení EU, a zejména Evropského parlamentu, do dialogu s Běloruskem a především s jeho občany a občanskou společností, parlamentem a různými politickými stranami může přinést hmatatelné výsledky a přispět k nezávislosti, svrchovanosti a prosperitě této země;

2.  žádá, aby byly navázány normální parlamentní vztahy mezi Evropským parlamentem a parlamentem Běloruska; zastává názor, že to je rámec vhodný pro všestranný dialog o otázkách společného zájmu, a to i v případech, kdy jsou mezi partnery zásadní rozdíly;

3.  bere na vědomí výsledky parlamentních voleb i skutečnost, že poprvé po 12 letech jsou v parlamentu zastoupeni i někteří členové opozice; vyzývá běloruskou vládu, aby společně s nově zvoleným parlamentem pokračovala v demokratizaci a vyvíjela komplexní úsilí o provedení dlouholetých doporučení OBSE a Benátské komise;

4.  vítá připravenost běloruských orgánů k obnovení dialogu s mezinárodními partnery včetně EU o problémech v oblasti lidských práv; lituje skutečnosti, že přetrvávají problémy v oblasti spolupráce se zvláštním zpravodajem OSN pro lidská práva v Bělorusku; vyzývá běloruskou vládu a parlament, aby se zabývaly obavami a doporučeními uvedenými v rezoluci Rady OSN pro lidská práva ze dne 28. června 2016(1);

5.  znovu vyzývá Bělorusko, aby vyhlásilo moratorium na trest smrti s cílem jej zcela zrušit;

6.  vyzývá Bělorusko, aby nadále usilovalo o obnovení dialogu a spolupráce mezi Ruskem, Ukrajinou a EU;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, parlamentům a vládám členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, parlamentním shromážděním OBSE a Rady Evropy, sekretariátu Společenství nezávislých států a parlamentu a vládě Běloruska.

(1)

(A/HRC/32/L.10/Rev.1)

Právní upozornění - Ochrana soukromí